Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

NN 64/2018 (18.7.2018.), Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

Hrvatska narodna banka

1324

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (»Narodne novine«, br. 70/2017.), članka 43. stavka 2. točke 9. i stavka 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA USPOREDBU NAKNADA USLUGA IZ POPISA NAJREPREZENTATIVNIJIH USLUGA

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom određuju podaci koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe objave usporedbe naknada za usluge iz popisa najreprezentativnijih usluga te način i rokovi dostave tih podataka.

(2) Ova Odluka primjenjuje se na sljedeće pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje (u nastavku teksta: izvještajni obveznici):

1. kreditne institucije osnovane u Republici Hrvatskoj

2. podružnice kreditnih institucija osnovanih u drugim državama članicama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

3. podružnice kreditnih institucija iz trećih država sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. »informativni dokument o naknadama« jest dokument o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje koje je izvještajni obveznik dužan dati potrošaču u skladu s člankom 5. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

2. »naknade« jesu sve naknade i troškovi koje potrošač plaća izvještajnom obvezniku za usluge povezane s računom za plaćanje ili u vezi s tim uslugama

3. »potrošač« jest svaka fizička osoba koja djeluje izvan svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja

4. »osnovni račun« jest račun za plaćanje koji ima obilježja iz članka 23. Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

5. »popis najreprezentativnijih usluga« jest popis usluga povezanih s računom za plaćanje utvrđen Odlukom o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (»Narodne novine«, br. 42/2018.)

6. »račun za plaćanje« jest račun koji vodi izvještajni obveznik na ime jednog ili više potrošača, a putem kojeg potrošač može barem uplaćivati novčana sredstva, podizati gotov novac te izvršavati i primati platne transakcije, uključujući kreditne transfere u korist druge osobe ili od druge osobe.

Članak 3.

(1) Izvještajni obveznici dužni su izvještavati Hrvatsku narodnu banku u skladu s prilogom Način prikupljanja i obveza dostavljanja podataka za objavu usporedbe naknada (u nastavku teksta: prilog).

(2) Prilog je sastavni dio ove Odluke.

(3) Smatra se da su izvještajni obveznici uredno dostavili podatke koji su predmet ove Odluke:

– ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima propisanima člankom 4. ove Odluke

– ako su svi podaci zadovoljili kontrole i pravila propisana prilogom i

– ako su svi dostavljeni podaci točni i potpuni.

Članak 4.

(1) Rok za dostavu prvih izvješća na temelju ove Odluke je 22. listopada 2018.

(2) Nakon toga izvještajni obveznici dužni su Hrvatsku narodnu banku obavijestiti o svakoj promjeni dostavljenih podataka, i to najkasnije do dana stupanja na snagu izmijenjenoga informativnog dokumenta o naknadama.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, izvještajnom obvezniku kojemu je prvi put izdano odobrenje za pružanje platnih usluga prvo izvještajno razdoblje započinje po isteku šest mjeseci računajući od prvog dana u mjesecu u kojemu mu je izdano takvo odobrenje.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 22. listopada 2018.

O. br. 211-020/07-18/RM

Zagreb, 10. srpnja 2018.

Zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.

PRILOG

NAČIN PRIKUPLJANJA I OBVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA OBJAVU USPOREDBE NAKNADA

Uvod

Ovaj prilog sadržava informacije o podacima te načinu i rokovima njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

Prilog je podijeljen u tri dijela, i to na dostavu:

1) informativnih dokumenta o naknadama u formatu PDF,

2) podataka o naknadama za usluge koje se ne nude kao dio paketa usluga (samo za kunske tekuće račune) i

3) podataka o naknadama za usluge koje se nude kao dio paketa usluga.

Prvi dio priloga obuhvaća dostavu svih informativnih dokumenta o naknadama koje izvještajni obveznici imaju u ponudi, i to u formatu PDF. Za potrebe drugog dijela izvještajni obveznici dostavljaju podatke o naknadama za najreprezentativnije usluge iz popisa povezane s kunskim tekućim računom, a koje se ne nude kao dio paketa usluga povezanih s računom za plaćanje. Treći dio obuhvaća i naknade za najreprezentativnije usluge koje izvještajni obveznici nude kao dio paketa usluga povezanih s računom za plaćanje.

