Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

1354

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17) u suradnji s ministrom zdravstva i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENIM UVJETIMA IZLOŽENIH RADNIKA I OSOBA KOJE SE OBUČAVAJU ZA RAD U PODRUČJU IZLOŽENOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Područje koje se uređuje

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati učenici, studenti i specijalizanti koji se obrazuju za rad u području izloženosti, pripravnici i izloženi radnici prije početka rada u području izloženosti, učestalost zdravstvenih pregleda te sadržaj, način i rokovi čuvanja podataka o tim pregledima.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani zakonom kojim se uređuje radiološka i nuklearna sigurnost.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:(3)

1. izložene osobe jesu učenici od 16 do 18 godina, studenti, specijalizanti i pripravnici koji se obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja i izloženi radnici

2. ovlaštena medicina rada jest zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačko društvo koje obavlja djelatnost medicine rada ili specijalist medicine rada/rada i sporta u privatnoj praksi koji posjeduje ovlaštenje ministra nadležnog za zdravstvo za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba.

Uvjeti za ustanove koje mogu obavljati provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih osoba

Članak 4.

(1) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba mogu obavljati ovlaštene medicine rada koje temeljem nalaza i mišljenja Povjerenstva rješenjem ovlasti ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka daje se, odnosno uskraćuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od tri člana koje imenuje ministar.

(4) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su:

– jedan član iz ministarstva nadležnoga za zdravstvo

– jedan član iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i

– jedan član iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(5) Za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba medicina rada iz stavka 1. ovoga Pravilnika mora imati:

– rješenje o obavljanju djelatnosti medicine rada/rada i sporta od ministarstva nadležnog za zdravstvo

– sklopljen ugovor za provođenje specifične zdravstvene zaštite s nadležnim osiguravateljem

– u radnom odnosu doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja propisano u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika

– zaposlene doktore medicine, specijaliste koji imaju važeće odobrenje za samostalni rad i

– uključenog psihologa koji obavlja zdravstvene preglede iz članka 10. ovoga Pravilnika, a koji mora imati važeću dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti i dopusnicu za obavljanje djelatnosti u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika.

(6) Zavod će o uvjetima ovlašćivanja ustanova koje mogu obavljati provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih osoba iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Komisiju.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se daje ovlaštenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Ukidanje ovlaštenja ovlaštenim medicinama rada

Članak 6.

Ministar nadležan za zdravstvo će ovlaštenoj medicini rada ukinuti ovlaštenje u slučaju:

– ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je ovlaštena medicina rada prestala ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je izdano rješenje za ovlaštenje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika

– da je ovlaštena medicina rada postupila protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Uvjeti za specijalistu medicine rada/rada i sporta za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih osoba u ovlaštenoj medicini rada

Članak 7.

(1) Samo je specijalist medicine rada/rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke zaštite od ionizirajućeg zračenja ovlašten:

– utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba

– donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti

– potpisati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

– donositi odluke u vezi zdravstvene zaštite izloženih osoba koje smatra potrebnima (npr. daljnji pregledi, provedbu dekontaminacije ili hitno dopunsko liječenje)

– izvještavati pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino zdravlje i obavljanje poslova u području izloženosti, odnosno na obrazovanje za rad u području izloženosti.

(2) Specijalisti medicine rada/rada i sporta iz stavka 1. ovoga članka obvezni su obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina na način propisan ovim Pravilnikom.

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti

Članak 8.

(1) Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se tečajem u trajanju od 12 sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(2) Obnova znanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se tečajem u trajanju od 8 sati, a organizira ga i provodi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(3) Program i sadržaj tečaja iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Program i sadržaj tečaja iz stavka 2. ovoga članka donosi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(5) Tečaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka uključuje provjeru znanja po završenom tečaju, nakon čega Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izdaje Potvrdu o završenom tečaju.

Karton zdravstvenog pregleda izložene osobe

Članak 9.

Karton zdravstvenog pregleda izložene osobe mora sadržavati podatke o vrsti posla kojeg obavlja izložena osoba, rezultatima prethodnog zdravstvenog pregleda, rezultatima redovnih zdravstvenih pregleda te podatke o zračenju izložene osobe.

