Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 75/2018 (22.8.2018.), Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1546

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14 i 39/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom isplaćivat će se na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26. 6. 2014. – u daljnjem tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću).

(3) Iznimno, Zavod može donijeti odluku da za pojedine namjene iz ovoga Pravilnika, umjesto državnih potpora iz Uredbe o općem skupnom izuzeću, dodijeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24. 12. 2013. – u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti). Za dodjelu potpora male vrijednosti, Zavod će donijeti poseban program koji će naročito sadržavati:

– namjenu,

– tko ne može biti primatelj potpore,

– vrijeme trajanja programa,

– najviši iznos potpore,

– instrument dodjele potpore,

– odredbe o zbrajanju potpore,

– odredbe o praćenju i transparentnosti potpore.

(4) Za vrijeme trajanja programa koji je odobren temeljem Uredbe o općem skupnom izuzeću, za iste namjene neće se donositi program o dodjeli potpora male vrijednosti.

(5) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću mogu se zbrajati sa svim ostalim potporama spojivim s unutarnjim tržištem koje se izuzimaju na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću ili koje se izuzimaju na temelju neke druge uredbe ili koje je Komisija odobrila pod uvjetom da se te ostale potpore odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi. Ako se različiti izvori potpore (poticaja) odnose na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, zbrajanje potpora (poticaja) dopušta se do najvišeg intenziteta potpore (poticaja) ili iznosa potpore (poticaja) primjenjivog na tu potporu na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću.

(6) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti mogu se isplaćivati do maksimalnog iznosa 200.000,00 eura po pojedinom korisniku poticaja, odnosno iznosa do 100.000,00 eura ako je riječ o korisniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti.

Članak 2.

(1) Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

(2) Iznimno, tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom i pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške.

Članak 3.

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Članak 4.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom,

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

5. naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,

6. sufinanciranje troškova stručne podrške,

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju,

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

(2) Integrativna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

(3) Zaštitna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARIVANJA POTICAJA

1. Subvencija plaće osobe s invaliditetom

Članak 5.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: nalaz i mišljenje centra) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

(2) Osnovica za izračun subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osnovica) je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

(3) Ovisno o tome da li se radi o ugovoru o radu za puno ili nepuno radno vrijeme, za izračun subvencije plaće primjenjuje se razmjeran dio osnovice, i to:

– za radno vrijeme od 20 do 24 sata tjedno, 50% osnovice

– za radno vrijeme od 25 do 29 sati tjedno, 62,5% osnovice

– za radno vrijeme od 30 do 34 sati tjedno, 75% osnovice

– za radno vrijeme od 35 do 39 sati tjedno, 87,5% osnovice

– za radno vrijeme od 40 i više sati tjedno, 100% osnovice.

(4) U slučaju da je radni odnos prestao ili nastupio tijekom mjeseca, poslodavac ima pravo na razmjerni dio subvencije plaće za taj mjesec, samo za razdoblje u kojem je radnik s invaliditetom bio u radnom odnosu.

Članak 6.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, integrativna radionica te zaštitna radionica, mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 10% do 70% osnovice. Visinu potrebne potpore putem subvencije plaće utvrđuje centar za profesionalnu rehabilitaciju nalazom i mišljenjem iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zaštitna radionica i integrativna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice.

(3) Poslodavac nema pravo na isplatu subvencije plaće za vrijeme dok je osoba s invaliditetom privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 7.

(1) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena i ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće.

(2) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, integrativna radionica može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće. Procjenu potrebe za potporom pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrđuje nalazom i mišljenjem prije zapošljavanja osobe s invaliditetom u integrativnoj radionici. Ako smatra da se radna učinkovitost zaposlene osobe s invaliditetom promijenila, integrativna radionica može uputiti već zaposlenu osobu s invaliditetom u centar na ponovnu procjenu potrebe za potporom.

(3) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, zaštitna radionica može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće za osobe s invaliditetom zaposlene na zaštitnim radnim mjestima temeljem nalaza i mišljenja centra.