Rok dostave podataka

Izvještajni obveznici dužni su dostavljati podatke iz informativnih dokumenata o naknadama najkasnije do dana njihova stupanja na snagu.

Za potrebe prvog dijela priloga izvještajni obveznici dužni su dostaviti informativne dokumente o naknadama u formatu PDF najkasnije do dana njihova stupanja na snagu.

Minimalni standardi izvještavanja

Izvještajni obveznici dužni su se pridržavati sljedećih minimalnih standarda:

1) Minimalni standardi koji se odnose na prijenos podataka

• Podaci se moraju dostavljati u roku utvrđenom Odlukom.

• Podaci moraju biti u formatu koji je u skladu s tehničkim zahtjevima za izvješćivanje utvrđenima u prilogu.

• Izvještajni obveznici moraju se pri iskazivanju podataka pridržavati standarda tehničkog prijenosa podataka utvrđenih u prilogu.

2) Minimalni standardi koji se odnose na točnost

• Dostavljeni podaci moraju biti jednaki stvarnim podacima izvještajnih obveznika.

• Izvještajni obveznici moraju se pridržavati pravila o zaokruživanju brojeva priloga.

3) Minimalni standardi koji se odnose na usklađenost

• Izvještajni obveznik dužan je odrediti najmanje dvije odgovorne osobe za kontakt.

4) Minimalni standardi koji se odnose na ispravke dostavljenih podataka

• Izvještajni obveznici moraju se pridržavati pravila i procedura o načinu ispravljanja podataka utvrđenih prilogom.

• Ispravci izvještajnih obveznika koji odstupaju od uobičajenih razina ispravaka moraju biti popraćeni posebnim objašnjenjem tih odstupanja.

1. Dostava svih informativnih dokumenata o naknadama

Za potrebe prvog dijela priloga izvještajni obveznici dostavljaju sve informativne dokumente o naknadama koje imaju u ponudi.

Način dostave podataka

Izvještajni obveznici dostavljaju sve informativne dokumente o naknadama putem web-forme Hrvatske narodne banke. Informativni dokumenti o naknadama dostavljaju se u formatu PDF, i to tako da je jedan dokument u PDF-u jedan informativni dokument o naknadama. Za svaki informativni dokument o naknadama (dokument u PDF-u) izvještajni obveznici određuju jednoznačni naziv, tj. jedan izvještajni obveznik ne može imati više informativnih dokumenata o naknadama s jednakim nazivom dokumenta u PDF-u.

Pri dostavi jednog ili više informativnih dokumenata o naknadama potrebno je dostaviti i jednu XML datoteku u koju su navedeni svi podaci važni za objavu dostavljenih informativnih dokumenata o naknadama (sadržaj XML datoteke opisan je u nastavku).

Dokumenti u PDF-u i pripadajuća XML datoteka dostavljaju se zajedno zapakirani u jednu ZIP arhivsku datoteku.

Standardna obilježja ZIP datoteke

• Format datoteke je ZIP sa standardnim stupnjem kompresije.

• Naziv datoteke je UNPU_01_OIB_DATUM.zip (primjer naziva datoteke: UNPU_01_12345678910_20181101.zip).

Pojašnjenje strukture naziva ZIP datoteke:

UNPU_01 – prefiks datoteke

OIB – upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju

DATUM – upisuje se datum slanja ZIP dokumenta u formi »GGGGMMDD«.

Standardna obilježja dokumenta u PDF-u

• Format dokumenta je PDF.

• Naziv dokumenta je UNPU_01_OIB_ŠIFRANAZIVA.pdf (primjer naziva datoteke: UNPU_01_12345678910_Najbolji_paket.pdf).

Pojašnjenje strukture naziva dokumenta u PDF-u:

UNPU_01 – prefiks datoteke

OIB – upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju

ŠIFRA NAZIVA – izvještajni obveznik proizvoljno navodi vrijednost za šifru naziva uz ograničenje od 30 tekstualnih znakova. U nazivu se ne smiju upotrebljavati hrvatski dijakritički znakovi i razmak.