Sudjelovanje psihologa u utvrđivanju zdravstvene sposobnosti izloženih osoba

Članak 10.

(1) Uz specijalista medicine rada/rada i sporta u utvrđivanju zdravstvene sposobnosti izloženih osoba u okviru zdravstvenih pregleda iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika obvezno sudjeluje i psiholog.

(2) Psiholog upisuje nalaz u posebni obrazac – Psihologijska obrada izložene osobe (u daljnjem tekstu: Psihologijska obrada) koji je sastavni dio Kartona zdravstvenog pregleda izložene osobe.

(3) U utvrđivanju zdravstvene sposobnosti izloženih osoba u okviru ostalih zdravstvenih pregleda iz članka 11. ovoga Pravilnika psiholog sudjeluje prema indikaciji specijalista.

Zdravstveni pregledi

Članak 11.

(1) Zdravstvena sposobnost izloženih osoba određuje se:

– prethodnim zdravstvenim pregledom

– redovnim zdravstvenim pregledom

– nadzornim zdravstvenim pregledom

– izvanrednim zdravstvenim pregledom i

– izlaznim zdravstvenim pregledom.

(2) Specijalistu medicine rada/rada i sporta u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika mora biti omogućen pristup svim relevantnim podacima koje zatraži, uključujući postojeće radne uvjete u radnim prostorijama.

(3) Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje izloženog radnika upućuje na provjeru zdravstvene sposobnosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mora uz uputnicu dostaviti i podatak o kategoriji izloženosti radnika.

(4) Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo ili tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje učenike od 16-18 godina, pripravnike ili studente upućuje na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, mora uz uputnicu dostaviti i podatak o kategoriji izloženosti učenika od 16-18 godina, pripravnika ili studenta sukladno procijenjenom godišnjem ozračenju na mjestu rada.

(5) Ako je procijenjeno godišnje ozračenje na mjestu rada, iz stavka 4. ovoga članka do 6 mSv, pripravnika ili studenta se tretira kao izloženog radnika kategorije B.

(6) Ako je procijenjeno godišnje ozračenje na mjestu rada, iz stavka 4. ovoga članka iznad 6 mSv, pripravnika ili studenta se tretira kao izloženog radnika kategorije A.

Učestalost obavljanja zdravstvenih pregleda

Članak 12.

(1) Prethodni zdravstveni pregled izloženih osoba obavlja se prije početka obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti.

(2) Prethodni zdravstveni pregled obvezan je za sve izložene osobe bez obzira na kategoriju izloženosti.

(3) Redovni zdravstveni pregled obvezan je za izložene radnike kategorije A odnosno studente ili pripravnike u dobi od 18 godina ili starije koji bi tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mogli biti ozračeni kao izloženi radnici kategorije A.

(4) Redovni zdravstveni pregled izloženih osoba iz stavka 3. ovoga članka obavlja se svakih 12 mjeseci.

(5) Nadzorni zdravstveni pregled obavlja se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda kada specijalist medicine rada/rada i sporta odredi potrebu takvoga pregleda.

(6) Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se:

– kod osoba koje su primile dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i/ili

– na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na zahtjev poslodavca ili radnika.

(7) Izlazni zdravstveni pregled obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti svih izloženih radnika bez obzira na kategoriju izloženosti izloženog radnika.

Prethodni zdravstveni pregled

Članak 13.

(1) Prethodni zdravstveni pregled obuhvaća:

a) anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne), podatke o sadašnjem zdravstvenom stanju

b) opći klinički pregled i pretrage:

– fizikalni pregled organa i organskih sustava (s posebnim osvrtom na status kože)

– laboratorijske pretrage: SE, KS, diferencijalna krvna slika, trombociti, GUK, urin sa sedimentom

c) ciljani oftalmološki pregled: biomikroskopski pregled leće

d) psihologijsku obradu:

– utvrđivanje kognitivnih sposobnosti ciljanim psihologijskim mjernim instrumentima

– procjenu osobina ličnosti s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima

– procjena perceptivnih i psihomotornih sposobnosti

e) dodatne pretrage i preglede prema indikaciji specijalista medicine rada/rada i sporta.

