Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN 82/2018 (14.9.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1643

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavaka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine«, br. 129/07, 2/09 i 135/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: poljoprivredni reprodukcijski materijal), uvjeti proizvodnje i zahtjevi u pogledu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, uvjeti i postupak nadzora pod stručnom kontrolom, uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu, način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja, način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, uvjeti trgovine poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, uvjeti za uvoz te načini vođenja evidencija.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive:

– Direktiva Komisije 93/49/EEZ od 23. lipnja 1993. o uvjetima koje mora ispuniti poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i ukrasno bilje u skladu s Direktivom Vijeća 91/682/EEZ (SL L 250, 7.10.1993.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Direktivom Komisije (EU) 2018/484 оd 21. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ u pogledu zahtjeva koje mora ispunjavati poljoprivredni reprodukcijski materijal određenih rodova ili vrsta obitelji Palmae u pogledu organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (SL L 81, 23. 3. 2018.)

– Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište (SL L 226, 13. 8. 1998.)

– Direktiva Komisije 1999/66/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju zahtjeva za oznaku ili za drugi dokument koji sastavlja dobavljač sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 164, 30. 6. 1999.)

– Direktiva Komisije 1999/68/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju dodatnih odredbi za popise sorti ukrasnog bilja koje drže dobavljači sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ (SL L 172, 8. 7. 1999.).«.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve rodove i vrste poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koje se stavljaju na tržište s namjenom za ukrasne svrhe.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– poljoprivredni reprodukcijski materijal namijenjen izvozu

– poljoprivredni reprodukcijski materijal koji nije namijenjen za ukrasne svrhe

– proizvodnju sjemena vrsta namijenih za ukrasne svrhe ako je namijenjeno za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i ako ne postoji značajna veza između kvalitete sjemena i kvalitete materijala uzgojenog od tog sjemena.«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor dobavljača u provođenju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) U nadzoru iz stavka 1. ovoga članka Zavod će provjeriti je li dobavljač upisan u Upisnik i ispunjava li u trenutku nadzora sve uvjete da bude upisan u Upisnik te će provesti nadzor nad radom dobavljača i njegovih poslovnih prostora, pri čemu dobavljač mora:

a) voditi računa o kritičnim točkama proizvodnje koje mogu utjecati na kvalitetu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, a posebno:

– koristiti kvalitetan poljoprivredni reprodukcijski materijal za početak proizvodnje

– provoditi sjetvu, pikiranje, presađivanje i sadnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u skladu s prihvaćenom praksom

– imati plan proizvodnje i pri tome koristiti primjerene metode uzgoja

– voditi opću brigu o nasadu

– koristiti primjerene postupke umnažanja

– koristiti primjerene postupke ubiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala kao finalnog proizvoda

– primjenjivati nužne higijenske mjere

– primjenjivati prema potrebi mjere tretiranja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sredstvima za zaštitu bilja

– pakirati i označiti poljoprivredni reprodukcijski materijal u skladu s ovim Pravilnikom

– skladištiti poljoprivredni reprodukcijski materijal u primjerenim uvjetima za očuvanje kvalitete u skladu s ovim Pravilnikom

– voditi brigu da se poljoprivredni reprodukcijski materijal prevozi na način da se očuva njegova kvaliteta

– voditi i čuvati administrativne zapise, u pisanom obliku ili zabilježene na način da ih se ne može izbrisati, o poduzetim aktivnostima, zahtijevanim mjerama, podacima koji se navode u stavcima 2., 3. i 4 ovoga članka i staviti ih na raspolaganje odgovornom službenom tijelu, a obveza čuvanja ovih dokumenata je najmanje godinu dana.

b) biti osobno dostupan ili osigurati da bude dostupna druga ovlaštena osoba uključena u proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, za vezu s nadležnim tijelom u svrhu nadzora pod stručnom kontrolom

c) po potrebi i u odgovarajuće vrijeme provoditi vizualnu kontrolu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na štetne organizme koji su propisani ovim Pravilnikom

d) dopustiti pristup osobama koje predstavljaju nadležna tijela, a posebno u svrhu nadzora pod stručnom kontrolom i/ili uzimanja uzoraka te dopustiti pristup evidenciji i pripadajućim dokumentima vezanim uz proizvodnju reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.

