Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

NN 62/2018 (13.7.2018.), Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

Hrvatski sabor

1284

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA

Proglašavam Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/74

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 9. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak otpisa dospjelog neplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika za koje se provodi ovršni postupak i reprogram poreznog duga koji nije naplaćen ovrhom odnosno otpisan prema ovome Zakonu.

Svrha i cilj Zakona

Članak 2.

(1) Svrha ovoga Zakona je provedba jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga u iznosu utvrđenom ovim Zakonom i pružanja mogućnosti reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga.

(2) Cilj ovoga Zakona je stvaranje mogućnosti za deblokadu računa dužnika iz članka 5. ovoga Zakona radi poticanja potrošnje i gospodarskog rasta te smanjivanja socijalnih razlika.

Primjena Zakona

Članak 3.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na tražbine s osnove privremenog uzdržavanja djeteta, novčane kazne izrečene u prekršajnim i kaznenim postupcima te obveze koje se odnose na tražbine prijašnjih dužnikovih radnika iz radnog odnosa po osnovi mirovinskog osiguranja.

Odnos prema drugim propisima

Članak 4.

(1) Otpisi dospjelog duga u skladu s ovim Zakonom provode se neovisno o odredbama propisa o oporezivanju dobiti i dohotka koji uređuju porezno priznate otpise.

(2) Izvršeni otpisi dospjelog duga u skladu s ovim Zakonom smatraju se otpustom duga u smislu općeg propisa koji regulira obvezne odnose, neovisno o tome je li za isti otpis pribavljena dužnikova suglasnost.

Dužnik

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Zakona, dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga iz članka 7. ovoga Zakona i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi.

(2) Registriranom djelatnošću, u smislu ovoga Zakona, smatra se:

1. djelatnost obrta upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu

2. djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima

3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja

4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i/ili

5. ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili poreza na dobit.

Grupe vjerovnika

Članak 6.

U smislu ovoga Zakona:

– vjerovnici iz grupe I. su Republika Hrvatska, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska koje se nalaze u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija, kao i vjerovnici tražbina koje se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave

– vjerovnici iz grupe II. su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, financijske institucije te sve druge pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Dospjeli dug

Članak 7.

(1) Dospjeli dug dužnika iz članka 5. ovoga Zakona čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi.

(2) Dospjelim dugom iz stavka 1. ovog članka se ne smatra naknada za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se naplaćuje prema odredbama propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, a koja se odnosi na osnove za plaćanje po kojima nije niti djelomično otpisan dug prema vjerovniku iz grupe I., kao i dug iz osnove za plaćanje kojom je određena mjera osiguranja.

DIO DRUGI
OTPIS DUGA

Otpis duga temeljem Zakona

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona dužniku iz članka 5. ovoga Zakona otpisuje se dospjeli dug iz članka 7. ovoga Zakona po osnovama za plaćanje vjerovnika iz grupe I. najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška svih vjerovnika iz grupe I. od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

(2) Ako dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema svim vjerovnicima iz grupe I. prelazi iznos iz stavka 1. ovog članka, otpisat će se dug prema vjerovniku iz grupe I. iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije sve do iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Način izvršavanja otpisa dugova

Članak 9.

(1) Dužniku iz članka 5. ovoga Zakona Financijska agencija će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestati izvršavati osnove za plaćanje za dug iz članka 8. ovoga Zakona, kao i za naknadu za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se odnosi na osnovu koja se prestala izvršavati.

(2) O prestanku izvršavanja osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka Financijska agencija će u roku od 30 dana od dana prestanka izvršavanja osnove za plaćanje dostaviti izvješće u elektroničkom obliku vjerovnicima iz grupe I. za osnove za plaćanje koje se na njih odnose.

(3) Vjerovnici iz grupe I., nakon zaprimanja podataka iz stavka 2. ovoga članka, izvršit će otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga. O izvršenom otpisu dospjelog duga vjerovnici iz grupe I. će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

Otpis duga prema odluci vjerovnika

Članak 10.

(1) Dužniku iz članka 5. ovoga Zakona vjerovnici iz grupe II. temeljem vlastite odluke mogu otpisati dospjeli dug bez ograničenja novčanog iznosa propisanog člankom 8. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka mogu vlastitom odlukom odrediti hoće li dug otpisati samostalno ili temeljem zahtjeva dužnika.