Članak 8.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 7. ovoga Pravilnika zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

– izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, odnosno za zaštitne radionice izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba zapošljavanja na zaštitnom radnom mjestu,

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za subvenciju plaće podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Pravo na subvenciju plaće ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za subvenciju plaće, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od dana primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(4) Službena osoba Zavoda ovlaštena je po potrebi neposrednim uvidom utvrditi pravno relevantne činjenice temeljem kojih je ostvareno pravo na subvenciju plaće za osobu s invaliditetom.

(5) U slučaju da službena osoba neposrednim uvidom utvrdi nepravilnosti vezane uz korištenje prava na subvenciju plaće, poslodavac je dužan vratiti sredstva ostvarena s osnove prava na subvenciju plaće za razdoblje za koje je utvrđena predmetna nepravilnost.

2. Sufinanciranje troškova obrazovanja

Članak 10.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

(2) Pod programima osposobljavanja u smislu ovoga Pravilnika smatra se stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

(3) Pod programima usavršavanja u smislu ovoga Pravilnika smatraju se programi namijenjeni stručnjacima sa najmanje završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija. Programi usavršavanja jesu:

– programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja,

– programi višega stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

(4) Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

(5) Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

(1) Poslodavci iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika imaju pravo na 50% do 70% iznosa troškova obrazovanja.

(2) U troškove obrazovanja ubraja se sljedeće:

1. trošak upisnine,

2. trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban, i to u visini troškova javnog prijevoza:

– u međugradskom prijevozu ako je obrazovna ustanova u istom mjestu,

– u međumjesnom prijevozu ako se obrazovna ustanova nalazi u mjestu različitom od mjesta sjedišta poslodavca.

(3) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove obrazovanja priznaje se samo trošak porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove obrazovanja priznaje osim troška porezne osnovice i trošak poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 12.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 13.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova obrazovanja između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja iz članka 10. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– program obrazovanja,

– troškovnik obrazovanja.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

3. Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba

Članak 16.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

(3) Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 17.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 16. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

(2) U troškove prilagodbe radnog mjesta ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra iz članka 16. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

(4) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje se samo trošak porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje osim troška porezne osnovice i trošak poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 18.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka roka od 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 19.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe radnog mjesta između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 18. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 16. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koja treba sadržavati detaljnu specifikaciju troškova,

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja iz članka 16. stavak 2. ovoga Pravilnika (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).

(2) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenih ponuda/predračuna iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka, može tražiti dostavu novih ponuda/predračuna.

(3) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

4. Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba

Članak 22.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

(3) Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 23.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 22. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

(2) U troškove prilagodbe uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra iz članka 22. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

(4) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje se samo trošak porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje osim troška porezne osnovice i trošak poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 24.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 25.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe uvjeta rada između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 24. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 22. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koja treba sadržavati detaljnu specifikaciju troškova,

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja iz članka 22. stavak 2. ovoga Pravilnika (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).

(2) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenih ponuda/predračuna iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka, može tražiti dostavu novih ponuda/predračuna.

(3) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

5. Naknada u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu

Članak 28.

(1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, može ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (u nastavku: naknada za doprinose) za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) Visina iznosa naknade za doprinose određuje se prema obračunatom i uplaćenom doprinosu sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(3) Naknadu za doprinose ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

(4) Naknadu za doprinose ne mogu ostvariti integrativne radionice i zaštitne radionice.

(5) Pravo na naknadu za doprinose ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

Članak 29.

(1) Radi ostvarivanja prava na naknadu za doprinose iz članka 28. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju isplaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za naknadu za doprinose podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 30.

(1) Pravo na naknadu za doprinose ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za naknadu za doprinose, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od dana primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

6. Financiranje troškova stručne podrške

Članak 31.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

(2) U troškove stručne podrške ubraja se i trošak usluge procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

Članak 32.

