Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti

NN 72/2018 (8.8.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1474

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA KONTROLE NEWCASTLESKE BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine« br. 45/13) u članku 1. stavak 3. se mijenja i glasi:

»(3) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 260, 5. 9. 1992.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/597 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (SL L 103, 23. 4. 2018.)«

Članak 2.

Članak 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Kad je potrebno, a u svrhu pravilne primjene odredbi ovoga članka, nadležno tijelo mora dostaviti Europskoj komisiji, u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, podatke o stanju bolesti i mjerama kontrole koje se primjenjuju.«

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»1. Nadležno tijelo mora izraditi Krizni plan koji sadrži nacionalne mjere koje će se provoditi u slučaju izbijanja newcastleske bolesti. Krizni plan mora osigurati pristup objektima, opremi, osoblju i drugim sredstvima potrebnim za brzo i učinkovito iskorjenjivanje bolesti. Krizni plan mora sadržavati precizne podatke o količinama cjepiva koje nadležno tijelo smatra potrebnima za provedbu hitnog cijepljenja. Krizni plan po potrebi se ažurira kako bi se uzeo u obzir razvoj situacije.

2. Krizni plan i ažuriranja moraju se dostaviti Europskoj komisiji.«

Članak 4.

Dodatci V., VI. i VII. se brišu te se članak 23. mijenja i glasi:

»Dodatci I. do IV. tiskani su kao prilog ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/39
Urbroj: 525-10/0246-18-2
Zagreb, 7. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.