Standardna obilježja XML datoteke

• Format XML (prema datoteci u XSD-u objavljenoj na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao prilog Odluke)

• primjer datoteke u XML-u (objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao prilog Odluke)

• kodna stranica 8859 – 2 (CE)

• Naziv datoteke je UNPU_01_OIB_DATUM.XML (primjer naziva datoteke: UNPU_01_12345678910_20181101.XML).

Pojašnjenje strukture naziva datoteke u XML-u:

UNPU_01 – prefiks datoteke

OIB – upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju

DATUM – upisuje se datum slanja XML datoteke u formi »GGGGMMDD«.

Sadržaj XML datoteke

Izvještajni obveznici u XML datoteci dostavljaju podatke potrebne za objavu, zamjenu ili brisanje jednog ili više informativnih dokumenata o naknadama na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke. Sadržaj datoteke u XML-u podijeljen je na slog »Zaglavlje« i slogove »Dokumenti«.

Slog »Zaglavlje«

Prvi slog u datoteci jest slog zaglavlja, u koji se upisuju sljedeći podaci: datum dostave datoteke, OIB izvještajnog obveznika te osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon). Osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon) upotrebljavaju se za dostavu obavijesti o daljnjem statusu datoteke i eventualnoj datoteci pogreške. Podaci se u slogu zaglavlja popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Datum dostave datoteke

Polje se obvezno popunjava i upisuje se datum dostave datoteke u formi »GGGGMMDD«.

Kontrola: Datum u polju 1. mora odgovarati datumu navedenom u nazivu datoteke u XML-u.

Polje 2. OIB izvještajnog obveznika

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Kontrola: OIB izvještajnog obveznika u polju 2. mora odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u XML-u.

Iza polja 2., a unutar sloga »Zaglavlje«, nalaze se najmanje dva sloga »Podaci o odgovornim osobama«. Podaci u slogu »Podaci o odgovornim osobama« imaju četiri polja, koja se popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Osoba za kontakt – ime

Polje 2. Osoba za kontakt – prezime

Polje 3. Osoba za kontakt – adresa e-pošte

Polje 4. Osoba za kontakt – telefon (pozivni broj grada te cijeli broj telefona ili pozivni broj mobilne mreže te cijeli broj telefona).

Izvještajni obveznici mogu navesti i više od dvije odgovorne osobe tako da dodaju nove slogove »Podaci o odgovornim osobama«.

Slogovi »Datoteke«

Nakon sloga »Zaglavlje« slijede slogovi »Datoteke«, u kojima su opisane dostavljene datoteke. Broj slogova »Datoteke« nije ograničen. Slogovi »Datoteke« imaju pet polja koja se popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Naziv dokumenta u PDF-u

Polje se obvezno popunjava. Izvještajni obveznik upisuje puni naziv dokumenta u PDF-u kojim se povezuje dostavljeni dokument u PDF-u s podacima određenoga informativnog dokumenta o naknadama u datoteci u XML-u (primjer: UNPU_01_12345678910_Najbolji_paket.pdf).

Izvještajni obveznik koji dostavlja novi ili mijenja objavljeni informativni dokument o naknadama upisuje naziv dokumenta u PDF-u koji se dostavlja zajedno s datotekom u XML-u.

Izvještajni obveznik koji briše dostavljeni i/ili objavljeni informativni dokument o naknadama upisuje naziv dokumenta u PDF-u koji je prethodno već dostavljen.

Polje 2. Radnja koju je potrebno poduzeti

Polje se obvezno popunjava jednom od sljedeće tri radnje koje je potrebno poduzeti na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke za određeni informativni dokument o naknadama (odnosno za dokument u PDF-u iz polja 1.):

• OBJAVI – Izvještajni obveznik koji dostavlja informativni dokument o naknadama koji se prvi put objavljuje polje 2. popunjava naredbom »OBJAVI«.

• ZAMIJENI – Izvještajni obveznik koji želi zamijeniti objavljeni informativni dokument o naknadama novim koji je dostavljen polje 2. popunjava naredbom »ZAMIJENI«.