(1) Pravo na financiranje troškova stručne podrške ostvaruje se temeljem ugovora koji se sklapa između Zavoda i poslodavca.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka posebno se utvrđuje:

– trajanje, oblik i vrsta stručne podrške,

– broj sati potrebne stručne podrške,

– podaci o pružatelju usluge stručne podrške,

– iznos financiranja,

– način izvještavanja o izvršenoj usluzi stručne podrške.

(3) Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici. Obrazac o izvršenju mjesečne satnice sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Trošak procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Zavod plaća poslodavcu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Zavod će primljeno mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka obraditi te ako utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti sukladno ugovoru o pružanju usluge stručne podrške između centra i poslodavca, dati će odobrenje za isplatu poticaja za taj mjesec.

Članak 33.

(1) Poslodavac može podnijeti Zavodu zahtjev za financiranje troškova stručne podrške ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena.

(2) Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova stručne podrške iz članka 31. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi zahtjev Zavodu uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

– ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju usluge stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).

(3) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 34.

(1) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom za profesionalnu rehabilitaciju. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na ovaj poticaj.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva, podnositelj zahtjeva gubi pravo na ovaj poticaj.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako su ispunjeni svi uvjeti ravnatelj Zavoda će donijeti odluku o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika. Isplata poticaja se vrši mjesečno, temeljem odobrenja ravnatelja Zavoda, a po prihvaćenom mjesečnom izvješću o izvršenoj satnici. U roku od 8 dana od dana odobrenja, Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun poslodavca.

7. Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

Članak 35.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju.

(2) Javnim natječajima iz stavka 1. ovoga članka mogu se dodijeliti sredstava, ovisno o vrsti poslodavaca, za sljedeće kategorije poslodavaca:

– poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dobit

– osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak

– neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

(3) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

8. Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

Članak 36.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

(2) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

9. Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Članak 37.

(1) Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: potpora za samozapošljavanje).

(2) Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Članak 38.

(1) Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev za potporom za samozapošljavanje podnosi se u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži potpora za samozapošljavanje. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za potporu za samozapošljavanje, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od dana primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu potpore za samozapošljavanje podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

Članak 39.

(1) Zahtjev za potporom za samozapošljavanje podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev podnositelj obvezno prilaže:

– dokaz da nema dugovanja prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi,

– dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13), ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50% minimalne plaće, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se poslodavcima i osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju u skladu s propisanim postupcima u ovom Pravilniku do procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju prema odredbama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a najduže do 31. prosinca 2021. godine.

(3) Poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju dužni su odazvati se pozivu centra radi procjene iz stavka 2. ovoga članka. U suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju iz stavka 1. ovoga članka kojima je nalazom i mišljenjem centra, a po provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, obvezni su prilikom podnošenja zahtjeva u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdan nalaz i mišljenje centra, uz isti priložiti izvještaj centra iz članka 8. stavak 1. alineja 2. ovoga Pravilnika. U suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na subvenciju plaće.

Članak 41.

(1) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitne radionice i radne jedinice koje su osnovane sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02 i 33/05), a ostvarile su status zaštitne odnosno integrativne radionice prema važećim propisima o zaštitnim odnosno integrativnim radionicama, imaju pravo na poticaje prema ovom Pravilniku za one osobe s invaliditetom za koje su primali poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13) na dan 31. prosinca 2014. godine, bez obzira jesu li te osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Pravo na poticaje sukladno stavku 1. ovoga članka može se ostvarivati do prestanka radnog odnosa osobe za koju se isplaćuju poticaji.

Članak 42.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava na poticaje podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, riješit će se prema odredbama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14, 2/15, 13/15, 113/16 i 116/17).

(2) Na zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj sukladno člancima 27. do 30. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14, 2/15, 13/15, 113/16 i 116/17), a koji se isplaćuju temeljem ugovora o sufinanciranju kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom sklopljenih između Zavoda i poslodavaca prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14, 2/15, 13/15, 113/16 i 116/17).

