Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 85/2018 (24.9.2018.), Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

1683

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se:

1) obveza kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja izvješća u statističke svrhe (za potrebe praćenja monetarnih kretanja i izrade makroekonomske monetarne statistike monetarnih financijskih institucija) i nadzorne svrhe (za potrebe učinkovitog provođenja supervizije kreditnih institucija)

2) obveza Hrvatske banke za obnovu i razvitak i podružnice strane kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja izvješća u statističke svrhe

3) vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke ili nadzorne svrhe

4) izvještajna razdoblja i

5) rokovi dostave izvješća.

(2) Sadržaj statističkih i nadzornih izvješća te način tehničke izrade i dostave statističkih i nadzornih izvješća uređen je Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio ove Odluke.

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju na podružnicu kreditne institucije iz države članice i na podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske (u nastavku teksta: podružnice stranih banaka) te na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak.

(3) Za potrebe ove odluke pojam obveznici izvješćivanja obuhvaća institucije navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Obveza dostave izvješća

Članak 3.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članka 4. ove Odluke sastavljena na način uređen Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje, u roku iz članka 5. ove Odluke i pridržavajući se tehničkih specifikacija izrade i prijenosa podataka u skladu s Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.

(2) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sva izvješća iz članka 4. ove Odluke. Podružnica strane banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti samo izvješća koja se prikupljaju za statističke svrhe i samo izvješća na nekonsolidiranoj osnovi.

Popis i vrste izvješća

Članak 4.

(1) U smislu ove Odluke izvješća su:

1) Bilanca i izvanbilančne stavke

2) Bilančne i izvanbilančne stavke po preostalom dospijeću

3) Bilančne stavke za protustranke fizičke osobe (rezidente)

4) Bilančne stavke za protustranke nerezidente

5) Dospjela nenaplaćena potraživanja

6) Instrumenti zaštite i fiducijarni dioničari

7) Kamatne stope

8) Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AA)

9) Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AF i AN)

10) Materijalna imovina i preuzeta imovina

11) Mogućnost promjene kamatne stope

12) Ostale informacije

13) Popis osoba

14) Prodaja plasmana

15) Promjene stanja (iz AA)

16) Račun dobiti i gubitka

17) Ulaganja u kapital drugih pravnih osoba

18) Valutno inducirani kreditni rizik (iz AA) i

19) Valutno inducirani kreditni rizik, fizičke osobe rezidenti i nerezidenti (iz AF i AN).

(2) Izvješća iz stavka 1. točaka 1., 2., od 4. do 7. te od 11. do 16. ovog članka dostavljaju se za statističke svrhe. Izvješća iz stavka 1. točaka od 1. do 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14. te od 16. do 19. dostavljaju se za nadzorne svrhe.

(3) Obveznici izvješćivanja dužni su na nekonsolidiranoj osnovi, prema nerevidiranim podacima, dostavljati sljedeće vrste izvješća:

1) izvješće iz stavka 1. točke 1. ovog članka jest desetodnevno izvješće, koje je potrebno dostaviti dvaput na mjesec, sa stanjem na deseti i dvadeseti dan u mjesecu

2) izvješća iz stavka 1. točaka 1., 12. i 15. ovog članka jesu mjesečna izvješća kratkog roka, koja je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu

3) izvješće iz stavka 1. točke 7. ovog članka jest izvješće o kamatnim stopama, koje je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu

4) izvješća iz stavka 1. točaka od 1. do 6. te od 12. do 15. ovog članka jesu mjesečna izvješća dugog roka, koja je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu i

5) izvješća iz stavka 1. točaka od 8. do 12. te od 16. do 19. ovog članka jesu tromjesečna izvješća, koja je potrebno dostaviti četiri puta godišnje, sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(4) Obveznici izvješćivanja dužni su na nekonsolidiranoj osnovi, prema revidiranim podacima, dostavljati izvješća iz stavka 1. točaka od 1. do 6., od 8. do 13. te od 16. do 19. ovog članka. Ta se izvješća nazivaju nekonsolidirana revidirana izvješća i potrebno ih je dostaviti jedanput godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca.

(5) Matične kreditne institucije u RH dužne su za svoju grupu kreditnih institucija u RH dostavljati sljedeće vrste izvješća:

1) izvješća iz stavka 1. točaka 1., 2., 5., 10., 12., 13., 16. i 17. ovog članka prema nerevidiranim podacima jesu konsolidirana nerevidirana izvješća i potrebno ih je dostaviti jedanput godišnje, sa stanjem na dan 30. lipnja i

2) izvješća iz stavka 1. točaka 1., 2., 5., 10., 12., 13., 16. i 17. ovog članka prema revidiranim podacima jesu konsolidirana revidirana izvješća i potrebno ih je dostaviti jedanput godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca.

(6) Izvješće iz stavka 1. točke 12. ovog članka obuhvaća podatke koje je potrebno dostaviti u različitim vrstama izvješća te je ta obveza pobliže razrađena u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.

Rokovi dostave

Članak 5.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz ove Odluke u skladu sa sljedećim rokovima:

1) desetodnevna izvješća u roku od pet radnih dana nakon izvještajnog datuma

2) mjesečna izvješća kratkog roka u roku od šest radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca

3) mjesečna izvješća dugog roka u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog mjeseca

4) izvješće o kamatnim stopama u roku od deset radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca

5) tromjesečna izvješća u roku od 42 kalendarska dana nakon završetka izvještajnog tromjesečja

6) nekonsolidirana revidirana izvješća u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama

7) konsolidirana nerevidirana izvješća u roku od 42 kalendarska dana nakon izvještajnog datuma i

8) konsolidirana revidirana izvješća najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama.

(2) Izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 15. ove Odluke dostavljaju se u sklopu mjesečnih izvješća kratkog roka i mjesečnih izvješća dugog roka. U slučaju tih dvaju izvješća dostavom izvješća dugog roka smatraju se samo izmjene i/ili dopune podataka dostavljenih u sklopu izvješća kratkog roka. Ako obveznik izvješćivanja nema izmjene i/ili dopune izvješća kratkog roka, smatra se da su izvješća dugog roka jednaka dostavljenim izvješćima kratkog roka.

(3) Za potrebe ove Odluke radni dani jesu dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana.

(4) Ako je rok za dostavu subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.

(5) Smatra se da je obveznik izvješćivanja dostavio izvješće u skladu s ovom Odlukom:

– ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u roku propisanom u stavku 1. ovog članka i

– ako su podaci u izvješću koje je dostavio obveznik izvješćivanja zadovoljili kontrole propisane Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.

(6) Iznimno od stavka 5. alineje druge ovog članka, Hrvatska narodna banka može u opravdanim slučajevima odstupiti od primjene određenih kontrola podataka koje dostavlja obveznik izvješćivanja, a u svrhu osiguravanja točnog i pravodobnog izvješćivanja.

Prijelazne odredbe

Članak 6.

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su:

– prva desetodnevna izvješća u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 10. listopada 2018.

– prva mjesečna izvješća u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 30. rujna 2018.

– prva tromjesečna izvješća u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 30. rujna 2018.

– prva nekonsolidirana revidirana i konsolidirana revidirana izvješća u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. i

– prva konsolidirana nerevidirana izvješća u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2019.

(2) Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovog članka, prva izvješća o kamatnim stopama obveznici izvješćivanja dužni su sastaviti sa stanjem na dan 30. rujna 2018. ne primjenjujući točke 183. i 184. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio ove Odluke. Prva izvješća o kamatnim stopama obveznici izvješćivanja dužni su sastaviti sa stanjem na dan 31. svibnja 2019. primjenjujući i točke 183. i 184. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.

(3) Obveznici izvješćivanja dužni su posljednja izvješća u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 54/2016., 121/2016., 76/2017. i 115/2017.) dostaviti za sljedeće izvještajne datume i u sljedećim rokovima:

– desetodnevna izvješća sa stanjem na dan 20. rujna 2018. do 27. rujna 2018.

– mjesečna statistička izvješća sa stanjem na dan 31. kolovoza 2018. do 10. rujna 2018.

– mjesečna bonitetna izvješća sa stanjem na dan 31. kolovoza 2018. do 12. listopada 2018.

– mjesečna izvješća o kamatnim stopama sa stanjem na dan 31. kolovoza 2018. do 14. rujna 2018.

– tromjesečna izvješća sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. do 11. kolovoza 2018.

– konsolidirana nerevidirana izvješća sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. do 11. kolovoza 2018.

Prestanak važenja Odluke

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 54/2016., 121/2016., 76/2017. i 115/2017.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 269-020/09-18/BV

Zagreb, 12. rujna 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA STATISTIČKO I NADZORNO IZVJEŠĆIVANJE

1. Pojmovi

1. Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uputi imaju sljedeće značenje:

1) popis ESB-a jest popis monetarnih financijskih institucija u EU-u koje održava Europska središnja banka

2) popis valuta jest popis oznaka valuta u skladu s podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu i

3) popis država jest popis oznaka država u skladu s podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu.

2. Koncepcija izvještajnog zahtjeva

2. Konceptualno rješenje izvještajnog sloga konkretizira osnovni podatak koji je predmet izvještavanja: iznos, koji je potrebno jedinstveno opisati, pri čemu se nula načelno ne smatra izvještajnim iznosom.

3. Opis svakog iznosa sadržava tri skupine obilježja:

1) Prva skupina obilježja (skupina obilježja A) omogućava identifikaciju izvješća, izvještajnog razdoblja, vrste izvješća, izvještajne institucije i protustranke. Izvještajne institucije ne obavljaju sektorizaciju rezidentnih protustranaka, nego dostavljaju podatke na razini pojedine protustranke, odnosno skupine protustranaka, u skladu s opisima koji se nalaze u nastavku ovog dokumenta.

2) Druga skupina obilježja (skupina obilježja B) omogućava identifikaciju instrumenata i njihovih značajki.

3) Treća skupina obilježja (skupina obilježja C) omogućava identifikaciju vrste iznosa.

4. Pri ispunjavanju obveza iz izvještajnog zahtjeva potrebno je voditi računa o pravilima povezivanja izvješća (odnosno vrste izvještajnog sloga) s instrumentima i njihovim obilježjima te kombinacijama vrste iznosa i portfelja. Ta pravila obuhvaćena su cijelom Uputom, a posebno prilozima 6., 8. i 10. ove Upute.

3. Obilježja

5. Izvještajne institucije moraju se pobrinuti za vremenski slijed podataka u pripremnim bazama kako bi se omogućila precizna upotreba modaliteta obilježja za izvještajno razdoblje na koje se odnosi izvještajni slog. Drugim riječima, izvještajna institucija dužna je upotrijebiti onaj modalitet koji je vrijedio u razdoblju na koje se izvješće odnosi.

3.1. Skupina obilježja A

6. Izvještajno razdoblje i vrsta izvješća omogućavaju identifikaciju razdoblja na koje se odnosi pojedini izvještajni slog, kreiranje vremenskih serija i kasnije grupiranje izvještajnih slogova.

7. Rezidenti se identificiraju na pojedinačnoj osnovi (protustranke pravne osobe) i na skupnoj osnovi (fizičke osobe grupiraju se u dvije podskupine: obrtnika te fizičkih osoba koje nisu obrtnici).

8. Nerezidenti se identificiraju skupno na razini pripadajućeg sektora i države sjedišta ili prebivališta. Iznimno, nerezidenti koji pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u identificiraju se na pojedinačnoj razini u skladu s popisom ESB-a.

9. Iznimno, u izvješćima »AF«, »AH«, »AM«, »AN«, »AP«, »AU«, »AV«, »IZ« i »PO« nužno je identificirati određene fizičke osobe rezidente i određene nerezidente na pojedinačnoj osnovi.

Obilježje 1. »Izvješće«

Opis obilježja

10. Sva se izvješća klasificiraju u grupu izvješća bilance, grupu izvješća računa dobiti i gubitka, grupu izvješća popisa te grupu izvješća kamatne stope.

11. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvješća kojem izvještajni slog pripada.

Vrijednost obilježja

12. Vrijednost ovog obilježja upisuje se u svim slogovima.

13. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »AA« – slog pripada izvješću »Bilanca i izvanbilančne stavke«.

2) Modalitet »AB« – slog pripada izvješću »Promjene stanja (iz AA)«.

3) Modalitet »AD« – slog pripada izvješću »Bilančne i izvanbilančne stavke po preostalom dospijeću«.

4) Modalitet »AE« – slog pripada izvješću »Dospjela nenaplaćena potraživanja«.

5) Modalitet »AF« – slog pripada izvješću »Bilančne stavke za protustranke fizičke osobe (rezidente)«.

6) Modalitet »AH« – slog pripada izvješću »Prodaja plasmana«.

7) Modalitet »AK« – slog pripada izvješću »Mogućnost promjene kamatne stope«.

8) Modalitet »AM« – slog pripada izvješću »Materijalna imovina i preuzeta imovina«.

9) Modalitet »AN« – slog pripada izvješću »Bilančne stavke za protustranke nerezidente«.

10) Modalitet »AP« – slog pripada izvješću »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AF i AN)«.

11) Modalitet »AS« – slog pripada izvješću »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AA)«.

12) Modalitet »AU« – slog pripada izvješću »Ulaganja u kapital drugih pravnih osoba«.

13) Modalitet »AV« – slog pripada izvješću »Valutno inducirani kreditni rizik, fizičke osobe rezidenti i nerezidenti (iz AF i AN)«.

14) Modalitet »AW« – slog pripada izvješću »Valutno inducirani kreditni rizik (iz AA)«.

15) Modalitet »IZ« – slog pripada izvješću »Instrumenti zaštite i fiducijarni dioničari«.

16) Modalitet »KS« – slog pripada izvješću »Kamatne stope«.

17) Modalitet »OI« – slog pripada izvješću »Ostale informacije«.

18) Modalitet »PO« – slog pripada izvješću »Popis osoba«.

19) Modalitet »RA« – slog pripada izvješću »Račun dobiti i gubitka«.

Obilježje 2. »Izvještajno razdoblje«

Opis obilježja

14. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog razdoblja.

Vrijednost obilježja

15. Vrijednost ovog obilježja upisuje se u svim slogovima.

16. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« posljednji (kalendarski) dan izvještajnog mjeseca odnosno posljednji (kalendarski) dan izvještajnog razdoblja.

Primjer

Red. br.Izvještajno razdobljeKomentar
1.20080630Mjesečno izvješće koje se odnosi na lipanj 2008. godine
2.20080630Tromjesečno izvješće koje se odnosi na prvo polugodište 2008. godine


Obilježje 3. »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće«

Opis obilježja

17. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju osnove na kojoj je izvješće sastavljeno: konsolidiranoj ili nekonsolidiranoj.

18. Konsolidirano izvješće zajedničko je financijsko izvješće matične izvještajne institucije i ovisnih društava iz kojeg se eliminiraju njihova međusobna potraživanja i obveze, a sastavlja ga matična izvještajna institucija.

19. Nekonsolidirano izvješće zasebno je financijsko izvješće matične izvještajne institucije, odnosno ovisnog društva, a sastavlja ga svaka izvještajna institucija.

20. Oba izvješća moraju uključivati sve poslovne događaje koji su nastali do kraja posljednjega radnog dana izvještajnog razdoblja.

21. Izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi detaljnije je objašnjeno u Prilogu 1. ove Upute.

Vrijednost obilježja

22. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »D« – nekonsolidirano desetodnevno izvješće.

2) Modalitet »K« – konsolidirano izvješće.

3) Modalitet »N« – nekonsolidirano izvješće (isključujući desetodnevno izvješće).

Obilježje 4. »Nerevidirano ili revidirano izvješće«

Opis obilježja

23. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju vrste izvješća, odnosno je li izvješće nerevidirano ili revidirano.

24. Pojam »nerevidirano«, odnosno »privremeno«, označava izvješće u kojem podaci nisu revidirani od ovlaštenog revizora izvještajne institucije.

25. Revidirano izvješće izvještajna institucija sastavlja za 31. prosinca na osnovi rezultata godišnje revizije koju je obavio ovlašteni revizor i dostavlja ga HNB-u.

Vrijednost obilježja

26. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »P« – nerevidirano izvješće (isključujući izvješće za 10. ili 20. dan u mjesecu).

2) Modalitet »R« – revidirano izvješće.

3) Modalitet »1« – nerevidirano izvješće za 10. dan u mjesecu.

4) Modalitet »2« – nerevidirano izvješće za 20. dan u mjesecu.

Obilježje 5. »Matični broj«

Opis obilježja

27. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije.

Vrijednost obilježja

28. Upisuje se matični broj izvještajne institucije koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku.

Obilježje 6. »Porezni broj«

Opis obilježja

29. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

30. Upisuje se OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Obilježje 7. »P matični broj«

Opis obilježja

31. Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka čije je sjedište, odnosno prebivalište, na području Republike Hrvatske, na osnovi identifikacije protustranke rezidenta pravne osobe, obrtnika ili fizičke osobe.

Vrijednost obilježja

32. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve protustranke.

33. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Ako se radi o rezidentima pravnim osobama, rezidentnim investicijskim i mirovinskim fondovima, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj protustranke koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku. Za pravne osobe koje nemaju aktivni matični broj potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj iz Priloga 4. ove Upute.

2) Ako se radi o rezidentima fizičkim osobama obrtnicima, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »OB00000000«.

3) Ako se radi o rezidentima fizičkim osobama koje nisu obrtnici, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »FZ00000000«.

4) Ako se radi o nerezidentima koji pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u, upisuje se oznaka »MF« i jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta.

5) Ako se radi o ostalim nerezidentima, upisuje se skupna oznaka »ND00000000«.

6) Ako je riječ o izvješćima u kojima su u obilježju »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« navedeni modaliteti »K« te ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema točki 257. ove Upute, upisuje se skupna oznaka »MB00000000«.

34. Identifikacija nerezidentnih MFI-ja obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje ESB na svojoj internetskoj stranici (poveznica http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html). Izvještajna institucija mora upotrijebiti popis nerezidentnih MFI-ja koji je utvrđen na posljednji dan izvještajnog razdoblja. Pri identifikaciji nerezidentnih MFI-ja, prema popisu koji objavljuje ESB, potrebno je koristiti se odgovarajućim sadržajem slovno-brojčanog polja RIAD_CODE.

Primjeri

Red. br.P matični brojKomentar
1.MB03275531Dalekovod d.d. za inženjering, proizvodnju i izgradnju
2.BE0828223909ING Bank NV; prema popisu ESB-a
3.OB00000000Svi obrtnici kao jedna protustranka
4.FZ00000000Sve ostale fizičke osobe koje nisu obrtnici vode se kao jedna protustranka.
5.ND00000000Svi nerezidenti koji nisu na popisu ESB-a


Obilježje 8. »P porezni broj«

Opis obilježja

35. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju protustranke na temelju osobnoga identifikacijskog broja (OIB).

Vrijednost obilježja

36. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve rezidente pravne osobe te rezidentne investicijske i mirovinske fondove.

37. Upisuje se OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

38. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo ako izvještajna institucija raspolaže OIB-om protustranke.

Obilježje 9. »Županija«

Opis obilježja

39. Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva geografsku identifikaciju protustranaka čije je sjedište, odnosno prebivalište, na području Republike Hrvatske, na osnovi identifikacije županije sjedišta, odnosno prebivališta, protustranke. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja

40. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za protustranku rezidenta fizičku osobu ili obrtnika.

41. Upisuje se jedna od vrijednosti iz Priloga 2. ove Upute.

42. Protustranke rezidenti fizičke osobe agregiraju se na razini županije prebivališta, posebno obrtnici, a posebno ostale fizičke osobe.

Primjeri

Red. br.MBŽupanijaKomentar
1.MB03275531Za protustranke rezidente koje nisu fizičke osobe ne upisuje se ništa.
2.FZ0000000021Sve fizičke osobe s prebivalištem u Zagrebu, a koje nisu obrtnici
3.FZ0000000003Sve fizičke osobe s prebivalištem u Sisačko-moslavačkoj županiji, a koje nisu obrtnici
4.OB0000000016Sve fizičke osobe s prebivalištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koje su obrtnici


Obilježje 10. »Država sjedišta ili međunarodna institucija«

Opis obilježja

43. Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva geografsku identifikaciju protustranaka čije je sjedište, odnosno prebivalište na području druge države, odnosno identifikaciju određenih međunarodnih institucija u skladu s posebnim popisom.

Vrijednost obilježja

44. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve protustranke.

45. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Ako se radi o rezidentima, potrebno je upisati »HR«.

2) Ako se radi o nerezidentima koji nisu međunarodne institucije, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku države sjedišta navedenu u Prilogu 3. ove Upute.

3) Ako se radi o nerezidentima međunarodnim institucijama, potrebno je upisati odgovarajuću dvoslovnu oznaku pojedine međunarodne institucije navedenu u Prilogu 3. ove Upute.

Obilježje 11. »Sektor nerezidenta«

Opis obilježja

46. Sastavljanje agregata i grupiranje protustranaka zahtijeva sektorsku identifikaciju protustranaka sa sjedištem izvan Republike Hrvatske u skladu sa standardima sektorizacije. ESA 2010 određuje standard za klasifikaciju sektora. Tretman protustranaka potpuno je jednak u svim raščlambama.

Vrijednost obilježja

47. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za protustranke nerezidente. Iznimno, vrijednost ovog obilježja ne upisuje se za međunarodne institucije iz Priloga 3. ove Upute.

48. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »1100« nefinancijska društva.

2) Modalitet »1210« središnja banka.

3) Modalitet »1220« društva koja primaju depozite osim središnje banke.

4) Modalitet »1230« novčani fondovi.

5) Modalitet »1240« investicijski fondovi osim novčanih fondova.

6) Modalitet »1250« drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova.

7) Modalitet »1260« pomoćne financijske institucije.

8) Modalitet »1270« vlastite financijske institucije i zajmodavci.

9) Modalitet »1280« osiguravajuća društva.

10) Modalitet »1290« mirovinski fondovi.

11) Modalitet »1311« središnja država.

12) Modalitet »1312« regionalna država.

13) Modalitet »1313« lokalna država.

14) Modalitet »1314« fondovi socijalne sigurnosti.

15) Modalitet »1400« kućanstva.

16) Modalitet »1500« neprofitne institucije koje služe kućanstvima.

49. Odabir modaliteta vrijednosti obilježja, odnosno sektora nerezidenta, obavlja se svrstavanjem pojedinog nerezidenta u skladu sa sljedećim definicijama sektora:

1100 Nefinancijska društva

Sektor nefinancijskih institucija sastoji se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je osnovna djelatnost proizvodnja robe i nefinancijskih usluga. Ovaj sektor također uključuje nefinancijska kvazidruštva (ESA 2010, stavci od 2.45 do 2.54).

Financijske institucije

Sektor financijskih institucija sastoji se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je glavna aktivnost pružanje financijskih usluga. Sva društva i druge osobe (kvazidruštva) koji su uglavnom uključeni u financijsko posredovanje (financijski posrednici) i/ili pomoćne financijske aktivnosti. Financijsko posredovanje jest aktivnost kod koje institucionalna jedinica pribavlja financijsku aktivu i u isto vrijeme stvara obveze za svoj vlastiti račun uključivanjem u financijske transakcije na tržištu (ESA 2010, stavci 2.55 do 2.56).

1210 Središnja banka

Sva financijska društva i druge osobe (kvazidruštva) čija je glavna funkcija izdavanje novca, održavanje unutarnje i vanjske vrijednosti valute i držanje svih ili dijelova međunarodnih pričuva zemlje (ESA 2010, stavci 2.72 do 2.74).

1220 Društva koja primaju depozite osim središnje banke

Sva financijska društva i druge osobe (kvazidruštva), osim onih svrstanih u podsektore središnje banke i novčanih fondova, koji su uglavnom uključeni u financijsko posredovanje i čiji je posao primanje depozita i/ili bliskih supstituta depozita od institucionalnih jedinica, ne samo od MFI-ja i, za svoj vlastiti račun, odobravanje kredita i/ili investiranje u vrijednosne papire (ESA 2010, stavci 2.75 do 2.78).

1230 Novčani fondovi

Podsektor novčanih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava, osim onih razvrstanih u podsektore središnje banke i kreditnih institucija, koje u prvom redu obavljaju financijsko posredovanje. Njihovo poslovanje sastoji se od izdavanja dionica ili udjela u investicijskim fondovima kao bliskih supstituta depozita institucionalnih jedinica te od, za vlastiti račun, ulaganja prije svega u dionice (udjele) novčanih fondova, kratkoročne dužničke instrumente i/ili depozite (ESA 2010, stavci 2.79 do 2.81).

1240 Investicijski fondovi osim novčanih fondova

Ovaj se podsektor sastoji od subjekata za zajednička ulaganja, osim novčanih fondova koji ulažu u financijsku i/ili nefinancijsku imovinu, pod uvjetom da je njegov cilj ulaganje kapitala prikupljenog od javnosti.

1250 Drugi financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova

Podsektor drugih financijskih posrednika, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem tako da od institucionalnih jedinica preuzimaju obveze u oblicima koji nisu gotovina, depoziti (ili bliski supstituti depozita), dionice investicijskih fondova ili obveze u vezi sa sustavima osiguranja, mirovinskim sustavima i standardiziranim sustavima osiguranja (ESA 2010, stavci 2.86 do 2.94).

1260 Pomoćne financijske institucije

Podsektor pomoćnih financijskih institucija sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave aktivnostima usko povezanima s financijskim posredovanjem, ali koja sama po sebi nisu financijski posrednici. Ovaj podsektor također obuhvaća glavne urede čija su društva kćeri u cijelosti ili većinom financijska društva (ESA 2010, stavci 2.95 do 2.97).

1270 Vlastite financijske institucije i zajmodavci

Podsektor vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se ne bave financijskim posredovanjem niti pružaju pomoćne financijske usluge, a većina njihove imovine ili obveza nisu predmet transakcija na otvorenom tržištu. Ovaj podsektor uključuje holding društva koja su vlasnici upravljačkog dijela vlasničkih udjela grupe društava kćeri, a čija je glavna djelatnost vlasništvo nad grupom bez pružanja bilo kakvih drugih usluga subjektima u kojima se drže vlasnički udjeli, što znači da ne upravljaju drugim jedinicama (ESA 2010, stavci 2.98 do 2.99).

1280 Osiguravajuća društva

Podsektor osiguravajućih društava sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja rizika većinom u obliku neposrednog osiguranja ili reosiguranja (ESA 2010, stavci 2.100 do 2.104).

1290 Mirovinski fondovi

Podsektor mirovinskih fondova sastoji se od svih financijskih društava i kvazidruštava koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja socijalnih rizika i potreba osiguranih osoba. Mirovinski fondovi kao programi socijalne sigurnosti osiguravaju prihod pri umirovljenju, a često i povlastice u slučaju smrti i invalidnosti (ESA 2010, stavci 2.105 do 2.110).

Opća država

Sektor opće države sastoji se od institucionalnih jedinica koje su netržišni proizvođači čija je proizvodnja namijenjena pojedinačnoj i zajedničkoj potrošnji, te koje se financiraju obveznim plaćanjima koje su izvršile jedinice koje pripadaju drugim sektorima te institucionalne jedinice koje se uglavnom bave preraspodjelom nacionalnog dohotka i bogatstva (ESA 2010, stavci 2.111 do 2.113).

1311 Središnja država

Ovaj podsektor uključuje administrativne odjele državnih i ostalih središnjih agencija čija se nadležnost odnosi na cijelo gospodarsko područje, osim upravljanja fondovima socijalne sigurnosti (ESA 2010, stavak 2.114).

1312 Regionalna država

Ovaj se podsektor sastoji od onih vrsta javne uprave koju čine zasebne institucionalne jedinice koje obavljaju neke državne funkcije na razini nižoj od središnje države, a višoj od lokalne države, osim upravljanja fondovima socijalne sigurnosti na razini nižoj od središnje države, a višoj od državnih institucionalnih jedinica na lokalnoj razini (ESA 2010, stavak 2.115).

1313 Lokalna država

Ovaj podsektor uključuje one vrste javne uprave čija se nadležnost odnosi samo na lokalni dio gospodarskog područja, isključujući lokalne agencije fondova socijalne sigurnosti (ESA 2010, stavak 2.116).

1314 Fondovi socijalne sigurnosti

Podsektor fondova socijalne sigurnosti uključuje središnje, regionalne i lokalne institucionalne jedinice čija je glavna aktivnost osiguravanje socijalnih naknada, a koje ispunjavaju oba sljedeća kriterija: a) određene skupine populacije obvezne su prema zakonu ili propisu sudjelovati u sustavu ili plaćati doprinose i b) opća država odgovorna je za upravljanje institucijom u odnosu na namiru ili odobravanje doprinosa i povlastica neovisno o njezinoj ulozi nadzornog tijela ili poslodavca (ESA 2010, stavak 2.117).

1400 Kućanstva

Sektor kućanstava sastoji se od pojedinaca ili skupina pojedinaca kao potrošača i poduzetnika koji proizvode tržišna dobra i financijske i nefinancijske usluge (tržišni proizvođači), pod uvjetom da proizvodnju dobara i usluga ne obavljaju zasebni subjekti koji se tretiraju kao kvazidruštva. Također uključuje pojedince ili skupine pojedinaca kao proizvođača dobara i nefinancijskih usluga isključivo za vlastitu konačnu uporabu (ESA 2010, stavci 2.118 do 2.128).

1500 Neprofitne institucije koje služe kućanstvima

Sektor neprofitnih institucija koje služe kućanstvima sastoji se od neprofitnih institucija koje su zasebni pravni subjekti koji služe kućanstvima i koji su privatni netržišni proizvođači. Njihova su glavna sredstva dobrovoljni doprinosi u gotovini ili u naravi od kućanstava u njihovu svojstvu potrošača iz uplata izvršenih od strane opće države i prihoda od imovine (ESA 2010, stavci 2.129 do 2.130).

50. Upotreba modaliteta »1210«, »1220« i »1230« za nerezidente iz EU-a podrazumijeva prethodnu identifikaciju MFI-ja u skladu s popisom ESB-a. U svim ostalim slučajevima odabir modaliteta ovisi o nacionalnoj definiciji sektora svake države.

51. Za klasifikaciju sektora nerezidenata (članica EU-a) koji nisu MFI dodatne upute mogu se naći u priručniku ESB-a Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual, koji se objavljuje na ESB-ovoj internetskoj stranici.

Primjer

Red.
br.
P matični brojDržavaSektor nerezidentaKomentar
1.BE0450507887BE1220Triodos Bank; prema popisu ESB-a
2.ND00000000BE1400Nerezidenti, kućanstva iz Belgije
3.ND00000000BE1311Nerezidenti, središnja država Belgije


Obilježje 12. »Veza izvještajne institucije i protustranke«

Opis obilježja

52. Ovo obilježje omogućuje identifikaciju vlasničke povezanosti izvještajne institucije i protustranke.

Vrijednost obilježja

53. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve protustranke.

54. Vrijednost ovog obilježja sastoji se od pet dijelova. Prvim dijelom utvrđuje se nepostojanje ili postojanje povezanosti te se navodi jedan od tipova te povezanosti:

1) Ako ne postoji povezanost, upisuje se »N«.

2) Ako je upisana sama izvještajna institucija kao protustranka (za instrumente navedene u Prilogu 9. ove Upute), upisuje se »B«.

3) Ako postoji primarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »P«. Uvjet je za odabir ovog modaliteta posjedovanje dionica ili vlasničkih udjela (izvještajna je institucija u vlasničkom odnosu s protustrankom).

4) Ako postoji sekundarna povezanost između izvještajne institucije i protustranke, upisuje se »S«, pod uvjetom da istodobno nema primarne povezanosti. Ovaj modalitet upotrebljava se za protustranke članice grupe koje imaju istog vlasnika kao i izvještajna institucija.

55. Iza identifikatora povezanosti upisuju se postotni udjeli, zaokruženi na dvije decimale, koji se odnose na udjele protustranke u izvještajnoj instituciji, odnosno udjele izvještajne institucije u protustranci (stoga vrijednost mora biti veća ili jednaka nuli i manja ili jednaka sto).

56. Prvih pet znamenki određuju ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na vlasničku glavnicu prikazanu instrumentom »P1101« Dionički kapital – redovne dionice. Sljedećih pet znamenki određuju ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na vlasničku glavnicu opisanu definicijom instrumenata »A0401« Dionice redovne dionice u trgovačkim društvima koja su dionička ili »A0404« Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička. Sljedećih pet znamenki određuju ukupna vlasnička ulaganja protustranke u izvještajnu instituciju u odnosu na ukupnu vrijednost prikazanu instrumentima »P1101« Dionički kapital – redovne dionice, »P1102« Dionički kapital – povlaštene dionice, »P1104« Dionički kapital – vlastite redovne dionice (samo vrsta iznosa »01«) i »P1126« Dionički kapital – vlastite povlaštene dionice (samo vrsta iznosa »01«). Posljednjih pet znamenki određuju ukupna vlasnička ulaganja izvještajne institucije u protustranku u odnosu na ukupnu vrijednost opisanu definicijom instrumenata »A0401« Dionice redovne dionice dioničkih društava i »A0402« Dionice povlaštene dionice dioničkih društava (uključujući i dionice protustranke koje posjeduje sama protustranka) ili »A0404« Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička.

57. Ako izvještajna institucija posjeduje protustranku koja istodobno posjeduje izvještajnu instituciju, istodobno se utvrđuju sve povezanosti u skladu s navedenim pravilima.

Primjeri

Red.
br.
Veza izvještajne institucije i protustrankeKomentar
1.N00000000000000000000Nema povezanosti.
2.B00000000000000000000Izvještajna institucija je protustranka zbog specifičnog instrumenta. Primjenjuje se i kod svih instrumenata iz Priloga 9.
3.P10000000001000000000Primarna povezanost, izvještajna institucija je u vlasništvu protustranke (100% vlasničke glavnice). Izvještajna institucija ne posjeduje vlastite dionice.
4.P00000100000000010000Primarna povezanost, izvještajna institucija posjeduje protustranku (100% vlasničke glavnice). Protustranka ne posjeduje vlastite dionice.
5.P00601025680031102568Primarna povezanost, izvještajna institucija posjeduje protustranku (25,68% vlasničke glavnice) i protustranka posjeduje izvještajnu instituciju (6,01% vlasničke glavnice). Istodobno je izvještajna institucija izdala povlaštene dionice (zbog čega je udio protustranke od 3,11% temeljnoga kapitala manji nego u prvom slučaju). Protustranka ne posjeduje vlastite dionice.
6.S00000000000000000000Sekundarna povezanost, izvještajna institucija i protustranka imaju zajedničkog vlasnika. Izvještajna institucija ne posjeduje protustranku niti protustranka posjeduje izvještajnu instituciju.
7.P00000000000000000000Primarna povezanost, izvještajna je institucija u vlasništvu protustranke (0,004% vlasničke glavnice). Izvještajna institucija ne posjeduje vlastite dionice.


Obilježje 13. »Protustranke pojedinačno«

Opis obilježja

58. Ovo obilježje upotrebljava se u izvješćima kojima se prikupljaju detaljni podaci po protustrankama navedenima u obilježju »Osnova identificiranja«, a koje se po pristupu opisanom u obilježju »P matični broj« prijavljuju samo na agregiranoj razini.

Vrijednost obilježja

59. Izvještajna institucija, ovisno o protustranci, upotrebljava jedan od sljedećih modaliteta:

1) protustranke rezidenti – izvještajna institucija rabi OIB, a ako njime ne raspolaže, rabi matične brojeve za pravne osobe odnosno samostalno određuje jedinstvene identifikatore protustranaka fizičkih osoba;

2) protustranke nerezidenti koje ne pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u – izvještajna institucija rabi OIB, a ako njime ne raspolaže, samostalno određuje jedinstvene identifikatore protustranaka nerezidenata navedenih u izvješćima popisa;

3) protustranke nerezidenti koje pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u – rabi se vrijednost polja RIAD_CODE.

60. Nije dopuštena upotreba iste vrijednosti za više protustranaka unutar istog ili različitih izvještajnih razdoblja. Jednom upotrijebljena vrijednost smije se upotrebljavati kao identifikator samo jedne protustranke. Primjerice, ako određena protustranka prestane udovoljavati pravilima identificiranja pojedinačnih protustranaka navedenih u obilježju »Osnova identificiranja«, izvještajna institucija ne smije istu vrijednost dodijeliti nekoj drugoj protustranci, ali mora je upotrijebiti ako ista protustranka ponovo zadovolji pravila identificiranja pojedinačnih protustranaka.

Primjeri

Red. br.Protustranke pojedinačnoKomentar
1.06357962592Klijent Pero Perić, fizička osoba koja se nalazi u izvješću popisa »PO« kao jedna od pojedinačno identificiranih osoba. Upotrebljava se OIB jer njime raspolaže izvještajna institucija.
2.DE0091560Protustranka, pravna osoba iz Njemačke »Heft GmBH« koja se nalazi u izvješću popisa »PO« kao jedna od pojedinačno identificiranih osoba. Upotrebljava se jedinstvena, proizvoljna oznaka jer izvještajna institucija ne raspolaže OIB-om.


Obilježje 14. »Osnova identificiranja«

Opis obilježja

61. U ovom se obilježju navode sve protustranke, fizičke i pravne osobe, rezidenti i nerezidenti, koje su pojedinačno značajne i s njima povezane osobe.

62. Protustranka je pojedinačno značajna ako ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

1) protustranka ispunjava jedan kriterij ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, »P6«, »P7«, »P8« i »P9«, neovisno o tome navodi li izvještajna institucija za tu protustranku iznos u nekom izvješću ili

2) protustranka ispunjava jedan ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »N1«, »N2«, »D2«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE«, »PF«, »IZ«, »ZZ«, »DZ«, »FD«, »VP«, »U2«, »U4«, »U5«, »S1«, »S2«, »H1« i »H2« i izvještajna institucija za tu protustranku navodi najmanje jedan iznos u nekom izvješću.

63. Kriteriji identificiranja obuhvaćaju vlasničke kriterije, kriterije konsolidacije, kriterije povezanosti s ostalim protustrankama, kriterije posebnog odnosa s izvještajnom institucijom te kriterije izloženosti.

Vrijednost obilježja

64. Vrijednosti ovog obilježja navode se za svaku pojedinačno značajnu protustranku. Pritom se za svaku takvu protustranku mora navesti jedan modalitet po svakom kriteriju identificiranja, osim za oznaku grupe povezanih osoba kod koje se mora pojaviti barem jedan, a po potrebi i više modaliteta.

65. Za potrebe ovog obilježja grupu povezanih osoba moraju činiti najmanje dvije protustranke. Pojedinačno značajna protustranka koja nije povezana ni s jednom drugom pojedinačno značajnom protustrankom označava se modalitetom »G0000«.

66. Izvještajna institucija identificira sve protustranke koje ispunjavaju jednu ili više osnova identificiranja navedenih u nastavku:

1) Modalitet »0« i »00« – nije primjenjivo.

2) Modalitet »N1« – kriterij konsolidacije; u odnosu na izvještajnu instituciju osoba je matična kreditna institucija u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Republici Hrvatskoj ili matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

3) Modalitet »N2« – kriterij konsolidacije; osoba je društvo kći kreditne institucije (izvještajne institucije) u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

4) Modalitet »D1« – kriterij posebnog odnosa; osoba je dioničar kreditne institucije (izvještajne institucije) koji ima 5% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa u glavnoj skupštini kreditne institucije. Ako grupa povezanih osoba ispunjava ovaj kriterij, sve članice te grupe identificiraju se ovim modalitetom bez obzira na to što sve ili neke članice grupe pojedinačno ne ispunjavaju ovaj kriterij.

5) Modalitet »D2« – kriterij posebnog odnosa; osoba je dioničar kreditne institucije (izvještajne institucije) koji ima 3% ili više, a manje od 5% dionica s pravom glasa. Ako grupa povezanih osoba ispunjava ovaj kriterij, sve članice te grupe identificiraju se ovim modalitetom bez obzira na to što sve ili neke članice grupe pojedinačno ne ispunjavaju ovaj kriterij.

6) Modalitet »P1« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uprave kreditne institucije (izvještajne institucije).

7) Modalitet »P2« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član nadzornog odbora kreditne institucije (izvještajne institucije).

8) Modalitet »P3« – kriterij posebnog odnosa; osoba je prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije).

9) Modalitet »P6« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije).

10) Modalitet »P7« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba čiji član uprave ima 10% ili više dionica kreditne institucije s pravom glasa u glavnoj skupštini kreditne institucije (izvještajne institucije).

11) Modalitet »P8« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva koje je, izravno ili neizravno, matično društvo kreditne institucije (izvještajne institucije) ili koje je društvo kći kreditne institucije (izvještajne institucije).

12) Modalitet »P9« – kriterij posebnog odnosa; osoba je treća osoba koja djeluje za račun osobe opisane modalitetima »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, P6«, »P7« ili »P8« u vezi s poslovima kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost kreditne institucije (izvještajne institucije).

13) Modalitet »PA« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »D1«.

14) Modalitet »PB« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P1«.

15) Modalitet »PC« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P2«.

16) Modalitet »PD« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P3«.

17) Modalitet »PE« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P4«.

18) Modalitet »PF« – kriterij posebnog odnosa; osoba je član uže obitelji fizičke osobe navedene u modalitetu »P8«.

19) Modalitet »P4« – kriterij posebnog odnosa; osoba odgovorna za rad kontrolne funkcije, osoba odgovorna za poslovanje s pravnim osobama, osoba odgovorna za rad sa stanovništvom, osoba odgovorna za poslovanje riznice i ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca, pod uvjetom da nije riječ o nekoj od osoba opisanih modalitetima »D1«, »P1«, »P2« ili »P3«.

20) Modalitet »P5« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba u kojoj kreditna institucija (izvještajna institucija), član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije ima sudjelujući udio.

21) Modalitet »IZ« – kriterij izloženosti; kreditna institucija (izvještajna institucija) ima prema osobi pojedinačno značajnu izloženost u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine. Ako grupa povezanih osoba ispunjava ovaj kriterij, sve se članice te grupe identificiraju ovim modalitetom bez obzira na to što sve ili neke članice grupe pojedinačno ne ispunjavaju ovaj kriterij.

22) Modalitet »ZZ« – kriterij izloženosti; kreditna institucija ima prema osobi ili grupi povezanih osoba izloženost u skladu s člankom 392. i člankom 394. iz stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako grupa povezanih osoba ispunjava ovaj kriterij, sve članice te grupe identificiraju se ovim modalitetom bez obzira na to što sve ili neke članice grupe pojedinačno ne ispunjavaju ovaj kriterij.