• UKLONI – Izvještajni obveznik koji želi ukloniti objavljeni informativni dokument o naknadama polje 2. popunjava naredbom »UKLONI«.

Polje 3. Naziv informativnog dokumenta o naknadama

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se jednoznačni naziv informativnog dokumenta o naknadama iz polja 1. koji će se prikazati korisnicima na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke. Jedan izvještajni obveznik ne može imati više informativnih dokumenta o naknadama jednakog naziva. U nazivu je dopušteno upotrebljavati sve hrvatske dijakritičke znakove i razmak.

Polje 4. Datum informativnog dokumenta o naknadama

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se datum stupanja na snagu, odnosno datum uklanjanja informativnog dokumenta o naknadama u formi »GGGGMMDD«. Navedeni datum je datum od kojega će Hrvatska narodna banka u skladu s uputama izvještajnog obveznika ažurirati svoju mrežnu stranicu za dostavljeni informativni dokument o naknadama.

Kontrola:

Datum u polju 4. za naredbu iz polja 2. »OBJAVI« može biti samo datum nakon datuma iz polja 1. datoteke Slog »Zaglavlje«.

Datum u polju 4. za naredbe iz polja 2. »ZAMIJENI« i »UKLONI« može biti datum koji je jednak ili slijedi nakon datuma iz polja 1. datoteke Slog »Zaglavlje«.

Polje 5. Kategorija

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se jedna od pet kategorija kojoj pripada informativni dokument o naknadama. Kategorije označuju podgrupu u kojoj će Hrvatska narodna banka objaviti odnosno s koje će ukloniti dostavljeni informativni dokument o naknadama na svojoj mrežnoj stranici. Razlikujemo sljedećih pet kategorija:

Studenti – izvještajni obveznici koji u svojoj ponudi imaju račune za plaćanje namijenjene isključivo studentima, mladima, mlađima od 27. godine ili sl. informativne dokumente o naknadama povezane s tim računom dostavljaju s oznakom kategorije »STUDENT«.

Umirovljenici – izvještajni obveznici koji u svojoj ponudi imaju račune za plaćanje namijenjene isključivo umirovljenicima, starijima od 65. ili sl. informativne dokumente o naknadama povezane s tim računom dostavljaju s oznakom kategorije »UMIROVLJENIK«.

Osjetljiva skupina – izvještajni obveznici koji u svojoj ponudi imaju osnovni račun namijenjen isključivo osjetljivoj skupini potrošača iz članka 24. stavka 10. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, informativne dokumente o naknadama povezane s tim računom dostavljaju s oznakom kategorije »OSJETLJIVA«.

Osnovni račun – izvještajni obveznici koji u svojoj ponudi imaju osnovni račun koji ima obilježja iz članka 23. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, informativne dokumente o naknadama povezane s tim računom dostavljaju s oznakom kategorije »OSNOVNI«.

Svi – izvještajni obveznici koji u svojoj ponudi imaju račune za plaćanje koji nisu namijenjeni ni jednoj od prethodne četiri kategorije dostavljaju informativne dokumente o naknadama povezane s tim računima s oznakom kategorije »SVI«.

2. Dostava podataka o naknadama za usluge koje
se ne nude kao dio paketa usluga

Za potrebe drugog dijela priloga izvještajni obveznici dostavljaju podatke o naknadama za najreprezentativnije usluge iz popisa povezane s kunskim tekućim računom. Podaci o tim naknadama ne uključuju naknade koje se nude kao dio paketa povezanog s računom za plaćanje.

Podaci za potrebe drugog dijela priloga ne uključuju niti podatke o naknadama za posebne kategorije potrošača određene u tarifama naknada izvještajnih obveznika (poput studenata, umirovljenika, mladih, osjetljive skupine potrošača itd.).

Način dostave podataka

Izvještajni obveznici dostavljaju podatke iz informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun putem datoteke u XML-u na web-formu Hrvatske narodne banke.

Putem datoteke izvještajni obveznici uvijek dostavljaju sve podatke iz informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun, neovisno o tome žele li dostaviti, obrisati ili ispraviti određeni podatak.