(3) Radi utvrđivanja i primjene metoda za praćenje i kontrolu kritičnih točaka iz stavka 2. ovoga članka Zavod će nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da dobavljač kontinuirano provodi te metode, pridajući posebnu pažnju:

a) raspoloživosti i stvarnoj uporabi metoda za provjeru svake od kritičnih točaka iz stavka 2. točke a) ovoga članka

b) pouzdanosti tih metoda

c) njihovoj prikladnosti za procjenu sadržaja proizvodnje i dokumenata o isporuci

d) sposobnosti dobavljačevih djelatnika da izvrše kontrole.

(4) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka Zavod će zapisnički konstatirati da li dobavljač i reprodukcijski materijal koji proizvodi udovoljavaju uvjetima propisanim stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) U vezi s uzimanjem uzoraka za analizu u ovlaštenom laboratoriju Zavod će u provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadzirati i pratiti dobavljača kako bi se osiguralo da:

a) dobavljač uzima uzorke u različitim fazama procesa proizvodnje u skladu i učestalošću koja je dogovorena sa Zavodom

b) su uzorci uzeti na stručno ispravan način, statistički pouzdanom metodom, pri čemu se mora voditi računa o vrsti analize koja će se obaviti

c) je osoba koja uzima uzorke osposobljena za taj posao

d) je analiza uzorka obavljena u laboratoriju koji je za to ovlašten.«.

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju privremenih poteškoća u opskrbi poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom tijekom prirodnih katastrofa ili nepredvidivih događaja na tržište se može staviti reprodukcijski materijal koji zadovoljava manje stroge zahtjeve kvalitete.«.

Članak 6.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na temelju zaprimljenih Planova godišnje proizvodnje Zavod planira i obavlja godišnju kontrolu u skladu s člankom 41. stavkom 1. Zakona.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »evidencije proizvodnje« briše se točka i dodaju riječi: »i upisuje se u Obrazac broj 1 sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora dobavljač izdaje Certifikat proizvođača.

(2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima na Obrascu broj 7 koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač je dužan poslati Zavodu kopiju Evidencije o proizvodnji reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na Obrascu broj 1 do 15. prosinca u godini u kojoj je materijal proizveden.

(4) Na temelju prikupljenih Evidencija o proizvodnji Zavod šalje ministarstvu godišnje Izvješće o proizvedenom reprodukcijskom materijalu ukrasnog bilja na Obrascu broj 10 koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.«.

Članak 9.

Članak 15. briše se.

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Certifikat proizvođača ili prateći dokument moraju biti izrađeni od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten i moraju sadržavati sljedeće podatke otisnute na jednom od službenih jezika Europske unije:

– »EU kvaliteta«

– oznaku države u kojoj je proizveden poljoprivredni reprodukcijski materijal

– tijelo odgovorno za certifikaciju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ili njegov logotip

– upisnički broj dobavljača

– individualni serijski, tjedni ili zbirni broj

– botanički naziv

– naziv sorte ukoliko se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s oznakom sorte; kod podloge navodi se naziv sorte ili njena oznaka

– naziv skupine biljaka, ako se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s naznakom skupine biljaka

– količinu

– u slučaju uvoza iz trećih zemalja naziv države proizvodnje.

(2) U slučaju da poljoprivredni reprodukcijski materijal prati biljna putovnica, ista može biti združena s Certifikatom proizvođača ili pratećim dokumentom.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti i sljedeći podaci:

– »EU kvaliteta«

– tijelo odgovorno za certifikaciju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ili njegov logotip

– naziv sorte ukoliko se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s oznakom sorte; kod podloge navodi se naziv sorte ili njena oznaka

– naziv skupine biljaka, ako se poljoprivredni reprodukcijski materijal trži s naznakom skupine biljaka

– u slučaju uvoza iz trećih zemalja naziv države proizvodnje.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka mogu biti na istom dokumentu kao i biljna putovnica, ali moraju biti jasno odvojeni.

(5) Poljoprivredni reprodukcijski materijal sorata koje su genetski modificirane mora biti označen u skladu s posebnim propisima kojima su regulirani genetski modificirani organizmi.«.

Članak 11.

