Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1352

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO

Članak 1.

U Pravilniku o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14) u članku 1. stavku 2. Tarifa mijenja se tako da glasi kao u prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Cijena radnog sata na osnovi kojega se obračunava naknada iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika iznosi 200,00 kuna.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika plaća se naknada za troškove ispitivanja u iznosu od 300,00 kuna po započetom radnom satu i drugi troškovi prema ovom Pravilniku.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Kad ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje podnosi zahtjev za ovjeravanje zakonitih mjerila Državnom zavodu za mjeriteljstvo, a pri tome se:

a) u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje u postupku ovjeravanja zakonitih mjerila, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 80 % troškova određenih ovim Pravilnikom,

b) zahtijeva ovjeravanje mjernih sustava na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: UNP) te na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima, mjerilima razine u komorama na mjernim sustavima na autocisternama za goriva, podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 50 % troškova određenih ovim Pravilnikom,

c) u njegovim prostorijama obavlja ispitivanje propisanom statističkom metodom u postupku ovjeravanja komunalnih mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, mjerila toplinske energije), podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 60 % troškova određenih ovim Pravilnikom.

(2) Popusti iz stavka 1. ovoga članka međusobno se isključuju.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/05

Urbroj: 558-02-01/1-18-3

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

TARIFAIznos naknade (kn)
A. OVJERAVANJE MJERILA
1. DULJINA
1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje30,00
2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce90,00
3. Mjerila duljine materijala (žica, kabel, tekstil, vrpca)110,00
4. Automatsko mjerilo razine400,00
2. OBUJAM
Spremnici
1. Spremnici – horizontalni (geometrijska metoda) do 5 m³1.500,00
2. Za svaki sljedećih započetih 5 m³50,00
3. Spremnici – horizontalni (kombinirana metoda) do 5 m³2.000,00
4. Za svaki sljedećih započetih 5 m³150,00
5. Spremnici – vertikalni (geometrijska metoda) do 500 m³2.000,00
6. Za svaki sljedećih započetih 500 m³100,00
7. Spremnici – vertikalni (optičko razmjeravanje – metoda triangulacije) do 500 m³3.000,00
8. Za svaki sljedećih započetih 500 m³120,00
9. Spremnici obujma alkohola, piva do 200 l400,00
10. Za svaki sljedećih započetih 50 l do ukupnog obujma spremnika od 1000 l (1 m³)50,00
Vodomjeri maksimalnog protoka
1. do 10 m³/h18,00
2. od 10 m³/h do 50 m³/h90,00
3. više od 50 m³/h250,00
Mjerila toplinske energije
1. Cjelovito mjerilo toplinske energije220,00
2. Podsklopovi mjerila protoka toplinske energije180,00
3. Računska jedinica mjerila toplinske energije85,00
4. Par mjerila temperature mjerila toplinske energije60,00
Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode
1. Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka350,00
2. Agregati za istakanje goriva za motorna vozila100,00
3. Agregati za istakanje UNP za motorna vozila210,00
4. Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila300,00
5. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji1000,00
6. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima3.000,00
7. Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo1.500,00
8. Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP3.000,00
9. Temperaturni kompenzatori600,00
10. Ispitivanje mjerila s etalonskom petljom4.200,00
Plinomjeri
1. Plinomjeri (osim turbinskih plinomjera i plinomjera s rotacijskim klipovima) maksimalnog protoka
a) do 10 m³/h30,00
b) iznad 10 m³/h200,00
2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima maksimalnog protoka
a) do 250 m³/h600,00
b) iznad 250 m³/h1.200,00
3. Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)500,00
3. MASA
Utezi
1. Utezi razreda točnosti F125,00
2. Utezi razreda točnosti F215,00
3. Utezi razreda točnosti M1:
a) do 50 kg11,00
b) više od 50 kg65,00
4. Utezi razreda točnosti M2 i M3
a) do 10 kg7,00
b) više od 10 kg11,00
Vage
1. Neautomatske vage razreda točnosti (I)450,00
2. Neautomatske vage razreda točnosti (II)200,00
3. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII)
a) do 20 kg40,00
b) od 20 kg do 500 kg70,00
c) od 500 kg do 9000 kg350,00
d) od 9000 kg do 20000 kg650,00
e) od 20000 kg do 50000 kg1.010,00
f) više od 50000 kg1.950,00
4. Automatske vage s najvećim opterećenjem:
a) do 10 kg200,00
b) od 10 kg do 50 kg290,00
c) od 50 kg do 250 kg400,00
d) od 250 kg do 500 kg570,00
e) od 500 kg do 3000 kg730,00
f) više od 3000 kg960,00
4. GUSTOĆA
Mjerila prividne gustoće žita:
a) do 1/4 L85,00
b) više od 1/4 L130,00
5. VLAGA
Vlagomjeri za žitarice i uljarice330,00
6. TEMPERATURA
Medicinski termometri
a) digitalni20,00
b) infracrveni30,00
7. TLAK
1.Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka40,00
2. Manometri i pretvornici tlaka100,00
3. Vakuumometri100,00
4. Manovakuumometri100,00
5. Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama100,00
8. ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna brojila
1. Jednofazna brojila:
a) razreda točnosti A, 2 ili 314,00
b) razreda točnosti B ili 125,00
c) kombi brojila40,00
d) dvosmjerna kombi brojila75,00
2. Trofazna brojila:
a) razreda točnosti A, 2 ili 320,00
b) razreda točnosti B ili 150,00
c) razreda točnosti C70,00
d) kombi brojila90,00
e) dvosmjerna kombi brojila110,00
3. Brojila za priključak preko mjernih transformatora:
a) razreda točnosti A, 2 ili 3100,00
b) razreda točnosti B ili 1125,00
c) razreda točnosti C ili 0,5150,00
d) razreda točnosti 0,2175,00
e) kombi brojila200,00
f) dvosmjerna kombi brojila400,00
Mjerni transformatori
1. Strujni mjerni transformatori:
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg150,00
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega180,00
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg500,00
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega600,00
2. Naponski mjerni transformatori:
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg250,00
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega400,00
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg700,00
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega950,00
3. Kombinirani i višefazni strujni i naponski mjerni transformatori:
a) stupnja izolacije do SI 38 za jedan mjerni opseg1.100,00
b) stupnja izolacije do SI 38 za dva ili više mjerna opsega1.300,00
c) stupnja izolacije više od SI 38 za jedan mjerni opseg1.700,00
d) stupnja izolacije više od SI 38 za dva ili više mjerna opsega1.900,00
Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija:
a) mjerila otpora uzemljenja1.100,00
b) mjerila otpora izolacije1.100,00
c) mjerila otpora petlje1.100,00
d) višenamjensko mjerila1.500,00
9. SPECIJALNA NAMJENA
1. Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)25,00
2. Mjerila duljine puta95,00
3. Taksimetri300,00
4. Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu1.300,00
5. Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)270,00
6. Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem100,00
7. Analizatori ispušnih plinova210,00
8. Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta400,00
9. Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka70,00
B. NAKNADA U VEZI OVJERAVANJA MJERILA
1. Izdavanje ovjernice po zahtjevu75,00
2. Pregledni list ovjeravanja95,00
C. NAKNADA KOJU NAPLAĆUJE ZAVOD
1. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe koja se isporučuje ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila
a) plastična plomba5,00
b) privjesak s oznakom godine postavljanja plombe0,50
2. Naljepnice i obrasci koje se isporučuju samo ovlaštenom tijelu za ovjeravanje zakonitih mjerila, a naljepnica s oznakom »servisirano« i zaštitna oznaka ovlaštenom tijelu za pripremu mjerila za ovjeravanje:
Naljepnice:
a) godišnja ovjerna oznaka u obliku naljepnice4,00
b) godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila5,00
c) oznaka za ovjeravanje taksimetara14,00
d) zaštitna oznaka za taksimetre5,00
e) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (mala)3,00
f) zaštitna oznaka u obliku naljepnice (velika)5,00
g) naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja1,00
h) oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva8,00
i) oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI«5,00
j) oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO«5,00
k) oznaka »SERVISIRANO«5,00
l) zaštitna oznaka ovlaštenog tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje3,00
Obrasci
Ovjernica4,00
3. Iznajmljivanje utega (M1) naknada se plaća po toni i započetom danu100,00
4. Prijevoz opreme za obavljanje ispitivanja i ovjeravanja mjerila, ukupne mase veće od 100 kg, naknada se plaća po jednom kilometru3,00
5. Rad pokretne stanice za ispitivanje mjerila (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) plaća se po započetom radnom danu1500,00
6. Prijevoz pokretne mjerne stanice za ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma (Compact prover, PSOMO II, etalonska posuda 1500 l) naknada se plaća po jednom kilometru6,00
7. Uzorak zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje vlagomjera20,00
D. TROŠKOVI POSTUPKA IZDAVANJA RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE
Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila
1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila3.500,00
2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila – dodatna područja2.500,00
3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela1.000,00
Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje
1. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje1.800,00
2. Troškovi postupka izdavanja rješenja za obavljanje poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – dodatna područja1.250,00
3. Izmjena i dopuna podataka u rješenju po zahtjevu ovlaštenoga tijela1.000,00
E. GODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA POTPORNE INFRASTRUKTURE ZAVODA
1. Broj ovjerenih mjerila do 200 komada750,00
2. Broj ovjerenih mjerila od 200 do 600 komada1.500,00
3. Broj ovjerenih mjerila od 600 do 1000 komada2.250,00
4. Broj ovjerenih mjerila više od 1000 komada3.000,00