Podaci o naknadama koji se dostavljaju u datoteci u XML-u zamjenjuju sve prethodno dostavljene podatke izvještajnog obveznika za potrebe drugog dijela priloga, i to na datum dostavljen u zaglavlju datoteke. Navedeni datum je datum od kojega će Hrvatska narodna banka ažurirati svoju mrežnu stranicu za dostavljeni podatak.

Standardna obilježja datoteke

• format XML (prema XSD datoteci objavljenoj na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao prilog Odluke)

• primjer datoteke u XML-u (objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao dodatak Odluke)

• kodna stranica 8859 – 2 (CE)

• Naziv datoteke je UNPU_02_OIB_DATUM.XML (primjer naziva datoteke: UNPU_02_12345678910_20181101.XML).

Pojašnjenje strukture naziva datoteke u XML-u:

UNPU_02 – prefiks datoteke

OIB – upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju

DATUM – upisuje se datum slanja datoteke u XML-u u formi »GGGGMMDD«.

Sadržaj datoteke

Izvještajni obveznici dostavljaju podatke iz informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun u jednoj datoteci u XML-u. Sadržaj datoteke podijeljen je na slog »Zaglavlje« i slogove »Usluge«.

Slog »Zaglavlje«

Prvi slog u datoteci jest slog zaglavlja, u koji se upisuju sljedeći podaci: datum dostave datoteke, datum stupanja na snagu podataka iz informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun, OIB izvještajnog obveznika te osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon). Osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon) upotrebljavaju se za dostavu obavijesti o daljnjem statusu datoteke i eventualnoj datoteci pogreške. Podaci se u slogu zaglavlja popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Datum dostave datoteke

Polje se obvezno popunjava i upisuje se datum dostave datoteke u formi »GGGGMMDD«.

Kontrola: Datum u polju 1. mora odgovarati datumu navedenom u nazivu datoteke u XML-u.

Polje 2. Datum stupanja na snagu informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun

Polje se obvezno popunjava i upisuje se datum stupanja na snagu podataka iz informativnog dokumenta o naknadama za kunski tekući račun u formi »GGGGMMDD«. Navedeni datum je datum od kojega će Hrvatska narodna banka ažurirati svoju mrežnu stranicu za dostavljene podatke.

Kontrola: Datum u polju 2. može biti samo datum nakon datuma u polju 1.

Polje 3. OIB izvještajnog obveznika

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Kontrola: OIB izvještajnog obveznika u polju 3 mora odgovarati OIB-u navedenom u nazivu XML datoteke.

Nakon polja 3., a unutar sloga »Zaglavlje«, nalaze se najmanje dva sloga »Podaci o odgovornim osobama«. Podaci u slogu »Podaci o odgovornim osobama« imaju četiri polja, koja se popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Osoba za kontakt – ime

Polje 2. Osoba za kontakt – prezime

Polje 3. Osoba za kontakt – adresa e-pošte

Polje 4. Osoba za kontakt – telefon (pozivni broj grada te cijeli broj telefona ili pozivni broj mobilne mreže te cijeli broj telefona)

Izvještajni obveznici mogu navesti i više od dvije odgovorne osobe tako da dodaju nove slogove »Podaci o odgovornim osobama«.

Slogovi »Usluge«

Nakon sloga »Zaglavlje« slijede slogovi »Usluge« za svaku od 13 usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga.

Izvještajni obveznik može dostaviti najviše 13 slogova »Usluge«, tj. kada izvještajni obveznik ne nudi jednu od usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga, tada i ne dostavlja podatke za tu uslugu (u tom slučaju izvještajni obveznik ima manje od 13 slogova »Usluge«).

Svaki od 13 slogova »Usluge« sastoji se od prvog polja, u kojemu se navodi šifra usluge, i neograničenog broja slogova naknada. Dopuštene vrijednosti prvog polja odnosno šifre usluga jesu sljedeće:

»01« – vođenje računa

»02« – on-line bankarstvo

»03« – kreditni transfer – nacionalni u kunama

»04« – kreditni transfer – nacionalni u eurima

»05« – kreditni transfer – u inozemstvo u eurima

»06« – kreditni transfer – u inozemstvo u valuti različitoj od eura

»07« – priljev iz inozemstva

»08« – trajni nalog

»09« – izravno terećenje

»10« –     izdavanje kreditne kartice

»11« –     podizanje gotovog novca – debitnom karticom na bankomatu

»12« –     podizanje gotovog novca – kreditnom karticom na bankomatu

»13« – prekoračenje.