U članku 18. stavku 2. riječi: »ili Nacionalnu sortnu listu« brišu se.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dobavljač može staviti na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice ukrasnog bilja namijenjene za:

a) pokuse ili znanstvene svrhe

b) selekcijski rad

c) očuvanje genetske raznolikosti i potrebe banke biljnih gena.

(9) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog materijala na tržište se može staviti 100 biljaka pojedine sorte iz stavka 8. ovoga članka.«.

Članak 12.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mali proizvođač je fizička osoba koja proizvodi ukrasno bilje na zemljištu čija površina ne prelazi 500 m2 ako se radi o zaštićenom prostoru, odnosno 1500 m2 na otvorenom prostoru«.

Članak 13.

U članku 22. stavci 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. koji je postao stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U skladu s člankom 73. stavkom 1. Zakona sjeme ukrasnog bilja u originalnom pakiranju do pet pakiranja ukupne težine do 50 grama koje nije namijenjeno prodaji može se uvesti bez prijave fitosanitarnom inspektoru.«.

Članak 14.

U Dodatku 1. iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6) Poljoprivredni reprodukcijski materijal biljaka iz porodice Palmae (Arecaceae), koje pripadaju rodovima i vrstama navedenima u Dodatku 3. ovoga Pravilnika i čiji je promjer debla pri podnožju veći od 5 cm treba ispuniti jedan od sljedećih uvjeta:

a) da je tijekom cijelog svojeg životnog vijeka rastao u području ili da potječe iz područja za koje je nadležno službeno tijelo u skladu s relevantnim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdilo da nije zaraženo štetnim organizmom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

b) da je tijekom dvije godine prije stavljanja na tržište rastao na lokaciji u Europskoj uniji koja je bila u potpunosti fizički zaštićena od unošenja štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ili na lokaciji u Europskoj uniji na kojoj su provedena preventivna tretiranja protiv tog štetnog organizma

c) Reprodukcijski materijal iz podtočke b) se barem jednom u svaka četiri mjeseca podvrgava vizualnim pregledima kako bi se potvrdila nezaraženost materijala štetnim organizmom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

7) Odredbe iz točke 6. ovoga Dodatka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila o zaštićenim područjima sukladno posebnim propisa iz područja biljnog zdravstva.«.

Članak 15.

U Dodatku 3., nakon retka koji se odnosi na Narcissus L. dodaje se novi redak koji glasi::

» – Palmae (Arecaceae): Areca catechu L., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H.Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

Kukci, grinje i nematode svih razvojnih stadija

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)«.

Članak 16.

Dodatak 5. zamjenjuje se novim Dodatkom 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/21

Urbroj: 525-09/1165-18-4

Zagreb, 24. kolovoza 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

DODATAK 5.

Obrazac broj 1

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)_________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

redni brojvrstasortapodlogaporijeklo repr. materijalapartijadatum zasnivanja proizvodnjekoličina proizvedenog materijala        

Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 2

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)_________________________

EVIDENCIJA O DISTRIBUCIJI I PRODAJI REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

redni brojvrstasortapodlogaporijeklo repr. materijalapartijakoličina kupljenog materijalakoličina prodanog materijala        

Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 3

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)_________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA ZA IZVOZ

redni brojvrstasortapodlogaporijeklo repr. materijalapartijadatum zasnivanja proizvodnjekoličina proizvedenog materijala        

Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 7

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

EVIDENCIJA O IZDANIM CERTIFIKATIMA O REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU UKRASNOG BILJA ZA ______ GODINU.

redni brojvrstasortapartijabroj certifikata na pakiranjuukupna količinacertifikat uz otpremnicu
pojedinačnizbirni


Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 8

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

EVIDENCIJA O UVEZENIM KOLIČINAMA POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

redni brojvrstasortapodlogazemlja proizvodnjezemlja izvozanadležno tijelo koje je izdalo certifikat o sadnom materijalu i broj dokumentakoličina
Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 9

___________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

PLAN GODIŠNJE PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA

redni brojproizvodna površina (K.O. i k.č.br.)vrstasortapodlogapartijaplanirane količine proizvedenog materijala
       
       
       
Datum:_____________________

________________

(potpis)

Obrazac broj 10

Izvješće HCPHS-a Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo o proizvedenim količinama reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja za _________ godinu

Redni brojDobavljačVrstaSortaPodlogaKoličina
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


Zaključno s rednim brojem________________________

Datum: _______________

M. P.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo