Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 69/2018 (31.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1414

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. iza alineje 26. dodaju se nove alineje 27. i 28. koje glase:

» – »Polarni Pravilnik (Polar Code)« označava Međunarodni pravilnik za brodove koji plove u polarnim područjima,

»Polarno područje« čini područje Arktika i/ili Antarktika (Područje Arktika su vode sjeverno od linije koja se proteže od geografske širine 58º00.0 N, geografske dužine 42º00.0 W do 64º37.0 N, 35º27.0 W, od kuda loksodromom do 67º03.9 N, 26º33.4 W, zatim od kuda loksodromom do 70º49.56 N, 8º59.61 W (Sørkapp, Jan Mayen), uz južnu obalu Jan Mayena do otoka Bjørnøya na 73º31.6 N, 19º01.0 E, od kuda pravocrtnom linijom do 68º38.29 N, 43º23.08 E (rt Kanin Nos), od kuda sjevernom obalom azijskog kontinenta istočno do Beringovog prolaza, a onda zapadno do širine 60º N sve do naselja Il’pyrskiy, slijedi 60. sjevernu paralelu istočno sve do i uključujući Etolinski prolaz, od kuda sjevernom obalom Sjeverne Amerike prema jugu do 60. sjeverne paralele, zatim prati 60. sjevernu paralelu do 56º37.1 W, od kuda se proteže do 58º00.0 N, 42º00.0 W. Područje Antarktika je morsko područje južno od 60º S.)«

Dosadašnje alineje 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51 i 52. postaju alineje 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. i 54.

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje druge ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. alineja peta mijenja se i glasi:

» – ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike, časnika elektrotehnike, brodskog električara ili pomoćnog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. alineje druge, pristupnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 3 godine, prije pristupanja posebnom programu izobrazbe iz stavka 3. ovog članka, mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika elektrotehnike ili brodskog električara u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 67.b stavku 2. alineja četvrta mijenja se i glasi:

» – ima najmanje jedan mjesec plovidbene službe koja uključuje najmanje tri ukrcaja goriva na brodove koji prevoze terete na koje se primjenjuje IGF Pravilnik pri čemu se dva ukrcaja goriva mogu zamijeniti odgovarajućom izobrazbom na simulatoru za ukrcaj goriva kao dijela izobrazbe iz Priloga D50B (dio: Planirati i pratiti sigurnu opskrbu gorivom te skladištenje i osiguranje goriva na brodovima koji podliježu IGF Pravilniku) ili je sudjelovao u provedbi najmanje tri prekrcaja goriva na tankerima za ukapljene plinove i«.

Članak 5.

Iza članka 67.b dodaje se novi podnaslov »Brodovi na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik« a iza navedenog podnaslova dodaju se novi članci 67.c i 67.d koji glase:

»Članak 67.c

(1) Zapovjednik, prvi časnik i časnici palube nadležni za plovidbenu stražu na brodovima koji plove u polarnim područjima moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina (STCW V/4).

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka stječe pomorac koji:

– završi posebnu izobrazbu iz Priloga D51A ovoga Pravilnika i

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C52A Pravilnika.

(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Članak 67.d

(1) Zapovjednik i prvi časnik na brodovima koji plove u polarnim područjima moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/4).

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka stječe pomorac koji:

– posjeduje svjedodžbu iz članka 67.c ovog Pravilnika,

– ima najmanje dva mjeseca plovidbene službe u službi palube s upravljačkom razinom odgovornosti ili u svojstvu ukrcaja koji podrazumijeva dužnosti držanja straže s radnom razinom odgovornosti unutar polarnog područja,

– završi posebnu izobrazbu iz Priloga D51B ovoga Pravilnika i

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C52B.

(3) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. alineje druge dokazuje se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika ili drugim odgovarajućim dokazom plovidbene službe u polarnom području.

(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.«.

Članak 6.

