Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

NN 71/2018 (4.8.2018.), Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1451

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člancima 3., 4., 9. i 12. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) i Zaključka Vlade Repub­like Hrvatske o prihvaćanju Nacionalnog programa reformi 2018., klase: 022-03/18-07/193, urbroja: 50301-25/18-18-2, od 26. travnja 2018. godine (mjera 1.2.1.: Osiguranje pretpostavki za bolje korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

ODLUKU

O PRAĆENJU PLANOVA I IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA KOJI ČINE DRŽAVNU IMOVINU

I.

Ovom Odlukom o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (u daljnjem tekstu: Odluka) zadužuje se Ministarstvo državne imovine da u roku od 90 dana od donošenja ove Odluke izradi i objavi Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju (u daljnjem tekstu: Uputa), u kojoj će se definirati način izrade i dostave planova i izvještaja o poslovanju.

U smislu članaka 3. stavka 1. podtočki 1. i 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon), državnom imovinom na koju se primjenjuje ova Odluka smatraju se dionice i udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka i osnivačka prava u pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska osnivač.

U smislu članka 12. stavaka 2. i 3. Zakona, pod planovima i izvještajima o poslovanju smatraju se: kvartalni financijski izvještaj, godišnji plan, godišnji izvještaj, srednjoročni plan, srednjoročni izvještaj te po potrebi i drugi dokumenti koji su propisani posebnim propisom.

II.

Uputom za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju, definirat će se:

– izrada i dostava kvartalnih financijskih izvještaja, godišnjih izvještaja i ad hoc izvještaja

– izrada i dostava godišnjeg i srednjoročnog plana poslovanja, izvještaja o provedbi te rebalansa plana poslovanja

– način dostave dokumentacije

– ovlasti i dužnosti Ministarstva državne imovine, Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju

– kalendar izrade i dostave planova i izvještaja

– smjernice za upravljanje procesom izrade planova i izvještaja.

III.

Podaci prikupljeni temeljem ove Odluke mogu se koristiti isključivo s ciljem racionalnog, transparentnog i javnog upravljanja državnom imovinom i s njom povezanim obvezama.

Podaci prikupljeni temeljem ove Odluke, sukladno članku 12. stavku 3. Zakona, neće se javno objavljivati.

IV.

Ministarstvo državne imovine objavit će Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju na svojim internetskim stranicama.

Obveznici primjene Upute (u daljnjem tekstu: subjekti izvještavanja) za Ministarstvo državne imovine određeni su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju subjekte izvještavanja odredit će posebnim aktom u roku od 30 dana od dana objave Upute i obavijestiti subjekte izvještavanja o početku primjene iste.

V.

Subjekti izvještavanja koji vode poslovne knjige sukladno pravilima proračunskog te neprofitnog računovodstva ili su u primjeni kontnog plana za kreditne institucije, dostavljat će financijske izvještaje i planove sukladno formatu koji će odrediti Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju, u suradnji sa subjektima izvještavanja iz svoje nadležnosti.

VI.

Objavom Upute za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju, sukladno točki IV. stavku 1. ove Odluke, prestaje važiti Uputa za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, donesena Zaključkom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, klase: 024-04/15-04/1, urbroja: 536-01/01-2015-3, od 2. veljače 2015. godine.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/200
Urbroj: 50301-26/09-18-2
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.