Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja

NN 68/2018 (27.7.2018.), Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja

Ministarstvo unutarnjih poslova

1403

Na temelju članka 38. stavka 4., članka 100. stavka 6., članka 105. stavka 6., članka 112. stavka 6., članka 116. stavka 2., članka 117. stavka 12., članka 129. stavka 6., članka 130. stavka 6. te članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU PREMA DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca rješenja o odbijanju ulaska, obrasca zapovijedi o vraćanju, obrasca upozorenja o odlasku u državu članicu EGP-a, obrasca potvrde o kratkotrajnom boravku, obrasca naljepnice zabrane ulaska i boravka, obrasca izjave o osobnim podacima državljanina treće zemlje, obrasca rješenja o povratku, obrasca rješenja o protjerivanju, obrasca obavijesti o mogućnosti naknade plaće, obrasca zahtjeva za pružanje pomoći od države članice EGP-a kod prisilnog udaljenja, obrasca europske putne isprave za povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave, postupanje sa državljanima trećih zemalja i naplata troškova u slučaju odbijanja ulaska, tehničke uvjete za boravak na graničnom prijelazu, način dokazivanja zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj, tehničke uvjete za zadržavanje državljana trećih zemalja iz članka 130. stavka 2. Zakona o strancima, protjerivanje i zabrana ulaska i boravka, način utvrđivanja roka za dragovoljni odlazak, način postupanja prema državljaninu treće zemlje iz članka 100. stavka 3. podstavka 1. Zakona o strancima, način pružanja pomoći u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem, organizaciju i sudjelovanje u zajedničkim letovima država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a), način obavljanja službenih provjera te sadržaj i način vođenja zbirki podataka iz članka 204. Zakona o strancima.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24. 12. 2008.)

– Direktiva Vijeća 2003/110/EZ od 25. studenoga 2003. o pomoći u slučajevima tranzita u svrhu udaljavanja zračnim putem (SL L 321, 6. 12. 2003.)

– 2004/573/EZ: Odluka Vijeća od 29. travnja 2004. o organizaciji zajedničkih letova za udaljavanje, s državnog područja dviju ili više država članica, državljana trećih zemalja protiv kojih su doneseni pojedinačni nalozi za udaljavanje (SL L 261, 6. 8. 2004.).

(2) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23. 3. 2016.)

– Uredba (EU) 2016/1953 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994. (SL L 311, 17. 11. 2016.).

Članak 3.

(1) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(2) Obrazac europske putne isprave za povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave (Obrazac 1) pravokutnog je oblika, plave boje, veličine 14,1x21 cm.

2. ULAZAK I IZLAZAK DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Odobrenje ulaska

Članak 4.

(1) Smatra se da državljanin treće zemlje ne posjeduje valjanu putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. u ispravi nisu upisani svi predviđeni podaci

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno

3. je oštećena

4. nije priznata za prelazak državne granice

5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njen državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu

6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe

7. se utvrdi da je isprava krivotvorena

8. nema mjesta za utiskivanje ulaznog štambilja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 8. ovoga članka, ako državljanin treće zemlje ispunjava druge uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku, a radi se o redovnom prekograničnom putniku, državljaninu treće zemlje može se jednokratno odobriti ulazak uz izdavanje potvrde o kratkotrajnom boravku sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(3) Odobrenje ulaska unijet će se u putnu ispravu državljanina treće zemlje na način propisan posebnim propisima koji uređuju prelazak državne granice i člankom 11. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Državljani trećih zemalja kojima je izdana dozvola boravka te državljani trećih zemalja kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, ne moraju dokazivati svrhu ulaska i boravka.

Članak 6.

Smatra se da državljanin treće zemlje nije opravdao svrhu i uvjete ulaska i boravka ako:

1. iz poziva nije moguće utvrditi točne podatke o državljaninu treće zemlje, pozivatelju ili izdavatelju jamstvenog pisma

2. postoje činjenice koje ukazuju na nepouzdanost pozivatelja, odnosno izdavatelja jamstvenog pisma

3. prilikom granične kontrole državljanin treće zemlje ne želi reći ili mijenja izjave o razlogu dolaska

4. državljanin treće zemlje nema opravdan razlog ulaska

5. podatke nije moguće provjeriti

6. nije podmirio dospjelu novčanu kaznu, porezno davanje ili drugu financijsku obvezu prema Republici Hrvatskoj

7. nije izvršio pojedinačnu odluku državnog tijela, na zahtjev državnog tijela

8. je u tranzitu, a ne posjeduje putnu kartu do prvog mjesta u državi u koju putuje ili nema drugačije organiziran prijevoz, vizu ili odobrenje boravka u državi u koju putuje.

Članak 7.

(1) Državljanina treće zemlje kojem je odbijen ulazak zbog toga što nije podmirio novčanu kaznu, porezno davanje ili drugu financijsku obvezu prema Republici Hrvatskoj, na njegov zahtjev, obavijestit će se o iznosu, roku i načinu na koji može podmiriti obvezu.

(2) O danoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka sačinit će se službena zabilješka.

Članak 8.

(1) Državljanin treće zemlje može dokazati posjedovanje sredstava za uzdržavanje i povratak:

1. konvertibilnim gotovinskim novčanim sredstvima

2. važećim sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, čekovne knjižice, kreditne kartice, itd.)

3. vaučerom ili potvrdom o plaćenom turističkom aranžmanu

4. posjedovanjem drugih sredstava iz kojih se mogu osigurati sredstva za uzdržavanje (nepokretna imovina u Republici Hrvatskoj, sredstva po osnovu izravnih stranih ulaganja)

5. putnim zdravstvenim osiguranjem

6. posjedovanjem prijevoznog sredstva

7. putnom kartom za povratak.

(2) Prilikom utvrđivanja posjedovanja sredstava za uzdržavanje i povratak uzet će se u obzir svaki od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na potrebna sredstva za uzdržavanje i povratak.

(3) Državljani trećih zemalja kojima je izdana dozvola boravka te državljani trećih zemalja kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, ne moraju dokazivati posjedovanje sredstava za uzdržavanje i povratak.

Članak 9.

Ako je za državljaninom treće zemlje u Schengenskom informacijskom sustavu izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska, o tome će se odmah obavijestiti Odjel S.I.R.E.N.E., putem automatske obavijesti o SIS pogotku ugrađene u nacionalne policijske informatičke sustave, uz dostavu preslika dokumenata u vezi s postupanjem prema državljaninu treće zemlje (identifikacijska isprava, viza, odobrenje boravka, rješenje i slično).

Članak 10.

(1) Smatra se da državljanin treće zemlje predstavlja opasnost za javni poredak ako:

1. je za njim raspisana tjeralica

2. je prekršio propis, ili iz njegove izjave ili ponašanja proizlazi, ili postoje saznanja da bi mogao prekršiti propis

3. ima zabranu ulaska i boravka ili je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničenja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Državljanima trećih zemalja kojima je izdana dozvola boravka, ne može se odbiti ulazak zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Za odobrenje ulaska na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o strancima, zatražit će se suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Humanitarni razlozi iz članka 36. stavka 1. Zakona o strancima smatraju se:

– hitna medicinska pomoć

– darivanje ljudskih organa

– prirodne i druge elementarne nepogode

– nepredviđeni događaji kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.).