U članku 79. stavku 4. iza riječi: »programa,« riječi: »te upravne pristojbe sukladno posebnom propisu« brišu se.

Članak 7.

Iza članka 79. dodaje se novi članak 79.a koji glasi:

»Članak 79.a

(1) Pored uvjeta iz članka 79. stavaka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika, predavači koji sudjeluju u izvođenju programa izobrazbe za stjecanje svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti iz članka 67.c ovoga Pravilnika, moraju imati:

– stečeno zvanje iz članka 17., 18., 19., 20. ili 21. ovog Pravilnika,

– najmanje 2 mjeseca plovidbene službe u polarnom području u svojstvu zapovjednika ili časnika palubne straže od čega najmanje 1 mjesec u uvjetima leda koji su zahtijevali pomoć ledolomca ili je sudjelovao u manevriranju broda u polarnom području, ili posjeduje svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti iz članka 67.c odnosno 67.d ovog Pravilnika.

(2) Pored uvjeta iz članka 79. stavaka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika, predavači koji sudjeluju u izvođenju programa izobrazbe za stjecanje svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti iz članka 67.d ovoga Pravilnika, moraju imati:

– stečeno zvanje iz članka 17., 18., 19., 20. ili 21. ovog Pravilnika,

– najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u polarnom području u svojstvu zapovjednika ili časnika palubne straže od čega najmanje 12 mjeseci u uvjetima leda koji su zahtijevali pomoć ledolomca ili je sudjelovao u manevriranju broda u polarnom području, ili posjeduje svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti iz članka 67.d ovog Pravilnika.

(3) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. alineje druge i stavka 2. alineje druge dokazuje se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika ili drugim odgovarajućim dokazom plovidbene službe u polarnom području.«.

Članak 8.

U članku 83. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koja glasi:

»(7) Iznimno od odredbe stavka 2., 4. i 6., pristupniku koji je tijekom školovanja promijenio pomorsko učilište, potvrdnicu o uspješno savladanom programu izobrazbe izdaje učilište na kojem je završen program obrazovanja, s tim da učilište koje je pristupnik pohađao prije promjene izdaje pristupniku popis uspješno savladanih predmeta/kolegija iz programa obrazovanja u kojima su sadržana područja programa izobrazbe za koje se izdaju Potvrdnice sukladno propisanim uvjetima iz ovog Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) O pohađanju programa obrazovanja/izobrazbe pomoraca, pomorsko učilište vodi evidenciju prisutnosti.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11.

Članak 9.

U članku 102. stavku 7. iza riječi: »pomoćni električar« dodaju se riječi: »na brodu sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.«.

Članak 10.

U članku 113. iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od odredbi stavaka 9. i 10. ovoga članka, uvjet u pogledu polaganja ispita iz poznavanja pomorskog zakonodavstva RH, može se zamijeniti odgovarajućom potvrdom izdanom od strane hrvatskog brodara ili kompanije u kojoj se potvrđuje da pomorac poznaje pomorsko zakonodavstvo RH.«.

Dosadašnji stavci 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju stavci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Članak 11.

U članku 116. stavku 2. iza alineje druge dodaje se nova alineja treća koja glasi:

» – ponovno uspješno završenim programom izobrazbe sukladno Prilogu D ovog Pravilnika za stjecanje odnosne svjedodžbe ili,«.

U stavku 2. dosadašnja alineja treća postaje alineja četvrta.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina (STCW V/4) i Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/4) obnavlja se za isto razdoblje temeljem potvrđene plovidbene službe tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje u pogledu odgovarajućeg područja plovidbe broda i to najmanje u razdoblju od ukupno dva mjeseca tijekom proteklih pet godina odnosno ponovnim polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe sukladno Prilogu C Pravilnika ili temeljem ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D Pravilnika.