23) Modalitet »DZ« – kriterij izloženosti kreditnom riziku; osoba je davatelj zaštite na način definiran u obilježju »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar«. Ako grupa povezanih osoba davatelja zaštite ispunjava ove kriterije, tada se članice te grupe koje su davatelji zaštite identificiraju ovim modalitetom.

24) Modalitet »FD« – vlasnički kriterij; osoba je fiducijarni vjerovnik dioničara kreditne institucije (izvještajne institucije) koji je označen modalitetima »D1« ili »D2«.

25) Modalitet »VP« – vlasnički kriterij; osoba je prethodni vlasnik preuzete imovine.

26) Modalitet »U2« – vlasnički kriterij; osoba je pravna osoba u koju kreditna institucija (izvještajna institucija) ima ulaganja te koja se za potrebe Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu ne smatra društvom izvan financijskog sektora.

27) Modalitet »U4« – vlasnički kriterij; osoba je pravna osoba u koju kreditna institucija (izvještajna institucija) ima ulaganje koje čini kvalificirani udio te koja se za potrebe Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu smatra društvom izvan financijskog sektora.

28) Modalitet »U5« – vlasnički kriterij; osoba je pravna osoba u koju kreditna institucija (izvještajna institucija) ima ulaganje koje ne čini kvalificirani udio te koja se za potrebe Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu smatra društvom izvan financijskog sektora.

29) Modalitet »S1« – vlasnički kriterij; protustranka koja je u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« identificirana modalitetom »N«, a koja je vlasnički povezana (više od 0,00%) s bilo kojom protustrankom koja je prethodno identificirana modalitetima »P« ili »S« u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke«, odnosno s trećim osobama koje nemaju status protustranke, ali bi zadovoljile kriterije obilježja »Veza izvještajne institucije i protustranke«; modalitet se upotrebljava u statističke svrhe.

30) Modalitet »S2« – vlasnički kriterij; protustranke koje su u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke« identificirane modalitetom »N«, a koje čine grupu čija je izvještajna institucija članica, a nisu identificirane kao »S1«; modalitet se upotrebljava u statističke svrhe.

31) Modalitet »G0000« kriterij povezanosti s ostalim protustrankama; osoba nije ni u jednoj grupi povezanih osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama.

32) Modalitet »G****« kriterij povezanosti s ostalim protustrankama; osoba je u grupi povezanih osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama.

33) Modalitet »G****« kriterij povezanosti s ostalim protustrankama; osoba je iznimno i u drugoj grupi povezanih osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama.

34) Modalitet »G****« kriterij povezanosti s ostalim protustrankama; osoba je iznimno i u trećoj grupi povezanih osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama.

35) Modalitet »G****« kriterij povezanosti s ostalim protustrankama; osoba je iznimno i u četvrtoj grupi povezanih osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama.

36) Modalitet »H1« – kriterij povezanosti na osnovi prodaje plasmana; osoba je dužnik čiji dug čini plasman izvještajne institucije koji je prodan u izvještajnom razdoblju; ovim se modalitetom označavaju samo protustranke koje se na pojedinačnoj osnovi iskazuju u izvješću »AH«.

37) Modalitet »H2« – kriterij povezanosti na osnovi prodaje plasmana; osoba je u izvještajnom razdoblju od izvještajne institucije kupila plasman.

67. U prethodnoj se točki u alinejama od 22. do 26. modalitet »G****« iskazuje na način da izvještajna institucija umjesto »****« iskaže jedinstvenu evidencijsku oznaku (brojčanu ili slovno-brojčanu) kojom identificira pojedine grupe povezanih osoba.

68. Osobi koja ispunjava više kriterija posebnog odnosa (modaliteti »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4«, »P5«, »P6«, »P7«, »P8«, »P9«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE« i »PF«) dodjeljuje se samo modalitet posebnog odnosa koji je prikazan u podtočki nižega rednog broja.

69. Izvješće »PO« dostavlja se mjesečno, ali izvještajna institucija za one izvještajne datume koji nisu 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca kod osnova identificiranja protustranaka opisanih modalitetima »ZZ«, »VP«, »U2«, »U4« i »U5« ponavlja vrijednosti tih modaliteta koje su dostavljene na kraju prethodnog tromjesečja.

Primjeri

Red.
br.
Osnova identificiranjaKomentar
1.S1Protustranka A povezana je s izvještajnom institucijom (povezanost tipa P u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke«). Protustranka A posjeduje B koji nema status protustranke. B posjeduje C koji je klijent izvještajne institucije. Stoga C ima oznaku »S1«.
2.N1Protustranka je matična kreditna institucija u RH u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.
3.IZ

Kreditna institucija dužna je u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine pratiti pojedinačno značajnu izloženost veću od propisanog praga. Kreditna je institucija izložena prema dužniku u iznosu koji je manji od tog praga, ali u skladu s internim pravilima tu izloženost prati na pojedinačnoj osnovi, a ne u portfelju malih kredita.

Stoga kreditna institucija upotrebljava modalitet »IZ« za spomenutu izloženost.

4.G3105Protustranka pripada grupi povezanih osoba koju je izvještajna institucija interno identificirala oznakom 3105.


Obilježje 15. »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar«

Opis obilježja

70. Osim samih protustranaka davatelji zaštite mogu biti i treće osobe koje se identificiraju ovim obilježjem.

71. Davatelj zaštite jest davatelj kolaterala ili pružatelj nematerijalne kreditne zaštite koji ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

1) davatelj zaštite koji daje zaštitu za izloženost koja se smatra velikom izloženosti i davatelj zaštite čija zaštita pokriva ukupan iznos svih izloženosti pokrivenih kolateralom ili nematerijalnom kreditnom zaštitom u iznosu koji prelazi 10% priznatoga kapitala kreditne institucije;

2) državna jedinica davatelj zaštite, što obuhvaća sve institucionalne jedinice klasificirane u sektore 1311, 1312, 1313 i 1314, pri čemu se identificiranje državnih jedinica obavlja na osnovi popisa koji objavljuje Državni zavod za statistiku na svojoj internetskoj stranici, http://www.dzs.hr/app/sektorizacija ili

3) rezident koji je davatelj zaštite za obveze izvještajne institucije prema inozemstvu.

72. Ako je dionica izvještajne institucije instrument osiguranja, potrebno je izvještavati o založnom ili fiducijarnom vjerovniku dioničara (fiducijarnom dioničaru) te o dioničarima čije su dionice uzete u zalog ili fiducijarno vlasništvo.

Vrijednost obilježja

73. Izvještajna institucija, ovisno o davatelju zaštite ili fiducijarnom dioničaru, upotrebljava jedan od sljedećih modaliteta:

1) rezidenti – izvještajna institucija rabi OIB, a ako njime ne raspolaže, rabi matične brojeve za pravne osobe, odnosno samostalno određuje jedinstvene identifikatore fizičkih osoba;

2) nerezidenti koji pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u – rabi se vrijednost polja RIAD_CODE;

3) nerezidenti koji ne pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u – izvještajna institucija rabi OIB, a ako njime ne raspolaže, samostalno određuje jedinstvene identifikatore nerezidenata navedenih u grupi izvješća popisa.

Obilježje 16. »Kupac plasmana«

Opis obilježja

74. Praćenje kreditnog rizika u bankovnom sustavu zahtijeva identifikaciju osoba koje od kreditnih institucija kupuju plasmane.

Vrijednost obilježja

75. Za potrebe ovog obilježja kupcem plasmana smatra se osoba koja je u izvještajnom razdoblju od izvještajne institucije kupila plasman.

76. Izvještajna institucija upotrebljava jedan od sljedećih modaliteta:

1) ako je riječ o rezidentnoj pravnoj osobi ili rezidentnom investicijskom ili mirovinskom fondu čijim OIB-om izvještajna institucija raspolaže, potrebno je upisati oznaku »OI« i u nastavku OIB kupca plasmana;

2) ako je riječ o rezidentu pravnoj osobi ili rezidentnom investicijskom ili mirovinskom fondu čijim OIB-om izvještajna institucija ne raspolaže, potrebno je upisati oznaku »MB« i u nastavku matični broj te osobe koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku;

3) ako je riječ o nerezidentima koji pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u, potrebno je upisati oznaku »MF« i u nastavku jedinstveni identifikator za svakoga takvog nerezidenta (RIAD_CODE);

4) ako je riječ o ostalim osobama, za koje izvještajna institucija samostalno određuje jedinstvene identifikatore, potrebno je upisati oznaku »OS« i u nastavku jedinstveni identifikator.

Obilježje 17. »Detalji protustranke«

Opis obilježja

77. U ovom se obilježju navode naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe te grad i adresa sjedišta ili prebivališta te osobe.

78. Iznimno, u sljedećim slučajevima navode se:

1) oznaka »ZGRX« te mjesto i adresa, ako protustranku čine skupno stanari stambene zgrade ili

2) oznaka »OPGX« zajedno s prezimenom i imenom nositelja gospodarstva te mjesto i adresa, ako je protustranka obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Vrijednost obilježja

79. Vrijednost ovog obilježja upisuje se u skladu s Prilogom 10. ove Upute.

Primjeri:

Red. br.Detalji protustrankeKomentar
1.ZGRX;Zagreb;Ilica 61Izvještajna je institucija odobrila kredit za adaptaciju stambene zgrade i kredit se naplaćuje iz stambene pričuve. Pritom protustranku čine skupno svi stanari stambene zgrade.
2.Perić Pero;Zagreb;Ilica 61Izvještajna je institucija odobrila kredit za adaptaciju stambene zgrade. Pritom se kao protustranke navode svi stanari pojedinačno koji sudjeluju u tom kreditu, od kojih je jedan Pero Perić.
3.Perić Pero;Zagreb;Ilica 61Izvještajna je institucija odobrila stambeni kredit Peri Periću.
4.OPGX;Perić Pero;Vinkovci;Ulica jasena 43Izvještajna je institucija odobrila kredit za poljoprivredu obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pere Perića.3.2. Skupina obilježja B

80. Pravilno određivanje instrumenata i njihovih značajki omogućava kreiranje makroekonomske monetarne statistike i analizu financijskog stanja pojedinog MFI-ja na razini skupina protustranaka definiranih skupinom obilježja A.

Obilježje 18. »Instrument«

Opis obilježja

81. Definicije kategorija aktive, pasive, izvanbilančnih stavki, stavki zaštite, ostalih informacija i stavki računa dobiti i gubitka koje se uključuju u izvješća uzimaju u obzir značajke različitih stavki bilance stanja, računa dobiti i gubitka i ostalih financijskih izvješća koja se generiraju iz dostavljenih podataka. Pažljiv izbor instrumenta i utvrđivanje njegovih značajki kod ostalih obilježja ključni su pri kasnijem razvrstavanju instrumenta u odgovarajuće stavke agregiranih izvješća koja se zasnivaju na podacima koje su dostavile izvještajne institucije.

82. Sredstva (uključujući i novčana sredstva) i obveze koji se odnose na mandatne poslove ne uključuju se u bilancu izvještajne institucije.

Vrijednost obilježja

83. Izbor instrumenta samo u iznimnim slučajevima ovisi o protustranci: 1) u nazivu samog instrumenta identificirana je i protustranka (primjerice, depoziti kod HNB-a moraju za protustranku imati HNB) ili je 2) posebnim popisom definirana upotreba određene protustranke (primjerice, za određene instrumente navedene u Prilogu 9. ove Upute obvezno je navođenje same izvještajne institucije kao protustranke). U svim ostalim slučajevima ne postoji ograničenje izbora instrumenta i protustranke.

84. Pri izboru instrumenta za kredite odobrene protustrankama najprije je potrebno odrediti radi li se o specifičnom kreditu ili o kreditu s poznatom namjenom, a tek onda rasporediti kredite bez namjene prema vrsti zaloga, u skladu s Prilogom 5. ove Upute.

Stavke aktive

A0101Gotov novac
Gotov novac u blagajni čine novčanice i kovani novac kuna i stranih valuta u optjecaju koji se uobičajeno upotrebljavaju za plaćanja.
A0102Čekovi i drugi instrumenti plaćanja
Ček je vrsta dužničkoga vrijednosnog papira kojim izdatnik (trasant) nalaže trasatu plaćanje svote naznačene na čeku iz svojega (trasantova) pokrića kod trasata, pri čemu trasat može biti samo banka. U ovu stavku ne uključuju se čekovi i drugi instrumenti plaćanja poslani na naplatu.
A0201Računi za namiru kod HNB-a

Računi za namiru kod HNB-a jesu računi izvještajne institucije otvoreni unutar Hrvatskog sustava velikih plaćanja i sustava TARGET2 kod HNB-a.
A0202Ostali depoziti kod HNB-a

Ostali depoziti kod HNB-a jesu ostali nespomenuti depoziti kod HNB-a.
A0203Izdvojena obvezna pričuva

Izdvojenu obveznu pričuvu čine depoziti kod HNB-a s osnove obvezne pričuve koju su banke dužne izdvajati u skladu s Odlukom o obveznoj pričuvi.
A0204Granična obvezna pričuva

Graničnu obveznu pričuvu čine depoziti kod HNB-a s osnove granične obvezne pričuve koju su banke dužne izdvajati.
A0205Posebna obvezna pričuva

Posebnu obveznu pričuvu čine depoziti kod HNB-a s osnove posebne obvezne pričuve koju su banke dužne izdvajati u skladu s Odlukom o posebnoj obveznoj pričuvi na obveze po izdanim vrijednosnim papirima.
A0206Depoziti

Depoziti se odnose na novčana sredstva izvještajne institucije kod drugih MFI-ja osim HNB-a.
A0231Depoziti u otkaznom roku

Depoziti u otkaznom roku jesu štedni depoziti i oročeni depoziti kod drugih MFI-ja osim HNB-a kod kojih je podnesen zahtjev za raspolaganje sredstvima, u skladu s odredbama kod obilježja »Otkazni rok«.
A0207Prekonoćni krediti

Prekonoćni krediti jesu krediti čija se otplata mora obaviti do kraja prvoga sljedećega radnog dana nakon dana na koji je kredit odobren.
A0208Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava

Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava jesu potraživanja kreditne institucije od klijenata za plaćanja koja je kreditna institucija izvršila s osnove garancija i drugih jamstava koja nastaju kada glavni dužnik (nalogodavac po garanciji), kojem je kreditna institucija izdala garanciju, ne izvrši svoju obvezu.
A0209Obratni repo krediti

Obratni repo kredit je kreditni ugovor kod kojeg davatelj kredita istodobno pristaje kupiti određenu imovinu (primjerice vrijednosni papir) i prodati je, po unaprijed dogovorenoj cijeni, na poziv, ili nakon određenog razdoblja, ili u slučaju određene nepredviđene okolnosti. Katkad u ovakvim ugovorima postoji i treća strana (tzv. tripartitni repo ugovor). Na ovoj se stavci prikazuju i dani krediti uz financijsko osiguranje u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke.
A0210Udjeli u sindiciranim kreditima

Sindicirani kredit posebna je vrsta financijskoga kredita u kojem sudjeluju dva ili više davatelja kredita, svaki sa svojim udjelom u kreditu, od kojih je jedan agent. Agent je zadužen za koordinaciju odnosa između korisnika kredita i svih sudionika u sindikatu. Ova stavka odnosi se na potraživanja izvještajne institucije prema protustranci krajnjem korisniku kredita na temelju njezina udjela u sindiciranome kreditu.
A0212Financijski najam (engl. leasing)

Ugovor o financijskom najmu ugovor je kojim zakonski vlasnik imovine (trajnog dobra) (»najmodavac«) daje u najam predmetnu imovinu trećoj strani (»najmoprimac«) na rok koji čini gotovo cijeli ako ne i cijeli ekonomski životni vijek imovine, u zamjenu za obroke plaćanja koji pokrivaju trošak dobra plus uračunati kamatni trošak. Smatra se da najmoprimac zapravo prima sve koristi koje proizlaze iz korištenja navedenim dobrom i da snosi troškove i rizike povezane s vlasništvom. U izvještajne svrhe, financijski najam smatra se kreditom koji najmodavac daje najmoprimcu i kojim najmoprimcu omogućava kupnju imovine (trajnog dobra). Financijski najam koji odobrava MFI (u ulozi najmodavca) mora se prikazati u ovoj stavci. Imovina (trajno dobro) koja je dana najmoprimcu ne knjiži se u bilanci MFI-ja.
A0213Potrošački krediti

Potrošački krediti jesu krediti odobreni stanovništvu u osobne svrhe za kupnju robe i usluga.
A0214Krediti za obrazovanje

Krediti za obrazovanje jesu krediti čija je namjena financiranje obrazovnih potreba.
A0215Stambeni krediti

Stambeni krediti uključuju sve hipotekarne i druge kredite odobrene:

–     za kupnju, izgradnju i dovršenje stana

–     za kupnju, izgradnju i dovršenje objekata u kojima nema više od četiri stana ili

–     za adaptaciju stana, stambenih objekata ili stambenih zgrada (neovisno o tome jesu li odobreni dužniku pojedincu ili zajednički svim stanarima stambene zgrade).

Kreditiranje za kupnju stambenog prostora obuhvaća kredite osigurane stambenom imovinom koji se koriste za kupnju stambenog prostora i, kad ih je moguće identificirati, druge kredite za kupnju stambenog prostora na osobnoj osnovi ili osigurane drugim tipom imovine.

A0216Hipotekarni krediti

Hipotekarni kredit je nenamjenski kredit što ga kreditna institucija odobrava komitentima na temelju zaloga nad nekretninom. Vraćanje kredita osigurano je realnim pokrićem: stambenim ili poslovnim prostorom, zemljištem, gospodarskom zgradom i sličnim. Sigurnost vraćanja kredita ne proizlazi iz dužnikova boniteta, nego iz vrijednosti nekretnine. Napominjemo da se krediti osigurani zalogom nad nekretninom kod kojih je poznata namjena kredita prikazuju u pripadajućoj kategoriji kredita (primjerice stambeni krediti, krediti za automobile).
A0217Krediti za automobile

Kredit za automobil je kredit odobren za kupnju automobila.
A0218Krediti po kreditnim karticama

Kreditna kartica je instrument bezgotovinskoga platnog prometa koji služi i kao sredstvo kratkoročnoga potrošačkoga kreditiranja.
A0219Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
Kreditna kartica je instrument bezgotovinskoga platnog prometa koji služi i kao sredstvo kratkoročnoga potrošačkoga kreditiranja. Jamstvo za naplatu ovih potraživanja daje kartičarska kuća.
A0220Prekoračenja po transakcijskim računima
Transakcijski račun je račun kod kreditne institucije koji je otvoren na temelju ugovora o otvaranju bankarskoga tekućeg računa ili žiroračuna za fizičke odnosno transakcijskog računa za pravne osobe. Ugovorom se kreditna institucija obvezuje protustranci – deponentu – otvoriti račun, u korist tog računa primati uplate, a na njegov teret obavljati isplate u granicama deponentova potraživanja na tom računu uvećanom za kredit koji odobrava kreditna institucija kao depozitar. Kod ovih prekoračenja ne postoji nikakvo dodatno osiguranje u smislu zaloga. Ova stavka odnosi se na potraživanja s osnove iskorištenih prekoračenja po transakcijskim računima protustranaka.
A0221Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog
Transakcijski račun je račun kod kreditne institucije koji je otvoren na temelju ugovora o otvaranju bankarskoga tekućeg računa ili žiroračuna za fizičke odnosno transakcijskog računa za pravne osobe. Ugovorom se kreditna institucija obvezuje protustranci – deponentu – otvoriti račun, u korist tog računa primati uplate, a na njegov teret obavljati isplate u granicama deponentova potraživanja na tom računu uvećanom za kredit koji odobrava kreditna institucija kao depozitar. Kod ovih prekoračenja uvijek postoji dodatno osiguranje u smislu zaloga. Ova stavka odnosi se na potraživanja s osnove iskorištenih prekoračenja po transakcijskim računima protustranaka.
A0222Maržni krediti

Maržni kredit je kredit namijenjen protustrankama koje žele trgovati vrijednosnim papirima. Kredit se koristi tako da se novčana sredstva kredita odobrenog od izvještajne institucije prenose brokeru na račun za posebne namjene, s kojeg se plaćaju kupljeni vrijednosni papiri. Ova stavka odnosi se na potraživanja s osnove iskorištenih maržnih kredita.
A0223Lombardni krediti
Lombardni kredit je nenamjenski kredit koji se odobrava na temelju zaloga neke vrijednosti, poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i sličnoga, pri čemu protustranka zadržava vlasništvo nad založenom imovinom koju daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita ne utvrđuje se kreditna sposobnost protustranke, jer je založena imovina jedini instrument osiguranja naplate potraživanja. Napominjemo da se krediti osigurani zalogom neke vrijednosti (novčani depozit, dionica, obveznica i slično) kod kojih je poznata namjena kredita prikazuju u pripadajućoj kategoriji kredita (primjerice krediti za automobile).
A0224Krediti za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva kredit je odobren za financiranje potreba za dodatnim obrtnim sredstvima, za plaćanje obveza prema dobavljačima te za održavanje tekuće likvidnosti.
A0225Krediti za građevinarstvo

Kredit za građevinarstvo kredit je kojim se financira projekt izgradnje stambenoga ili poslovnog objekta isključivo namijenjenog daljnjoj prodaji na tržištu.
A0226Krediti za poljoprivredu

Kredit za poljoprivredu kredit je odobren za osnivanje, proširivanje ili unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstava. Ova skupina kredita uključuje i kredite odobrene poduzetnicima i obrtnicima namijenjene ulaganju u poljoprivredno-prehrambenu industriju (maslinarstvo, vinogradarstvo, ekološku proizvodnju zdrave hrane i sl.).
A0227Krediti za turizam

Kredit za turizam kredit je odobren za kupnju ili izgradnju novih, adaptaciju, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih turističkih kapaciteta (hotela, apartmana, soba, kampova, restorana, sportskih i drugih objekata i sl.) radi obavljanja turističke djelatnosti, uređenja i opremanja postojećih turističkih kapaciteta, nabavu plovila ili druge opreme radi iznajmljivanja turistima te refinanciranje namjenskih turističkih kredita odobrenih u drugim kreditnim institucijama.
A0228Krediti za investicije
Kredit za investiciju kredit je odobren za srednjoročno i dugoročno financiranje investicijskog projekta ili programa radi stvaranja, modernizacije i proširivanja proizvodnih postrojenja, investiranja u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park i plovila koja se upotrebljavaju u proizvodnji ili obavljanju djelatnosti te investiranja u ostala osnovna sredstva. Obuhvaćaju sve kredite za investicije koji se ne mogu svrstati u kredite za građevinarstvo, kredite za poljoprivredu ili u kredite za turizam.
A0229Krediti za financiranje izvoza
Kredit za financiranje izvoza kredit je kojem je namjena stimuliranje izvoza i osiguravanje uravnoteženoga novčanog toka izvoznicima.
A0232Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga
Gotovinski nenamjenski kredit odobrava se uz uvjet kreditne sposobnosti klijenta, a bez zaloga neke vrijednosti, odnosno instrumenta osiguranja (poput nekretnine, novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i sličnoga). Napominjemo da se takav kredit može osigurati samo zadužnicom i/ili ispravom o zapljeni osobnih primanja po pristanku dužnika.
A0233Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog
Gotovinski nenamjenski kredit odobrava se uz uvjet kreditne sposobnosti klijenta, ali uz obvezan zalog neke vrijednosti, odnosno instrumenta osiguranja (poput nekretnine, novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i sličnoga). Ako je poznata namjena kredita, on se prikazuje u pripadajućoj kategoriji (primjerice za kupnju automobila, obrazovanje i slično).
A0234Predujmovi za materijalnu imovinu
U ovu se stavku uključuju svi predujmovi koje je izvještajna institucija isplatila dobavljaču materijalne imovine.
A0235Revolving krediti

U ovu stavku uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– ne postoji obveza redovite otplate kredita

– klijent se može koristiti sredstvima ili ih povući do ugovorenog limita bez prethodne obavijesti izvještajnoj instituciji

– iznos raspoloživoga kredita može se povećavati ili smanjivati ovisno o povlačenju i otplati sredstava i

– kredit se može koristiti u više navrata.

Osim navedenog ova stavka uključuje i iznose odobrene putem kreditne linije koji još nisu otplaćeni (stanja na kraju mjeseca). Kreditna linija je ugovor između klijenta i izvještajne institucije koji omogućuje klijentu povlačenje predujmova u određenom razdoblju i do određenog limita te njihovu otplatu po vlastitom izboru prije isteka ugovorenog roka. Ne prikazuju se iznosi raspoloživi putem kreditnih linija koji još nisu povučeni ili iznosi koji su već otplaćeni.

Ova stavka ne uključuje revolving kredite odobrene putem kreditnih kartica i prekoračenja po transakcijskim računima.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0236Pokazatelj kreditiranja 1

U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od godine dana i

– preostalo dospijeće do godine dana.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0237Pokazatelj kreditiranja 2

U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od godine dana

– preostalo dospijeće dulje od godine dana i

– promjena kamatne stope u sljedećih 12 mjeseci.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0238Pokazatelj kreditiranja 3

U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od dvije godine i

– preostalo dospijeće do dvije godine.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0239Pokazatelj kreditiranja 4

U ovaj instrument uključuju se krediti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– izvorno dospijeće dulje od dvije godine

– preostalo dospijeće dulje od dvije godine i

– promjena kamatne stope u sljedeća 24 mjeseca.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0240Pokazatelj kreditiranja 5

U ovaj instrument uključuju se krediti s izvornim dospijećem duljim od jedne godine i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0241Pokazatelj kreditiranja 6

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem do (uključujući) jedne godine i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0242Pokazatelj kreditiranja 7

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem duljim od jedne do (uključujući) pet godina i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0243Pokazatelj kreditiranja 8

U ovaj instrument uključuju se krediti s preostalim dospijećem duljim od pet godina i promjenjivom kamatnom stopom.

Ova stavka prikazuje se samo u izvješću »KS«.

A0230Ostali krediti

Ostali krediti su ostali nespomenuti krediti koje je odobrila izvještajna institucija.
A0301Obveznice

Obveznica je dugoročni dužnički vrijednosni papir (s izvornim dospijećem dužim od jedne godine). Primjerice, kupac obveznice pozajmljuje iznos na koji obveznica glasi njezinu izdavatelju, a izdavatelj obveznice jamči da će tijekom utvrđenog razdoblja imatelju obveznice plaćati utvrđeni iznos kamata te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi (nominalnu vrijednost obveznice). U ovoj se stavci prikazuju i trezorski zapisi s izvornim dospijećem dužim od jedne godine.
A0302Komercijalni zapisi

Komercijalni zapis je kratkoročni utrživi vrijednosni papir (s izvornim dospijećem do jedne godine). Izdavatelj komercijalnog zapisa može biti svaka pravna osoba. U ovoj stavci ne prikazuju se blagajnički zapisi HNB-a i trezorski zapisi Ministarstva financija koje posjeduje izvještajna institucija.
A0303Blagajnički i trezorski zapisi

Blagajnički i trezorski zapisi kratkoročni su utrživi vrijednosni papiri (s izvornim dospijećem do jedne godine). Izdavatelji su državne riznice (ministarstva financija), državne agencije ili središnje banke. U Republici Hrvatskoj blagajničke zapise izdaje HNB, a trezorske zapise Ministarstvo financija.
A0304Certifikati o depozitu

Certifikat o depozitu zadužnica je kreditne institucije; to je prenosivi vrijednosni papir kojim kreditne institucije pribavljaju novčana sredstva. Certifikate o depozitu kreditne institucije »prodaju« emitirajući njihova izdanja u velikim iznosima ili ih izdaju na osnovi depozita. Ovdje se prikazuju certifikati o depozitu koje posjeduje izvještajna institucija.
A0305Faktoring

Faktoring je specifičan oblik financiranja pri kojem izvještajna institucija otkupljuje uz diskont klijentova potraživanja od kupaca proizašla s osnove isporuke robe ili pruženih usluga. S obzirom na značajke te vrste posla, neovisno o tome je li riječ o regresnom faktoringu (u kojem dobavljač jamči za obvezu kupca) ili o bezregresnom faktoringu (u kojem cjelokupni rizik naplate snosi izvještajna institucija, a dobavljač ne odgovara za naplativost predmeta faktoringa), kao protustranka navodi se kupac (dužnik predmeta faktoringa).
A0306Forfajting

Forfajting je specifičan oblik financiranja izvoznika pri kojem izvještajna institucija otkupljuje od izvoznika njegova potraživanja od kupaca, bez prava regresa. U pravilu se radi o transakcijama veće vrijednosti.
A0307Mjenice

Mjenica je vrijednosni papir upućen određenoj osobi i potpisan od izdavatelja kojim se on (trasant) obvezuje da će toj osobi isplatiti određenu svotu novca na određeni datum. Mjenica se može izdati po viđenju, na određeno vrijeme po viđenju, na određeno vrijeme od dana izdanja i na određeni dan. Mjenice obuhvaćene ovim izvještajnim instrumentom izvještajna institucija može držati u svome portfelju do njihova dospijeća ili ih prije dospijeća može prodati drugoj financijskoj instituciji ili trgovačkom društvu (reeskont mjenica).
A0308Obvezni blagajnički zapisi HNB-a

Ova stavka odnosi se na upisane obvezne blagajničke zapise HNB-a u skladu s Odlukom o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke.
A0401Dionice – redovne dionice

Redovna (obična) dionica vlasnički je vrijednosni papir koji svojem vlasniku daje pravo na upravljanje dioničkim društvom i pravo na sudjelovanje u dobiti (dividendi) dioničkog društva. Ova stavka uključuje i dionice zatvorenih investicijskih fondova.
A0402Dionice – povlaštene dionice

Povlaštena (preferencijalna, prioritetna) dionica vlasnički je vrijednosni papir koji svojem vlasniku osigurava određena povlaštena prava u odnosu na vlasnike redovnih dionica kao što su prvenstvo naplate dividende, prvenstvo naplate u postupku stečaja i sl. Povlaštene dionice ne daju vlasnicima pravo na upravljanje.
A0403Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima

Ova stavka odnosi se na udjele u novčanim i ostalim otvorenim investicijskim fondovima.
A0404Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dionička
Ova stavka odnosi se na vrijednost vlasničkog udjela izvještajne institucije u trgovačkim društvima koja nisu dionička.
A0501Opcije

Opcija je terminski ugovori kojim kupac plaćanjem određene kompenzacije (provizije ili premije) stječe pravo prodaje ili kupnje određenoga financijskog instrumenta ili robe protustranke po utvrđenoj cijeni na određeni datum u budućnosti. Za prodavatelja opcije koji je primio kompenzaciju nastaje obveza kupnje ili prodaje financijskog instrumenta na inicijativu vlasnika (kupca) opcije.
A0502Ugovori o razmjeni (engl. swaps)

Ugovor o razmjeni (engl. swap) ugovor je kojim su dvije strane ugovorile razmjenu utvrđenih vrijednosti (novčanih tokova) na određeno razdoblje.
A0503Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)

Forvard (engl. forward) terminski je ugovor koji se odnosi na odgođenu isporuku financijskih instrumenata ili robe. Kod takvih ugovora kupac i prodavatelj obvezuju se da će kupiti, odnosno isporučiti, na određeni datum u budućnosti, određeni financijski instrument ili robu po određenoj cijeni ili uz određeni prinos. Forvardi su nestandardizirani terminski ugovori i zaključuju se na neslužbenim tržištima.
A0504Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)

Ročnica je terminski ugovor koji se odnosi na odgođenu isporuku financijskih instrumenata ili robe. Kod takvih ugovora kupac i prodavatelj obvezuju se da će kupiti, odnosno isporučiti, na određeni datum u budućnosti, određeni financijski instrument ili robu po određenoj cijeni ili uz određeni prinos. Ročnice su standardizirani terminski ugovori kojima se trguje na organiziranim tržištima.
A0505Varanti (engl. warrants)

Varant je vrijednosni papir koji imatelju daje pravo kupnje dionice po unaprijed ugovorenoj cijeni u razdoblju do dospijeća, odnosno na datum dospijeća varanta, i čija se namira izvršava u novcu ili imovini na koju se varant odnosi.
A0506Ostale izvedenice

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute financijske izvedene instrumente.
A0507Promjena fer vrijednosti kod makrozaštite
Ova stavka odnosi se na promjenu fer vrijednosti odnosne varijable (zaštićenih stavki) kod makrozaštite fer vrijednosti.
A0601Tekuća porezna potraživanja

Tekuće porezno potraživanje iznos je potraživanja na osnovi plaćenih predujmova poreza i doprinosa tijekom obračunskog razdoblja i s osnove više plaćenih poreza i doprinosa u odnosu na utvrđene obveze za obračunsko razdoblje. Izvještajna institucija izvršava prijeboj tekuće porezne imovine i tekućih poreznih obveza u skladu s odredbama Međunarodnoga računovodstvenog standarda (MRS) 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.
A0602Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina jest iznos poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a odnosi se na: a) odbitne privremene razlike, b) prenesene neiskorištene porezne gubitke i c) prenesene neiskorištene porezne olakšice. Privremene razlike su razlike između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obveze u bilanci i porezne osnovice te imovine ili obveze. Odbitne privremene razlike privremene su razlike čija će posljedica biti iznosi koji se mogu odbiti pri određivanju oporezive dobiti (poreznoga gubitka) budućeg razdoblja u kojem će knjigovodstveni iznos imovine biti nadoknađen ili u kojem će obveza biti podmirena. Porezna osnovica imovine ili obveza jest iznos pripisan toj imovini ili obvezi za porezne svrhe. Izvještajna institucija izvršava prijeboj odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza u skladu s odredbama MRS-a 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.
A0603Potraživanja s osnove naknada
Ova stavka odnosi se na potraživanja s osnove naknada i/ili provizija.
A0701Potraživanja s osnove kartica s odgodom plaćanja (engl. charge card)

Kartica s odgodom plaćanja (engl. charge card) kartica je kod koje je komitent dužan, bez plaćanja kamata, podmiriti svoje obveze nakon što o tome dobije obavijest od izvještajne institucije, obično jedanput na mjesec. Troškovi povezani s karticom s odgodom plaćanja koje komitent plaća jesu naknada i kazne za neplaćanje o dospijeću potraživanja s osnove kartice. Kod ove kartice nema mogućnosti prenošenja potraživanja izdavatelja kartice iz jednog mjeseca u drugi kao kod kreditne kartice.
A0702Preplate premija osiguranja
Preplata premije osiguranja dio je ukupno plaćene premije koji treba biti alociran tijekom sljedećega obračunskog razdoblja. Preplate premija osiguranja rezultat su činjenice da se premije osiguranja, općenito, uplaćuju na početku razdoblja koje osiguranje pokriva, a to se razdoblje obično ne poklapa s obračunskim razdobljem. Zbog toga se na kraju obračunskog razdoblja, kada je bilanca stanja sastavljena, dijelovi premija osiguranja uplaćenih tijekom obračunskog razdoblja upotrebljavaju za pokriće rizika u sljedećem razdoblju. Ove preplate odnose se samo na neživotna osiguranja.
A0703Plemeniti metali

Ova stavka odnosi se na zlatne poluge i sve vrste zlatnika, predmete od zlata i lom-zlata te plemenite metale, kao što su platina, srebro, nikal i slično.
A0704Monetarno zlato

Ovu stavku ima samo HNB.
A0802Zemljišta – preuzeta
Ova stavka odnosi se na zemljišta koja je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koja ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0902«.
A0803Građevinski objekti – preuzeti
Ova stavka odnosi se na građevinske objekte koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0903«.
A0804Postrojenja i oprema – preuzeti
Ova stavka odnosi se na postrojenja i opremu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0904«.
A0805Namještaj, transportni uređaji i slična imovina – preuzeti
Ova stavka odnosi se na namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0905«.
A0806Stambene zgrade i stanovi – preuzeti
Ova stavka odnosi se na stambene zgrade i stanove koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0906«.
A0807Ostala materijalna imovina – preuzeta
Ova stavka odnosi se na ostalu materijalnu imovinu koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine i koja ne ispunjava uvjete opisane u instrumentu »A0907«.
A0902Zemljišta

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u zemljišta (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja (MSFI) 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u zemljišta koja je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koja vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0903Građevinski objekti

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u građevinske objekte (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema MSFI-ju 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

A0904Postrojenja i oprema

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u postrojenja i opremu (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema MSFI-ju 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u postrojenja i opremu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0905Namještaj, transportni uređaji i slična imovina

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema MSFI-ju 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0906Stambene zgrade i stanovi

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u stambene zgrade i stanove (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema MSFI-ju 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

A0907Ostala materijalna imovina

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u ostalu materijalnu imovinu (MRS 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema MSFI-ju 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema MRS-u 40 i

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u ostalu materijalnu imovinu koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojom se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koju vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A1002Goodwill
Ova stavka odnosi se na vrijednost goodwilla u skladu s odredbama MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja.
A1003Aplikativni softver
Ova stavka odnosi se na softver koji nije dio hardvera (točka 3. MRS-a 38 – Nematerijalna imovina).
A1004Ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu
Ova stavka odnosi se na ulaganja u nematerijalnu imovinu u svrhu stjecanja prava korištenja materijalnom imovinom, koja nije u vlasništvu kreditne institucije, a prema ugovoru o operativnom lizingu, najmu ili zakupu.
A1005Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu
Ova stavka odnosi se na ulaganja radi poboljšanja funkcionalnih svojstava odnosno povećanja upotrebne vrijednosti (investicijsko održavanje) materijalne imovine kojom se kreditna institucija koristi na osnovi operativnog lizinga, najma ili zakupa.
A1006Ostala nematerijalna imovina
Ova stavka odnosi se na ostalu nematerijalnu imovinu koja se može identificirati kao nenovčana imovina bez fizičkih obilježja.
A9992Razgraničeni troškovi
Ova se stavka odnosi na razgraničene troškove izvještajne institucije.
A9993Potraživanje za upisani, a neuplaćeni kapital
Ova potraživanja odnose se na potraživanja izvještajne institucije za upisani, a neuplaćeni kapital.
A9994Posebna prava vučenja
Ovu stavku ima samo HNB.
A9995Kvota u Međunarodnome monetarnom fondu
Ovu stavku ima samo HNB.
A9996Prolazne stavke
Prolazne stavke su sredstva koja su u postupku prijenosa između izvještajnih institucija. Ove stavke uključuju prolazne račune, čekove i ostale instrumente plaćanja poslane na naplatu.
A9997Ograničene stavke
Ograničene stavke su sredstva koja se ne knjiže u ime klijenta, ali se svejedno odnose na sredstva klijenta; primjerice sredstva koja čekaju ulaganje, prijenos ili namiru.
A9998Nenaplaćena dospjela potraživanja s osnove izvedenih instrumenata
Ovaj instrument odnosi se na dospjeli izvedeni instrument koji nije izvršen, odnosno gdje nije bilo ni realnih odljeva ni realnih priljeva novčanih tokova o dospijeću kod bilo koje protustranke, a fer vrijednost izvedenog instrumenta o dospijeću je pozitivna.
A9999Ostala aktiva

Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu aktivu. U ovu stavku uključuju se doprinosi izvještajne institucije u jamstveni fond klirinškog društva. Izvještajna institucija izvršava prijeboj određenih stavki imovine i obveza koje su povezane s obvezom koja proizlazi iz propisa (spomeničkom rentom, članarinama turističkim zajednicama, naknadama za općekorisne funkcije šuma i sl.), a za koje je prijeboj omogućen u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.

Potraživanja od kupaca, ugovorna imovina (koja se iskazuje u skladu s MSFI-jem 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima) te potraživanja na temelju najma (koja se iskazuju u skladu s MRS-om 17 – Najmovi), za koje je potrebno provoditi umanjenje vrijednosti u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti, za izvještajne se potrebe iskazuju na instrumentu »A9999« Ostala aktiva u portfelju »ATR« Portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po amortiziranom trošku.
Stavke pasive

P0101Gotov novac u optjecaju – novčanice
Ovu stavku ima samo HNB.
P0102Gotov novac u optjecaju – kovani novac
Ovu stavku ima samo HNB.
P0201Transakcijski računi
Transakcijski račun je račun preko kojeg vlasnik računa u izvještajnoj instituciji plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument samo za prikaz novčanih sredstava na računima s potražnim stanjem. Transakcijski račun je račun otvoren kod izvještajne institucije na temelju ugovora o otvaranju takvog računa.
P0202Štedni depoziti

Štedni depoziti su depoziti koji nemaju unaprijed utvrđeni datum dospijeća ili otkazni rok te na čiji teret deponent ne može davati platne naloge bezgotovinskoga platnog prometa. Takvi računi namijenjeni su prije svega štednji. Ova stavka uključuje i oročene depozite s rokom oročenja od jednog dana.
P0203Oročeni depoziti

Oročeni depoziti su depoziti čije se upotrebe deponent odriče na određeno dogovoreno vrijeme. Sredstva oročenih depozita ne mogu se koristiti za plaćanja. Ova stavka uključuje i oročene depozite s ugovorenim otkaznim rokom kod kojih zahtjev za raspolaganje sredstvima nije još podnesen. Oročeni depoziti s rokom oročenja od jednog dana uključuju se u instrument »P0202« Štedni depoziti.
P0204Depoziti u otkaznom roku

Depoziti u otkaznom roku štedni su depoziti i oročeni depoziti kod kojih je podnesen zahtjev za raspolaganje sredstvima u skladu s odredbama obilježja »Otkazni rok«.
P0205Ograničeni depoziti

Ograničeni depoziti su razni privremeni (ograničeni) depoziti koji mogu biti s određenom svrhom preneseni s tekućih računa i žiroračuna (primjerice sredstva izdvojena po nalogu suda i slično).
P0206Blokirani depoziti

Ova stavka odnosi se na obveze izvještajne institucije na osnovi devizne štednje stanovništva koja je regulirana Zakonom o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske.
P0207Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima

Ova stavka odnosi se na obveze izvještajne institucije po primljenim kreditima s osnove prekoračenja po tekućim računima.
P0208Primljeni prekonoćni krediti

Krediti čija se otplata mora izvršiti do kraja prvoga sljedećega radnog dana nakon dana na koji je kredit odobren.
P0209Krediti na osnovi repo poslova

Krediti na osnovi repo poslova protustavka su novčanih sredstava primljenih u zamjenu za vrijednosne papire (zlato) koje su izvještajne institucije prodale po određenoj cijeni uz čvrstu obvezu ponovne kupnje istih (ili sličnih) vrijednosnih papira (zlata) po fiksnoj cijeni na određeni datum u budućnosti. Iznosi koje su primile izvještajne institucije u zamjenu za vrijednosne papire (zlato), a koji su preneseni nekoj trećoj strani (»privremeni stjecatelj«) razvrstavaju se u »ugovore o ponovnoj kupnji« kada postoji čvrsta obveza, a ne samo mogućnost, izvršenja obratne operacije. To podrazumijeva da izvještajne institucije zadržavaju stvarno (ekonomsko) vlasništvo nad osnovnim vrijednosnim papirima (zlatom) tijekom operacije. U tom smislu prijenos zakonskog vlasništva nije relevantna stavka za utvrđivanje postupanja s operacijama koje nalikuju repo operacijama. Na ovoj se stavci prikazuju i primljeni krediti uz financijsko osiguranje u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke.
P0210Financijski najam (engl. leasing)

Ugovor o financijskom najmu ugovor je kojim zakonski vlasnik imovine (trajnog dobra) (»najmodavac«) daje u najam predmetnu imovinu trećoj strani (»najmoprimac«) na rok koji čini gotovo cijeli ako ne i cijeli ekonomski životni vijek imovine, u zamjenu za obroke plaćanja koji pokrivaju trošak dobra plus uračunati kamatni trošak. Smatra se da najmoprimac zapravo prima sve koristi koje proizlaze iz korištenja navedenim dobrom i da snosi troškove i rizike povezane s vlasništvom. U izvještajne svrhe financijski najam smatra se kreditom koji najmodavac daje najmoprimcu i kojim najmoprimcu omogućava kupnju imovine (trajnog dobra). Financijski najam koji je primio MFI (u ulozi najmoprimca) mora se prikazati u ovoj stavci. Imovina (trajno dobro) knjiži se u odgovarajućoj stavci u bilanci MFI-ja.
P0211Primljeni sindicirani krediti

Sindicirani kredit posebna je vrsta financijskoga kredita u kojem sudjeluju dva ili više davatelja kredita. Ova stavka odnosi se na obveze izvještajne institucije prema protustranci krajnjem davatelju kredita na temelju njegova udjela u sindiciranome kreditu.
P0212Ostali primljeni krediti

Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije s osnove ostalih nespomenutih kredita koje je primila.
P0213Maržni depoziti

Maržne depozite u okviru ugovora o izvedenicama potrebno je razvrstati u ovu stavku ako predstavljaju gotovinski kolateral koji je deponiran kod MFI-ja te ako ostaju u vlasništvu deponenta i ako se mogu vratiti deponentu po isteku ugovora. Maržni depoziti koje je primila izvještajna institucija uključuju se u ovu stavku samo ako MFI ima izvore sredstava koji su slobodno dostupni za daljnje odobravanje kredita. Kad je dio maržnog depozita koji je primio MFI potrebno proslijediti drugom sudioniku na tržištu izvedenih instrumenata (primjerice klirinškoj kući), u načelu se samo onaj dio koji ostaje na raspolaganju MFI-ju razvrstava u stavku »Maržni depozit«. Preostali dio uključuje se u instrument »P9999« Ostala pasiva.
P0214Izdvojena obvezna pričuva
Ovu stavku ima samo HNB.
P0215Granična obvezna pričuva
Ovu stavku ima samo HNB.
P0216Posebna obvezna pričuva
Ovu stavku ima samo HNB.
P0217Ostali depoziti
Ovu stavku ima samo HNB.
P0301Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)

Elektronički novac zasnovan na hardveru čine elektronički proizvodi kod kojih protustranke dobivaju prijenosni elektronički uređaj, a to je obično kartica s integriranim sklopom koja sadržava mikroprocesorski čip.
P0302Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)

Elektronički novac zasnovan na softveru čine elektronički proizvodi koji se koriste posebnim softverom na osobnom računalu i koji obično služe za prijenos elektroničke vrijednosti preko telekomunikacijskih mreža kao što je internet.
P0401Izdani udjeli fondova

Ova stavka odnosi se na izdane udjele fondova. Ovu stavku ima samo otvoreni investicijski fond.
P0501Obveznice

Obveznica je dugoročni dužnički vrijednosni papir (s izvornim dospijećem dužim od jedne godine). Primjerice, kupac obveznice pozajmljuje iznos na koji obveznica glasi njezinu izdavatelju, a izdavatelj obveznice jamči da će tijekom utvrđenog razdoblja imatelju obveznice plaćati utvrđeni iznos kamata te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi (nominalnu vrijednost obveznice).
P0502Komercijalni zapisi

Komercijalni zapis je kratkoročni utrživi vrijednosni papir (s izvornim dospijećem do jedne godine).
P0503Blagajnički zapisi HNB-a
Blagajnički zapis HNB-a kratkoročni je utrživi vrijednosni papir (s izvornim dospijećem do jedne godine). Ovu stavku ima samo HNB.
P0504Obvezni blagajnički zapisi HNB-a
Obvezni blagajnički zapis HNB-a kratkoročni je neutrživi vrijednosni papir izdan u skladu s Odlukom o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke. Ovu stavku ima samo HNB.
P0505Certifikati o depozitu
Certifikat o depozitu zadužnica je kreditne institucije; to je prenosivi vrijednosni papir kojim ona pribavlja novčana sredstva. Ova stavka odnosi se na certifikate o depozitu koje kreditna institucija »prodaje« emitirajući njihova izdanja u velikim iznosima ili ih izdaje na temelju depozita.
P0506Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)
Instrumenti se mogu smatrati neprenosivima u smislu postojanja ograničenja transfera zakonitog vlasništva nad instrumentima, što znači da se njima ne može trgovati, ili, iako su tehnički utrživi, njima se ne može trgovati jer ne postoji organizirano tržište.
P0601Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling

Short selling je transakcija kod koje se izvještajna institucija obvezuje da će u budućnosti isporučiti vrijednosni papir ili robu koje još nema u svom portfelju očekujući da će zaraditi na padu njihove vrijednosti. Navedene vrijednosne papire ili robu izvještajna institucija prima na osnovi obratne repo transakcije ili na osnovi posudbe. Za razliku od terminskih ugovora, kod kojih je odnosna (engl. underlying) varijabla cijena vrijednosnog papira ili robe te kod kojih se plaćanje i isporuka vrijednosnog papira ili robe provode istodobno, na ugovoreni dan u budućnosti, kod transakcija short selling izvještajna institucija prima novac na dan kada knjiži financijsku obvezu kojom trguje do isporuke samoga vrijednosnog papira ili robe na ugovoreni dan u budućnosti.
P0602Obveze s osnove naknada
Ova stavka odnosi se na obveze s osnove naknada i/ili provizija.
P0701Opcije

Opcija je terminski ugovor na osnovi kojeg kupac plaćanjem određene kompenzacije (provizije ili premije) stječe pravo prodaje ili kupnje određenoga financijskog instrumenta ili robe od protustranke po utvrđenoj cijeni na određeni datum u budućnosti. Za prodavatelja opcije koji je primio kompenzaciju nastaje obveza kupnje ili prodaje financijskog instrumenta na inicijativu vlasnika (kupca) opcije.
P0702Ugovori o razmjeni (engl. swaps)

Ugovor o razmjeni (engl. swap) ugovor je kojim su dvije strane ugovorile razmjenu utvrđenih vrijednosti (novčanih tokova) na određeno razdoblje.
P0703Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)

Forvard (engl. forward) terminski je ugovor koji se odnosi na odgođenu isporuku financijskih instrumenata ili robe. Kod takvih ugovora kupac i prodavatelj obvezuju se da će kupiti, odnosno isporučiti, na određeni datum u budućnosti, određeni financijski instrument ili robu po određenoj cijeni ili uz određeni prinos. Forvardi su nestandardizirani terminski ugovori i zaključuju se na neslužbenim tržištima.
P0704Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)

Ročnica je terminski ugovor koji se odnosi na odgođenu isporuku financijskih instrumenata ili robe. Kod takvih ugovora kupac i prodavatelj obvezuju se da će kupiti, odnosno isporučiti, na određeni datum u budućnosti, određeni financijski instrument ili robu po određenoj cijeni ili uz određeni prinos. Ročnice su standardizirani terminski ugovori kojima se trguje na organiziranim tržištima.
P0705Varanti (engl. warrants)

Varant je vrijednosni papir koji imatelju daje pravo kupnje dionice po unaprijed ugovorenoj cijeni u razdoblju do dospijeća, odnosno na datum dospijeća varanta, i čija se namira izvršava u novcu ili imovini na koju se varant odnosi.
P0706Ostale izvedenice
Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute financijske izvedene instrumente.
P0708Promjena fer vrijednosti kod makrozaštite
Ova stavka odnosi se na promjenu fer vrijednosti odnosne varijable (zaštićenih stavki) kod makrozaštite fer vrijednosti.
P0801Rezervacije za troškove restrukturiranja

Rezervacije za troškove restrukturiranja postoje kad je izvještajna institucija donijela detaljan formalni plan restrukturiranja ili kad je započela s provedbom tog plana u skladu s odredbama MRS-a 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina, točke 70. – 83.
P0802Rezervacije za troškove sudskih sporova

Pod sudskim sporovima koji se vode protiv izvještajne institucije podrazumijevaju se oni sporovi u kojima je izvještajna institucija tuženik odnosno okrivljenik te posljedica kojih, ako ih izvještajna institucija izgubi, može biti povećanje njezinih obveza i odljev novčanih sredstava za podmirenje tih obveza. Iznos rezervacija za troškove sudskih sporova utvrđuje se u skladu s MRS-om 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina, a knjiži se u poslovnim knjigama izvještajne institucije kao trošak rezerviranja razdoblja u kojem je rezerviranje priznato te u pasivi bilance kao rezervacije za sudske sporove pokrenute protiv izvještajne institucije.
P0803Rezervacije za obveze prema zaposlenicima

Rezervacije za obveze prema zaposlenicima dugoročne su obveze proizašle iz obveza prema zaposlenicima u skladu s MRS-om 19 – Primanja zaposlenih. Istovjetne kratkoročne obveze iskazuju se na instrumentu »P9999«.
P0804Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima

Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima jesu obveze izvještajne institucije prema bivšim zaposlenicima poslije prestanka rada u skladu s MRS-om 19 – Primanja zaposlenih (primjerice obveze s osnove planova definiranih primanja ili otpremnine pri umirovljenju) i druge moguće obveze prema bivšim zaposlenicima u skladu s MRS-om 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina.
P0806Rezervacije za štetne ugovore

Štetan ugovor je vrsta ugovora prema kojem su troškovi povezani s ispunjenjem uvjeta predviđenih ugovorom veći od ekonomske koristi koja se realizacijom ugovora postiže. Štetni ugovori pojavljuju se u situacijama kada se izvještajna institucija obvezala ispuniti obveze koje su veće od onih koje su izvorno utvrđene ugovorom. Ako je izvještajna institucija sklopila štetni ugovor, sadašnja obveza prema tom ugovoru treba se priznati i mjeriti kao rezervacija.
P0807Ostale rezervacije

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute rezervacije izvještajne institucije.
P0901Tekuće porezne obveze

Tekuća porezna obveza iznos je obveza po porezima prema pripadajućim poreznim propisima. Izvještajna institucija izvršava prijeboj tekuće porezne imovine i tekućih poreznih obveza u skladu s odredbama MRS-a 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.
P0902Odgođene porezne obveze

Odgođena porezna obveza jest iznos poreza na dobit za plaćanje u budućim razdobljima, a odnosi se na oporezive privremene razlike.

Privremene razlike su razlike između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obveze u bilanci i porezne osnovice te imovine ili obveze. Oporezive privremene razlike jesu privremene razlike čija će posljedica biti oporezivi iznosi pri određivanju oporezive dobiti (poreznoga gubitka) u budućim razdobljima kada će knjigovodstveni iznos imovine biti nadoknađen ili kada će obveza biti podmirena. Porezna osnovica imovine ili obveza jest iznos pripisan toj imovini ili obvezi za porezne svrhe. Izvještajna institucija izvršava prijeboj odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza u skladu s odredbama MRS-a 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.

P1002Obveze s osnove objavljene dividende

Ova stavka odnosi se na iznos obveza nastalih na osnovi obavijesti o podjeli dividende dioničarima.
P1003Obveze prema zaposlenicima

Ova stavka odnosi se na iznos obveza prema zaposlenicima (za bruto plaću i doprinose, prehranu, regres itd.).
P1101Dionički kapital – redovne dionice

Redovna (obična) dionica vlasnički je vrijednosni papir koji svojem vlasniku daje pravo na upravljanje dioničkim društvom i pravo na sudjelovanje u dobiti (dividendi) dioničkog društva.
P1102Dionički kapital – povlaštene dionice

Povlaštena (preferencijalna, prioritetna) dionica vlasnički je vrijednosni papir koji svojem vlasniku osigurava određena povlaštena prava u odnosu na vlasnike redovnih dionica kao što su prvenstvo naplate dividende, prvenstvo naplate u postupku stečaja i sl. Povlaštene dionice ne daju vlasnicima pravo na upravljanje.
P1103Upisani, a neuplaćeni kapital
Ova stavka odnosi se na vrijednost upisanoga, a neuplaćenoga kapitala. Ova stavka prikazuje se samo u konsolidiranim izvješćima.
P1104Dionički kapital – vlastite redovne dionice

Vlastite redovne dionice izdane su i plaćene redovne dionice koje je izvještajna institucija izdavatelj ponovo stekla. Za potrebe izvještavanja zasebno se iskazuju nominalna vrijednost i trošak ulaganja.
P1126Dionički kapital – vlastite povlaštene dionice
Vlastite povlaštene dionice izdane su i plaćene povlaštene dionice koje je izvještajna institucija izdavatelj ponovo stekla. Za potrebe izvještavanja zasebno se iskazuju nominalna vrijednost i trošak ulaganja.
P1105Komponenta kapitala složenih financijskih instrumenata
Ako je financijski instrument složen i sastoji se od komponente obveze i komponente kapitala, u ovoj stavci navodi se rezidualni iznos koji preostane nakon oduzimanja zasebno utvrđenog iznosa komponente obveze od fer vrijednosti instrumenta kao cjeline. Tako je obveznica ili sličan instrument koji vlasnik može konvertirati u fiksni broj redovnih dionica društva složeni financijski instrument. Takav instrument sadržava dvije komponente: financijsku obvezu (obvezujući ugovor o isporuci novca ili druge financijske imovine) i vlasnički instrument (opcija kupnje koja imatelju osigurava pravo da, u određenom razdoblju, konvertira instrument u fiksni broj redovnih dionica društva). U bilanci se komponenta obveze prikazuje odvojeno od komponente kapitala.
P1107Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica

Kapitalni dobitak pri izdavanju dionica rezerva je kapitala koju ostvaruje dioničko društvo kada izdane dionice prodaje po tržišnoj vrijednosti koja je veća od nominalne. Drugim riječima, kapitalni dobitak je razlika između tržišne vrijednosti prodanih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti.
P1108Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica

Kapitalni dobitak je pozitivna razlika između tržišne vrijednosti prodanih vlastitih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Kapitalni gubitak je gubitak koji nastaje prodajom vlastitih dionica po cijeni nižoj od cijene po kojoj su kupljene. Drugim riječima, kapitalni je gubitak negativna razlika između tržišne cijene vlastitih dionica i njihove knjigovodstvene vrijednosti.
P1109Zadržana dobit (gubitak)

Zadržana dobit (gubitak) dio je vlasničke glavnice društva, koja (koji) je nastala (nastao) zadržavanjem dijela ostvarene dobiti (prenošenjem gubitka) iz prethodnih obračunskih razdoblja, osim dobiti (gubitka) prethodne godine koji se prikazuju u stavci P1110 Dobit (gubitak) prethodne godine.
P1110Dobit (gubitak) prethodne godine

Ova stavka odnosi se na iznos neraspoređene dobiti odnosno nepokrivenoga gubitka iz prethodne godine dok se ne donese odluka o upotrebi te dobiti odnosno o načinu pokrića toga gubitka.
P1111Dobit (gubitak) tekuće godine

Ova stavka odnosi se na iznos neto dobiti ili gubitka ostvarenog tijekom kalendarske godine do posljednjeg dana izvještajnog razdoblja. U konsolidiranim izvješćima ovaj se instrument odnosi na dio dobiti (gubitka) tekuće godine koji pripada većinskim vlasnicima.
P1112Zakonske rezerve

Ova stavka odnosi se na iznos kapitalnih rezervi formiranih u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.
P1113Statutarne i ostale kapitalne rezerve

Ova stavka odnosi se na iznos kapitalnih rezervi formiranih u skladu sa statutom izvještajne institucije te sa Zakonom o trgovačkim društvima.
P1114Rezerve za opće bankovne rizike

Ova stavka odnosi se na iznos rezervi za opće bankovne rizike.
P1115Manjinski udio

Manjinski udio je iznos neto imovine svih konsolidiranih ovisnih društava koja nisu u vlasništvu nadređene izvještajne institucije nego čine manjinsko vlasništvo drugih dioničara tih društava, a prikazuje se samo u konsolidiranim izvješćima. Ovaj instrument obuhvaća i dio dobiti (gubitka) tekuće godine (i ostalih stavki kapitala) koji pripada manjinskim vlasnicima.
P1116Translacijska razlika

Translacijska razlika je tečajna razlika koja proizlazi iz razlike među valutama u kojima su iskazana financijska izvješća društva koje se konsolidira i nadređenog društva. Pri uključivanju financijskih izvješća inozemnog subjekta u financijska izvješća izvještajne institucije valja poštovati uobičajene postupke konsolidiranja. Međutim, međusobno prebijanje imovine i obveza nije dopušteno bez prikazivanja rezultirajuće promjene tečaja u konsolidiranim financijskim izvješćima. U financijskim izvješćima koja uključuju i inozemno poslovanje izvještajne institucije (primjerice konsolidirana financijska izvješća kada inozemno poslovanje predstavlja ovisni subjekt) takve se tečajne razlike trebaju početno priznati kao zasebna komponenta kapitala i rezervi te priznati u računu dobiti i gubitka kod prodaje neto ulaganja. Ova stavka prikazuje se samo u konsolidiranim izvješćima.
P1117Dividende isplaćene tijekom tekuće godine
Ova stavka odnosi se na dioničarima isplaćeni dio dobiti u novcu. Ova stavka prikazuje se samo u konsolidiranim izvješćima.
P1127Ostali izdani instrumenti kapitala

Ova stavka odnosi se na instrumente kapitala koji jesu financijski instrumenti, ali nisu razvrstani u instrumente redovnih ili povlaštenih dionica ili u instrument »P1105«.
P1128Ostali kapital

Ova stavka odnosi se na instrumente kapitala koji nisu financijski instrumenti. Ova stavka, među ostalim, uključuje i plaćanja na temelju dionica namirom u glavničkim instrumentima (MSFI 2, točka 10.).
P1129Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Ova stavka odnosi se na akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit, tj. akumulirane stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u dobit ili gubitak kako je propisano ili dopušteno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
P1130Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjela

Ova stavka odnosi se na akumuliranu dobit ili akumulirane gubitke stvorene u prethodnim godinama na osnovi ulaganja u ovisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke poslove koji se vrednuju po metodi udjela.
P9991Alokacija posebnih prava vučenja
Ovu stavku ima samo HNB.
P9993Razgraničeni prihodi
Ova se stavka odnosi na razgraničene prihode izvještajne institucije.
P9994Račun 1 Međunarodnoga monetarnog fonda
Ovu stavku ima samo HNB.
P9995Račun 2 Međunarodnoga monetarnog fonda
Ovu stavku ima samo HNB.
P9996Prolazne stavke
Prolazne stavke odnose se na obveze koje su u postupku prijenosa između izvještajnih institucija. Ove stavke uključuju prolazne račune, izdane, a neizvršene platne naloge i slično.
P9997Ograničene stavke
Ograničene stavke obuhvaćaju obveze koje se ne knjiže u ime klijenta, ali se svejedno odnose na sredstva klijenata, primjerice sredstva koja čekaju ulaganje, prijenos ili namiru.
P9998Dospjele obveze s osnove izvedenih financijskih instrumenata
Ovaj instrument odnosi se na dospjeli izvedeni financijski instrument koji nije izvršen, odnosno gdje nije bilo ni realnih odljeva ni priljeva novčanih tokova o dospijeću kod bilo koje protustranke, a fer vrijednost izvedenog instrumenta o dospijeću je negativna.
P9999Ostala pasiva

Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu pasivu. Izvještajna institucija izvršava prijeboj određenih stavki imovine i obveza koje su povezane s obvezom koja proizlazi iz propisa (spomeničkom rentom, članarinama turističkim zajednicama, naknadama za općekorisne funkcije šuma i sl.), a za koje je prijeboj omogućen u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.


Izvanbilančne stavke

I0101Garancije

Garancija je pravni dokument kojim se osigurava plaćanje dužnika vjerovniku. Izdavanjem garancije kreditna se institucija obvezuje da će isplatiti vjerovnika ako dužnik (nalogodavac za izdavanje garancije) ne izvrši svoju obvezu. Ako kreditna institucija isplati vjerovnika na temelju izdane garancije, nastaje dospjelo potraživanje od dužnika koje se uključuje u bilančnu stavku A0208 Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava. Izdane garancije iskazuju se kao izvanbilančne obveze, a isknjižuju se iz izvanbilančne evidencije nakon isteka ugovorenog roka ili izvršenog plaćanja po garanciji.
I0102Nepokriveni akreditivi

Nepokriveni akreditiv je dokument izdan od izvještajne institucije koji garantira plaćanje određene svote na temelju garancije ili čeka. Navodi se iznos neiskorištenih i nepokrivenih akreditiva, uključujući i sve nastale pravne obveze izdavanja ovakvih akreditiva, koje je izdala izvještajna institucija. Pokriveni akreditivi ne iskazuju se u izvanbilančnim, nego u bilančnim stavkama P0202 Štedni depoziti.
I0103Mjenična jamstva

Ova stavka odnosi se na iznos mjeničnih jamstava (avala) po kojima izvještajna institucija kao mjenični jamac (avalist) jamči za ispunjenje mjenične obveze nekoga od mjeničnih dužnika. Ova stavka obuhvaća i iznos mjenica koje je izvještajna institucija reeskontirala kod druge financijske institucije ili trgovačkog društva, a za koje ne prestaje važiti obveza plaćanja (kod indosiranih mjenica kad prvi dužnik ne izvrši plaćanje).
I0104Revolving krediti

Revolving kredit je ugovor na temelju kojega davatelj kredita stavlja na raspolaganje klijentu određeni novčani iznos, s tim da se korisnik kredita može u svakom trenutku koristiti tim sredstvima u obliku kontinuiranoga kratkoročnoga kredita. Iznos je raspoloživih sredstava obnovljiv. Svako korištenje smanjuje iznos raspoloživih sredstava, a vraćanje kredita obnavlja ih do prvotnoga odobrenog iznosa kredita.
I0105Okvirni maržni krediti

Ova stavka odnosi se na neiskorišteni iznos maržnih kredita koji se odobravaju kao okvirni maržni krediti.
I0106Ostali okvirni krediti i obveze financiranja

Ova stavka odnosi se na ugovorene, a neiskorištene iznose kredita. U ovu stavku valja uključiti kredite koje je izvještajna institucija obvezna staviti u tečaj na inicijativu korisnika kredita.
I0107Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke

Ova stavka odnosi se na neiskorišteni iznos svih ostalih rizičnih klasičnih izvanbilančnih zapisa.
I0108Akceptirane mjenice
Akcept mjenice je prihvaćanje mjenične obveze od strane trasata kojega je pri izdavanju mjenice trasant pozvao da akceptira mjenicu. Akceptiranjem mjenice izvještajna institucija postaje akceptant i ujedno glavni mjenični dužnik.


Stavke zaštite

B0000Zaštićena imovina
Ova stavka odnosi se na iznos izloženosti izvještajne institucije koji je osiguran različitim kolateralima.
B0001Zaštita imovine – financijski kolateral, depozit
Ova stavka odnosi se na financijski kolateral – depozit.
B0002Zaštita imovine – financijski kolateral, vrijednosni papir
Ova stavka odnosi se na financijski kolateral – vrijednosni papir.
B0010Zaštita imovine – financijski kolateral, ostalo
Ova stavka odnosi se na prethodno nespomenute vrste financijskoga kolaterala.
B0003Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, garancije i jamstva
Ova stavka odnosi se na nematerijalnu kreditnu zaštitu – garancije, jamstva i kontragarancije.
B0004Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, kreditne izvedenice
Ova stavka odnosi se na nematerijalnu kreditnu zaštitu – kreditne izvedenice.
B0011Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, ostalo
Ova stavka odnosi se na prethodno nespomenute vrste nematerijalne kreditne zaštite.
B0005Zaštita imovine – kolateral, stambena nekretnina
Ova stavka odnosi se na kolateral – stambenu nekretninu.
B0006Zaštita imovine – kolateral, poslovna nekretnina
Ova stavka odnosi se na kolateral – poslovnu nekretninu.
B0008Zaštita imovine – gotovinski polog kod treće institucije
Ova stavka odnosi se na gotovinski polog kod treće institucije.
B0009Zaštita imovine – polica životnog osiguranja
Ova stavka odnosi se na policu životnog osiguranja.
B0012Zaštita imovine – ostala materijalna kreditna zaštita
Ova stavka odnosi se na prethodno nespomenute vrste materijalne kreditne zaštite.
C0000Zaštićena obveza
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran kolateralima.
C0001Zaštita obveza – financijski kolateral, depozit
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran financijskim kolateralom – depozitom.
C0002Zaštita obveza – financijski kolateral, vrijednosni papir
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran financijskim kolateralom – vrijednosnim papirom.
C0003Zaštita obveza – nematerijalna zaštita, garancije i jamstva
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran nematerijalnom kreditnom zaštitom – garancijama, jamstvima i kontragarancijama.
C0004Zaštita obveza – nematerijalna zaštita, kreditne izvedenice
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran nematerijalnom kreditnom zaštitom – kreditnim izvedenicama.
C0005Zaštita obveza – kolateral, stambena nekretnina
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran kolateralom – stambenom nekretninom.
C0006Zaštita obveza – kolateral, poslovna nekretnina
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran kolateralom – poslovnom nekretninom.
C0007Zaštita obveza – ostali instrumenti zaštite
Ova stavka odnosi se na iznos obveza izvještajne institucije prema nerezidentima osiguran prethodno nespomenutim instrumentima zaštite.


Stavke ostalih informacija

D0001Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RH

Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u izvještajnoj instituciji, u organizacijskim dijelovima koji se nalaze u RH. Navodi se broj plaćenih zaposlenika na posljednji dan izvještajnog razdoblja, koji su prema ugovoru o radu zaposleni u izvještajnoj instituciji na određeno ili neodređeno vrijeme.

Uključuju se i: vlasnici poslovnog subjekta ako rade i primaju redovitu plaću; pripravnici/vježbenici, studenti i ostale osobe koje školuje tvrtka i koje imaju formalnu obvezu raditi barem dio radnog vremena; vanjski suradnici koji povremeno obavljaju poslove na osnovi npr. ugovora o djelu ili autorskih ugovora, bez obzira na formalni status (umirovljenici, nezaposleni i sl.), pod uvjetom da ne rade u nekom drugom poslovnom subjektu; osobe koje iz nekih razloga privremeno nisu na poslu zbog bolesti, godišnjeg odmora, rodiljnog dopusta, štrajka, plaćenog dopusta, »čekanja« i slično, ali su formalno povezane s tvrtkom (i dalje primaju plaću ili naknadu ili imaju osiguran povratak na posao); radnici koji rade kod kuće, na osnovi sporazuma s poslodavcem, i za to primaju naknadu na osnovi obavljenog posla; sezonski i povremeni zaposlenici i slično.

Ne uključuju se agencijski radnici koji se unajmljuju preko agencija.

D0002Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji izvan RH
Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u izvještajnoj instituciji, u organizacijskim dijelovima koji se nalaze izvan RH (npr. predstavništva). Navodi se broj plaćenih zaposlenika na posljednji dan izvještajnog razdoblja, koji su prema ugovoru o radu zaposleni u izvještajnoj instituciji na određeno ili neodređeno vrijeme, u skladu s opisom instrumenta »D0001«.
D0003Broj deponenata čiji su depoziti osigurani
Ova stavka odnosi se na broj deponenata izvještajne institucije čiji su depoziti osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
D0004Iznos osiguranih depozita
Ova stavka odnosi se na iznos primljenih depozita izvještajne institucije koji su osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Prijavljuje se osigurani iznos depozita, a ne ukupni iznos depozita koji podliježu osiguranju.
D0005Broj štednih i oročenih depozita
Ova stavka odnosi se na broj ugovora o štednim i oročenim primljenim depozitima u izvještajnoj instituciji koji su prijavljeni instrumentima »P0202«, »P0203«, »P0204«, »P0205« i »P0213«.
D0006Broj deponenata
Ova stavka odnosi se na broj vlasnika depozita koji su prijavljeni instrumentima »P0201«, »P0202«, »P0203«, »P0204«, »P0205« i »P0206«. Ako deponent ima više ugovora o depozitu, u ovaj se broj uključuje samo jednom.
D0007Broj korisnika kredita
Ova stavka odnosi se na broj korisnika kredita u izvještajnoj instituciji koji su prijavljeni instrumentima »A0207« do »A0230« te »A0232« i »A0233«. Ako korisnik kredita ima više ugovora o kreditu, u ovaj broj se uključuje samo jednom.
D0010Broj zaposlenih osoba
Ova stavka odnosi se na broj plaćenih zaposlenika u instrumentu »D0001« Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RH uvećan za broj neplaćenih osoba. Broj zaposlenih definira se kao ukupan broj osoba koje rade u promatranoj jedinici (uključujući vlasnike koji rade, neplaćene obiteljske radnike i volontere te ortake koji redovito rade u jedinici), kao i osoba koje rade izvan jedinice kojoj pripadaju, a koja ih plaća (npr. zastupnici prodaje, osoblje koje radi na dostavi, timovi za popravak i održavanje...).
D0011Broj zaposlenih žena
Opis je isti kao i za instrument »D0010«. Ova stavka je podskup instrumenta »D0010«.
D0012Broj zaposlenika – žene
Opis je isti kao i za instrument »D0001«. Ova stavka je podskup instrumenta »D0001«.
D0013Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu
Ovaj pokazatelj jest omjer broja stvarno odrađenih sati i broja mogućih sati rada plaćenih zaposlenika. Izračunava se kao godišnji prosjek tako da se ukupan broj radnih sati zaposlenika podjeli s prosječnim brojem godišnjih radnih sati zaposlenika s punim radnim vremenom, pri čemu se pod punim radnim vremenom u RH podrazumijeva radno vrijeme od 40 sati tjedno.
D0014Priznati kapital
Ova stavka odnosi se na priznati kapital definiran u članku 4. stavku 1. točki 71. podtočki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.
D0016Priznati kapital II
Ova stavka odnosi se na priznati kapital definiran u članku 4. stavku 1. točki 71. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.
D0017Količina vrijednosnog papira koji je banka založila kao kolateral na osnovi reverzibilnih transakcija
Ova stavka prikazuje količinu vrijednosnog papira koji je izvještajna institucija založila kao kolateral po pojedinom ISIN-u (npr. repo ugovor, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani (engl. securities lending transaction), transakcija prodaje i ponovne kupnje (engl. sell/buy back)). U ovu stavku uključuju se i vrijednosni papiri koji su preneseni u skup prihvatljive imovine kod HNB-a u skladu s Okvirnim ugovorom za kreditne operacije.
D0018Količina vrijednosnog papira koji je banka primila kao kolateral reverzibilnih transakcija
Ova stavka prikazuje količinu vrijednosnog papira koji je izvještajna institucija primila kao kolateral po pojedinom ISIN-u (npr. obratni repo ugovor, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira od druge ugovorne strane (engl. securities borrowing transaction), transakcija kupnje i ponovne prodaje (engl. sell/buy back)).
D0019Broj imatelja transakcijskih računa
Ova stavka odnosi se na broj vlasnika depozita koji su prijavljeni instrumentom »P0201«.
D0020Nadnice i plaće
Ova stavka uključuje neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te (ako već nisu obuhvaćeni pod plaćama i nadnicama) nadoknade troškova, darove i potpore zaposlenicima (bez otpremnina) i primitke u naravi. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi obuhvaćaju iznose do porezno dopuštenih i iznad porezno dopuštenih svota i bilježe se u bruto iznosu (ako podliježu plaćanju poreza i doprinosa). Obuhvaćaju se nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla, terenski (pomorski) dodatak, nadoknade za odvojeni život, prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor i sl.), potpore (zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.), upotreba vozila i nekretnina u privatne svrhe, darovi i sl. te ostale slične nadoknade i primici u skladu s kolektivnim ugovorima, s iznimkom otpremnina, koje se pod ovom stavkom ne iskazuju. Također se ovdje ne obuhvaćaju ni plaćanja za agencijske radnike. Ova je stavka podskup zbroja instrumenata »R1035« i »R1037«.
D0021Troškovi socijalnog osiguranja
Ova stavka uključuje doprinose na plaće te otpremnine zbog odlaska zaposlenika u mirovinu, danih otkaza i tehnološkog viška, ozljede ili profesionalne bolesti. Ova je stavka podskup zbroja instrumenata »R1035« i »R1037«.
D0022Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz dobiti prethodne godine
Ova stavka odnosi se na dio dobiti koji je izvještajna institucija isplatila dioničarima u novcu u tekućoj godini, iz dobiti ostvarene u prethodnoj poslovnoj godini. Ova stavka ne uključuje iznos koji je izvještajna institucija prijavila na instrumentu »P1002«.
D0023Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz zadržane dobiti prethodnih godina
Ova stavka odnosi se na dio dobiti koji je izvještajna institucija isplatila dioničarima u novcu u tekućoj godini, iz rezervi kapitala, zadržane dobiti ili dobiti prethodnih poslovnih godina. Drugačije rečeno, u ovu se stavku raspoređuju sve dividende koje ne ispunjavaju uvjet opisan za instrument »D0022«. Ova stavka ne uključuje iznos koji je izvještajna institucija prijavila na instrumentu »P1002«.


Stavke računa dobiti i gubitka

R1001Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

Ova stavka odnosi se na korekcije deviznih pozicija bilance koje rezultiraju iz promjene tečaja kune prema srednjem tečaju HNB-a.
R1002Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

Ova stavka odnosi se na korekcije pozicija bilance s valutnom klauzulom koje rezultiraju iz promjene tečaja kune prema ugovorenom tečaju.
R1039Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti (formiranih za devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1003Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihoda

Ova stavka odnosi se na korekcije kamatnih prihoda (na osnovi deviznih potraživanja i kunskih potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1004Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihoda (formiranih za devizna potraživanja i kunska potraživanja s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1005Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

Ova stavka odnosi se na korekcije prihoda po naknadama i provizijama (u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1006Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama

Ova stavka odnosi se na korekcije ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijama (formiranih za naknade i provizije u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1007Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškova

Ova stavka odnosi se na korekcije kamatnih troškova (na osnovi deviznih obveza i kunskih obveza s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1008Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizije

Ova stavka odnosi se na korekcije obveza na osnovi troškova za naknade i provizije (u stranoj valuti ili u kunama s valutnom klauzulom) koje rezultiraju iz promjene tečaja kune.
R1009Dobitak (gubitak) od trgovanja devizama (promptne transakcije – engl. spot­)

Ova stavka odnosi se na dobitak (gubitak) od tečajnih razlika pri kupoprodaji deviza i efektivnoga stranog novca.
R1010Dobitak (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinom

Ova stavka odnosi se na dobitak (gubitak) povezan s trgovanjem kunskom gotovinom između izvještajnih institucija.
R1011Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)

Ova stavka odnosi se na dobit (gubitak) na osnovi promjene fer vrijednosti ugrađenih derivata, osim dobiti (gubitka) na osnovi promjene fer vrijednosti izvedene financijske imovine i obveza koje se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.
R1012Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata na osnovi ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom

Ova stavka odnosi se na dobit (gubitak) na osnovi promjene fer vrijednosti ugrađenih derivata na osnovi promjene fer vrijednosti izvedene financijske imovine i obveza koje se odnose na ugovore s jednosmjernom valutnom klauzulom.
R1013Troškovi provizija i naknada za usluge u platnom prometu

Ova stavka odnosi se na troškove provizija i naknada za usluge u platnom prometu.
R1014Troškovi provizija i naknada za ostale bankovne usluge

Ova stavka odnosi se na troškove provizija i naknada za ostale bankovne usluge.
R1015Prihodi od provizija i naknada za platni promet

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za usluge u platnom prometu, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1016Provizije i naknade za izdane akreditive i garancije

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za izdane akreditive i garancije, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1017Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za faktoring-društva

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za faktoring-društva, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1018Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za financijski najam (engl. leasing)

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za financijski najam, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1019Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranje, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1020Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovima, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1021Provizije i naknade za vođenje tekućeg računa i žiroračuna

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za vođenje tekućeg računa i žiroračuna, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1022Provizije i naknade vezane uz kreditne kartice

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada vezane uz kreditne kartice, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1023Provizije i naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-a, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1024Provizije i naknade za upravljanje imovinom te brokerske i savjetodavne usluge

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za upravljanje imovinom te brokerske i savjetodavne usluge, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1040Provizije i naknade za sklopljene ugovore o stambenoj štednji

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za sklopljene ugovore o stambenoj štednji, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1025Provizije i naknade za ostale bankovne usluge

Ova stavka odnosi se na prihode od provizija i naknada za ostale bankovne usluge, bez izravnog angažiranja novčanih sredstava izvještajne institucije.
R1026Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama

Ova stavka odnosi se na prihode ostvarene naplatom (glavnice) plasmana koji su otpisani u prethodnim godinama, odnosno koji su bili preneseni iz bilance u izvanbilančnu evidenciju, a koji su ipak nakon toga djelomično ili u cijelosti naplaćeni.
R1027Kamatni prihodi iz prethodnih godina

Ova stavka odnosi se na kamatne prihode obračunate u tekućoj godini koji se odnose na prethodna razdoblja.
R1028Ostali nekamatni prihodi

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne prihode.
R1029Prihodi od poslovanja koje se neće nastaviti

Ova stavka odnosi se na prihode koji nisu uobičajeni u bankovnom poslovanju, odnosno koji se jasno razlikuju od prihoda koji su vezani uz redovite aktivnosti izvještajne institucije te koji se ne pojavljuju često ili redovito.
R1031Kamatni troškovi iz prethodnih godina

Ova stavka odnosi se na kamatne troškove obračunate u tekućoj godini koji se odnose na prethodna razdoblja.
R1032Troškovi premija za osiguranje štednih uloga

Ova stavka odnosi se na troškove premija za osiguranje štednih uloga.
R1033Ostali nekamatni troškovi

Ova stavka odnosi se na troškove na osnovi poreza (osim poreza na dobit koji se izvješćuje na instrumentu »R1041«), doprinosa, članarine i sličnih davanja koja se nadoknađuju iz prihoda odnosno koja padaju na teret troškova izvještajne institucije (npr. porez na imovinu, porez na tvrtku, naknada za općekorisnu funkciju šuma i drugi slični troškovi).
R1034Negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka

Ova stavka odnosi se na negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitka.
R1035Troškovi zaposlenika

Ova stavka odnosi se na troškove plaća i drugih naknada osoblju (zaposlenicima izvještajne institucije), uključujući sve poreze i doprinose koji se odnose na plaće i naknade osoblju.
R1036Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

Ova stavka odnosi se na troškove reprezentacije, reklame i propagande.
R1037Ostali opći administrativni troškovi

Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute opće administrativne troškove.
R1038Troškovi od poslovanja koje se neće nastaviti

Ova stavka odnosi se na troškove koji nisu uobičajeni u bankovnom poslovanju, odnosno koji se jasno razlikuju od rashoda koji su vezani uz redovite aktivnosti izvještajne institucije te koji se ne pojavljuju često ili redovito.
R1041Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti

Ova stavka odnosi se na porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti.
R1042Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastaviti

Ova stavka odnosi se na porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastaviti.
R1030Isključeni prihodi (izvanbilančna evidencija)

Ova stavka odnosi se na izravno i neizravno isključene kamatne prihode u izvanbilančnoj evidenciji. Neizravno isključeni kamatni prihodi jesu kamatni prihodi koji su priznati u računu dobiti i gubitka, ali kod kojih se pojavila nemogućnost naplate priznatoga kamatnog prihoda u računu dobiti i gubitka (odnosno kod kojih su nastupile okolnosti koje zahtijevaju da se plasman po kojemu su ostale nenaplaćene kamate iz prethodnog razdoblja rasporedi u rizičnu skupinu B) te kod kojih je proveden ispravak vrijednosti potraživanja na osnovi kamatnih prihoda (knjigovodstveni otpis kamata). Izravno isključeni kamatni prihodi jesu kamatni prihodi koji se nastavljaju obračunavati na plasmane raspoređene u rizične skupine B i C, ali koji nisu priznati u računu dobiti i gubitka. Ova se stavka dostavlja samo na nekonsolidiranoj osnovi.
R1043Troškovi za agencijske radnike
Ova stavka odnosi se na troškove plaćene agencijama i sličnim organizacijama za privremeno unajmljenu radnu snagu koju izvještajna institucija angažira kao dopunsku ili zamjensku radnu snagu za vlastite radnike. Agencija s izvještajnom institucijom (korisnikom usluge) potpisuje sporazum o ustupanju agencijskih radnika na korištenje, dok sam agencijski radnik ima sklopljen ugovor o radu s agencijom.
R1044Otpisi izravno priznati u računu dobiti i gubitka
Ova stavka odnosi se na otpise koji premašuju iznos umanjenja vrijednosti na datum otpisa i priznaju se u računu dobiti i gubitka izravno kao gubitak.


Obilježje 19. »ISIN«

Opis obilježja

85. Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnice (ISIN) oznaka je vrijednosnog papira određena u skladu s odredbama Međunarodne organizacije za standarde (ISO) koje se upotrebljavaju u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima. ISO propisuje jedinstveni način označavanja različitih vrsta vrijednosnih papira kako bi međunarodno trgovanje tim papirima bilo transparentno.