Članak 43.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14, 2/15, 13/15, 113/16 i 116/17).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/09
Urbroj: 524-04-02-01/1-18-1
Zagreb, 31. srpnja 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Obrazac Z-SP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU PLAĆE

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži subvencija plaće
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencije plaće
Zahtijevani iznos (sukladno priloženoj tablici izračuna subvencije plaće)


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencije
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencijeII. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti
02*Izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, odnosno za zaštitne radionice izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba zapošljavanja na zaštitnom radnom mjestu
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži subvencija isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća obračunska platna lista
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA SUBVENCIJU PLAĆE
06Tablica izračuna: SUB-1


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


NAPOMENA:

– *poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50% minimalne plaće i bez izvještaja centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti, a najduže do 31. prosinca 2021. godine, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom; iznimno poslodavci kojima je centar izradio nalaz i mišljenje (sukladno članku 40. stavak 4. Pravilnika o poticajima) dužni su prilikom podnošenja zahtjeva u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je nalaz i mišljenje izdan, uz zahtjev priložiti izvještaja centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti

– dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

– dokumentacija pod II, redni broj 02 – obvezno se prilaže prilikom svakog zahtjeva ukoliko je izdan novi izvještaj u kojem je utvrđena promjena u odnosu na prethodno izdan izvještaj

– dokumentacija pod II., redni brojevi od 03 do 06 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju plaće dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate subvencije.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju plaće pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis

odgovorne osobe


Obrazac Z-OBR

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

I. VRSTA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ILI USAVRŠAVANJA (zaokružiti redni broj)

1.Program za osposobljavanje – stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti
2.Program usavršavanja – program za obavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja
3.Program usavršavanja – programi višeg stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika)


Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova obrazovanja
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova obrazovanja (sukladno priloženoj tablici izračuna sufinanciranja troška obrazovanja)II. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godiniIII. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Dokaz o invaliditetu osobe za koju se traži sufinanciranje troškova obrazovanja
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje troškova obrazovanja isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Program obrazovanja
06Troškovnik obrazovanja


DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu
09Izjava osobe s invaliditetom o suglasnosti za pohađanje programa obrazovanja – obrazac I-OBR
10Procjena potrebe obrazovanja zaposlene osobe s invaliditetom – obrazac PP-OBR
11Tablica izračuna: OBR-1IV. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      


  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe


Obrazac PP-OBR

PROCJENA POTREBE OBRAZOVANJA ZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM
(ispunjava poslodavac)

Ime i prezime zaposlene osobe s invaliditetom koja se upućuje na obrazovanje
OIB
Datum rođenja
Završena škola
Stručna sprema
Naziv radnog mjesta


Vrsta oštećenja (označiti stavljanjem križića)
Oštećenje vida
Oštećenje sluha
Oštećenje govorno-glasovne komunikacije
Oštećenje lokomotornog sustava
Oštećenje središnjeg živčanoga sustava
Oštećenje perifernoga živčanog sustava

Oštećenje drugih organa i organskih sustava

(dišni, cirkulacijski, probavni, endokrini, kože i potkožnog tkiva, urogenitalni)

Mentalna retardacija
Autizam
Duševni poremećaj
Nešto drugo (navesti)


Datum zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o radu
Određeno vrijemeNeodređeno vrijeme


Navedite obrazovne programe koje je zaposlenik do sada pohađao
 


Obrazloženje potrebe obrazovanja
 


Po završenom obrazovanju zaposlenik će:
(označiti stavljanjem križića)
Raditi na istom radnom mjestu
Promijenit će radno mjesto


Očekivani rezultati nakon završenog obrazovanja
(označiti stavljanjem križića)
Povećana bazična znanja i vještine
Dobra znanja i vještine
Visoko razvijena znanja i vještine
Izuzetna znanja i vještine
Naziv programa u koji se osoba upućuje

Naziv i adresa ustanove koja provodi program obrazovanja
 
Trajanje obrazovnog programa iskazanog u mjesecima
Trajanje obrazovnog programa iskazanog u satima
Datum početka obrazovanja
Datum završetka obrazovanja
Ustanova je u mjestu sjedišta poslodavca ili osobe koja se samozapošljava (da – ne)
Ustanova se nalazi u mjestu različitom od sjedišta poslodavca ili osobe koja se samozapošljava (da – ne)
Broj potrebnih odlazakaOsobi s invaliditetom je potreban pratitelj
DANE


Obrazloženje potrebe pratnje osobi s invaliditetom
 


  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis

odgovorne osobe


Obrazac I-OBR

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Ja ________________________________________________

(ime i prezime, OIB)

suglasan/na sam pohađati program obrazovanja:

__________________________________________________

(naziv programa)

koji će provoditi obrazovna ustanova

__________________________________________________

(naziv ustanove)

u trajanju od ________________________________________


  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime
Potpis


Obrazac Z-PRM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA
arhitektonska prilagodba

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova za prilagodbu radnog mjesta


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini


II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci, kojim je utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje za prilagodbu radnog mjesta isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova
06

Dokaz da ne postoji dugovanje prema centru za profesionalnu rehabilitaciju koji je izvršio uslugu izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba)

(račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe


Obrazac Z-PUR

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA
tehnička prilagodba

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova za prilagodbu uvjeta rada


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godiniII. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci, kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje za prilagodbu uvjeta rada isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova
06

Dokaz da ne postoji dugovanje prema centru za profesionalnu rehabilitaciju koji je izvršio uslugu izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

(račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)


DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe


Obrazac Z-DOP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA NAKNADU U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE I DOPRINOSA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži povrat doprinosa
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa
Zahtijevani iznos (sukladno priloženoj tablici izračuna doprinosa)


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosaII. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU
(zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti
02Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži naknada u visini isplaćenih doprinosa (povrat doprinosa) isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća obračunska platna lista
03Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
04Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT DOPRINOSA
05Tablica izračuna: DOP-1


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


NAPOMENA:

– dokumentacija pod II., redni broj 01 obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

– dokumentacija pod II., redni brojevi od 02 do 05 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe


Obrazac Z-STP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži financiranje troškova stručne podrške
Razdoblje za koje se traži pravo na isplatu troškova stručne podrške
Zahtijevani iznos financiranja troška procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju
Zahtijevani iznos financiranja troškova stručne podrške (sukladno obrascu obračuna satnice stručne podrške: OS-STP-1)


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini


II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti
02*Ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži financiranje troškova stručne podrške isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjeva i sl.)


DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE
05Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zahtjev podnesen
06Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu
07Obrazac obračuna satnice stručne podrške: OS-STP-1


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjestaUkupna ugovorena satnica
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


NAPOMENA:

– * zahtjev za financiranje stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom, jer će propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva izgubiti pravo na ovaj poticaj

– trošak procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Zavod plaća poslodavcu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora iz članka 32. stavka 1. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

– trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno temeljem Izvješća o izvršenoj satnici (Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice: IMS-1)

  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe


Obrazac Z-POS

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA POTPORU ZA ODRŽIVOST SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Ime i prezime osobe koja se samozapošljava
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore
Zahtijevani iznos potpore


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore, ako se radi o osobi s invaliditetom koja se samozapošljava a kojoj se isplaćuje plaća
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore


II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu sa člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
02Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)


III. PODACI O OSOBI S INVALIDITETOM KOJA SE SAMOZAPOŠLJAVA

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      


NAPOMENA:

– dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva, te prilikom svakog zahtjeva u slučaju da je nastala nova okolnost vezana uz samozapošljavanje

– dokumentacija pod II., redni broj 02 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

  


(Mjesto i datum)

Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe