Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 61/2018 (11.7.2018.), Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1274

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 3 »SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE«, PODMJERE 3.1. »POTPORA ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE« I PODMJERE 3.2. »POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode« (u daljnjem tekstu: Mjera 3), podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Primjena propisa

Članak 2.

Mjera 3 provodi se u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (dalje u tekstu – EPFRR) i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013).

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SLOJ L 193, 1. 7. 2014, članci 48. i 49. (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014).

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi ( SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) »projekt« je skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva koje korisnik navodi u Planu informiranja i promoviranja

2) »tip operacije« je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) »natječaj« je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) »korisnik mjere« je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu i koji ispunjava uvjete iz članka 5. odnosno članka 15. ovog Pravilnika, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

5) »prihvatljive aktivnosti « su aktivnosti za realizaciju Plana informiranja i promoviranja, a korisnik ih prikazuje s iznosom predviđenih troškova u okviru zahtjeva za potporu za operaciju 3.2.1 putem natječaja raspisanog na temelju ovoga Pravilnika

6) »sustavi kvalitete« podrazumijevaju sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta za proizvode čiji nazivi su zaštićeni i registrirani na razini Europske unije u skladu sa Uredbom 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012); sustav ekološke proizvodnje te nacionalne sustave kvalitete i sustave neobaveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu

7) »prihvatljivi troškovi« su troškovi koji mogu biti sufinancirani iz Programa

8) »poduzeće« kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1 – 75, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014)

9) »mikro, mala i srednja poduzeća (MSP)« su poduzeća definirana Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, a definicija se odnosi i na obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte

10) »poduzetnik u teškoćama« za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije u skladu s odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

11) »javna potpora« je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije

12) »nepravilnost« znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

13) »sumnja na prijevaru« znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

14) »AGRONET sustav« je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i za upis u Evidenciju korisnika potpora iz EPFRR, elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda, povezanih uz EPFRR (u daljnjem tekstu: AGRONET)

15) »intenzitet potpore« izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima

16) »zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP, zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)« – pojmovi sukladno Uredbi (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012)

17) »skupina poljoprivrednih proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete« je skupina definirana člankom 3. točkom 2. i člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i udruga ekoloških proizvođača

18) »HoReCa kanal« – kanal prodaje ugostiteljstvu i institucionalnim kupcima

19) »državna potpora« je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

20) »aktivni poljoprivrednik« je poljoprivrednik u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

21) »jednostavna nabava« je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 i Uredbi (EU) br. 1151/2012.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.

PODMJERA 3.1.
POTPORA ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE

Tip operacije

Članak 4.

U okviru podmjere 3.1. javna potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete (u daljnjem tekstu: tip operacije 3.1.1).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu ili nacionalnom sustavu kvalitete ili

– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.

(2) Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili svoje sudjelovanje u sustavu kvalitete.

(3) Prihvatljivi korisnici su iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 9. ovoga Pravilnika.

Isključenje korisnika

Članak 6.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u teškoćama kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 10. ovoga Pravilnika

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124) i/ili

f) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani sredstvima javne potpore.

POGLAVLJE III.
TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 7.

(1) Potpora se dodjeljuje za pokriće troškova kontrola pri sudjelovanju poljoprivrednika u sustavima kvalitete.

(2) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, ovisno o vrsti sustava, bit će propisana natječajem.

(3) Potpora se može dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. godine.

(4) Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama prema tečaju iz članka 8. ovoga Pravilnika, a iznos godišnje potpore se određuje u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za isplatu.

(5) Početak sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda nakon registracije proizvoda na EU razini, odnosno provođenja prve stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

(6) U slučaju sudjelovanja u sustavima kvalitete prije podnošenja zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje od pet godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početnog sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, a iznos potpore se određuje u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. kojom se definiraju potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

(7) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

(8) Isplata godišnje javne potpore je jednokratna.

(9) Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

(10) Korisnik na temelju Odluke o dodjeli sredstava dostavlja Zahtjev za isplatu sredstava.

Opći uvjeti prihvatljivosti potpore

Članak 8.

(1) Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu u okviru podmjere.

(3) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava i zahtjeva za isplatu.

(4) Poduzetnik u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nije prihvatljiv kao korisnik.

(5) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava.

(6) Kada se u skladu s pravilima Europske unije, plaćanja iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, preračun eura u kune za svaku godišnju ratu obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o isplati.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(9) Korisnik mora ostvariti minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 9.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s aktivnostima i nastanak u okviru aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje u sustavu kvalitete

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

d) izvršenje plaćanja korisnika prema ovlaštenom kontrolnom tijelu

e) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i

f) provedba na području Republike Hrvatske.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

Prihvatljivi troškovi

Članak 10.

Prihvatljivi troškovi su:

a) troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete

b) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 11.

(1) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi, naknade i doprinosi

c) kamate

d) novčane kazne

e) troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koji su vezani uz količine proizvoda za koje korisnik već posjeduje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda

f) troškovi dodatnih kontrola provedenih zbog prethodno utvrđenih nesukladnosti.

(2) Nije prihvatljivo plaćanje u gotovini.

Kriteriji odabira

Članak 12.

Kriteriji odabira zahtjeva za potporu, koji se upućuju na mišljenje Odboru za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., primjenjuju se na podnesene zahtjeve korisnika i sastavni su dio natječaja.

Državne potpore

Članak 13.

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su samo na korisnike koji provode gospodarsku djelatnost. Utjecaj na trgovinu između država članica u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) mora biti utvrđen od slučaja do slučaja, odnosno na svakom prihvatljivom projektu/operaciji u sklopu podmjere 3.1. koju provodi korisnik koji ujedno obavlja gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora za prihvatljive projekte/operacije unutar podmjere 3.1. koja ispunjava sve primjenjive odredbe iz Poglavlja I Uredbe (EU) br. 702/2014, kao i Odjeljka 6. Poglavlja III Uredbe (EU) br. 702/2014 za kategorije potpora navedene u članku 48. i članku 49. Uredbe (EU) br. 702/2014, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Potpora korisnicima ne smije sadržavati uvjete ili način financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede prava Unije sukladno odredbama članka 1. stavka 7. Uredbe (EU) br. 702/2014.

(4) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredbe (EU) br. 702/2014.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
PODMJERA 3.2. POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU

Tip operacije

Članak 14.

U okviru podmjere 3.2 potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja ( u daljnjem tekstu: tip operacije 3.2.1).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 15.

(1) Prihvatljivi korisnici su:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete)

b) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Korisnici uz prvi dio zahtjeva za potporu za tip operacije 3.2.1 podnose Plan informiranja i promoviranja s vizijom oglašavanja i informiranja za razdoblje do pet godina.

Isključenje korisnika

Članak 16.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate potpore, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) je poduzetnik u teškoćama kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki 10. ovoga Pravilnika

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

e) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

f) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124) i/ili

g) su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani sredstvima javne potpore.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 17.

(1) Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje odobrenih aktivnosti koje su u skladu s odlukom skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine, a koje su predviđene Planom informiranja i promoviranja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čiji su nazivi registrirani na razini Europske unije kao zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti ili o ekološkim proizvodima.

(3) Javna potpora se dodjeljuje za aktivnosti navedene u Planovima informiranja i promoviranja koje nisu započete do dana podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu te odgovaraju uvjetima iz članka 49. stavka 5. Uredbe (EU) br. 702/2014.

(4) Prihvatljivi troškovi u okviru predviđenih aktivnosti u Planu informiranja i promoviranja proizvoda korisnika iz članka 15. ovoga Pravilnika isplaćuju se za svaku godinu provedbe.

(5) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(6) Intenzitet javne potpore za informativno-promotivne troškove vezane uz proizvode u sustavima kvalitete i ekološke proizvodnje iznosi 70% prihvatljivih troškova.

(7) Sveukupni iznos javne potpore po korisniku kroz ovu podmjeru iznosi najviše 100.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. godine.

(8) Za izračun pripadajućeg iznosa potpore primijenit će se diskontiranje u skladu s člankom 7., stavkom 4. Uredbe 702/2014, uz kamatnu stopu koja se primjenjuje na datum dodjele potpore.

(9) Korisnik može tražiti isplatu godišnje javne potpore za troškove nastale tijekom Programskog razdoblja 2014. – 2020. kroz najviše pet godina koje su navedene u Planu informiranja i promoviranja.

(10) Korisnik će uz Zahtjev za isplatu dostavljati račune za nastale troškove, a iznos javne potpore za iste ne može biti veći od 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

(11) Nakon provedenih aktivnosti prikazanih u Planu informiranja i promoviranja za tu godinu korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom.

(12) Za ostvarene prihvatljive aktivnosti predviđene u Planu informiranja i promoviranja za pojedinu godinu korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu po realizaciji istih, rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu biti će propisan Natječajem.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 18.

(1) Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu i zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o dodijeljenim bespovratnim sredstvima/Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru podmjere.

(3) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova ili aktivnosti iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(4) Poduzetnik u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nije prihvatljiv kao korisnik.

(5) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je sklopljen Ugovor o financiranju.

(6) Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti Zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju.

(7) Da bi bila prihvatljiva za financiranje u sklopu tipa operacije 3.2.1 skupina proizvođača /udruga koja se prijavljuje treba imati najmanje jednog člana koji je korisnik ili koji je podnio zahtjev za potporu u tipu operacije 3.1.1.

(8) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava, izdanom nakon prethodne odluke Komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(9) Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(10) Prihvatljiv je samo projekt koji je ostvario minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira.

Plan informiranja i promoviranja

Članak 19.

(1) Korisnik je dužan izraditi Plan informiranja i promoviranja prema predlošku koji će biti sastavni dio Natječaja.

(2) Korisnik mora provesti sve aktivnosti navedene u Planu informiranja i promoviranja. Ako korisnik ne provede aktivnosti za koje je ostvario bodove prilikom rangiranja, u obvezi je vratiti dobivena sredstva. Ako neke od aktivnosti nisu provedene iz opravdanih razloga, Agencija za plaćanja će odrediti financijske korekcije.

(3) Plan informiranja i promoviranja ocjenjuje Ocjenjivački odbor.

(4) Članove Ocjenjivačkog odbora za programsko razdoblje 2014. – 2020. imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(5) Predsjednik Ocjenjivačkog odbora je predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

(6) Ocjenjivački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Ocjenjivačkog odbora.

(7) Agencija za plaćanja Planove informiranja i promoviranja dostavlja Upravljačkom tijelu koje ih dostavlja Ocjenjivačkom odboru na ocjenu.

(8) Planovima informiranja i promoviranja Ocjenjivački odbor dodjeljuje bodove u skladu s kriterijima ocjenjivanja koji se objavljuju uz Natječaj.

(9) Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke u vezi s Planom informiranja i promoviranja, Ocjenjivački odbor će putem elektroničke pošte od korisnika tražiti obrazloženje/ispravak. Korisnik je dužan u roku od pet radnih dana od slanja elektroničke pošte od strane Ocjenjivačkog odbora dostaviti obrazloženje/ispravak.

(10) Ako korisnik na zaprimljeni Zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja) Planu informiranja i promoviranja će se za taj kriterij dodijeliti nula bodova.

(11) Nakon ocjenjivanja Planova informiranja i promoviranja od strane Ocjenjivačkog odbora, ocjene se dostavljaju Agenciji za plaćanja.

(12) Agencija za plaćanja provodi postupak rangiranja zahtjeva za potporu na temelju ostvarenih bodova iz ocjene Plana informiranja i promoviranja te na temelju ostvarenih bodova ostalih kriterija odabira.

(13) Nakon podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu korisnik može započeti s provođenjem aktivnosti sukladno navedenom u Planu informiranja i promoviranja uz rizik da se nakon provedene administrativne obrade s korisnikom ne sklopi Ugovor o financiranju, sukladno razlozima navedenim u članku 32. i članku 33. ovog Pravilnika.

(14) Provedba aktivnosti prikazanih u Planu informiranja i promoviranja mora biti realizirana u razdoblju od najviše od pet godina od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.

(15) Aktivnosti informiranja i promoviranja ne smiju biti usmjerene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki.

(16) Aktivnosti informiranja i promoviranja provode se s ciljem poticanja potrošača na kupovinu prehrambenih proizvoda obuhvaćenih programom kvalitete iz članka 48. stavka 4. Uredbe EC 702/2014. Ove aktivnosti trebaju ukazati i na posebne značajke ili prednosti prehrambenog proizvoda, posebno u smislu kvalitete, posebne metode proizvodnje, dostizanja visokih standarda vezanih uz dobrobiti životinja i poštivanja okoliša.

(17) Nije dozvoljena provedba aktivnosti informiranja i promoviranja na način da se potiče kupovina prehrambenog proizvoda na osnovu njihova podrijetla.

(18) Promidžbeni materijal mora biti propisno označen, u skladu s Prilogom XII Uredbe (EU) 1303/2013.

POGLAVLJE III.
TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Članak 20.

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi su:

a) organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

b) sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi

c) organizacija radionica, seminara i konferencija

d) sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama

e) izrada promotivnih materijala

f) izrada razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda

g) zakup oglasnog prostora i

h) informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 21.

(1) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi, naknade i doprinosi

c) kamate

d) novčane kazne

e) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu

f) sufinanciranje djelatnosti povezanih s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću ili

g) dodjela potpora uvjetovanih time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

(2) Plaćanje u gotovini nije prihvatljivo.

Kriteriji odabira

Članak 22.

Kriteriji odabira zahtjeva za potporu koji se upućuju na mišljenje Odboru za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., primjenjuju se na podnesene zahtjeve korisnika i sastavni su dio natječaja.

Državne potpore

Članak 23.

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su samo na korisnike koji provode gospodarsku djelatnost. Utjecaj na trgovinu između država članica u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) mora biti utvrđen od slučaja do slučaja, odnosno na svakom prihvatljivom projektu/operaciji u sklopu podmjere 3.2. koju provodi korisnik koji ujedno obavlja gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora za prihvatljive projekte/operacije unutar podmjere 3.2. koja ispunjava sve primjenjive odredbe iz Poglavlja I Uredbe (EU) br. 702/2014, kao i Odjeljka 6. Poglavlja III Uredbe (EU) br. 702/2014 za kategorije potpora navedene u članku 48. i članku 49. Uredbe (EU) br. 702/2014, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Potpora korisnicima ne smije sadržavati uvjete ili način financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede prava Unije sukladno odredbama članka 1. stavka 7. Uredbe (EU) br. 702/2014.

(4) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredbe (EU) br. 702/2014.

DIO ČETVRTI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 24.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po trajanju i po sustavima kvalitete.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

d) pokazatelje provedbe projekta za podmjeru 3.2.

e) visinu i intenzitet potpore

f) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

h) popis priloga i obrazaca

i) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr .

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 25.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 24. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama propisanim člankom 24. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 26.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) ako se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) ako je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama propisanim člankom 24. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 27.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore na temelju objavljenih natječaja.

(2) Za tip operacije 3.1.1 korisnik podnosi Zahtjev za potporu, a postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava, odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Za tip operacije 3.2.1 korisnik podnosi prvi i drugi dio zahtjeva za potporu, a postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem prvog dijela zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu. U prvom dijelu Zahtjeva za potporu moraju biti sadržane najmanje sljedeće informacije:

1. naziv i veličina poduzetnika

2. opis projekta uključujući datume početka i dovršetka

3. lokacija provedbe projekta

4. Popis prihvatljivih troškova za koje se traži sufinanciranje

(4) Postupak dodjele potpore za tip operacije 3.1.1 obuhvaća sljedeće:

i. zaprimanje zahtjeva za potporu

ii. administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika, projekta, troškova, te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu

(5) Postupak dodjele potpore za tip operacije 3.2.1 obuhvaća sljedeće:

a) I faza postupka dodjele potpore za tip operacije 3.2.1 uključuje:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika te dodjelu dijela bodova sukladno kriterijima odabira

iv. ocjenjivanje kvalitete Plana informiranja i promoviranja udruge/skupine i dodjelu dijela bodova sukladno kriterijima odabira od strane Ocjenjivačkog odbora za prihvatljive Zahtjeve za potporu (prvi dio) u administrativnoj kontroli

v. ažuriranje rang-liste na temelju zbroja bodova dodijeljenih od strane Ocjenjivačkog odbora za kvalitetu Plana informiranja i promoviranja udruge/skupine i bodova dodijeljenih tijekom administrativne kontrole u Agenciji za plaćanja

vi. izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i

vii. ugovaranje.

b) II. faza postupka dodjele potpore za tip operacije 3.2.1 uključuje:

i. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu

ii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti troškova projekta, provjeru postupka nabave te provjeru opravdanosti nastalih troškova i

iii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

I. Faza postupka dodjele potpore

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 29.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za tip operacije 3.1.1 korisnik podnosi samo drugi dio Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za potporu) u skladu s odredbama natječaja.

(3) Korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(4) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu
za tip operacije 3.1.1

Članak 30.

Nakon zaprimanja svakog zahtjeva za potporu podnesenog na natječaj Agencija za plaćanja započinje administrativnu kontrolu prema redoslijedu zaprimanja.

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu
za tip operacije 3.2.1

Članak 31.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu (prvi dio) podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu zahtjeva za potporu, na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira, te vrši administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika i projekta za koje inicijalno ima dovoljno sredstava.

(2) Za sve prihvatljive zahtjeve za potporu (prvi dio) za koje inicijalno ima dovoljno sredstava, Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu Planove informiranja i promoviranja. Upravljačko tijelo prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru Planove informiranja i promoviranja radi njihova ocjenjivanja i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.

(3) Upravljačko tijelo, nakon zaprimanja rezultata ocjenjivanja Planova informiranja i promoviranja, iste dostavlja Agenciji za plaćanja koja dodijeljene bodove u postupku ocjenjivanja Planova informiranja i promoviranja pribraja bodovima dodijeljenim tijekom administrativne kontrole.

(4) Agencija za plaćanja ažurira rang-listu na temelju zbirnog broja bodova. Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog prvog dijela zahtjeva za potporu.

(5) U slučaju da se u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za
potporu za tip operacije 3.2.1

Članak 32.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po formiranoj rang-listi nad svim zaprimljenim zahtjevima za potporu.

(2) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i aktivnosti/projekta te dodijeliti bodove sukladno kriterijima odabira.

(3) Za sve prihvatljive zahtjeve za potporu (prvi dio) Agencija za plaćanja dostavlja Ocjenjivačkom odboru Planove informiranja i promoviranja udruge/skupine radi ocjenjivanja kvalitete Planove informiranja i promoviranja udruge/skupine i dodjele bodova sukladno kriterijima odabira.

(4) Nakon završenog postupka ocjenjivanja kvalitete Planova informiranja i promoviranja, Ocjenjivački odbor dostavlja Agenciji za plaćanja bodove svih ocijenjenih Planova informiranja i promoviranja koji će se pribrojiti bodovima dodijeljenim u Agenciji za plaćanja tijekom administrativne kontrole.

(5) Nakon dostavljenih rezultata od strane Ocjenjivačkog odbora, ažurira se rang-lista na temelju zbroja bodova dodijeljenih od strane Ocjenjivačkog odbora za kvalitetu Planova informiranja i promoviranja i na temelju dodijeljenih bodova tijekom administrativne kontrole u Agenciji za plaćanja.

(6) Nakon završene administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu, izradit će se rang-lista.

(7) Prednost na rang-listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog prvog dijela zahtjeva za potporu.

(8) U slučaju da se u skladu sa stavkom 7. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(9) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u prvom dijelu zahtjeva za potporu te svakodnevno ažurirati rang-listu, odnosno uključiti u administrativnu kontrolu zahtjeve za potporu (prvi dio) za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(10) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(11) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira niti veći procijenjeni iznos potpore od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 31. i 32. ovoga Pravilnika donosi sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima na temelju akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu, ako je primjenjivo.

Ugovor o financiranju

Članak 34.

(1) Za provedbu tipa operacije 3.2.1, Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak Ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj/ica Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika u roku propisanom natječajem.

(4) Za provedbu tipa operacije 3.2.1 korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio Ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore.

II. Faza postupka dodjele potpore

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu
za tip operacije 3.1.1

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu po zaprimanju istog.

(2) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u Zahtjevu za potporu.

(3) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li Zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove u skladu s kriterijima odabira.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(5) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu
te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva
za potporu (tip operacije 3.2.1)

Članak 36.

(1) Nakon sklapanja Ugovora o financiranju korisnik u roku propisanim natječajem te nakon provedenog postupka nabave podnosi drugi dio Zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provedenog postupka nabave te kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova sukladno uvjetima propisanim natječajem.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu moguće je podnijeti jednom godišnje tijekom 5 godina sukladno odobrenim aktivnostima iz Plana informiranja i promoviranja te provedenim postupcima nabave, a način, uvjeti i rokovi podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti Ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/ispravka /obrazloženja bit će propisani natječajem.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(6) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta na temelju kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja Ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(8) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova provode se na način propisan natječajem. Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju prvog dijela Zahtjeva za potporu (operacija 3.2.1.)/ u roku od 60 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu (operacija 3.1.1.) donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela Zahtjeva za potporu.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama sukladno članku 24. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka za svaki negativno ocijenjen drugi dio Zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio Zahtjeva za potporu.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete

d) opći uvjeti, prava i obveze korisnika (za tip operacije 3.1.1.).

(7) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz Ugovora o financiranju (tip operacije 3.2.1.).

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja predloška (tip operacije 3.2.1).

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja, a kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika (tip operacije 3.2.1).

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu (tip operacije 3.2.1).

Odustajanje korisnika

Članak 38.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše Ugovor o financiranju u propisanom roku (primjenjivo za operaciju 3.2.1.) i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava, isti je u obvezi putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b) ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 39.

(1) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(2) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u Ugovoru o financiranju.

(3) Rizik povećanja cijena određenih troškova nakon provedene nabave je rizik korisnika.

Ostvarenje pokazatelja za tip operacije 3.2.1

Članak 40.

(1) Izvješće s opisanim pokazateljima provedbe projekta dostavlja se Agenciji za plaćanja prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu na obrascu koji će biti sastavni dio natječaja.

(2) U slučaju da korisnik ne dostavi rezultate projekta Agenciji za plaćanja prije konačne isplate potpore Agencija za plaćanja će s korisnikom raskinuti Ugovor o financiranju i izdati Odluku o povratu ukupno isplaćenih sredstava.

Isplata potpore

Članak 41.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi odgovorna osoba korisnika.

(3) Odgovorna osoba korisnika podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu u elektronskom obliku putem AGRONET-a koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu odgovorna osoba korisnika obvezna je učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem.

(5) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

(6) Za tip operacije 3.1.1 potpora se dodjeljuje za pokriće troškova kontrola pri sudjelovanju poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Za tip operacije 3.2.1 potpora se isplaćuje samo za prihvatljive troškove koji su navedeni u ovome Pravilniku, nastali tijekom provedbe aktivnosti navedenih u odobrenom Planu informiranja i promoviranja.

(7) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(8) Potpora se isplaćuje na račun korisnika naveden u Evidenciji korisnika.

(9) Korisniku se ne može isplatiti ukupna potpora u iznosu višem od iznosa navedenog Odluci o dodjeli sredstava.

(10) Maksimalan iznos potpore koji se korisniku može isplatiti određen je člankom 7. stavkom 4. i člankom 17. stavcima 7. i 10. ovoga Pravilnika. Preračun maksimalne potpore za operaciju 3.1.1 i 3.2.1 obavlja se prema tečaju navedenom u članku 8. i članku 18. ovoga Pravilnika.

(11) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(12) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(13) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja izdaje sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(14) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(15) U rok od 90 dana iz stavka 14. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima.

Kontrola na terenu

Članak 42.

(1) Agencija za plaćanja provodi redovnu kontrolu na terenu prije isplate.

(2) Osim redovne kontrole, navedene u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se da su aktivnosti stvarno provedene, prijavljeni troškovi stvarno nastali, aktivnosti izvršene u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te da nije došlo do sufinanciranja troškova iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Ocjenjivački odbor, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Povrat sredstava

Članak 43.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima iz članka 43. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 44.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je u obvezi preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su konačne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

DIO PETI

POGLAVLJE I.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 45.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Potpore male vrijednosti – de minimis potpore

Članak 46.

Ukupan iznos javne potpore po pojedinom korisniku koji provodi gospodarsku djelatnost za projekte unutar tipa operacija 3.1.1., a koje spadaju u kategorije potpore u skladu s odredbama članka 109. UFEU određen je Uredbom (EU) br. 1407/2013 i ne smije prelaziti definirane gornje granice tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 111/2015 i 33/2017) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 111/15 i 33/2017).

Stupanje na snagu

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-05/18-02/12

Urbroj: 525-08/0474-18-5

Zagreb, 2. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.