Redovni zdravstveni pregled

Članak 14.

(1) Redovni zdravstveni pregled obuhvaća:

a) uzimanje novih anamnestičkih podataka

b) uvid u dozimetrijske podatke

c) opći klinički pregled i pretrage kao kod prethodnog zdravstvenog pregleda

d) dodatne pretrage, analize i preglede prema indikaciji doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta.e)

(2) Izložena osoba ima pravo na vlastiti zahtjev obaviti redovni zdravstveni pregled i nakon prestanka rada s izvorima ionizirajućeg zračenja, ali ne češće od svake tri godine, osim u slučaju kada ima zdravstvene tegobe koje povezuje s izloženošću ionizirajućem zračenju.

(3) Specijalist medicine rada/rada i sporta može predložiti obavljanje redovnog zdravstvenog pregleda i nakon prestanka rada izloženog radnika s izvorima ionizirajućeg zračenja pri čemu će odrediti učestalost pregleda.

(4) Pregled iz stavka 2. ovoga članka obavlja specijalist medicine rada/rada i sporta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Izvanredni zdravstveni pregled

Članak 15.

(1) Opseg izvanrednoga zdravstvenog pregleda određuje doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta koji obavlja zdravstvene preglede izloženih osoba ovisno o razlogu upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled.(2)

(2) Nakon provedenog izvanrednog zdravstvenog pregleda izloženog radnika, doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta koji obavlja zdravstveni pregled izloženog radnika odobrava daljnje uvjete izlaganja izloženog radnika te određuje provedbu daljnjih pretraga i radnji koje smatra da je potrebno provesti radi zaštite izloženog pojedinca.

Izlazni zdravstveni pregled

Članak 16.

(1) Nakon završetka rada s izvorima ionizirajućeg zračenja obavlja se izlazni zdravstveni pregled.

(2) Opseg izlaznog zdravstvenog pregleda jednak je opsegu prethodnog zdravstvenog pregleda, ali ne obuhvaća psihologijsku obradu.

(3) Izlazni zdravstveni pregled je obvezan za izloženu osobu.

Zdravstveni uvjeti

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene posebnim propisom i posebne uvjete zdravstvene sposobnosti za radno mjesto.

(2) Posebni uvjeti zdravstvene sposobnosti za radno mjesto jesu:

a) uredan nalaz hematoloških testova

b) ako u prethodnom zdravstvenom pregledu, hematološki testovi odstupaju do 5% od normalnih vrijednosti laboratorija, pretraga se ponavlja u roku od 30 dana od dana obavljanja prethodne pretrage ili prema indikaciji specijalista medicine rada/rada i sporta, a ako i tada vrijednosti hematoloških testova odstupaju od normalnih vrijednosti laboratorija, izložena osoba se proglašava privremeno nesposobnom ako je razlog odstupanja promjena u koštanoj sržic)

c) nalaz biomikroskopskog pregleda leće u skladu s dobi ispitanika, uz obvezan osvrt na stražnji pol leće.e)

(3) Posebni psihološki uvjeti za radno mjesto su:

a) opće intelektualne sposobnosti iznad donje granice prosjekab)

b) emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka

c) perceptivne i psihomotorne sposobnosti u granicama ili iznad granica prosjeka.

Bolesti koje predstavljaju zapreku za rad u području izloženosti

Članak 18.

Izložene osobe koje boluju od bolesti za koje se prema suvremenim medicinskim spoznajama zna da predstavljaju zapreku za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno za obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ne smiju raditi u području izloženosti, odnosno obrazovati se za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, a posebno:

a) bolesti krvotvornih organa: refrakterna anemija, neutropenija, trombocitopenija (sama ili kombinirana) ako traju duže od godine dana, policitemija verab)

b) maligna bolest, čija povećana učestalost se povezuje s izloženosti ionizirajućem zračenju, a za koju ne postoje klinički i drugi dokazi da je u potpunosti izliječena te za vrijeme terapijskog postupka

c) bolesti ovisnosti (alkoholizam, tabletomanija, narkomanija), osim medicinski kontroliranih slučajeva, koji apstiniraju najmanje 6 mjeseci

d) duševnih i živčanih bolesti koje sprječavaju rad na siguran način u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti, opće intelektualne sposobnosti ispod donje granice prosjeka, poremećaji osobnosti s izraženim asocijalnim ili antisocijalnim ponašanjem

e) bolesti, ozljede i anomalije središnjeg ili perifernog živčanog sustava i drugi poremećaji svijesti koji sprječavaju rad na siguran način u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Ocjena zdravstvene sposobnosti

Članak 19.