(3) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren ulazak na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o strancima neće se otisnuti ulazni štambilj.

Odbijanje ulaska

Članak 12.

(1) Državljaninu treće zemlje kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu dostavlja rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku.

(2) Odbijanje ulaska unijet će se u putnu ispravu državljanina treće zemlje na način propisan posebnim propisima koji uređuju prelazak državne granice.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, a u putnoj ispravi je unijeta viza, viza će se poništiti na način kako je uređeno podzakonskim propisom o izdavanju viza.

(4) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska (Obrazac 2) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

(5) Obrazac 2 tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku, a može se tiskati i na drugim jezicima koje razumiju državljani trećih zemalja.

(6) Ako je povodom žalbe državljanina treće zemlje rješenje o odbijanju ulaska poništeno, u putnoj ispravi državljanina treće zemlje će se preko štambilja odbijanja ulaska utisnuti štambilj »PONIŠTENO« i utisnuti ulazni štambilj.

Tehnički uvjeti za boravak na graničnom prijelazu

Članak 13.

(1) Državljanin treće zemlje kojem je odbijen ulazak, do odlaska s graničnog prijelaza u treću zemlju boravi na graničnom prijelazu, u prostoriji za boravak državljana trećih zemalja.

(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka mora imati pristup svjetlu i zraku, mora biti odgovarajuće zagrijana od hladnoće, mora imati osnovni namještaj (stol, stolica i krevet s posteljinom)) i pristup sanitarnim prostorijama (WC, umivaonik, tuš), te ne smije biti pod video nadzorom. Veličina prostorije kod pojedinačnog smještaja je 7 m2, a kod grupnog smještaja ne može biti manja od 5 m2 po osobi.

(3) Pravila boravka u prostoriji za boravak državljana trećih zemalja donosi rukovoditelj graničnog prijelaza. Pravila boravka moraju biti na vidljivom mjestu u prostoriji, a državljanina treće zemlje se mora upoznati s njima.

Obveze prijevoznika

Članak 14.

(1) Prijevozniku koji postupi suprotno članku 41. stavku 1. Zakona o strancima, izdat će se zapovijed o vraćanju.

(2) Zapovijed iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje osobi odgovornoj za prijevozno sredstvo, a jedan zadržava policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice.

(3) Ako se državljanin treće zemlje kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku odbija vratiti ili pruža otpor ili se ocijeni da će pružiti otpor prilikom vraćanja, može mu se odrediti policijska pratnja uz suglasnost Ministarstva, o čemu se obavještava osoba odgovorna za prijevozno sredstvo, a u slučaju prijevoza zrakoplovom i predstavnik zrakoplovne kompanije.

(4) Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 3) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 15.

(1) Državljanin treće zemlje bez valjane putne isprave ili druge isprave za prelazak državne granice, bez valjane vize ili odobrenja boravka, koji je ušao u Republiku Hrvatsku plovilom, odmah će se vratiti u inozemstvo prvim pogodnim prijevoznim sredstvom, u organizaciji i na trošak prijevoznika koji ga je doveo.

(2) Državljaninu treće zemlje koji ne udovoljava uvjetima za ulazak u Republiku Hrvatsku, a nalazi se na plovilu za šport i razonodu, odbit će se ulazak, a zapovjednika plovila obvezati na vraćanje državljanina treće zemlje u inozemstvo, prvim pogodnim prijevoznim sredstvom na vlastiti trošak.

(3) Zapovjedniku plovila za šport i razonodu koji ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zabranit će se ulazak uz obvezu napuštanja morskog prostora Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada je državljaninu treće zemlje odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, a doputovao je putničkim brodom na kružnom putovanju u međunarodnom prometu, zapovjednik broda obvezan je osigurati da državljanin treće zemlje ne napušta brod za vrijeme dok se brod nalazi u lukama Republike Hrvatske.

(5) Državljanin treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka koji je doputovao zrakoplovom vratit će se odmah istim zrakoplovom, odnosno drugim zrakoplovom istog prijevoznika.

(6) Ako prijevoznik nije u mogućnosti organizirati vraćanje državljanina treće zemlje u državu iz koje je došao, državljaninu treće zemlje će se omogućiti prijevoz iz jedne u drugu zračnu luku, ako bi to omogućilo brži povratak u državu iz koje je došao.

3. MJERE ZA OSIGURANJE POVRATKA

Zakonitost boravka

Članak 16.

Državljanin treće zemlje može dokazivati zakonitost boravka u Republici Hrvatskoj:

1. ulaznim i izlaznim štambiljem u putnoj ispravi

2. odobrenjem boravka

3. odobrenjem članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz

4. putnom ispravom za azilanta

5. dozvolom boravka

6. osobnom iskaznicom azilanta

7. iskaznicom tražitelja međunarodne zaštite

8. iskaznicom državljanina treće zemlje pod supsidijarnom zaštitom

9. iskaznicom državljanina treće zemlje pod privremenom zaštitom

10. potvrdom o podnošenju zahtjeva za odobrenje privremenog boravka, ako je riječ o državljaninu treće zemlje iz članka 48. stavka 4. Zakona o strancima ili potvrdom o podnošenju zahtjeva za produženje privremenog boravka

11. potvrdom o podnošenju zahtjeva za produženje vize

12. potvrdom o kratkotrajnom boravku

13. potvrdom o prijavi krađe, gubitka ili nestanka putne isprave

14. rješenjem iz članka 36. Zakona o strancima.

Članak 17.

(1) Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se državljaninu treće zemlje na kratkotrajnom boravku koji posjeduje putnu ispravu u kojoj nije otisnut ulazni pečat ako državljanin treće zemlje dokaže zakonitost ulaska i boravka, na zahtjev državljanina treće zemlje.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja, u dva primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja državljaninu treće zemlje.

(3) Kao dokaz iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti putna karta i drugi dokaz iz kojeg proizlazi da je državljanin treće zemlje poštivao uvjete kratkotrajnog boravka.

(4) Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 4) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 18.

(1) Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se državljaninu treće zemlje kojemu bi unošenje ulaznog štambilja u putnu ispravu nanijelo osobitu štetu, državljaninu treće zemlje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, državljaninu treće zemlje koji ulazi s osobnom iskaznicom ili drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, na zahtjev državljanina treće zemlje, ili na temelju posebne odluke Ministarstva.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje u jednom primjerku policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice. Na potvrdu se otiskuje ulazni i izlazni štambilj.

(3) Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 5) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 9x6 cm.

Identitet državljanina treće zemlje

Članak 19.

(1) Ako državljanin treće zemlje nema ispravu o identitetu ili ako postoji sumnja u njegov identitet, od državljanina treće zemlje će se zatražiti da vlastoručno ispuni obrazac izjave o osobnim podacima državljanina treće zemlje. Ako državljanin treće zemlje ne ispuni obrazac, to će se navesti u zapisniku o saslušanju državljanina treće zemlje, kao i razlozi zbog kojih obrazac nije ispunjen.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 6) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

(3) Obrazac 6 tiska se na hrvatskom, engleskom i jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja.

(4) Ministarstvo osigurava tiskanje Obrasca 6 na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja koji nezakonito borave.

(5) Preslika isprave o identitetu državljanina treće zemlje odlaže se u predmet o postupanju.

Uhićenje

Članak 20.

(1) Pisana obavijest o uhićenju državljanina treće zemlje iz članka 130. stavka 1. i 2. Zakona o strancima sadrži:

1. ime i prezime državljanina treće zemlje

2. ime roditelja

3. datum, mjesto i državu rođenja

4. spol

5. državljanstvo

6. adresu, mjesto i državu prebivališta

7. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave za prelazak državne granice ili druge isprave o identitetu, odnosno druge isprave

8. mjesto i datum uhićenja, te naziv policijske uprave, odnosno policijske postaje čiji su policijski službenici uhitili državljanina treće zemlje

9. razlog uhićenja (zakonski članak i naziv prekršaja ili kaznenog djela)

10. mjesto gdje se uhićenik trenutno nalazi

11. priopćenje koje je državljanin treće zemlje uputio

12. podatak da je maloljetnik zatečen u pratnji zastupnika, te ime, prezime i državljanstvo osobe u pratnji

13. podatak da je maloljetnik zatečen bez pratnje te ime, prezime i državljanstvo zastupnika.

(2) Od državljanina treće zemlje će se zatražiti pisana suglasnost da se podaci iz stavka 1. ovoga članka dostave diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu države čiji je državljanin.

(3) Ako je međunarodnim ugovorom koji je sklopljen između Republike Hrvatske i države čiji je državljanin treće zemlje državljanin, propisano da će se diplomatska misija, odnosno konzularni ured obavijestiti o uhićenju bez obzira na volju državljanina treće zemlje, pisana obavijest o uhićenju sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka. Državljanina treće zemlje će se upoznati o obavješćivanju diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se ako je državljanin treće zemlje izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Rješenje o protjerivanju

Članak 21.

(1) Rješenje o protjerivanju koje se donosi zbog prekršaja ili kaznenog djela, mora biti utemeljeno na izvršnoj odluci državnog tijela.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o protjerivanju ne mora biti utemeljeno na pravomoćnoj sudskoj odluci ako je državljanin treće zemlje nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu ili nezakonito boravi.

(3) Ako se rješenje o protjerivanju neće donijeti odmah nakon prvog saslušanja, uhićenog državljanina treće zemlje će se prije puštanja na slobodu upozoriti da može imenovati punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj ili da je dužan tijelu koje vodi postupak prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja u Republici Hrvatskoj, te da je dužan prijaviti da napušta Republiku Hrvatsku i navesti adresu stanovanja u inozemstvu.

(4) Rješenje o protjerivanju zbog razloga nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja može se donijeti samo na zahtjev nadležne sigurnosne službe, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravstva.

(5) Državljaninu treće zemlje ne može se otkazati kratkotrajni boravak iz razloga zbog kojih je doneseno rješenje o protjerivanju.

(6) Državljaninu treće zemlje koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti ne može se donijeti rješenje o protjerivanju dok traje postupak na temelju Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Članak 22.

(1) U slučaju iz članka 112. stavka 4. Zakona o strancima rješenje o protjerivanju donosi se na obrascu rješenja o protjerivanju.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 7) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja.

(3) Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca rješenja o protjerivanju na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja koji nezakonito borave.

Zabrana ulaska i boravka

Članak 23.

Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga iz članka 109. Zakona o strancima odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 1 godine ako je državljanin treće zemlje boravio duže od zakonom određenog vremena, ali ne duže od 30 dana

– od 3 mjeseca do 2 godine ako se zabrana ulaska i boravka izriče u slučaju iz članka 105. stavka 3. Zakona o strancima

– od 3 mjeseca do 3 godine ako državljanin treće zemlje nije napustio EGP u roku određenom u rješenju o povratku ili ako je nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je državljanin treće zemlje ušao u Republiku Hrvatsku prije isteka zabrane ulaska i boravka ili ako je ponovno zatečen u nezakonitom boravku ili je ponovno nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalim slučajevima.

Članak 24.

(1) Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga iz članka 108. Zakona o strancima odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 20 godina ako je državljanin treće zemlje protjeran zbog razloga nacionalne sigurnosti ili je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 8 godina ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kazna zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 5 godina,

– od 3 mjeseca do 10 godina ako je državljanin treće zemlje osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 godine,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je državljanin treće zemlje osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.

– od 3 mjeseca do 3 godine ako je državljanin treće zemlje osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora ili je osuđen zbog kaznenog djela ili prekršaja s elementima nasilja ili zlouporabe opojnih droga ili je ponovno osuđen zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja.

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalima slučajevima.

(2) Zabrana ulaska i boravka određuje se na pune godine i šestomjesečna razdoblja, a ako se određuje na vrijeme kraće od jedne godine, određuje se tromjesečno, šestomjesečno i za devet mjeseci.

Članak 25.

(1) Zabrana ulaska i boravka unijet će se u putnu ispravu državljanina treće zemlje po izvršnosti rješenja o protjerivanju, u obliku naljepnice.

(2) U slučaju iz članka 111. stavka 7. točke 2. Zakona o strancima, ako državljaninu treće zemlje nije odobren ulazak u drugu državu, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO».

(3) Ako naljepnica zabrane ulaska i boravka nije unijeta u putnu ispravu državljanina treće zemlje, unijet će je policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne državljanina treće zemlje.

(4) Obrazac naljepnice zabrane ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj (Obrazac 8) pravokutnog je oblika, crvene boje, veličine 10,5x7,4 cm.

(5) Obrazac naljepnice zabrane ulaska i boravka u EGP-u (Obrazac 9) pravokutnog je oblika, crvene boje, veličine 10,5x7,4 cm.

Članak 26.

(1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za ukidanje i skraćenje zabrane ulaska i boravka, osobito će se uzeti u obzir:

– je li državljanin treće zemlje napustio EGP u skladu s rješenjem o povratku

– je li državljanin treće zemlje podmirio financijske obveze prema Republici Hrvatskoj

– je li državljanin treće zemlje ponovno počinio prekršaj ili kazneno djelo

– okolnosti iz članka 110. Zakona o strancima.

(2) Ako za ukidanje i skraćenje zabrane ulaska i boravka postoje humanitarni razlozi ili interes Republike Hrvatske, zatražit će se suglasnost Ministarstva.

(3) Ako je rješenje o protjerivanju doneseno samo zbog razloga iz članka 109. Zakona o strancima, a državljanin treće zemlje je napustio EGP u skladu s rješenjem o povratku i podmirio je financijske obveze prema Republici Hrvatskoj, zabrana ulaska i boravka će se ukinuti ili skratiti.

(4) Državljanina treće zemlje za kojeg se donosi rješenje o protjerivanju obavijestit će se o načinu na koji se zabrana ulaska i boravka može ukinuti ili skratiti. O danoj obavijesti sačinit će se službena zabilješka.

(5) Tijelo koje je izreklo zabranu ulaska i boravka, u slučaju kad je računanje vremena zabrane započelo sukladno članku 111. stavku 7. i 8. Zakona o strancima, po službenoj dužnosti će, nakon proteka 3 godine od početka računanja svih zabrana ulaska i boravka, utvrditi postoje li razlozi za ukidanje i skraćivanje zabrane ulaska i boravka. Ako se utvrdi da zabranu ulaska i boravka ne treba ukinuti ili skratiti o tome će se sačiniti službena zabilješka.

Članak 27.

(1) Ako je zabrana ulaska i boravka poništena povodom pravnog lijeka, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«.

(2) Ako je zabrana ulaska i boravka ukinuta, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«.

(3) Ako je zabrana ulaska i boravka skraćena, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka otisnut će se štambilj »PONIŠTENO«, a u putnu ispravu će se unijeti nova naljepnica zabrane ulaska i boravka.

(4) Policijska uprava, odnosno policijska postaja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka koja je unijela štambilj »PONIŠTENO« i novu naljepnicu zabrane ulaska i boravka, o tome će obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je unijela naljepnicu zabrane ulaska i boravka.

Otkaz kratkotrajnog boravka

Članak 28.

(1) Zabrana ulaska i boravka koja se određuje rješenjem o otkazu kratkotrajnog boravka, određuje se na pune mjesece.

(2) Po izvršnosti rješenja o otkazu kratkotrajnog boravka, u putnu ispravu državljanina treće zemlje, unosi se naljepnica zabrane ulaska i boravka.

Rješenje o povratku

Članak 29.

(1) Rješenje o povratku i druge odluke u vezi povratka donose se za svakoga državljanina treće zemlje pojedinačno.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika o rješenju o povratku primjenjuju se na odgovarajući način i na rješenje o produljenju roka za dragovoljni odlazak te u slučaju kada se rok za dragovoljni odlazak određuje rješenjem o protjerivanju ili rješenjem kojim državljaninu treće zemlje prestaje zakoniti boravak.

(3) Rješenje o povratku neće se donijeti ako državljanin treće zemlje ne boravi ili više ne boravi u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se tijekom izlazne granične kontrole utvrdi da je državljanin treće zemlje boravio u Republici Hrvatskoj duže od zakonom propisanog roka, odredit će se dragovoljni odlazak s rokom odmah, a može se odrediti i zabrana ulaska i boravka.

(5) Ako se tijekom izlazne granične kontrole utvrdi da je državljanin treće zemlje boravio u Republici Hrvatskoj duže od zakonom propisanog roka, ali ne duže od 15 dana, rješenje o povratku i rješenje o protjerivanju neće se donijeti ako se individualnom procjenom utvrdi da bi donošenje rješenja odgodilo povratak ili bi to bilo nesvrsishodno.

(6) Prilikom postupanja prema članovima iste obitelji koji nezakonito borave, u skladu s člankom 101. Zakona o strancima, donijet će se odluka u vezi povratka kojom će se sačuvati jedinstvo obitelji.

(7) Ako je prema jednom članu obitelji iz stavka 6. ovoga članka potrebno primijeniti blažu mjeru, ista mjera će se, u pravilu, primijeniti i prema ostalim članovima obitelji.

Članak 30.

Prilikom odlučivanja o trajanju roka za dragovoljni odlazak, osobito će se uzeti u obzir vrijeme koje je državljanin treće zemlje boravio u Republici Hrvatskoj, okolnost da dijete pohađa školu, obiteljske i gospodarske okolnosti, te drugi razlozi zbog kojih državljanin treće zemlje nije mogao ili neće moći napustiti EGP.

Članak 31.

(1) Rješenje o povratku izdaje se u tri primjerka od kojih se dva primjerka izdaju državljaninu treće zemlje.

(2) Državljaninu treće zemlje na privremenom boravku i stalnom boravku, azilantu, državljaninu treće zemlje pod supsidijarnom i privremenom zaštitom i državljaninu treće zemlje iz članka 53. stavka 2. i članka 94. stavka 1. Zakona o strancima, rješenje o povratku može se dostaviti i nakon izvršnosti odluke kojom mu prestaje zakoniti boravak.

(3) Policijski službenik za graničnu kontrolu će od državljanina treće zemlje koji napušta EGP preuzeti rješenje o povratku, u koje će unijeti izlazni štambilj. Jedan primjerak rješenja vraća se državljaninu treće zemlje, a drugi tijelu koje je izdalo rješenje.

Članak 32.

(1) U slučaju iz članka 105. stavka 4. Zakona o strancima, rješenje o povratku donosi se na obrascu rješenja o povratku.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 10) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja.

(3) Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca rješenja o povratku na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja koji nezakonito borave.

Državljani trećih zemalja zatečeni na granici s trećom zemljom

Članak 33.

(1) Smatra se da je državljanin treće zemlje zatečen na granici s trećom zemljom prilikom ili neposredno nakon nezakonitog ulaska u smislu članka 100. stavka 3. podstavka 1. Zakona o strancima, ako je zatečen na području graničnog sektora u smislu propisa kojim se određuju područni sektori ili ako je zatečen u prijevoznom sredstvu kojim je, iz graničnog sektora bez zaustavljanja, dovezen u dubinu državnog teritorija.

(2) Državljaninu treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka uručit će se obrazac obavijesti državljaninu treće zemlje o postupanju na granici koji potpisuje državljanin treće zemlje i policijski službenik.

(3) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka (Obrazac 11) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja.

(4) Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca obavijesti na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja koji nezakonito borave.

(5) Ako državljanin treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka nema ispravu o identitetu ili ako postoji sumnja u njegov identitet, od njega će se zatražiti da vlastoručno ispuni obrazac izjave o osobnim podacima državljanina treće zemlje.

(6) Ako je državljanin treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka ranjiva osoba ili ima teži zdravstveni problem, poduzet će se mjere za zaštitu i pomoć.

(7) Državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka vraća se u zemlju iz koje je došao u Republiku Hrvatsku.

(8) Ako vraćanje nije moguće niti nakon 72 sata od zatjecanja, donijet će se odluka u vezi povratka.

Obavijest o mogućnosti naknade plaće

Članak 34.

(1) Državljaninu treće zemlje koji je nezakonito boravio i radio uručit će se obrazac obavijesti o mogućnosti naknade plaće koji potpisuje državljanin treće zemlje i policijski službenik.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 12) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja.

(3) Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca obavijesti o mogućnosti naknade plaće na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja koji nezakonito borave.

Upozorenje za odlazak u državu članicu EGP-a

Članak 35.