Slogovi naknada navode se nakon svake od 13 šifri usluga i sastoje se od dva polja. Prvo polje je polje u kojemu se navodi naziv naknade, dok se u drugom polju navodi iznos naknade. Konačan broj slogova naknada ovisi o broju različitih naknada koje izvještajni obveznik naplaćuje za svaku od usluga iz popisa 13 najreprezentativnijih usluga.

Polje 1. u slogu naknade

Polje se obvezno popunjava. Izvještajni obveznik navodi naziv naknade za šifru usluge. Najveća dopuštena duljina polja je 150 tekstualnih znakova (primjer: »Na bankomatima u RH«). Tekst koji izvještajni obveznik dostavi jednak je tekstu koji će Hrvatska narodna banka objaviti na svojoj mrežnoj stranici. U polju je dopušteno upotrebljavati hrvatske dijakritičke znakove i razmak.

Polje 2. u slogu naknade

Polje se obvezno popunjava. Izvještajni obveznik u ovom polju navodi iznos naknade iz prethodnog polja (Polja 1.). Najveća dopuštena duljina polja je 150 tekstualnih znakova (primjer: »3,00% iznosa; minimalno 35,00 kuna«). Tekst koji izvještajni obveznik dostavi jednak je tekstu koji će Hrvatska narodna banka objaviti na svojoj mrežnoj stranici. U polju je dopušteno upotrebljavati hrvatske dijakritičke znakove i razmak.

3. Dostava podataka o naknadama za usluge koje se nude kao dio paketa usluga

Za potrebe trećeg dijela priloga izvještajni obveznici dostavljaju podatke o naknadama za unaprijed određene kombinacije usluga koje se mogu, ali i ne moraju, nuditi kao dio paketa usluga povezanih s računom za plaćanje. Kombinacije usluga razlikuju se na osnovi sljedećih šest obilježja.

Obilježje 1. Vođenje računa

Vođenje računa je usluga kod koje izvještajni obveznik upravlja računom kako bi ga potrošač mogao koristiti. Sve kombinacije uvijek obuhvaćaju obilježje »Vođenje računa«.

Obilježje 2. Prekoračenje

Prekoračenje je usluga kod koje izvještajni obveznik i potrošač unaprijed ugovaraju da potrošač smije pozajmiti novac kada na računu više nema novčanih sredstava. Tim se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos koji se može pozajmiti te hoće li se potrošaču obračunati naknade i kamate.

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Izdavanje kreditne kartice je usluga kod koje izvještajni obveznik izdaje platnu karticu koja je povezana s računom za plaćanje potrošača. Ukupan iznos transakcija izvršenih putem kartice u ugovorenom razdoblju skida se u cijelosti ili djelomično s računa za plaćanje potrošača na ugovoreni datum. Ugovorom o kreditu sklopljenim između izvještajnog obveznika i potrošača utvrđuje se hoće li se potrošaču obračunati kamate na pozajmljeni iznos.

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Internetsko bankarstvo je usluga kod koje izvještajni obveznik potrošaču omogućuje korištenje usluga povezanih s računom za plaćanje putem interneta.

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo je usluga kod koje izvještajni obveznik potrošaču omogućuje korištenje usluga povezanih s računom za plaćanje putem mobilne aplikacije.

Obilježje 6. Broj transakcija

Broj transakcija označuje broj međubankovnih transakcija koje korisnik namjerava izvršiti u jednom mjesecu koristeći se uslugom internetskoga i/ili mobilnog bankarstva. Svaka kombinacija koja uključuje uslugu internetskoga i/ili mobilnog bankarstva može uključivati broj od 5, 10 ili 15 međubankovnih transakcija.