Vrijednost obilježja

86. Podaci o vlasniku dužničkih vrijednosnih papira koje je izdala izvještajna institucija (opisuju se u dijelu A izvještajnog sloga, kod obilježja »P matični broj«, »P porezni broj« i »Županija« za rezidente, odnosno »Država sjedišta ili međunarodna institucija« i »Sektor nerezidenta« za nerezidente) moraju biti ažurni i u skladu s posljednjim raspoloživim podacima (primjerice s podacima s kraja izvještajnog razdoblja u depozitoriju vrijednosnih papira, tj. u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u Republici Hrvatskoj) ili, ako ne postoje podaci s kraja izvještajnog razdoblja, a poznati su podaci o kupcima pri emisiji, odnosno distribucija vlasništva nad obveznicom, koji su upotrijebljeni pri posljednjoj isplati kupona, potrebno je pri utvrđivanju protustranaka poslužiti se tim podacima kao posljednjim raspoloživim podacima. Napominjemo da izvještajna institucija ne smije upisivati sebe kao protustranku ako ne raspolaže odgovarajućim podacima o stvarnim protustrankama.

87. Iznimno, ako je izvještajna institucija kupila svoje dužničke vrijednosne papire, upisuje sebe kao protustranku.

88. Protustranke za aktivne pozicije dužničkih instrumenata jesu izdavatelji vrijednosnih papira kojima raspolaže izvještajna institucija.

89. Za vrijednosne papire koje izvještajna institucija ima u svojem portfelju, a koji nemaju ISIN (primjerice specifične obveznice Republike Hrvatske kao što su obveznice za sanaciju, zamjenske obveznice, ostale obveznice i sl.), potrebno je upisati skupnu identifikacijsku oznaku za tu grupu vrijednosnih papira. Nije dopušteno agregiranje tih vrijednosnih papira s vrijednosnim papirima u bilo kojoj drugoj skupini te su takvim vrijednosnim papirima dodijeljene sljedeće identifikacijske oznake:

Red.
br.
ISINKomentar
1.HRRHMFO99991Zamjenske obveznice za restrukturiranje gospodarstva RH
2.HRRHMFO99992Obveznice RH za blokiranu deviznu štednju
3.HRRHMFO99993Obveznice RH za sanaciju
4.HRRHMFO99994Obveznice RH za otkup društvenih stanova
5.**OFOND00000Udio u otvorenom investicijskom fondu
6.**OMJEN00000Mjenice
7.**OCERT00000Certifikati o depozitu
8.**OOSTA00000Ostalo
9.HR0000000000Nije primjenjivo; samo u konsolidiranim izvješćima90. Na prva dva mjesta u modalitetima određenim u redcima od 5. do 8. u tablici u točki 89. ove Upute upisuje se dvoslovna oznaka države iz koje je izdavatelj dotičnog instrumenta, odnosno oznaka međunarodne institucije. Dvoslovne oznake država nalaze se u Prilogu 3. ove Upute.

Obilježje 20. »Valuta«

Opis obilježja

91. Raščlamba instrumenata po valutama u kojima su oni nominirani potrebna je kako bi se omogućio izračun statistike toka monetarnih agregata i protustavki usklađenih za tečajne promjene kad su ti agregati određeni tako da uključuju sve valute.

Vrijednost obilježja

92. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente.

93. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se nekom od troslovnih oznaka valuta iz popisa valuta.

Obilježje 21. »Izvorno dospijeće«

Opis obilježja

94. Izvorno dospijeće odnosi se na točno određen životni vijek financijskog instrumenta. Prije isteka tog razdoblja financijski instrument nije moguće otkupiti (primjerice većinu dužničkih vrijednosnih papira) ili ga je moguće otkupiti samo uz neku vrstu kazne (primjerice određene vrste depozita).

95. Za kredite, pod ugovorenim (izvornim) dospijećem podrazumijeva se razdoblje od datuma puštanja kredita u tečaj do datuma dospijeća obveze vraćanja cijeloga kredita kod kredita s jednokratnim dospijećem, odnosno datum dospijeća posljednje rate kod kredita koji se otplaćuju u ratama.

Vrijednost obilježja

96. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

97. Unesena vrijednost izvornog dospijeća utvrđuje se u trenutku sklapanja posla i ostaje nepromijenjena tijekom cijeloga životnog vijeka financijskog instrumenta.

98. Vrijednost obilježja sastoji se od dva dijela, pri čemu se prve tri znamenke odnose na razdoblje počeka (ako je ugovoreno), a iduće se tri znamenke odnose na izvorno dospijeće (ukupan životni vijek, trajanje počeka i otplate toga financijskog instrumenta).

99. Pri izboru modaliteta potrebno je svaki započeti mjesec uključiti u vrijednost ovog obilježja kao da je protekao cijeli mjesec.

100. Vrijednost obilježja izražava se u mjesecima, pri čemu svaki mjesec ima kalendarski broj dana. Drugim riječima, broj dana koji će činiti jedan mjesec ovisi o konkretnom slučaju.

101. Primjerice kratkoročni kredit koji je odobren na 29 dana:

1) Kredit je odobren 12. 2. 2007. – veljača ima 28 dana. Izvorno je dospijeće duže od kalendarskog broja dana u veljači (29/28 > 1), pa se upisuje modalitet »002«.

2) Kredit je odobren 12. 2. 2008. – veljača ima 29 dana. Izvorno je dospijeće isto kao i kalendarski broj dana u veljači (29/29 = 1), pa se upisuje modalitet »001«.

3) Svi ostali mjeseci – izvorno je dospijeće kraće od kalendarskog broja dana (29/30 < 1 i 29/31 < 1), pa se upisuje modalitet »001«.

102. Za instrumente u otkaznom roku (vidi obilježje »Otkazni rok«) vrijednost obilježja »Izvorno dospijeće« jednaka je vrijednosti ugovorenoga otkaznog roka.

103. U prvom, troznamenkastom, dijelu vrijednost »000« označava nepostojanje razdoblja počeka.

104. U drugom, troznamenkastom, dijelu vrijednost obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »000« (nula) depoziti koji se mogu pretvoriti u gotov novac i/ili koji su prenosivi na zahtjev s pomoću čeka, bankarskog naloga, terećenjem računa ili na sličan način. Ovaj modalitet obuhvaća sljedeće:

a) stanja (bilo da nose kamate ili ne) koja su prenosiva putem čeka, bankarskog naloga, terećenjem računa ili na sličan način

b) stanja (bilo da nose kamate ili ne) koja se na zahtjev mogu pretvoriti u valutu odmah ili do kraja dana koji slijedi dan kad su sredstva deponirana

c) stanja (bilo da nose kamate ili ne) koja predstavljaju preplaćene iznose u kontekstu elektroničkog novca zasnovanog na hardveru ili elektroničkog novca zasnovanog na softveru (primjerice pretplatne kartice) i

d) krediti čija se otplata mora izvršiti do kraja radnog dana koji slijedi onaj na koji je kredit odobren.

2) Modalitet »001« instrumenti s dospijećem od jednog dana (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) jednog mjeseca.

3) Ostali modaliteti – instrumenti s dospijećem dužim od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica). Svaki započeti mjesec mora se uključiti u vrijednost ovog obilježja kao da je protekao cijeli mjesec.

105. Pri određivanju izvornog dospijeća za instrument »A0220« Prekoračenja po transakcijskim računima, zbog specifičnosti tog posla, vrijede posebna pravila:

– ako na temelju raspoloživih informacija o ugovornom odnosu može odrediti da se takav kredit (ili dio kredita) mora otplatiti najkasnije do kraja radnog dana koji slijedi onaj na koji je kredit odobren, izvještajna institucija upotrebljava modalitet izvornog dospijeća »000« i

– ako nije ispunjen uvjet za dodjeljivanje modaliteta »000«, dodjeljuje se modalitet izvornog dospijeća »001«.

106. Iznimno, isključivo u izvješću »AK« – Mogućnost promjene kamatne stope, izvješću »AD« – Bilančne i izvanbilančne stavke po preostalom dospijeću, izvješću »IZ« – Instrumenti zaštite i fiducijarni dioničari i izvješću »RA« – Račun dobiti i gubitka, u obilježju »Izvorno dospijeće« potrebno je upotrijebiti sljedeće modalitete:

1) Modalitet »000000« trenutačno izvorno dospijeće, odnosno izvorno dospijeće do (uključujući) jednog dana.

2) Modalitet »000012« [1, 12], za sva izvorna dospijeća od uključivo jednog mjeseca do uključivo 12 mjeseci; ovaj modalitet odnosi se na sva izvorna dospijeća do uključivo 12 mjeseci, isključujući izvorno dospijeće opisano modalitetom »000000«.

3) Modalitet »000024« (12, 24], za sva izvorna dospijeća od 12 mjeseci (nije uključen kao donja granica) do uključivo 24 mjeseca.

4) Modalitet »000025« (24, ...), za sva izvorna dospijeća duža od 24 mjeseca (nije uključen kao donja granica).

107. Iznimno, isključivo u izvješću »KS« – Kamatne stope, kod prikazivanja novih poslova u smislu kredita i pripadajućih kamatnih stopa, u ovom se obilježju navodi ugovoreno razdoblje izvornog dospijeća (ukupan životni vijek, trajanje počeka i otplate toga financijskog instrumenta) navedeno u ugovoru između klijenta i izvještajne institucije. Dakle, kod kredita u tranšama obuhvaća i ugovoreno razdoblje povlačenja tranša.

Primjeri

Red.
br.
Izvorno dospijećeKomentar
1.000000Instrument ispunjava posebne uvjete određene pod modalitetom »000« za drugi troznamenkasti dio vrijednosti (nema počeka).
2.000001Instrument dospijeva tijekom prvog mjeseca od njegova izdavanja. Donja granica ne uključuje prvi dan, a gornja uključuje posljednji dan tog mjeseca (nema počeka).
3.000002Instrument dospijeva tijekom drugog mjeseca od njegova izdavanja (nema počeka).
4.010250Instrument dospijeva tijekom 250. mjeseca od njegova nastanka (poček od 10 mjeseci). Razdoblje otplate instrumenta u tom je slučaju 240 mjeseci.


Obilježje 22. »Otkazni rok«

Opis obilježja

108. Otkazni rok je ugovoreno razdoblje između davanja zahtjeva za raspolaganje depozitom i trenutka u kojem su sredstva depozita stvarno raspoloživa.

109. Pod otkaznim rokom smatra se i razdoblje koje nije ugovoreno, ali koje de facto mora proteći prije mogućnosti raspolaganja depozitom.

110. Depoziti raspoloživi unutar jednoga radnog dana, odnosno do kraja radnog dana koji slijedi dan kada je podnesen zahtjev za raspolaganje sredstvima nemaju otkazni rok.

Vrijednost obilježja

111. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

112. Pri izboru modaliteta potrebno je svaki započeti mjesec uključiti u vrijednost ovog obilježja kao da je protekao cijeli mjesec.

113. Vrijednost ovog obilježja izražava se u mjesecima, pri čemu svaki mjesec ima kalendarski broj dana. Vrijednost obilježja određuje se kao kod obilježja »Izvorno dospijeće«.

114. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »000« depoziti bez otkaznog roka.

2) Modalitet »001« depoziti s otkaznim rokom od jednog dana (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) jednog mjeseca.

3) Modalitet »002« depoziti s otkaznim rokom od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) dva mjeseca.

4) Modalitet »003« ili veći – depoziti s otkaznim rokom dužim od dva mjeseca (nije uključen kao donja granica).

115. Pri upisivanju vrijednosti ovog obilježja potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Štedni depoziti i oročeni depoziti bez otkaznog roka – vrijednost obilježja »Izvorno dospijeće« upisuje se u skladu s pravilima za upisivanje vrijednosti tog obilježja. Za vrijednost obilježja »Otkazni rok« upisuje se modalitet »000«.

2) Štedni depoziti i oročeni depoziti s otkaznim rokom kod kojih nije podnesen zahtjev za raspolaganje depozitom – vrijednost obilježja »Izvorno dospijeće« upisuje se u skladu s pravilima za upisivanje tog obilježja. Za vrijednost obilježja »Otkazni rok« upisuje se odgovarajući modalitet različit od »000«, a u skladu s pravilima izbora modaliteta za to obilježje.

3) Štedni depoziti i oročeni depoziti s otkaznim rokom kod kojih je podnesen zahtjev za raspolaganje depozitom – ovakvi se depoziti reklasificiraju u novi instrument, depoziti u otkaznom roku. Za taj se instrument kod obilježja »Izvorno dospijeće« upisuje vrijednost otkaznog roka (koja je bila navedena kod obilježja »Otkazni rok« odgovarajućeg depozita prije njegove reklasifikacije), dok se vrijednost obilježja »Otkazni rok« ne upisuje.

Primjeri

Red.
br.
Otkazni rokKomentar
1.001Instrument je opoziv u tijeku prvog mjeseca od davanja zahtjeva. Donja granica ne uključuje prvi dan, gornja uključuje posljednji dan mjeseca.
2.003Instrument je opoziv u tijeku trećeg mjeseca od davanja zahtjeva.
3.016Instrument je opoziv u tijeku šesnaestog mjeseca od davanja zahtjeva.


Obilježje 23. »Indeksacija«

Opis obilježja

116. Ovo obilježje imaju instrumenti nominirani u jednoj valuti, a plativi u nekoj drugoj valuti.

Vrijednost obilježja

117. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

118. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »N000« za sve instrumente koji nisu indeksirani.

2) Modalitet »V***«, pri čemu je »***« troslovna oznaka valute iz popisa valuta – za sve instrumente koji su indeksirani uz neku valutu s dvosmjernom valutnom klauzulom.

3) Modalitet »J***«, pri čemu je »***« troslovna oznaka valute iz popisa valuta – za sve instrumente koji su indeksirani uz neku valutu s jednosmjernom valutnom klauzulom.

Primjeri

Red. br.IndeksacijaKomentar
1.N000Instrument nije indeksiran.
2.VEURInstrument je indeksiran uz euro s dvosmjernom valutnom klauzulom.
3.JCHFInstrument je indeksiran uz švicarski franak s jednosmjernom valutnom klauzulom.


Obilježje 24. »Portfelj«

Opis obilježja

119. Obilježje »Portfelj« ne odnosi se samo na portfelje financijske imovine, odnosno financijskih obveza u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja nego općenito na povezivanje specifičnih instrumenata prema određenim zajedničkim kriterijima.

Vrijednost obilježja

120. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente.

121. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »ATR« portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po amortiziranom trošku (MSFI 9, točke 4.1.2. i 4.2.1.).

2) Modalitet »DIP« portfelj dugotrajne imovine namijenjene prodaji (MSFI 5).

3) Modalitet »FOB« portfelj financijske imovine koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (MSFI 9, točka 4.1.4.); ostali financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka raspoređuju se u portfelj »FOP«.

4) Modalitet »FOP« portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (MSFI 9, točke 4.1.5. i 4.2.2.); financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka jer ne ispunjava uvjet da pripadajući novčani tokovi čine samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice raspoređuje se u portfelj »FOB«.

5) Modalitet »FOS« portfelj financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (MSFI 9, točka 4.1.2.A).

6) Modalitet »GOP« portfelj grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji« (MSFI 5).

7) Modalitet »NPO« portfelj ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu (MRS 16).

8) Modalitet »TRG« portfelj financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja (MSFI 9, Dodatak A, Definicije pojmova).

9) Modalitet »UPD« portfelj ulaganja u pridružene subjekte (MRS 28).

10) Modalitet »UPO« portfelj ulaganja u ovisne subjekte (MRS 27 i MSFI 10).

11) Modalitet »UUN« portfelj ulaganja u nekretnine (MRS 40).

12) Modalitet »UZP« portfelj ulaganja u zajedničke pothvate (MSFI 11 i MRS 28).

13) Modalitet »ZFM« portfelj za zaštitu fer vrijednosti – makrozaštita (MSFI 9).

14) Modalitet »ZFV« portfelj za zaštitu fer vrijednosti (MSFI 9).

15) Modalitet »ZNT« portfelj za zaštitu novčanog toka (MSFI 9).

16) Modalitet »ZUI« portfelj za zaštitu neto ulaganja u inozemni subjekt (MSFI 9).

17) Modalitet »XXX« nije primjenjivo; odnosi se na one instrumente koji nisu razvrstani ni u jedan od prethodno navedenih portfelja.

Obilježje 25. »Utrživost kredita«

Opis obilježja

122. Krediti kojima se trguje samo povremeno, odnosno na osnovi kojih se izdaju dužnički vrijednosni papiri, moraju se posebno utvrditi.

123. Identificiranjem ovih kredita omogućava se njihov pravilan tretman u makroekonomskoj statistici u smislu funkcionalne podjele ulaganja izvještajnih institucija.

Vrijednost obilježja

124. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

125. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »N« – krediti koje su izvještajne institucije odobrile protustrankama i koji nisu utrživi, a koji ili nisu evidentirani u dokumentima ili su evidentirani u nekom jedinstvenom dokumentu.

2) Modalitet »U« – krediti koji su de facto postali utrživi (kupljeni ili djelomično prodani krediti), a koji se nadalje evidentiraju u nekom jedinstvenom dokumentu i kojima se, u skladu s općenitim pravilom, trguje samo povremeno.

3) Modalitet »P« – krediti koji su restrukturirani u velik broj identičnih dokumenata i kojima se trguje na sekundarnim tržištima.

4) Modalitet »R« – krediti koji su prodani/preneseni bez prijenosa kreditnog rizika, a koji ostaju u bilanci (na temelju čega se izdaju strukturirane pokrivene obveznice).

5) Modalitet »X« – nije primjenjivo; samo u konsolidiranim izvješćima.

Obilježje 26. »Značajke kapitala«

Opis obilježja

126. Podređeni dužnički instrumenti jesu vrsta financijskih instrumenata koji se mogu realizirati tek nakon što su namirena sva potraživanja višega naplatnog reda (primjerice depoziti odnosno krediti), što im daje određene značajke dionica i ostaloga vlasničkoga kapitala.

127. U izvještajne svrhe podređeni dug tretira se prema prirodi financijskog instrumenta, odnosno vodi se u depozitima, kreditima ili vrijednosnim papirima osim dionica, a njegov se status određuje upisivanjem vrijednosti ovog obilježja.

Vrijednost obilježja

128. Pojedini dužnički instrumenti mogu poprimiti značajke podređenih dužničkih instrumenata (podređeni ili hibridni instrumenti). Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za takve instrumente.

129. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »N« – instrument nema navedene značajke.

2) Modalitet »P« – samo za instrumente na strani pasive:

a) koji su, onda kada su bili izdani, imali značajke podređenog instrumenta u dopunskom kapitalu I ili dopunskom kapitalu II u skladu s tada važećom Odlukom o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija ili

b) koji imaju značajke dopunskoga kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

3) Modalitet »H« – samo za instrumente na strani pasive koji su, onda kada su bili izdani, imali značajke hibridnog instrumenta u skladu s tada važećom Odlukom o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija.

4) Modalitet »A« – samo za instrumente na strani aktive koji čine potraživanja izvještajne institucije od institucije izdavatelja koja se mogu realizirati tek nakon što su namirena sva potraživanja višega naplatnog reda (primjerice depoziti, odnosno krediti), što im daje određene značajke dionica i ostaloga vlasničkoga kapitala.

5) Modalitet »D« – ako izvještajna institucija u pasivi posjeduje instrument koji ima značajke kapitala u skladu s opisom modaliteta »A«, a koji nije bio naveden u Odluci o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija ili nije priznat u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Obilježje 27. »Rizična skupina«

Opis obilježja

130. U postupku procjene očekivanih gubitaka izvještajna institucija raspoređuje svoje izloženosti s osnove kojih je izložena kreditnom riziku u odgovarajuće rizične skupine, ovisno o procijenjenom stupnju rizika, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.

Vrijednost obilježja

131. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

132. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta, ovisno o tome u koju je rizičnu skupinu instrument raspoređen u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine:

1) Modalitet »00« – nije primjenjivo; ovaj se modalitet primjenjuje ako se pojedini instrument ne raspoređuje u rizičnu skupinu, ali definirano je Prilogom 6. ove Upute da se za taj instrument obvezno upisuje modalitet obilježja »Rizična skupina« (primjerice, za instrument »A0301« Obveznice obvezno je upisati modalitet »Rizična skupina«, ali moguće je da se pojedini instrument vodi u portfelju financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja (»TRG«); u tom se slučaju kao rizična skupina upisuje »00«).

2) Modalitet »A1« – instrument je raspoređen u rizičnu skupinu A-1.

3) Modalitet »A2« – instrument je raspoređen u rizičnu skupinu A-2.

4) Modalitet »B1« – instrument je raspoređen u rizičnu podskupinu B-1.

5) Modalitet »B2« – instrument je raspoređen u rizičnu podskupinu B-2.

6) Modalitet »B3« – instrument je raspoređen u rizičnu podskupinu B-3.

7) Modalitet »CC« – instrument je raspoređen u rizičnu skupinu C.

Obilježje 28. »Ugrađeni derivat«

Opis obilježja

133. Ugrađeni derivat je neodvojiva komponenta financijskog instrumenta, u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti.

134. Izvedenica povezana s financijskim instrumentom koja se ugovorno može odvojiti od tog instrumenta ili koja ima različitu ugovornu stranu nego taj instrument, nije ugrađeni derivat, nego zaseban financijski instrument.

Vrijednost obilježja

135. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

136. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – instrument nema ugrađeni derivat.

2) Modalitet »1« – instrument ima ugrađeni derivat.

Obilježje 29. »Odnosna varijabla«

Opis obilježja

137. Odnosna (engl. underlying) varijabla jest varijabla na osnovi čije se promjene vrijednosti mijenja vrijednost izvedenice ili financijskog instrumenta s ugrađenim derivatom.