(1) Specijalist medicine rada/rada i sporta daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisuje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i izvješćuje pregledanu osobu o ustanovljenim bolestima, bolesnim stanjima i ostalim čimbenicima koji utječu na njezino stanje zdravlja i obavljanje poslova s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

(2) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja donosi se u roku od 10 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana, ako je potrebna dodatna medicinska obrada, osim u slučaju kada hematološki testovi odstupaju do 5% od normalnih vrijednosti laboratorija kada se ocjena donosi najkasnije u roku od 40 dana.

(3) Ocjena zdravstvene sposobnosti izložene osobe za prethodni zdravstveni pregled donosi se na osnovi obavljenog pregleda.

(4) Ocjena zdravstvene sposobnosti izložene osobe za zdravstvene preglede iz članaka 14.-16. ovoga Pravilnika donosi se na osnovi obavljenog pregleda i predočene medicinske dokumentacije iz prethodnog zdravstvenog pregleda, odnosno redovnih zdravstvenih pregleda ako ih je bilo, a obavezno sadrži i podatak o vrsti posla koji izložena osoba obavlja.

Članak 20.

(1) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanja za rad u području izloženosti može biti:

1. sposoban

2. sposoban pod određenim uvjetima (uz navod uvjeta)

3. nesposoban (uz navod najmanjeg očekivanog trajanja nesposobnosti).

(2) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti upisuje se u uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »nesposoban«, u kartonu zdravstvenog pregleda treba navesti članak i točku ovoga Pravilnika na temelju koje je dana ocjena te šifru prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, odnosno razlog zbog kojeg je psiholog dao navedenu ocjenu.

(4) U slučaju ocjene »nesposoban«, osoba ne može biti raspoređena na radno mjesto kao radnik A kategorije, odnosno ne može nastaviti raditi kao izložena osoba A kategorije, a o nastavku i uvjetima rada izložene osobe u području izloženosti, odnosno nastavku obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja odlučuje doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta.

(5) O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja izvješćuju se Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i osoba koja je pregledanog uputila na zdravstveni pregled ili poslodavac.

(6) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(7) O ocjeni zdravstvene sposobnosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja izvješćuju se osoba koja je pregledanog uputila na zdravstveni pregled ili poslodavac kod koje je pregledani zaposlen u roku od 15 dana od dana obavljenog pregleda.

(8) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izvješćuje se do 15. u mjesecu o zdravstvenim pregledima obavljenim tijekom prethodnog mjeseca na način koji odredi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Prigovor na ocjenu zdravstvene sposobnosti

Članak 21.

(1) Na ocjenu zdravstvene sposobnosti iz članka 19. ovoga Pravilnika, na odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika te na odobrenje o daljnjim uvjetima izlaganja izloženog radnika i provedbu daljnjih pretraga i radnji iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika nakon provedenog izvanrednog zdravstvenog pregleda izloženog radnika, može se uložiti pisani prigovor Drugostupanjskom povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (u daljnjem tekstu: Drugostupanjsko povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana uručenja ocjene zdravstvene sposobnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika, odnosno od dana donošenja odluke iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti: pregledana osoba i osoba koja je pregledanog uputila na zdravstveni pregled ili kod koje je pregledani zaposlen.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka razmatra i ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti donosi Drugostupanjsko povjerenstvo.

Drugostupanjsko povjerenstvo

Članak 22.

(1) Drugostupanjsko povjerenstvo čine doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta, a sastoji se od predsjednika i dva člana, koje za svaki pojedini slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(2) Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može imenovati jednog vanjskog člana Drugostupanjskog povjerenstva koji ne mora biti doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta.

