Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto

NN 61/2018 (11.7.2018.), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto

Ministarstvo kulture

1273

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA FESTIVALA SPLITSKO LJETO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organiziranje, financiranje i donošenje programa festivala Splitsko ljeto (u daljnjem tekstu: Ljeto).

Članak 2.

Ljeto je glazbeno-scenski, dramski i glazbeni festival od nacionalnog značenja koji svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti i naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine te suvremenog hrvatskog i svjetskog umjetničkog izričaja u području opernog, dramskog, glazbenog i plesnog stvaralaštva, čime Ljeto udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.

Osnivač Ljeta je Grad Split.

Ljeto se održava u Splitu, u pravilu od 14. srpnja do 14. kolovoza svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Ljeta osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Grada Splita i u proračunu Splitsko-dalmatinske županije na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Ljeta, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Ljeta osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti Ljeta, iz sponzorstava, zaklada, fondacija, darova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Ljeta.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Ljeta osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovog Pravilnika i obuhvaćaju sredstva za program i materijalne izdatke.

Sredstva za program su plaće, naknade, honorari te troškovi opreme i izvođenja programa Ljeta.

Sredstva za materijalne izdatke su izdaci tekućeg poslovanja ustanove koja organizira Ljeto.

Sredstva za ostvarivanje Ljeta osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovog Pravilnika prema sljedećim kriterijima:

– iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme i izvođenja programa Ljeta

– iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i materijalne izdatke Ljeta

– iz proračuna Grada Splita osiguravaju se sredstva za plaće kao i sredstva za sufinanciranje dijela naknada, honorara, troškova opreme, izvođenja programa i materijalne izdatke Ljeta.

Ministarstvo kulture, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split svake godine s Hrvatskim narodnim kazalištem Split sklapaju ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju Ljeta, a na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Ljeta.

Ugovor iz stavka 5. ovog članka stranke su dužne sklopiti neposredno, bez odlaganja, po usvajanju svojih proračuna.

Ugovor iz stavka 5. ovog članka sadrži i odredbe kojima se regulira način pokrivanja viška rashoda nad prihodima kao i raspodjela viška prihoda nad rashodima u poslovanju Ljeta.

Članak 5.

Ljetom rukovodi intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split koji obavlja i poslove umjetničkog ravnatelja (u daljnjem tekstu: intendant) te zastupa Ljeto u obavljanju organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Ljeta, a u skladu s ovim Pravilnikom.

Intendant osmišljava, utvrđuje i predlaže Festivalskom vijeću (u daljnjem tekstu: Vijeće) program Ljeta sukladno smjernicama i kriterijima određenim ovim Pravilnikom, odgovara Vijeću za izvršenje programa sukladno utvrđenoj umjetničkoj i programskoj politici sadržanoj u prihvaćenom prijedlogu programa Ljeta.

Intendant predlaže Vijeću financijski plan Ljeta koji je usklađen i usuglašen s prijedlogom programa Ljeta.

Intendant je dužan izraditi prijedlog programskog i financijskog plana Ljeta i dostaviti ga Vijeću u roku potrebnom da se Vijeće o njemu očituje.

Članak 6.

Stručno-savjetodavno tijelo Ljeta je Vijeće koje ima sedam članova.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Splita i župan Splitsko-dalmatinske županije te četiri člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju spriječenosti, ministar kulture, gradonačelnik Grada Splita i župan Splitsko-dalmatinske županije određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ministar kulture.

Na sjednici Vijeća nazočan je i intendant koji sudjeluje u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Vijeće donosi program Ljeta i financijski plan na prijedlog intendanta, prati njihovo ostvarivanje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa i financijskog plana Ljeta koje podnosi intendant te obavlja i druge poslove.

Članak 8.

Vijeće usvaja programski okvir i nacrt financijskog plana Ljeta, koje intendant upućuje na natječaj Ministarstvu kulture te na natječaje za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije radi osiguravanja sredstava.

O ostvarivanju programa Ljeta intendant podnosi programsko izvješće, a o ostvarivanju financijskog plana financijsko izvješće Vijeću.

Izvješća se podnose u roku od 60 dana od dana završetka Ljeta.

Ako Vijeće ne prihvati programsko izvješće, odnosno ako ne prihvati financijsko izvješće o istome će izvijestiti Grad Split kao osnivača Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Članak 9.

Ministar kulture će imenovati četiri člana Vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/18-01/0009

Urbroj: 532-06-01-01/5-18-6

Zagreb, 5. srpnja 2018.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.