Ovisno o izboru jednog ili više obilježja razlikujemo 40 kombinacija prikazanih u nastavku:

Kombinacija 1.Obilježje 1. Vođenje računa
Kombinacija 2.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Kombinacija 3.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Kombinacija 4.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Kombinacija 5.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 6.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 7.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 8.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 9.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 10.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 11.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 12.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 13.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 14.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 15.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 16.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 17.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 18.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 19.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 20.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 21.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 22.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 23.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 24.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 25.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 26.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 27.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 28.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 29.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 30.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 31.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 32.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 5

Kombinacija 33.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 34.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 35.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 36.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 10

Kombinacija 37.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 38.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 39.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15

Kombinacija 40.

Obilježje 1. Vođenje računa

Obilježje 2. Prekoračenje

Obilježje 3. Izdavanje kreditne kartice

Obilježje 4. Internetsko bankarstvo

Obilježje 5. Mobilno bankarstvo

Obilježje 6. Broj transakcija – 15Način dostave podataka

Izvještajni obveznici dostavljaju podatke iz informativnih dokumenata o naknadama za navedenih 40 kombinacija u datoteci u XML-u u web-formi Hrvatske narodne banke.

Izvještajni obveznici obvezno dostavljaju barem podatke o naknadama iz najpovoljnijega informativnog dokumenta o naknadama, i to za svaku od 40 kombinacija koje imaju u ponudi za potrošača. Najpovoljniji informativni dokument o naknadama za potrošača je onaj kod kojega je najniža ukupna mjesečna naknada za određenu kombinaciju. Ako izvještajni obveznik nema u ponudi određenu kombinaciju usluga (obilježja), tu kombinaciju ne dostavlja u datoteci u XML-u.

U datoteci u XML-u izvještajni obveznici uvijek dostavljaju sve podatke iz informativnih dokumenta o naknadama, neovisno o tome žele li dostaviti, obrisati ili ispraviti određeni podatak. Podaci o nak­nadama koji se dostavljaju u datoteci u XML-u zamjenjuju prethodno dostavljene podatke izvještajnog obveznika za potrebe trećeg dijela priloga, i to na datum dostavljen u zaglavlju datoteke. Navedeni datum je datum od kojega će Hrvatska narodna banka ažurirati svoju mrežnu stranicu za dostavljene podatke.

Standardna obilježja datoteke

• format XML (prema datoteci u XSD-u objavljenoj na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao prilog Odluke)

• primjer datoteke u XML-u (objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke kao prilog Odluke)

• kodna stranica 8859 – 2 (CE)

• Naziv datoteke je UNPU_03_OIB_DATUM.XML (primjer naziva datoteke: UNPU_03_12345678910_20181101.XML).

Pojašnjenje strukture naziva XML datoteke:

UNPU_03 – prefiks datoteke

OIB – upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju

DATUM – upisuje se datum slanja datoteke u XML-u u formi »GGGGMMDD«.

Sadržaj datoteke

Izvještajni obveznici dostavljaju podatke iz svojih informativnih dokumenta o naknadama u jednoj datoteci u XML-u. Sadržaj datoteke podijeljen je na slog »Zaglavlje« i slogove »Kombinacije«.

Slog »Zaglavlje«

Prvi slog u datoteci jest slog zaglavlja, u koji se upisuju sljedeći podaci: datum dostave datoteke, datum stupanja na snagu podataka iz datoteke, OIB izvještajnog obveznika te osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon). Osnovni podaci o odgovornim osobama (ime i prezime, e-pošta, telefon) upotrebljavaju se za dostavu obavijesti o daljnjem statusu datoteke i eventualnoj datoteci pogreške. Podaci se u slogu zaglavlja popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Datum dostave datoteke

Polje se obvezno popunjava i upisuje se datum dostave datoteke u formi »GGGGMMDD«.

Kontrola: Datum u polju 1. mora odgovarati datumu navedenom u nazivu datoteke u XML-u.

Polje 2. Datum stupanja na snagu podataka iz datoteke

Polje se obvezno popunjava i upisuje se datum stupanja na snagu podataka iz datoteke u formi »GGGGMMDD«. Navedeni datum je datum od kojega će Hrvatska narodna banka ažurirati svoju mrežnu stranicu za dostavljene podatke.

Kontrola: Datum u polju 2. može biti samo datum nakon datuma u polju 1.

Polje 3. OIB izvještajnog obveznika

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Kontrola: OIB izvještajnog obveznika u polju 3. mora odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u XML-u.

Iza polja 3., a unutar sloga »Zaglavlje«, nalaze se najmanje dva sloga »Podaci o odgovornim osobama«. Podaci u slogu »Podaci o odgovornim osobama« imaju četiri polja, koja se popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Osoba za kontakt – ime

Polje 2. Osoba za kontakt – prezime

Polje 3. Osoba za kontakt – adresa e-pošte

Polje 4. Osoba za kontakt – telefon (pozivni broj grada te cijeli broj telefona ili pozivni broj mobilne mreže te cijeli broj telefona).

Izvještajni obveznici mogu navesti i više od dvije odgovorne osobe tako da dodaju nove slogove »Podaci o odgovornim osobama«.

Slogovi »Kombinacije«

Nakon sloga »Zaglavlje« slijede slogovi »Kombinacije«. Svaka od 40 kombinacija čini jedan slog. Izvještajni obveznik može dostaviti više slogova s jednakim brojem kombinacije (slučaj kada izvještajni obveznik ima u ponudi više različitih informativnih dokumenata o naknadama za istu kombinaciju obilježja). Podaci se u slogovima »Kombinacije« popunjavaju na sljedeći način:

Polje 1. Broj kombinacije

Polje se obvezno popunjava i upisuje se broj kombinacije (od 01 do 40) za koji se dostavljaju podaci u tom slogu.

Polje 2. Iznos naknade za izdavanje debitne kartice

Polje se obvezno popunjava i upisuje se iznos koji se naplaćuje potrošaču za uslugu izdavanja debitne kartice kod kombinacije iz polja 1. (jednokratni trošak izdavanja debitne kartice zaokružen na drugu decimalu bez oznake valute; primjer: 10,00). Izvještajni obveznik koji ne naplaćuje naknadu za uslugu izdavanja debitne kartice za tu kombinaciju ili je naknada uključena u iznos iz polja 5. dostavlja podatak »0,00«.

Polje 3. Naziv informativnog dokumenta o naknadama

Polje se obvezno popunjava. Izvještajni obveznik upisuje puni naziv pdf dokumenta koji je jednak nazivu pdf dokumenta koji je izvještajni obveznik dostavio za potrebe prvog dijela priloga (primjer: »UNPU_01_12345678910_Najbolji_paket.pdf«). Na osnovi naziva u ovom polju povezuje se dostavljeni dokument u PDF-u iz prvog dijela priloga s ostalim podacima iz pojedinog sloga kombinacije za potrebe trećeg dijela priloga.

Polje 4. Hiperveza izvještajnog obveznika

Polje se obvezno popunjava i upisuje se puni naziv hiperveze, čijim se odabirom osigurava poveznica na mrežnu stranicu izvještajnog obveznika, a na kojoj se može pronaći informativni dokument o naknadama iz polja 3. Izvještajni obveznici mogu imati jednu hipervezu za više informativnih dokumenta o naknadama (tj. više kombinacija).

Polje 5. Ukupna mjesečna naknada

Polje se obvezno popunjava i upisuje se ukupan iznos mjesečne naknade zaokružen na drugu decimalu bez oznake valute za kombinaciju iz polja 1. (primjer: 58,50). Navedeni iznos je izračun mjesečne naknade koji je napravio izvještajni obveznik za određenu kombinaciju usluga (polje 1.), a u skladu s informativnim dokumentom o naknadama iz polja 3.

Polje 6. Visina nominalne kamatne stope

Polje se popunjava uvjetno. Svi slogovi »Kombinacije« koji uključuju »Obilježje 2. Prekoračenje« (kombinacije označene parnim brojem u polju 1.) sadržavaju i obvezu dostave podataka o visini nominalne kamatne stope zaokruženog na drugu decimalu bez oznake postotka (primjer: 7,50).