(3) U radu Drugostupanjskog povjerenstva ne mogu sudjelovati doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta i psiholozi koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i donošenju ocjene zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti u određenom slučaju ili odluke iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(5) Troškove rada predsjednika i članova Drugostupanjskog povjerenstva, u slučaju da je prigovor iz članka 21. stavka 1. neosnovan, snosi stranka iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Ocjena Drugostupanjskog povjerenstva o zdravstvenoj sposobnosti

Članak 23.

(1) Drugostupanjsko povjerenstvo zasjeda u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i obvezno je započeti s radom u roku od 30 dana od primitka prigovora iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Drugostupanjsko povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika bez ponovnoga zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana primitka prigovora iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti ili odluka iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika koju donese Drugostupanjsko povjerenstvo je konačna.

(4) O ocjeni Drugostupanjskog povjerenstva o zdravstvenoj sposobnosti za rad u području izloženosti, odnosno obrazovanje za rad u području izloženosti ili odluci iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika izvješćuje se:

a) pregledana osoba

b) poslodavac koji je pregledanu osobu uputio na zdravstveni pregledd)

c) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

d) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

e) doktor medicine specijalist medicine rada/rada i sporta, na čiju ocjenu ili odluku iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika je upućen prigovor.

Članak 24.

Drugostupanjskom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, dozimetrijski podaci, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite osobe koja je pozvana na zdravstveni pregled.

Rokovi čuvanja medicinske dokumentacije

Članak 25.

(1) Medicinsku dokumentaciju na osnovi koje je donesena ocjena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika, ovlaštena medicina rada obvezna je čuvati za svaku izloženu osobu sve dok izložena osoba ne bude u starosnoj dobi od 75 godina, a najmanje 30 godina od prestanka rada u području izloženosti.

(2) Ako se ovlaštenoj medicini rada ukine rješenje za obavljanje poslova zdravstvene sposobnosti u smislu članka 6. ovoga Pravilnika ili ako ovlaštena medicina rada prestane s radom, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim zdravstvenim pregledima izložene osobe dostaviti ovlaštenoj medicini rada koja će preuzeti njihove poslove, odnosno Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na čuvanje.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovlaštene medicine rada koje su ovlaštenje ishodile prije dana kojim stupa na snagu ovaj Pravilnik moraju svoj rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 27.

Doktori medicine specijalisti medicine rada/rada i sporta koji obavljaju zdravstvene preglede izloženih osoba, moraju udovoljiti uvjetima ovoga Pravilnika najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdano prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijedi do dana prije dana na koje je izdano uvjerenje.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 80/13).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/09

Urbroj: 542-03-01/01-18-3

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM I SADRŽAJ DOPUNSKE IZOBRAZBE O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA/RADA I SPORTA (12 sati)

1. Uvod u zaštitu od ionizirajućeg zračenja; Povijest zaštite od ionizirajućeg zračenja; Vrste ionizirajućeg zračenja; Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja s tvari kroz koju prolazi; Izvori ionizirajućeg zračenja; Fizikalne veličine i mjerne jedinice (1 sat)

2. Mutagenost i kancerogenost, inicijatori, promotori; Somatski učinci i genetski učinci ionizirajućeg zračenja; Testovi mutagenosti i kancerogenosti (2 sata)

3. Način djelovanja ionizirajućeg zračenja na živu tvar, Stohastički i nestohastički učinci ionizirajućeg zračenja; Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja (2 sata)

4. Opasnosti izlaganja ionizirajućem zračenju, radijacijska bolest, profesionalne bolesti izazvane ionizirajućim zračenjem, Prva pomoć u slučaju nezgode (2 sata)

5. Zakonski propisi iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, Zdravstveni nadzor izloženih radnika i osoba koje se obrazuju za rad u području izloženosti (2 sata)

6. Dozimetrijski nadzor i vođenje evidencija (1 sat)

7. Zaključne teme (2 sata)

– Završno ispitivanje

– Vrednovanje tečaja.