Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN 84/2018 (21.9.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Ministarstvo poljoprivrede

1671

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VIŠESTRUKOJ SUKLADNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, broj 32/15, 45/16, 26/18), u Dodatku I., Propisani zahtjevi upravljanja, u Tablici 1. Standardi 1. za nitrate, u stupcu Zahtjevi, riječi »I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla« zamjenjuju se riječima »II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.«

U istoj Tablici, u stupcu Zahtjevi, redak pet mijenja se i glasi:

»Tijekom jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo može gnojiti poljoprivredne površine stajskim gnojem do granične vrijednosti primjene dušika od 170 kg/ha (N).«

Članak 2.

U Dodatku I. Pravilnika, u Tablici 2. Standardi 2. za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša i Tablici 3.: Standardi 3. za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune, u stupcu Propis RH, iza brojeva »80/13«, dodaju se brojevi »15/18«.

U istim tablicama, u stupcu Propis RH, riječi »Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (»Narodne novine«, 146/14)« brišu se.

Članak 3.

U Dodatku II., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, u Tablici pod rednim brojem 2., Korištenje vode za navodnjavanje, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Za zahvaćanje površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje potrebno je ishoditi vodopravnu dozvolu za korištenje voda (izdaju Hrvatske vode).

Sklopljeni ugovori o koncesiji za zahvaćanje voda za navodnjavanje važe do isteka razdoblja na koje su sklopljen, odnosno do njihova raskida.

Obveznik može slobodno koristiti samo oborinske vode koje se sakupljaju na poljoprivrednom gospodarstvu.«

Članak 4.

U Dodatku II. Pravilnika, u Tablici pod rednim brojem 5., Minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla u svrhu očuvanja tla od erozije, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Na poljoprivrednim površinama s nagibom od 15 % ili više, osnovna obrada tla se mora provoditi okomito na pad terena.

Postojeći trajni nasadi na poljoprivrednim površinama s nagibom od 15 % ili više, u kojima je smjer redova paralelno s nagibom terena, moraju imati međuredni prostor prekriven biljnim pokrovom.«

Članak 5.

U Dodatku II. Pravilnika, u Tablici pod rednim brojem 7., Očuvanje obilježja krajobraza, Minimalna razina održavanja, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Obilježja krajobraza na poljoprivrednoj površini ne smiju se uklanjati ili oštećivati.

Obilježja krajobraza su živice, lokve, jarci, drvoredi, pojedinačno drveće, šumarak, suhozidi.

Nije dozvoljeno orezivanje živica i šumaraka u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza.

Na poljoprivrednim površinama ne smiju biti prisutni korovi pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.), mračnjak (Abutilon theophrasti Med.), višegodišnji korovi niti drvenaste biljne vrste koje zarastaju poljoprivrednu površinu. Ove će se biljne vrste uklanjati mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida.

Oranice se održavaju jednom od agrotehničkih mjera pod kojima se podrazumijeva mehanički zahvat u tlo ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Livade i pašnjaci održavaju se redovitom ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Poljoprivredne površine pod trajnim nasadima održavaju se međurednom obradom – oranjem, kultivacijom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Ujedno, na tim površinama stabla maslina, stabla i grmovi voćaka i trsovi vinove loze moraju se održavati redovitom rezidbom, primjereno biljnoj vrsti i načinu uzgoja.

Kod provođenja samo jedne košnje na poljoprivrednim površinama, potrebno ju je obaviti do 30. lipnja.

Na poljoprivrednim površinama koje su u ARKOD sustavu označene kao područje ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja kosac (Crex crex), košnju je potrebno obaviti do 15. rujna.

Na poljoprivrednim površinama koje su u ARKOD sustavu označene kao područje ekološke mreže na kojima su ciljevi očuvanja vrste danjih leptira Phengaris teleius, Phengaris nausithous i Coenonympha oedippus te su stanište vrste Phengaris alcon alcon, prvu košnju je potrebno obaviti do 1. listopada.

Na poljoprivrednim površinama pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko-planinsko područje sukladno posebnom propisu, prvu košnju potrebno je obaviti do 31. srpnja.

Na poljoprivrednim površinama koje su uključene u provedbu operacije 10.1.3 Očuvanje travnja velike prirodne vrijednosti, prvu košnju je potrebno obaviti do 15. rujna.«

Članak 6.

Dodatak III. Pravilnika, Smjernica Agenciji za plaćanja za utvrđivanje umanjenja plaćanja, mijenja se i glasi:

Tablica 1.     MATRICA UMANJENJA PLAĆANJA ZA KRŠENJE NEMAROM

OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE

UMANJENJE ZA PRVO KRŠENJE

(%)

UMANJENJE ZA PRVO PONAVLJANJE

(%)

UMANJENJE ZA
DRUGO PONAVLJANJE

(%)

Utjecaj ograničen na gospodarstvoVrlo malapopravljivo (minimalna)139
popravljivo3915
trajno3915
Malapopravljivo3915
trajno3915
Srednjapopravljivo3915
trajno515
Velikapopravljivo515
trajno515
Utjecaj proširen izvan granica gospodarstvaVrlo malapopravljivo3915
trajno3915
Malapopravljivo3915
trajno515
Srednjapopravljivo515
trajno515
Velikapopravljivo515
trajno515


Agencija za plaćanje će svakog obveznika koji ima umanjenje od 15% obavijestiti te će se svako daljnje ponavljanje utvrđene nesukladnosti smatrati kršenjem namjerom.

Tablica 2. MATRICA UMANJENJA PLAĆANJA ZA KRŠENJE NAMJEROM

OPSEGOZBILJNOSTTRAJANJE

UMANJENJE ZA PRVO KRŠENJE

(%)

UMANJENJE ZA PRVO PONAVLJANJE

(%)

UMANJENJE ZA
DRUGO PONAVLJANJE

(%)

Utjecaj ograničen na gospodarstvoVrlo malapopravljivo1545100
trajno2060
Malapopravljivo2060
trajno2575
Srednjapopravljivo2575
trajno3060
Velikapopravljivo3060
trajno35100
Utjecaj proširen izvan granica gospodarstvaVrlo malapopravljivo2060
trajno2575
Malapopravljivo2575
trajno3060
Srednjapopravljivo3060
trajno35100
Velikapopravljivo35100
trajno40100


Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/12

Urbroj: 525-07/0012-18-5

Zagreb, 10. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.