(3) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka će informaciju o odabranom načinu otpisa duga iz stavka 2. ovoga članka učiniti javno dostupnom, putem objave u sredstvima javnog priopćavanja i/ili objavom na svojim mrežnim stranicama i/ili na neki drugi prikladan način, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) U slučaju da se Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka odluče za otpis dospjelog duga samostalno, dužni su u roku od 60 dana od dana objave o namjeri otpisa izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga.

(5) U slučaju da se vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka odluče za otpis dospjelog duga temeljem zahtjeva dužnika, objavom iz stavka 3. ovoga članka pozvat će dužnike na podnošenje zahtjeva.

(6) Pisani zahtjev za otpis dužnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave iz stavka 3. ovoga članka, a zahtjev minimalno sadrži:

– ime, prezime, adresu i OIB dužnika te

– opis i/ili oznaku dospjelog duga za koji se traži otpis.

(7) Vjerovnici iz stavka 5. ovoga članka dužni su u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za otpis dužnika koji ispunjava uvjete izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga. Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka će o izvršenom otpisu dospjelog duga obavijestiti dužnike bez odgađanja.

Učinak otpisa prema odluci vjerovnika

Članak 11.

(1) Vjerovniku iz članka 6. ovoga Zakona, koji u skladu s člankom 8. odnosno člankom 10. ovoga Zakona izvrši otpis dospjelog duga i troška, ukupan iznos do 10.000,00 kuna, kao i pripadajuće dospjele kamate iskazane u prihodima odnosno tražbinama:

– obvezniku poreza na dobit, smatra se porezno priznatim rashodom

– obvezniku poreza na dohodak koji obavlja registriranu djelatnost, ne uključuje se u oporezive primitke.

(2) Otpis izvršen prema odluci vjerovnika sukladno odredbama ovoga Zakona dužniku iz članka 5. ovoga Zakona ne smatra se oporezivim primitkom.

DIO TREĆI
REPROGRAM POREZNOG DUGA

Podnošenje zahtjeva

Članak 12.

(1) Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama ovoga Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik iz članka 5. ovoga Zakona može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram.

(2) U smislu ovoga Zakona, dospjeli porezni dug iz stavka 1. ovoga članka je dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak.

Postupanje po zahtjevu

Članak 13.

(1) Zahtjev iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona može se podnijeti do 31. prosinca 2018. Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka odbacit će se rješenjem.

(2) Reprogramiranje dospjelog poreznog duga, za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno ovom Zakonu, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga, i to:

VISINA POREZNOG DUGAROK OTPLATE
do 50.000,00 kunado 36 mjeseci
50.000,01 – 100.000,00 kunado 42 mjeseca
100.000,01 – 200.000,00 kunado 48 mjeseci
200.000,01 – 500.000,00 kunado 54 mjeseca
više od 500.000,00 kunado 60 mjeseci

(3) Na reporgramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Rješenje

Članak 14.

(1) O zahtjevu iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona odlučuje rješenjem porezno tijelo prema pravilima propisanima za opći upravni postupak.

(2) Po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka ovrha će se obustaviti za iznos duga obuhvaćenog rješenjem o reprogramu.

(3) Ako se dužnik ne pridržava rokova i načina plaćanja reprogramiranog dospjelog poreznog duga utvrđenog rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, porezno tijelo će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

Žalba

Članak 15.

(1) Protiv rješenja iz članka 13. stavka 1. i članka 14. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba na način propisan zakonom kojim se uređuje opći porezni postupak.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Zastara

Članak 16.

Od dana izvršnosti rješenja kojim je odobren reprogram do njegova isteka, odnosno do izvršnosti rješenja kojim se reprogram ukida, zastara ne teče.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Korištenje podataka

Članak 17.

(1) Financijska agencija će za potrebe postupanja po ovom Zakonu koristiti javno objavljene podatke iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koje objavljuje Ministarstvo financija.

(2) Ministarstvo financija će Financijskoj agenciji za potrebe postupanja po ovom Zakonu dostaviti podatke o fizičkim osobama koje na dan 1. siječnja 2018. obavljaju registriranu djelatnost.

Naknadna procjena učinaka propisa

Članak 18.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/88

Zagreb, 6. srpnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.