(6) Ispunjenje uvjeta iz stavka 5. ovog članka u pogledu obavljanja dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju pomorac posjeduje glede odgovarajućeg područja plovidbe broda, dokazuje se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika ili drugim odgovarajućim dokazom plovidbene službe u polarnom području.«.

Članak 12.

U članku 117. stavku 1. riječi: », a u prilogu će dostaviti oglas iz »Narodnih novina« o nestanku odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti« brišu se.

Članak 13.

U članku 132. stavku 3. iza riječi: »službe« dodaju se riječi: »za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. točke 6. ovoga članka«.

Članak 14.

U članku 133. stavku 1. iza broja: »31.,« dodaju se brojevi: »32., 33.,«.

U stavku 2. iza broja: »31.,« dodaju se brojevi: 32., 33.,«.

U stavku 4 iza broja: »31.,« dodaju se brojevi: »32., 33.,«.

Članak 15.

Iza članka 133. dodaje se novi članak 133.a koji glasi:

»Članak 133.a

(1) Pomorac koji je u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2018. godine ostvario najmanje tri mjeseca plovidbene službe na brodu koji plovi u polarnim područjima ukrcan u službi palube sa radnom ili upravljačkom razinom odgovornosti može steći Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina (STCW V/4).

(2) Pomorac koji je u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2018. godine ostvario najmanje tri mjeseca plovidbene službe na brodu koji plovi u polarnim područjima ukrcan u službi palube sa upravljačkom razinom odgovornosti može steći Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/4).

(3) Plovidbena služba iz stavaka 1. i 2. dokazuje se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika ili drugim odgovarajućim dokazom plovidbene službe u polarnom području.«

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjive su do 1. srpnja 2020. godine.«

Članak 16.

U članku 137. stavak 2. briše se.

Članak 17.

U Prilogu C Pravilnika, iza Priloga »C51B«, dodaju se novi prilozi »C52A« i »C52B« koji glase:

»C52A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

– usmeno i praktično sukladno programu iz Priloga D Pravilnika.

C52B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina

– usmeno i praktično sukladno programu iz Priloga D Pravilnika.«.

Članak 18.

U Prilogu D Pravilnika, iza Priloga »D50B« dodaju se novi Prilozi »D51A« i »D51B« koji glase:

»D51A Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

Stupac 1.Stupac 2.Stupac 3.Stupac 4.Stupac 5
SposobnostZnanje, razumijevanje i vještineNačin dokazivanja
sposobnosti
Mjerila za ocjenjivanje
sposobnosti
Broj sati
PredavanjaVježbe
Pridonositi sigurnom radu broda koji podliježe Polarnom Pravilniku

Osnovno poznavanje karakteristika leda i područja na kojima se mogu očekivati različite vrste leda na području djelovanja:

.1 fizičke karakteristike leda, pojmovi, stvaranje, rast, starenje i faze otapanja

.2 vrste i koncentracije leda

.3 raspodjela leda

.4 trenje od snijega prekrivenog ledom

.5 implikacije pojave mraza; opasnost od zaleđivanja; mjere opreza za izbjegavanje zaleđivanja i mogućnosti tijekom zaleđivanja

.6 sustavi leda u različitim regijama; značajne razlike između Arktika i Antarktika, prvog i višegodišnjeg leda, morskog leda i leda na kopnu

.7 korištenje različitih prikaza leda kako bi se prepoznale posljedice brzih promjena na ledu i vremenskih uvjeta

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Utvrđivanje svojstava leda i njihove karakteristike za siguran rad broda

Informacije dobivene iz publikacija o ledu ispravno se tumače i primjenjuju

Upotreba vidljivih i infracrvenih satelitskih slika

Upotreba karata koje prikazuju prikrivenost morske površine ledom

Usklađenost meteoroloških i oceanografskih podataka s podacima o leda

Mjerenja i promatranja vremenskih uvjeta i leda su točna i prikladna za sigurno planiranje prolaza

.8 poznavanje

karakteristika polarne svjetlosti

.9 poznavanje diferencijalnog kretanja santi leda i područja prekrivenih ledom

.10 poznavanje plime, oseke i morskih struja u području leda

.11 poznavanje utjecaja vjetra i morskih struja na led

Osnovno poznavanje svojstava broda u ledu i na niskim temperaturama zraka:

.1 karakteristike broda

.2 vrste broda, izvedbe trupa

.3 tehnički zahtjevi za upravljanje u ledu

.4 zahtjevi za strukturu broda

.5 ograničenja vezana uz kategoriju trupa

.6 priprema i spremnost broda za zimu, uključujući palubu i stroj

.7 niske temperature

.8 ograničenja opreme i strojeva u uvjetima leda i niskih temperatura zraka

.9 nadzor nad opterećenjem trupa

.10 struktura i izolacija usisa morske vode i posebni sustavi

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Identifikacija karakteristika broda i ograničenja u različitim uvjetima leda i hladni utjecaj na okoliš

Postupci procjene rizika su obavljeni prije ulaska u ledeno područje

Svjesnost zamrzavanja balastnih voda u balastnim tankovima

Aktivnosti se provode u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima pripreme broda i posade za plovidbu u ledu i na niskim temperaturama zraka

Komunikacije su jasne, sažete i djelotvorne

Osnovno znanje i sposobnost upravljanja i manevriranja brodom u ledu:

.1 sigurna brzina u područjima leda i santi leda

.2 praćenje balastnih tankova

.3 rukovanje teretom u polarnim područjima

.4 svijest o opterećenju motora i problemima hlađenja

.5 sigurnosni postupci tijekom prolaska proz područje leda

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Upotreba Polarnog Pravilnika i Priručnika o plovidbi u polarnom području (Polar Water Operations Manual) za pravilno utvrđivanje preporučenih postupaka za utovar / istovar tereta i / ili ukrcaj / iskrcaj putnika u područjima niskih temperatura, praćenje balasta u odnosu na zaleđivanje, praćenje temperature motora, uvjeti na sidrištu u područjima leda i prolasci u blizini ledenih područja

Tumačenje i analiza podataka s radara je u skladu s postupcima promatranja s posebnim oprezom u pogledu utvrđivanja opasnih svojstava leda

Informacije dobivene sa navigacijskih karata, uključujući elektroničke karte i publikacije se procijenjuju, tumače i ispravno primjenjuju

Primarna metoda pričvršćivanja položaja je učestala i najprikladnija za prevladavajuće uvjete i usmjeravanje broda kroz led

Provjere učinka i ispitivanja navigacijskih i komunikacijskih sustava u skladu su s preporukama za plovidbu u područjima visokih geografskih širina i na niskim temperaturama zraka

Pratiti i osigurati usklađenost sa zakonskim zahtjevima

Osnovno znanje o:

.1 Antarktičkom ugovoru (Antarctic Treaty) i Polarnom Pravilniku

.2 izviješćima o nesrećama brodova u polarnim područjima

.3 IMO standardima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Pronaći i primijeniti odgovarajuće dijelove Priručnika o plovidbi u polarnom području (Polar Water Operations Manual)

Komunikacija se odvija u skladu s postupcima utvrđenim lokalnim/regionalnim i međunarodnim standardnima

Identificirati zakonodavne zahtjeve koji se odnose na primjenjive propise, pravilnike i praksu

Primjeniti sigurna radna načela, reagiranje u hitnim situacijama

Osnovno znanje u pripremi posade, radnih uvjeta i sigurnosti:

.1 prepoznati ograničenja spremnosti i odgovornosti za traganje i spašavanje, uključujući morsko područje A4 i ograničenje komunikacije opreme

.2 svijest o planiranju nepredviđenih situacija

.3 uspostavljanje i provedba sigurnih radnih uvjeta za posadu koji su specifični za polarno okruženje kao što su: niske temperature, ledene površine, osobna zaštitna oprema, međusobna suradnja članova posade i ograničenja radnog vremena

.4 prepoznati opasnosti u slučajevima kada je posada izložena niskim temperaturama

.5 utjecaj ljudskog faktora uključujući umor, te prva pomoć

.6 zahtjevi za preživljavanjem, uključujući uporabu opreme za osobnu preživljavanje i opreme za grupno preživljavanje

.7 svijest o najčešćim oštećenjima trupa i opreme i kako ih izbjeći

.8 led na palubama nadgrađa i njegov utjecaj na stabilitet i trim

. 9 sprečavanjke i uklanjanje leda

.10 prepoznavanje problema povezanih sa umorom uslijed buke i vibracija

.11 identificiranje potreba za dodatnim resursima, kao što su gorivo, hrana i dodatna odjeća

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Identificiranje i provedba početnih aktivnosti za razvijanje svijesti o opasnim situacijama za brod i posadu

Aktivnosti se provode u skladu s Priručnikom o plovidbi u polarnom području (Polar Water Operations Manual), prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

Održavaju se sigurne radne aktivnosti, a odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema pravilno se koristi u svakom trenutku

Sve aktivnosti su u skladu s utvrđenim planovima i primjenjive su u hitnim situacijama

Pravilno identificirati i primjenjivati zakonske uvjete koji se odnose na odgovarajuće propise, pravilnike i praksu

Pravilno korištenje odgovarajuće sigurnosne i zaštitne opreme

Nedostaci i oštećenja su utvrđeni i o istima su na ispravan način sačinjavaju izviješća

Osigurati usklađenost sa zahtjevima glede sprečavanja onečišćenja morskog okoliša

Osnovno poznavanje ekoloških čimbenika i propisa:

.1 identificirati posebno osjetljiva morska područja za iskrcaj tereta

.2 identificirati područja na kojima je plovidba zabranjena ili je treba izbjegavati

.3 posebna područja definirana MARPOL Konvencijom

.4 prepoznati ograničenja opreme za uljno izlijevanje

.5 plan za suočavanje s povećanim količinama smeća, kaljužnu vodu, kanalizacije itd.

.6 nedostatak infrastrukture

.7 izlijevanje ulja i onečišćenja na ledu, uključujući posljedice takvog onečišćenja

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Identificirati zakonodavne uvjete koji se odnose na relevantne propise, pravilnike i praksu

Ispravno identificirati/odabrati ograničenja za iskrcaj brodova koji su sadržani u Polarnom Pravilniku

Ispravno primijeniti Priručnik o plovidbi u polarnom području (Polar Water Operations Manual)/Plan gospodarenja otpadom kako bi se odredila ograničenja za iskrcaj s broda i plan za skladištenje otpada

Prepoznati preporuke koje sadrže detalje o područjima koja treba izbjegavati, kao što su skloništa divljih životinja, parkovi ekološke baštine, migratorni putovi itd. (MARPOL, Antarktički ugovor itd.)

Identificirati uvjete koji moraju biti uzeti u obzir kod ispuštanja otpadnih voda za vrijeme plovidbe polarnim područjima

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)25,05,0
UKUPNO30,0


Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D51B Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina

Stupac 1.Stupac 2.Stupac 3.Stupac 4.Stupac 5
SposobnostZnanje, razumijevanje i vještineNačin dokazivanja
sposobnosti
Mjerila za ocjenjivanje
sposobnosti
Broj sati
PredavanjaVježbe
Planiranje plovidbe u polarnim područjima

Poznavanje plana putovanja i izvještavanje:

.1 izvori informacija

.2 sustavi izvještavanja u polarnim područjima

.3 izrada plana putovanja i sigurnog prolaska kroz ledeno područje, gdje je to moguće

.4 sposobnost prepoznavanja ograni­čenja hidrografskih informacija i karata u polarnim područjima i jesu li informacije prikladne za sigurnu navigaciju

.5 odstupanje i izmjena plana

Poznavanje ograničenja opreme:

.1 razumjeti i identificirati opasnosti povezane s ograničenim terestričkim navigacijskim pomagalima u polarnim područjima

.2 razumjeti i prepoznati pogreške na kompasima u područjima visokih geografskih širina

.3 razumjeti i identificirati ograničenja u radarskim greškama

.4 razumjeti i prepoznati ograničenja elektroničkih sustava pozicioniranja u područjima visokih geografskih širina

.5 razumjeti i prepoznati ograničenja u nautičkim kartama

.6 razumjeti i prepoznati ograničenja u komunikacijskim sustavima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Oprema, karte i nautičke publikacije potrebne za putovanje su prikladne za sigurnu plovidbu

Razlozi za planirano putovanje su u skladu sa činjenicama dobivenim iz relevantnih izvora i publikacija, statističkih podataka i ograničenja komunikacijskih i navigacijskih sustava

Plan putovanja ispravno prikazuje odgovarajuće polarne regulatorne sustave i potrebnu za upotrebu pilotske službe na ledu i / ili pomoć ledolomca

Sve potencijalne navigacijske opasnosti točno se identificiraju

Pozicije, kursevi, udaljenosti i izračun vremena su točni u standardima prihvaćene točnosti navigacijske opreme

Upravljanje sigurnošću brodova koji plovie u polarnim područjima

Znanje i sposobnost upravljanja i manevriranja brodom u ledu:

.1 priprema i procjena rizika prije približavanja ledenom području, uključujući i sante leda, a uzimajući u obzir vjetar, maglu i dr.

.2 provoditi učinkovitu komunikaciju sa ledelomcom i drugim brodovima u tom području i sa centrima za koordinaciju spašavanja

.3 razumjeti i opisati uvjete za siguran ulaz i izlazak u i iz područja leda ili otvorenog mora, izbjegavajući sante leda i opasne uvjete, kao i održavanje sigurne udaljenosti od santi leda

.4 razumjeti i opisati postupke prolaska kroz zaleđeno područje

.5 prepoznati i utvrditi potrebu za povećanje broja posade na palubnoj straži uzimajući u obzir prevladavajuće uvjeta, opremu broda i klasifikaciju leda

.6 prepoznati različite uvjete nastajanja leda i kako se pojavljuju na radaru

.7 razumjeti terminologiju praćenja ledolomca i održavanje učinkovite komunikacije, te preuzimanje uputa od ledolomca i daljnje kretanje pod pratnjom ledolomca

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Sve odluke o plovidbi na ledu temelje se na ispravnoj procjeni karakteristika manevriranja i karakteristika motora i sila koje se očekuju tijekom plovidbe u polarnim područjima

Sve moguće opasnosti uslijed plovidbe u području leda su ispravno identificirane

Sve odluke vezane za sidrenje, teret i balast temelje se na pravilnoj procjeni karakteristika manevriranja i karakteristika motora i sila koje se očekuju i sukladno smjernicama iz Polarnog Pravilnika i primjenjivim međunarodnim ugovorima

Sigurno prikazati prolazak broda kroz led, manevriranje brodom kroz umjerenu koncentraciju leda (raspon od 1/10 do 5/10)

Sigurno pokazati prolazak broda kroz led, manevriranje brodom kroz umjerenu koncentraciju leda (raspon od 6/10 do 10/10)

Radnje se planiraju i provode u skladu s utvrđenim pravilima i postupcima kako bi se osigurala sigurnost plovidbe i zaštita mora on onečišćenja

.8 razumjeti metode izbjegavanja zatvaranja broda ledom i načine na koje se osloboditi, uključujući i eventualne posljedice takvog zatvaranja

.9 razumjeti tegljenje i spašavanje na ledu, uključujući rizike povezane s time

.10 rukovanje brodom u različitim ledenim područjima, uključujući rizike povezane s plovidbom na ledu

.11 korištenje različitih vrsta pogonskih sustava i kormila, uključujući ograničenja radi izbjegavanja oštećenja pri plovidbi u ledu

.12 uporaba sustava za trimanje, opasnosti vezane uz balast i trim u odnosu na led

.13 pristajanje i isplovljavanje u područjima prekrivenim ledom, uključujući opasnosti povezane s plovidbom i različita pravila za sigurno pristajanje i isplovljavanje u područjima prekrivenim ledom

Sigurnost plovidbe održava se kroz strategiju plovidbe i prilagođenu brzinu broda kroz različite vrste leda

Korištenje sustava sidrenja na niskim temperaturama

Radnje se provode u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima pripreme za tegljenje ledolomca

.14 sidrenje na ledu, uključujući i opasnosti za sustav sidrenja

.15 prepoznati uvjete koji utječu na polarnu vidljivost

Održavanje sigurnosti posade i putnika te radnih i životnih uvjeta, kao i protupožarnih i drugih sigurnosnih sustava

Poznavanje sigurnosti:

.1 razumjeti postupke i tehnike za napuštanje broda i opstanak na ledu i u ledenim područjima

.2 prepoznati ograničenja protu­požarnih sustava i uređaja za spašavanje uslijed niskih temperatura zraka

.3 razumjeti moguće posljedice uslijed izvođenja vježbi na ledu i na područjima niskih temperatura

.4 razumjeti moguće posljedice u obavljanju hitnih aktivnosti na ledu i u područjima niskih temperatura zraka i vode

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

.1 potvrđene prakse u službi

.2 potvrđene prakse na školskom brodu

.3 potvrđenog rada na simulatoru, gdje je to prikladno

.4 potvrđenog programa izobrazbe

Mjere reagiranja su u skladu s utvrđenim planovima i postupcima, te odgovaraju situaciji i prirodi hitne situacije
UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)15,010,0
UKUPNO25,0


Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course).«

Članak 19.

U Prilogu G2B Pravilnika, iza točke »D50B« dodaju se nove točke »D51A« i »D51B« koje glase:

»D51A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – radna razina

1. Navigacijski simulator koji omogućava upotrebu brodova namijenjenih za polarna područja s uključenim kartama za polarna područja

2. Pomorske karte i pribor za rad na kartama

3. Karte za led

4. Referetni videomaterijali

5. IMO Model Course 7.11

6. Polarni Pravilnik (International Code for Ships Operating in Polar Waters – Polar Code)

7. Guidance on methodologies for assessing operational capabilities and limitations in ice (MSC.1/Circ.1519)

8. IAMSAR Guidelines for the development of Shipboard Emergency Plans for Search and Rescue (SAR) in ice infested waters

9. International Safety Management Code (ISM Code)

10. IMO Guide to Cold Water Survival (2012)

11. IMO Intact Stability Code (2008)

D51B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje Polarni Pravilnik – upravljačka razina

1. Navigacijski simulator koji omogućava upotrebu brodova namijenjenih za polarna područja s uključenim kartama za polarna područja

2. Pomorske karte i pribor za rad na kartama

3. Karte za led

4. Referetni videomaterijali

5. IMO Model Course 7.12

6. Polarni Pravilnik (International Code for Ships Operating in Polar Waters – Polar Code)

7. Guidance on methodologies for assessing operational capabilities and limitations in ice (MSC.1/Circ.1519)

8. IAMSAR Guidelines for the development of Shipboard Emergency Plans for Search and Rescue (SAR) in ice infested waters

9. International Safety Management Code (ISM Code)

10. IMO Guide to Cold Water Survival (2012)

11. IMO Intact Stability Code (2008)«

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/26

Urbroj: 530-03-2-1-2-18-3

Zagreb, 23. srpnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.