(1) Prilikom određivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske iz članka 118. Zakona o strancima uzet će se u obzir osobne okolnosti te vrijeme u kojem državljanin treće zemlje može napustiti Republiku Hrvatsku, a koje ne može biti duže od 30 dana.

(2) Obrazac upozorenja za odlazak u državu članicu EGP-a (Obrazac 13) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Prisilno udaljenje

Članak 36.

(1) Prisilno udaljenje provodi:

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi državljanin treće zemlje

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi zatvor, ako je državljanin treće zemlje smješten u zatvoru

– prihvatni centar za strance (u daljnjem tekstu: centar), ako je državljanin treće zemlje smješten u centru.

(2) Ako se državljanina treće zemlje prisilno udaljava u susjednu državu, predaju policijskim službenicima susjedne zemlje, nakon obavljene izlazne granične kontrole, provode policijski službenici graničnog prijelaza preko kojega se stranac udaljava.

(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je osigurati nužnu skrb državljaninu treće zemlje kojeg prisilno udaljava.

(4) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka odredit će policijskog službenika odgovornog za prepratu državljanina treće zemlje kojeg se prisilno udaljava.

Članak 37.

(1) Pretragu iz članka 136. Zakona o strancima obavljaju policijski službenici istoga spola.

(2) Sredstvima pogodnim za bijeg iz članka 136. Zakona o strancima smatraju se i gotovinska i bezgotovinska sredstva plaćanja.

Pomoć u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja

Članak 38.

(1) Policijska uprava će, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, pružiti pomoć nadležnim tijelima države članice EGP-a u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem.

(2) Pomoć iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća mjere od slijetanja i otvaranja vrata zrakoplova do odlaska državljanina treće zemlje iz Republike Hrvatske, osobito:

1. prihvat državljanina treće zemlje u zrakoplovu i pratnja na području zračne luke, do njegova sljedećeg leta

2. pružanje žurne liječničke pomoći državljaninu treće zemlje i, ako je potrebno, njegovoj pratnji

3. osiguravanje hrane i pića državljaninu treće zemlje i, ako je potrebno, njegovoj pratnji

4. primanje, čuvanje i slanje putnih isprava

5. u slučaju prisilnog udaljenja bez pratnje, obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o mjestu i vremenu odlaska državljanina treće zemlje iz Republike Hrvatske

6. obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o ozbiljnim incidentima koji su se dogodili tijekom tranzita

7. ponovni prihvat državljanina treće zemlje u slučaju nemogućnosti daljnjeg tranzita.

(3) Opseg i sadržaj pomoći utvrđuje Ministarstvo.

(4) Mjere iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mogu se pružiti i bez suglasnosti Ministarstva.

(5) Obrazac zahtjeva za pružanje pomoći od države članice EGP-a kod prisilnog udaljenja (Obrazac 14) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Prisilno udaljenje zračnim putem

Članak 39.

Na prisilno udaljenje zračnim putem primjenjuju se Opće smjernice za sigurnost zračnog prometa prilikom zajedničkog prisilnog udaljenja osoba zračnim putem, koje se nalaze u dodatku Odluke Vijeća 2004/573/EZ od 29. travnja 2004. godine o organizaciji zajedničkih letova za udaljavanje državljana trećih zemalja za koje postoji nalog o udaljenju, s državnog područja dviju ili više država članica (SL L 261, 6. 8. 2004.).

Monitoring prisilnih udaljenja

Članak 40.

(1) Sustav nadzora prisilnih udaljenja iz članka 123. stavka 1. Zakona o strancima podrazumijeva stalan i neovisan nadzor provođenja prisilnih udaljenja kako bi se utvrdilo provode li se prisilna udaljenja državljana trećih zemalja iz EGP-a na način da se poštuju njihova osnovna ljudska prava (u daljnjem tekstu: monitoring).

(2) Monitoring provodi monitoring organizacija s kojom Ministarstvo sklapa sporazum o monitoringu na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu: sporazum).

(3) Monitoring se financira iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, pozicije Ministarstva te fondova i programa Europske unije.

Monitoring organizacija

Članak 41.

(1) Monitoring organizacija može biti državno tijelo, međunarodna organizacija ili organizacija civilnog društva koja ima odgovarajuće iskustvo u području zaštite ljudskih prava. Osobe koje za monitoring organizaciju obavljaju promatranje provođenja prisilnih udaljenja ne mogu biti zaposlenici Ministarstva.

(2) Monitoring organizacija će osigurati provođenje određenog broja promatranja prisilnih udaljenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika i sporazuma.

(3) Radi osiguranja provođenja promatranja prisilnih udaljenja monitoring organizacija mora osigurati:

a) dovoljan broj osoba koje su sposobne provoditi promatranja (u daljnjem tekstu: promatrači)

b) tehničke i druge materijalne uvjete za obavljanje promatranja, što uključuje:

– prijevoz promatrača do mjesta promatranja i povratak, uključujući i predujam troškova zrakoplovne karte

– predujam financijskih sredstva za putovanje promatrača u inozemstvo (dnevnice)

– putno osiguranje za promatrače i

– cijepljenje promatrača protiv zaraznih bolesti u slučaju putovanja u države gdje je cijepljenje obvezno.

Odabir monitoring organizacije

Članak 42.

(1) Radi prijave monitoring organizacije zainteresirane za obavljanje monitoringa Ministarstvo objavljuje javni poziv.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici Ministarstva.

(3) Uvjeti koje mora ispunjavati monitoring organizacija, kao i okvirni plan promatranja iz članka 43. ovoga Pravilnika objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

Okvirni plan promatranja

Članak 43.

(1) Ministarstvo izrađuje okvirni plan promatranja u kojem se utvrđuje broj promatranja koje monitoring organizacija treba obaviti prema teritorijalnom rasporedu promatranja i prema odgovarajućim fazama prisilnog udaljenja.

(2) Faze prisilnog udaljenja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti:

a) promatranje u policijskoj postaji, policijskoj upravi i/ili centru

b) promatranje ukrcaja u prijevozno sredstvo za prepratu

c) promatranje na graničnom prijelazu

d) promatranje u prijevoznom sredstvu tijekom preprate.

(3) Promatrači se ne smiju voziti policijskim vozilom kojim se obavlja preprata.

Sporazum o monitoringu

Članak 44.

(1) Ministarstvo i odabrana monitoring organizacija sklapaju sporazum u kojem se utvrđuje:

– obveza monitoring organizacije da obavi promatranja te broj promatranja prema teritorijalnom rasporedu i fazama prisilnog udaljenja

– kontaktne točke za prosljeđivanje obavijesti o najavi prisilnog udaljenja te način i rokovi prosljeđivanja obavijesti

– pravila koja se primjenjuju tijekom promatranja

– način izvješćivanja o obavljenim promatranjima, o napretku provođenju monitoringa i o provedenom monitoringu

– način financiranja te

– druga prava i obveze.

(2) Sporazumom se može odrediti da je monitoring organizacija dužna obaviti određena promatranja na poseban zahtjev Ministarstva.

(3) Ako s odabranom monitoring organizacijom Ministarstvo ne sklopi sporazum u roku 30 dana od dana obavještavanja monitoring organizacije o odabiru, Ministarstvo može ponuditi sklapanje sporazuma drugom kandidatu koji se prijavio na javni poziv bez raspisivanja novog javnog poziva.

Odgovarajuća primjena pravila FRONTEX-a

Članak 45.

Na monitoring se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o ponašanju tijekom zajedničkih letova za prisilno udaljavanje koje koordinira FRONTEX.

Tehnički uvjeti za zadržavanje

Članak 46.

(1) Državljanina treće zemlje čije se prisilno udaljenje ili odlazak s graničnog prijelaza u treću zemlju ne može izvršiti u roku od 24 sata od uhićenja, a postoji opasnost da će državljanin treće zemlje pobjeći, može se zadržati u policijskoj postaji daljnjih 48 sati, u prostoriji za zadržavanje stranaca.

(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka mora imati pristup svjetlu i zraku, mora biti odgovarajuće zagrijana od hladnoće, mora imati ima osnovni namještaj (stol, stolice i krevet s posteljinom) i pristup sanitarnim prostorijama (WC, umivaonik, tuš). Veličina prostorije kod pojedinačnog smještaja je 7 m2, a kod grupnog smještaja ne može biti manja od 5 m2 po osobi.

(3) Pravila boravka u prostoriji za zadržavanje državljanina treće zemlje donosi rukovoditelj policijske postaje. Pravila boravka moraju biti na vidljivom mjestu u prostoriji i državljanina treće zemlje se mora upoznati s njima.

Smještaj u centar

Članak 47.

(1) Prilikom prihvata u centar, policijski službenici policijske uprave odnosno policijske postaje predaju policijskim službenicima centra dokumentaciju o državljaninu treće zemlje i njegovu prtljagu.

(2) O primopredaji državljanina treće zemlje, dokumentacije i prtljage sastavit će se službena zabilješka u dva primjerka, koje potpisuje policijski službenik centra i policijski službenik policijske uprave, odnosno policijske postaje.

Članak 48.

Dokumentacija o državljaninu treće zemlje sadrži:

1. rješenje o smještaju u centar

2. rješenje kojim je određeno prisilno udaljenje

3. pisanu najavu dovođenja i smještaja u centar, koju su policijske uprave odnosno policijske postaje dužne dostaviti prije dovođenja u centar

4. četiri (4) fotografije u boji, veličine 35x40 mm, za izradu putnih isprava

5. službenu bilješku o obavljenoj pretrazi iz članka 136. Zakona o strancima

6. liječničku dokumentaciju ako je posjeduje

7. rješenje o imenovanju skrbnika i

8. uredno zapakirane oduzete predmete i novčana sredstva zajedno s odgovarajućim potvrdama.

Članak 49.

(1) Osobni podaci državljanina treće zemlje koji nema ispravu o identitetu utvrdit će se prema njegovoj izjavi.

(2) Ako državljanin treće zemlje nije dao osobne podatke i nije ih moguće utvrditi navest će se obilježja po kojima je moguće identificirati državljanina treće zemlje (spol, približna starost i visina, boja očiju, posebni znaci i dr.).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz rješenje o smještaju u centar prilaže se fotografija državljanina treće zemlje, u boji, veličine 35x40 mm.

(4) Osoba mora biti fotografirana s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

(5) Ako je potrebno medicinsko ispitivanje starosne dobi, provodi ga Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Članak 50.

(1) Nakon dolaska državljanina treće zemlje u centar provest će se obvezne higijenske mjere i obaviti liječnički pregled državljanina treće zemlje.

(2) Ako postoji sumnja u postojanje zarazne bolesti, državljanina treće zemlje se smješta u posebnu prostoriju do liječničkog pregleda.

(3) Prilikom smještaja u prostorije centra osobe ženskog spola smještaju se odvojeno od osoba muškog spola, maloljetnici zajedno sa zakonskim zastupnikom, a članovi iste obitelj smještaju se u zasebnu prostoriju.

Članak 51.

(1) Državljanin treće zemlje u centru sa sobom ne smije imati veću količinu novčanih sredstava, tehnička sredstva za komunikaciju, nakit ili predmete veće vrijednosti i predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje.

(2) Ako se kod državljanina treće zemlje pronađu predmeti iz stavka 1. ovoga članka, privremeno će se oduzeti, uz pisanu potvrdu, i pohraniti u centru.

(3) Tijekom boravka u centru državljaninu treće zemlje se može odobriti korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava, a svako preuzimanje novca državljanin treće zemlje potvrđuje potpisom.

(4) Pohranjena novčana sredstva državljanina treće zemlje koji je bez odobrenja napustio centar, uplaćuju se u korist Državnog proračuna po proteku 15 dana od dana kad je državljanin treće zemlje napustio centar.

(5) U odnosu na predmete državljanina treće zemlje koji je bez odobrenja napustio centar primjenjuju se propisi koji uređuju pravo vlasništva i druga stvarna prava.

Članak 52.

Po dolasku u centar, državljanina treće zemlje se upoznaje s pravilima boravka u centru i postupkom prisilnog udaljenja odnosno mogućnostima dobrovoljnog odlaska.

Članak 53.

(1) Državljaninu treće zemlje kojem prestaje smještaj u centru, na njegov zahtjev, izdat će se potvrda.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. osobne podatke državljanina treće zemlje

2. razlog prestanka smještaja i

3. vrijeme provedeno u centru.

Privremena odgoda prisilnog udaljenja

Članak 54.

(1) Privremenu odgodu prisilnog udaljenja određuje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem je području adresa na kojoj je državljanin treće zemlje smješten, a ako državljanin treće zemlje nema adresu smještaja, privremenu odgodu prisilnog udaljenja određuje policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne državljanina treće zemlje, odnosno na čijem području se nalazi centar ako se državljanina treće zemlje otpušta iz centra.

(2) Privremenu odgodu prisilnog udaljenja, osim tijela iz stavka 1. ovoga članka, može poništiti i policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne državljanina treće zemlje.

Članak 55.

U gornjem desnom kutu rješenja o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja pričvrstit će se fotografija državljanina treće zemlje.

Članak 56.

Smatra se da je državljanin treće zemlje na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja napustio adresu smještaja koja mu je određena ako ne prenoći na adresi na kojoj mu je određen smještaj ili ako se u određenom roku iz neopravdanog razloga osobno ne javi u policijsku postaju.

Prevođenje na strani jezik

Članak 57.

(1) S državljaninom treće zemlje u postupku povratka koji ne razumije hrvatski jezik može se sporazumijevati i pomoću tehničkih pomagala, ako se ne može osigurati prevoditelja za strani jezik koji državljanin treće zemlje razumije i ako se može zaključiti da je državljanin treće zemlje dao pristanak na takav način sporazumijevanja.

(2) Državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka može se obavijestiti o postupku povratka uručivanjem pisane obavijesti koja sadrži informacije o postupku povratka i koja je napisana na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije.

(3) U smislu članka 115. stavka 1. Zakona o strancima, državljanina treće zemlje će se usmeno prevesti osnovni dijelovi odluke u vezi povratka i o tome će se sastaviti službena zabilješka.

(4) Državljana treće zemlje može se obavijestiti o sadržaju odluke o vezi povratka uručivanjem pisane obavijesti o bitnim dijelovima odluke u vezi povratka koja je prevedena na jezik koji državljanin treće zemlje razumije.

Zastupanje

Članak 58.

Ako u postupku donošenja odluke u vezi povratka državljanin treće zemlje koji je uhićen izjavi da želi odrediti punomoćnika za zastupanje, državljaninu treće zemlje će se omogućiti jedan besplatni telefonski poziv i zastat će se sa saslušanjem do dolaska punomoćnika, osim ako iz okolnosti proizlazi da se postupak neće moći završiti u rokovima za zadržavanje iz članka 130. stavak 1. i 2. Zakona o strancima.

Pravovremenost u poduzimanju mjera za osiguranje povratka

Članak 59.

(1) Mjere za osiguranje povratka poduzet će se odmah po saznanju za državljanina treće zemlje koji nezakonito boravi.

(2) Ako se državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi nalazi u zatvorskoj ustanovi, mjere za osiguranje povratka poduzet će se na vrijeme, kako bi se povratak mogao izvršiti odmah nakon puštanja državljanina treće zemlje na slobodu.

4. SLUŽBENA PROVJERA I ZBIRKE PODATAKA

Članak 60.

(1) Ministarstvo, policijska uprava odnosno policijska postaja ovlaštena je prikupljati, provjeravati i na drugi način obrađivati podatke o državljanima trećih zemalja koji su navedeni u zahtjevu za izdavanje i produžavanje vize, zahtjevu za izdavanje i produžavanje odobrenja boravka, zahtjevu za primitak i otpust iz hrvatskog državljanstva te prikupljati druge obavijesti od značaja za rješavanje zahtjeva državljanina treće zemlje.

(2) O obradi podataka iz stavka 1. ovoga članka državljanina treće zemlje će se upoznati prilikom podnošenja zahtjeva, o čemu državljanin treće zemlje daje svoju pisanu suglasnost.

(3) Prikupljanje i provjeravanje podataka i obavijesti može se obavljati:

1. u zbirkama podataka Ministarstva i drugih javnopravnih tijela

2. kod pravnih i fizičkih osoba

3. kod inozemnih tijela

4. kod državljanina treće zemlje.

Službena provjera

Članak 61.

Policijski službenik koji obavlja službenu provjeru će, prije obavljanja terenske provjere, usporediti i provjeriti podatke sadržane u zahtjevu za obavljanje službene provjere s podacima sadržanim u zbirkama podataka Ministarstva.

Članak 62.

(1) Terenska provjera obavlja se na diskretan način i, u pravilu, u civilnoj odjeći.

(2) Prilikom obavljanja terenske provjere podaci i obavijesti prikupljaju se od osoba koje poznaju ili su u vezi s državljaninom treće zemlje za kojeg se obavlja službena provjera te od drugih osoba koje bi mogle na objektivan način iznijeti svoja saznanja koja su potrebna za rješavanje zahtjeva iz članka 60. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je to potrebno radi dopune ili razjašnjenja, podatke i obavijesti može se tražiti i od državljanina treće zemlje za kojeg se obavlja službena provjera, odnosno podnositelja zahtjeva iz članka 60. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 63.

(1) O usporedbi i provjeravanju podataka i obavijesti prikupljenih terenskom provjerom policijski službenik sastavlja službenu zabilješku u kojoj se neće navesti podaci o izvorima prikupljenih podataka i obavijesti.

(2) Službena zabilješka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnom tijelu.

(3) Pored službene zabilješke iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik sastavlja i izvješće o terenskoj provjeri u koje, uz podatke sadržane u službenoj zabilješci, upisuje i podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka sastavlja se u jednom primjerku i ulaže u spis terenske provjere.

(5) Osobne podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti sadržane u službenoj zabilješci, kao i sadržaj podataka i obavijesti koje je od njih prikupio, policijski službenik je dužan čuvati kao službene podatke i ne smije ih priopćiti državljaninu treće zemlje, drugim osobama na koje se odnosi provjera te drugim neovlaštenim osobama.

Zbirke podataka

Članak 64.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o:

1. državljanima trećih zemalja kojima je odbijen ulazak i odbijen izlazak

2. državljanima trećih zemalja prema kojima je primijenjena mjera za osiguranje povratka

3. privremeno zadržanim stranim putnim ispravama i

4. uzetim otiscima prstiju, uzorku šarenice oka i fotografiranju državljanina treće zemlje prema kojima su poduzete mjere za osiguranje povratka.

Članak 65.

(1) Zbirke podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva, a mogu se voditi i u registru, odnosno u kartoteci.

(2) U zbirke podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika podaci se unose odmah po njihovom saznanju.

(3) Iznimno, na graničnim prijelazima gdje nema tehničkih uvjeta za vođenje zbirke podataka sukladno stavku 1. ovoga članka, zbirke podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika vode se kao posebna knjiga koja mora biti ovjerena, prošivena, a njezine stranice označene brojevima.

(4) Zbirke podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika vodit će se na način propisan stavkom 1. i 3. ovoga članka sve dok za takvim načinom vođenja postoji potreba i zaključivat će se na kraju kalendarske godine na stranici ispod posljednjeg upisanog državljanina treće zemlje ili nakon što se sve stranice popune.

(5) Podaci u zbirkama podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika čuvaju se:

– podaci iz točke 1., 2., 3. i 4. čuvaju se 3 godine,

– podaci iz točke 2. u vezi zabrana ulaska i boravka čuvaju se 3 godine od prestanka važenja ili od nastupa zastare izvršenja zabrane ulaska i boravka,

– podaci iz točke 2. u vezi novčanih kazni čuvaju se 3 godine od plaćanja ili od nastupa zastare izvršenja novčane kazne,

– podaci iz točke 2. u vezi kazni zatvora čuvaju se 3 godine od izdržane kazne zatvora ili od nastupa zastare izvršenja kazne zatvora,

– podaci iz točke 2. u vezi uvjetnih osuda čuvaju se 3 godine od isteka roka kušnje uvjetne osude.

(6) Nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka podaci se brišu iz zbirki podataka.

Članak 66.

Zbirke podataka iz članka 64. ovoga Pravilnika sadrže sljedeće opće podatke o državljaninu treće zemlje:

– osnovni osobni podaci:

1. ime i prezime, rođeno prezime

2. spol

3. ime oca i majke

4. datum, mjesto i država rođenja

5. državljanstvo

6. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta

7. OIB, ako je određen

8. jezici koje razumije

9. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta

– osnovni podaci o boravku:

10. datum i mjesto ulaska i izlaska iz Republike Hrvatsku

11. vrsta i svrha boravka

12. mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države.

Članak 67.

Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak sadrži:

– za odbijanje ulaska:

1. opće podatke iz članka 66. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog odbijanja

5. način prijevoza (kopneni, pomorski, zračni, riječni)

6. poništenje odbijanja ulaska

7. država vraćanja

– za odbijanje izlaska:

1. opće podatke iz članka 66. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog odbijanja

– za izdane potvrde o kratkotrajnom boravku:

1. opće podatke iz članka 66. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. razlog izdavanja.

Članak 68.

Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja prema kojima je primijenjena mjera za osiguranje povratka sadrži:

1. opće podatke iz članka 66. ovoga Pravilnika

2. opće podatke o mjeri

3. posebne podatke o mjeri.

Članak 69.

Opći podaci o mjeri iz članka 68. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika su:

1. naziv tijela

2. datum

3. prekršaj, kazneno djelo ili drugi razlog za poduzimanje mjere

4. vrsta mjere

5. žrtva krijumčarenja, žrtva trgovine ljudima, potpomognut u nezakonitom prelasku, tranzitu ili boravku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo krijumčara /trgovca/pomagača, podnesena prijava, sankcija)

6. broj osoba u grupi

7. broj članova obitelji prema kojima nisu poduzete mjere

8. izvješćivanje diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda.

Članak 70.

Posebni podaci o mjeri iz članka 68. točke 3. ovoga Pravilnika su:

– za nezakoniti prelazak državne granice:

1. mjesto zatjecanja

2. vrijeme prelaska

3. država prelaska

4. mjesto prelaska

5. smjer prelaska

6. način prelaska

7. prijevoz

8. države tranzita

9. država odredišta.

– za nezakoniti rad:

1. tijelo koje je utvrdilo nezakoniti rad

2. mjesto nezakonitog rada

3. poslodavac (ime i prezime/naziv trgovačkog društva odnosno obrta, datum rođenja/matični broj, državljanstvo/država registracije)

4. vrsta nezakonitosti.

– za upozorenje za odlazak u državu članicu EGP-a:

1. broj i datum upozorenja

2. datum početka trajanja i isteka roka.

– za rješenje o povratku:

1. vrsta, broj i datum odluke uz koju je određen rok

2. datum početka trajanja i isteka roka

3. broj i datum donošenja rješenja

4. granični prijelaz napuštanja

5. vrijeme napuštanja

6. broj izlaznog štambilja

7. rješenje na obrascu.

– za obavijest o postupanju na granici:

1. broj i datum obavijesti.

– za prisilno udaljenje:

1. država u koju se državljanin treće zemlje prisilno udaljava

2. država podrijetla

3. prijevoz

4. pratnja

5. iznos troškova

6. podmirenje troškova

7. broj računa.

– za readmisiju:

1. smjer readmisije

2. država readmisie

3. vrsta readmisije

4. odluka o readmisiji

5. razlog odbijanja

6. pri vraćanju, država porijekla

7. pri vraćanju, prijevoz

8. pri vraćanju, pratnja

9. pri vraćanju, iznos troškova

10. pri vraćanju, podmirenje troškova

11. pri vraćanju, broj računa.

– za novčanu kaznu:

1. tijelo koje je izreklo novčanu kaznu

2. broj i datum odluke

3. iznos kazne

4. datum izvršnosti odluke

5. napomenu da li je kazna plaćena.

– za zabranu ulaska i boravka:

1. tijelo koje je donijelo rješenje sa zabranom ulaska i boravka

2. rješenje na obrascu

3. broj i datum donošenja rješenja

4. vrijeme zabrane

5. datum izvršnosti rješenja

6. datum početka i završetka trajanja zabrane

7. serijski broj naljepnice

8. datum poništenja

9. datum ukidanja

10. datum i vrijeme skraćenja.

– za smještaj u centar:

1. broj rješenja o smještaju

2. broj rješenja kojim je određeno prisilno udaljenje

3. datum i vrijeme prihvata

4. podatke o zdravstvenom stanju

5. podatke o novčanim sredstvima

6. podatke o obavljenim razgovorima

7. datum i vrijeme otpusta iz centra

8. opis odjeće i obuće

9. osobni opis državljanina treće zemlje

10. posebna obilježja državljanina treće zemlje.

– za obveze državljanina treće zemlje:

1. vrsta obveze

2. razlog obveze

3. trajanje obveze

4. za polog financijskih sredstava – visina

5. za zabranu napuštanja adrese – adresa

6. za javljanje u policijsku postaju – učestalost.

– za privremenu odgodu prisilnog udaljenja:

1. trajanje privremene odgode prisilnog udaljenja.

Članak 71.

Zbirka podataka o maloljetnim državljanima trećih država prema kojima je primijenjena mjera za osiguranje povratka, osim podataka iz članka 66., 67., 68. 69. i 70. ovoga Pravilnika, sadrži i sljedeće podatke:

Podaci o zastupnicima:

1. ime, prezime i rođeno prezime

2. datum, mjesto i država rođenja

3. državljanstvo

4. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta

5. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta

6. status (roditelj, usvojitelj, osoba kojoj je zastupnik povjerio maloljetnika na pravno valjani način)

7. dostupnost (dostupni – mjesto, način uspostave kontakta/nedostupni).

Podaci o drugima osobama u pratnji maloljetnika:

1. ime, prezime i rođeno prezime

2. datum, mjesto i država rođenja

3. državljanstvo

4. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta

5. svojstvo (rodbina, poznanik, ostalo)

6. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta.

Podaci o skrbniku u Republici Hrvatskoj:

1. ime i prezime

2. datum rođenja

3. adresa i mjesto stanovanja

4. naziv i adresa centra za socijalnu skrb (da/ne)

5. telefonski broj i e-adresa.

Podaci o smještaju u Republici Hrvatskoj:

1. mjesto

2. adresa

3. vrsta objekta (prihvatni centar za strance, dom za maloljetnike, privatni smještaj, ostalo)

4. držatelj objekta

5. datum smještaja

6. datum prestanka smještaja

7. razlog prestanka smještaja.

Članak 72.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim stranim putnim ispravama sadrži:

1. opće podatke iz članka 69. ovoga Pravilnika

2. naziv tijela

3. datum

4. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave

5. razlog zadržavanja

6. broj i datum potvrde

7. datum vraćanja.

Članak 73.

Zbirka podataka o uzetim otiscima prstiju, uzorku šarenice oka i fotografiranju državljanina treće zemlje prema kojima su poduzete mjere za osiguranje povratka sadrži:

1. opće podatke iz članka 69. ovoga Pravilnika

2. pet (5) fotografija

3. otiske prstiju

4. uzorak šarenice oka

5. podatke o drugim identifikacijskim znacima (boja kože, visina, težina).

6. EURODAC broj.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Obrasci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ministar nadležan za unutarnje poslove utvrđuje cijenu obrazaca iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine« broj 14/13, 86/2013, 126/14, 95/15) i Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka (»Narodne novine« broj 99/14).

Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/126

Urbroj: 511-01-152-18-19

Zagreb, 13. srpnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10

Obrazac 11

Obrazac 12

Obrazac 13

Obrazac 14