138. Ovim se obilježjem označavaju različite vrste izvedenih financijskih instrumenata, uključujući i ugrađene derivate, ali i transakcije short selling.

Vrijednost obilježja

139. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

140. Ovo je obilježje u uskoj vezi s obilježjem »Ugrađeni derivat«. Ako instrument nema ugrađeni derivat, tada se odnosna varijabla odnosi na izvedene financijske instrumente ili transakcije short selling. Ako pak instrument ima ugrađeni derivat, tada se odnosna varijabla odnosi na taj ugrađeni derivat. Ove dvije mogućnosti međusobno se isključuju jer izvedenica, odnosno transakcija short selling, nikako ne može sadržavati ugrađeni derivat.

141. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – kamatna stopa.

2) Modalitet »02« – tečaj.

3) Modalitet »03« – tečaj i kamatna stopa. Ovaj modalitet vrijednosti obilježja upisuje se kod valutno-kamatnih ugovora o razmjeni (engl. cross-currency interest rate swaps).

4) Modalitet »04« – cijena vlasničkih vrijednosnih papira.

5) Modalitet »05« – kredit.

6) Modalitet »06« – roba.

7) Modalitet »07« – indeks. Ovaj modalitet obuhvaća burzovne indekse ili fiksne košarice vlasničkih ili dužničkih instrumenata.

8) Modalitet »08« – kratkoročni dužnički vrijednosni papir (instrument novčanog tržišta). Ovaj modalitet odabire se samo za transakcije short selling.

9) Modalitet »09« – dugoročni dužnički vrijednosni papir. Ovaj modalitet odabire se samo za transakcije short selling.

10) Modalitet »10« – vlasnički vrijednosni papir. Ovaj modalitet odabire se samo za transakcije short selling.

11) Modalitet »99« – ostale odnosne varijable ili kombinacije varijabla.

Primjeri

Red. br.Odnosna varijablaKomentar
1.01Izvedeni financijski instrument čija je odnosna varijabla kamatna stopa (primjerice terminski ugovor o kamatnoj stopi, engl. forward rate agreement).
2.02Financijski instrument koji sadržava ugrađeni derivat čija je odnosna varijabla tečaj (primjerice kredit s jednosmjernom valutnom klauzulom).
3.03Izvedeni financijski instrument čije su odnosne varijable i tečaj i kamatna stopa. Ovaj se modalitet odabire za valutno-kamatni ugovor o razmjeni.
4.06Financijski instrument iz transakcije short selling, kojim se izvještajna institucija obvezala isporučiti robu.
5.06Izvedeni financijski instrument čija je odnosna varijabla roba (primjerice terminski ugovor o kupovini nafte).
6.07Izvedeni financijski instrument čija je odnosna varijabla određeni burzovni indeks (primjerice opcija zasnovana na CROBEX-u).
7.07Izvedeni financijski instrument čija je odnosna varijabla košarica dionica (primjerice terminski ugovor o kupovini dionica Plive, Podravke, Ine i HT-a, pri čemu se kupuje po 100 komada svake dionice).Obilježje 30. »Vremenski razred«

Opis obilježja

142. Osim po izvornom dospijeću, pojedini instrumenti mogu se pratiti i po ostalim vremenskim osnovama (kao što su preostalo dospijeće, mogućnost promjene kamatne stope ili dospjelost).

143. Ovim obilježjem definiraju se razdoblja u kojima se nalaze iznosi pojedinih instrumenata koji su predmet izvještavanja.

Vrijednost obilježja

144. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

145. Unesena vrijednost vremenskog razreda utvrđuje se za svako izvještajno razdoblje i u pravilu se mijenja tijekom životnog vijeka financijskog instrumenta.

146. Vremenski razred se definira graničnim vrijednostima pri čemu donja granica nije uključena u određeni vremenski razred, dok se gornja granica u pravilu uključuje.

147. Pri razvrstavanju instrumenata u pojedine vremenske razrede potrebno je primijeniti pravilo izračunavanja stvarnog broja kalendarskih dana i utvrđivanja broja mjeseci opisano kod obilježja »Izvorno dospijeće«.

148. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »V1000« [0, 15]; vremenski razred do (uključujući) 15. kalendarskog dana.

2) Modalitet »V1001« (15, 1]; vremenski razred od 15. kalendarskog dana (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) jednog mjeseca.

3) Modalitet »V1002« (1, 2]; vremenski razred od 1 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 2 mjeseca.

4) Modalitet »V1003« (2, 3]; vremenski razred od 2 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 3 mjeseca.

5) Modalitet »V1004« (3, 6]; vremenski razred od 3 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 6 mjeseci.

6) Modalitet »V1005« (6, 12]; vremenski razred od 6 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci.

7) Modalitet »V1006« (12, 18]; vremenski razred od 12 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 18 mjeseci.

8) Modalitet »V1007« (18, 24]; vremenski razred od 18 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 24 mjeseca.

9) Modalitet »V1008« (24, 36]; vremenski razred od 24 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci.

10) Modalitet »V1009« (36, 60]; vremenski razred od 36 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci.

11) Modalitet »V1010« (60, 120]; vremenski razred od 60 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci.

12) Modalitet »V1011« (120, 240]; vremenski razred od 120 (nije uključen kao donja granica) do (uključujući) 240 mjeseci.

13) Modalitet »V1012« (240, ...); vremenski razred veći od 240 mjeseci (nije uključen kao donja granica).

Primjeri

Red. br.Vremenski razredKomentar
1.V1000Instrument ima mogućnost promjene kamatne stope u roku od 15 dana od datuma izvještaja.
2.V1009Instrument dospijeva u roku od 39 mjeseci.


Obilježje 31. »Broj dana«

Opis obilježja

149. Ovim se obilježjem pokazuje broj kalendarskih dana koji je protekao od događaja koji je bitan za izvješće do izvještajnog datuma.

Vrijednost obilježja

150. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

151. Vrijednost ovog obilježja sadržava broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja ili prodaje promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

152. Pri upotrebi ovog obilježja potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AU«, vrijednost ovog obilježja upisuje se samo ako je u obilježju »Stjecanje vrijednosnih papira« naveden modalitet »01« – Preuzete dionice ili vlasnički udjeli u zamjenu za nenaplaćena potraživanja. Vrijednost obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

2) U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AM«, vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za instrumente čija oznaka počinje s »A08*« ili »A09*«. Pritom se za instrumente čija oznaka počinje s »A09*« ovo obilježje popunjava samo ako taj instrument nosi modalitet »07« u obilježju »Stjecanje imovine«. Vrijednost obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

3) U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AH«, vrijednost ovog obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana prodaje promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.

153. U slučajevima iz prethodne točke podatak o broju dana od stjecanja potrebno je prikupiti u kontekstu Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.

Primjer

Red. br.Broj danaKomentar
1.130Izvještajna institucija stekla je instrument 21. studenoga 2008., a izvještajni je datum 31. ožujka 2009. pa broj kalendarskih dana od stjecanja iznosi 130.


Obilježje 32. »Stjecanje imovine«

Opis obilježja

154. Ovim se obilježjem pojašnjava način stjecanja imovine.

Vrijednost obilježja

155. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – preuzete dionice ili vlasnički udjeli u zamjenu za nenaplaćena potraživanja. Ova se stavka odnosi na kvalificirane udjele izvan financijskog sektora koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za svoje tražbine. Kod ovog modaliteta kao protustranka navodi se osoba koja je izdavatelj dionica ili osoba u kojoj je izvještajna institucija stekla vlasničke udjele. Ova se stavka uključuje u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora.

2) Modalitet 1397967985’02« dionice ili udjeli proizašli iz pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa koji se drže najviše pet radnih dana, u skladu s člankom 91. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Ova se stavka ne uključuje u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora.

3) Modalitet »03« – dionice ili udjeli koji se drže u ime institucije, a za račun drugih. Ova se stavka ne uključuje u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora.

4) Modalitet »04« – dionice ili udjeli koji nisu dugotrajna financijska imovina u skladu s člankom 91. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Ova se stavka ne uključuje u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora.

5) Modalitet »05« – ostali vlasnički vrijednosni papiri koji nisu stečeni na jedan od prethodno opisanih načina. Ova stavka ne obuhvaća udjele u UCITS-ima.

6) »Modalitet »06« – dionice ili udjeli društava koja nisu navedena u članku 89. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i koji se privremeno drže za vrijeme postupka financijske pomoći kako je navedeno u članku 79. te Uredbe.

7) Modalitet »07« – materijalna imovina preuzeta u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, neovisno o tome iskazuje li kreditna institucija tu vrstu imovine kao materijalnu imovinu ili preuzetu imovinu.

8) Modalitet »08« – materijalna imovina koja nije stečena na način opisan u modalitetu »07«.

Primjer

Red. br.Stjecanje imovineKomentar
1.04Vlasnički vrijednosni papiri ili udjeli koji se drže u knjizi trgovanja. Odabir ovog modaliteta podrazumijeva upotrebu modaliteta »TRG« kod obilježja »Portfelj«.


Obilježje 33. »Vrsta kamatne stope«

Opis obilježja

156. Ovim se obilježjem identificira vrsta kamatne stope za svaki instrument.

Vrijednost obilježja

157. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – promjenjiva kamatna stopa; ovaj modalitet obuhvaća sve kamatne stope koje se mijenjaju kontinuirano (primjerice dnevno), odnosno ovisno o referentnoj kamatnoj stopi na koju izvještajna institucija nema utjecaja.

2) Modalitet »02« – administrativna promjenjiva kamatna stopa; ovaj modalitet obuhvaća sve kamatne stope koje se mijenjaju odlukama izvještajne institucije.

3) Modalitet »03« – fiksna kamatna stopa; kamatna stopa koja ne zadovoljava definicije modaliteta »01« i »02«.

158. Ako se za promatrani instrument promijeni vrsta kamatne stope iz promjenjive u fiksnu ili obratno, izvještajna institucija mora ažurirati vrijednost ovog obilježja za razdoblje u kojem se dogodila promjena.

Primjer

Red. br.Vrsta kamatne stopeKomentar
1.03Instrument kod kojeg se primjenjuje fiksna kamatna stopa.
2.01Instrument kod kojeg se primjenjuje kamatna stopa čija je vrijednost vezana uz tromjesečni LIBOR.


Obilježje 34. »Korištenje imovine«

Opis obilježja

159. Ovim se obilježjem identificira status korištenja materijalne imovine.

Vrijednost obilježja

160. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – u pripremi.

2) Modalitet »02« – u upotrebi.

Primjer

Red. br.Korištenje imovineKomentar
1.02Zemljišta u upotrebi.


Obilježje 35. »Razred iznosa kredita«

Opis obilježja

161. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novoodobrenih kredita prema iznosu. Razvrstavanje se provodi na temelju iznosa svakoga novoodobrenoga kredita, a ne za ukupan iznos novoodobrenih kredita u izvještajnom razdoblju.

162. Ovo obilježje popunjava se za sve pravne osobe rezidente RH te nerezidente koji se odnose na nefinancijska društva (sektor 1100).

Vrijednost obilježja

163. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

164. Razred iznosa kredita definira se graničnim vrijednostima, pri čemu donja granica nije uključena u određeni razred iznosa kredita, a gornja se granica uključuje.

165. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »1« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita do (uključujući) 2 milijuna kuna.

2) Modalitet »2« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita od 2 (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 7,5 milijuna kuna.

3) Modalitet »3« – iznos pojedinoga novoodobrenoga kredita preko 7,5 milijuna kuna (nije uključeno kao donja granica).

4) Modalitet »X« – nije primjenjivo; popunjava se za: stanja kredita svih komitenata, novoodobrene kredite fizičkih osoba i obrtnika rezidenata te novoodobrene kredite nerezidenata osim sektora 1100.

Primjer

Red. br.ModalitetKomentar
1.2Izvještajna institucija odobrila je klijentu, pravnoj osobi iz RH, kredit u iznosu od 5 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju.
2.1

Izvještajna institucija odobrila je klijentu, pravnoj osobi iz RH, tri kredita s istim obilježjima u izvještajnom razdoblju, a u sljedećim iznosima: 1.000.000 kuna, 500.000 kuna i 700.000 kuna.

Uz ovaj modalitet potrebno je prikazati ukupnu vrijednost 2,2 milijuna kuna bez obzira na to što je ukupna suma veća od 2 milijuna kuna.


Obilježje 36. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«

Opis obilježja

166. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema razdoblju početnog fiksiranja kamatne stope.

167. Početno razdoblje fiksiranja kamatne stope definirano je kao unaprijed određeno razdoblje (određeno ugovorom) tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može mijenjati.

Vrijednost obilježja

168. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

169. Ovo obilježje popunjava se za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu te za stanja kredita na kraju izvještajnog razdoblja. Definicija novih poslova dana je u Prilogu 1. ove Upute. Za novoodobrene kredite ovo obilježje odnosi se na ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope. Za stanja kredita ovo obilježje odnosi se na preostalo razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope (prikazuje se preostali broj mjeseci od izvještajnog razdoblja do isteka razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope).

170. Krediti s fiksnom kamatnom stopom jesu krediti za koje su u trenutku ugovaranja unaprijed definirane vrijednosti svih kamatnih stopa (primjerice 5% godišnje za cijelo razdoblje izvornog dospijeća kredita ili 2% godišnje prve tri godine, a 7% godišnje u ostatku izvornog dospijeća kredita).

171. Krediti s administrativno promjenjivim kamatnim stopama jesu krediti za koje se u trenutku ugovaranja unaprijed definira samo početna vrijednost kamatne stope (primjerice kamatna stopa od 5% godišnje) koja se može promijeniti odlukama izvještajne institucije u bilo kojem trenutku.

172. Krediti s promjenjivim kamatnim stopama jesu krediti kod kojih se kamatne stope mijenjaju kontinuirano (primjerice dnevno), odnosno obuhvaćaju kamatne stope kod kojih je u vrijeme sklapanja ugovora definiran način njihova izračuna, ali nisu unaprijed poznate njihove vrijednosti (vezane su uz neku referentnu kamatnu stopu ili indeks, primjerice kao šestomjesečni EURIBOR plus dva postotna boda). Krediti s promjenjivim kamatnim stopama nisu krediti s administrativno promjenjivim kamatnim stopama u smislu ovog obilježja.

173. Krediti s administrativnim promjenjivim kamatnim stopama i promjenjivim kamatnim stopama mogu imati ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope, pri čemu je ono kraće od izvornog dospijeća kredita. Krediti s fiksnim kamatnim stopama nemaju ugovoreno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope.

174. Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope definira se graničnim vrijednostima, pri čemu donja granica nije uključena u određeno razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope, a gornja se granica uključuje.

175. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »F1000« [0]; popunjava se za novoodobrene kredite i stanja kredita s promjenjivim kamatnim stopama i administrativnim promjenjivim kamatnim stopama.

2) Modalitet »F1001« (0, 3]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope do (uključujući) tri mjeseca te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope do (uključujući) tri mjeseca.

3) Modalitet »F1002« (3, 12]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od tri mjeseca (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od tri mjeseca (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 12 mjeseci.

4) Modalitet »F1003« (12, 36]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 12 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 12 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 36 mjeseci.

5) Modalitet »F1004« (36, 60]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 36 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 36 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 60 mjeseci.

6) Modalitet »F1005« (60, 120]; popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 60 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope od 60 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) do (uključujući) 120 mjeseci.

7) Modalitet »F1006« (120, ...); popunjava se za novoodobrene kredite s ugovorenim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope duljim od 120 mjeseci (nije uključeno kao donja granica) te za stanja kredita s preostalim razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope duljim od 120 mjeseci (nije uključeno kao donja granica).

8) Modalitet »F1007« popunjava se za novoodobrene kredite i stanja kredita s fiksnom kamatnom stopom.

Primjer

Red. br.Novi posloviStanjaKomentar
1.F1002

F1002 (t1 do t9)

F1001 (t10 do t12) F1000

(t13 i veće)

Odobren je stambeni kredit s izvornim dospijećem od 20 godina i početnim razdobljem fiksiranja kamatne stope od jedne godine (kamatna stopa iznosi 7% godišnje), nakon čega se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.
2.F1000F1000 (za sve t)Odobren je investicijski kredit na deset godina s promjenjivom kamatnom stopom koja je vezana uz EURIBOR plus fiksna marža od dva postotna boda. Nije ugovoreno početno razdoblje fiksiranja kamatne stope.
3.F1003

F1003 (t1 do t24)

F1002 (t25 do t 33)

F1001

(t34 do t 36)

F1000

(t37 i veće)

Odobren je kredit na deset godina kod kojeg je kamatna stopa prvih godinu dana fiksirana na 5% godišnje, a sljedeće dvije na 6% godišnje, nakon čega se mijenja u promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz LIBOR na eure. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju tri godine.
4.F1007F1007 (za sve t)Odobren je kredit na pet godina s tri razdoblja fiksiranja kamatne stope. U prvoj godini kamatna stopa iznosi 5% godišnje, u drugoj 6% godišnje i u posljednje tri godine 7% godišnje. Početno razdoblje fiksiranja obuhvaća ukupno razdoblje za koje su unaprijed poznate vrijednosti kamatne stope, u ovom slučaju cijelo izvorno dospijeće kredita.
5.F1007

F1007

(za sve t)

Odobren je kredit na deset godina s fiksnom kamatnom stopom od 9% godišnje za cijelo izvorno dospijeće kredita.
6.F1000

F1000

(za sve t)

Odobren je kredit na deset godina s administrativno promjenjivom kamatnom stopom.Obilježje 37. »Kolateral/jamstva«

Opis obilježja

176. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novoodobrenih kredita prema tome jesu li osigurani kolateralima i/ili jamstvima.

177. Smatra se da je novoodobreni kredit osiguran kolateralom i/ili jamstvom onda kada se u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 taj kolateral i/ili jamstvo priznaju kao materijalna kreditna zaštita odnosno nematerijalna kreditna zaštita, a na način da je vrijednost kolaterala i/ili jamstva jednaka ugovorenoj vrijednosti novoodobrenoga kredita ili veća od nje. Vrijednost kolaterala odgovara iznosu njegove tržišne vrijednosti (gdje je primjenjivo) ili nominalne vrijednosti, a vrijednost jamstva iznosu ugovorene vrijednosti. Ako se jedan kolateral/jamstvo odnosi na više kredita ili dužnika, njegova vrijednost dijeli se na pojedine kredite ili dužnike, a prema procjeni izvještajne institucije.

Vrijednost obilježja

178. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

179. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »0« – novoodobreni kredit nije osiguran kolateralom i/ili jamstvima.

2) Modalitet »1« – novoodobreni kredit osiguran je kolateralom i/ili jamstvima, čija je vrijednost manja od ugovorene vrijednosti novoodobrenoga kredita.

3) Modalitet »2« – novoodobreni kredit osiguran je kolateralom i/ili jamstvima, čija je vrijednost jednaka ugovorenoj vrijednosti novoodobrenoga kredita ili je veća od nje.

4) Modalitet »X« – nije primjenjivo; popunjava se za stanja kredita.

Obilježje 38. »Novi posao«

Opis obilježja

180. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novih poslova na financijske ugovore kojima se prvi put utvrđuje kamatna stopa na depozit ili kredit (stvarni novi poslovi) i na ponovne sporazume o uvjetima postojećih ugovora o depozitima i kreditima.

181. Ponovni sporazumi odnose se na aktivno sudjelovanje protustranke u usklađivanju uvjeta postojećeg ugovora o depozitu ili kreditu, uključujući i kamatnu stopu. Produljenja i druga usklađenja postojećih uvjeta koja se obavljaju automatski, tj. bez aktivnog sudjelovanja kućanstva ili nefinancijskog društva, ne smatraju se ponovnim sporazumima.

182. Stvarni su novi poslovi »čisti novi krediti/depoziti« u smislu »svježeg novca« koji dolazi na kreditno/depozitno tržište, te se razlikuju od ponovnih sporazuma, koji ne donose »svježi novac« na tržište. Drugim riječima, ponovnim sporazumom smatra se promjena uvjeta postojećih ugovora, bilo da se radi o dodatku originalnom ugovoru (aneks), pri čemu identifikator ugovora ostaje isti, bilo da se radi o zatvaranju postojećeg i otvaranju novoga kredita, pri čemu novi kredit dobiva novi identifikator.

183. U specifičnim slučajevima, pri pregovaranju o uvjetima postojećih ugovora o kreditu u smislu povećanja iznosa kredita, preostali neotplaćeni iznos iz originalnog ugovora prikazuje se u okviru ponovnih sporazuma, dok je povećanje iznosa kredita stvarni novi posao. Ako pregovaranje uključuje djelomično smanjenje kredita, stvarni novi poslovi ne nastaju, a u okviru ponovnih sporazuma prikazuje se samo preostali neotplaćeni iznos iz originalnog ugovora.

184. Ako kreditna institucija prodaje ili prenosi kredite drugoj kreditnoj instituciji bez aktivnog sudjelovanja klijenta, kod nijedne kreditne institucije ne nastaje novi posao (ni stvarni novi posao ni ponovni sporazum), već se kupnja/prodaja odražava na promjenu stanja. S druge strane, ako klijent odluči ili pristaje prenijeti kredit iz jedne kreditne institucije u drugu (aktivno sudjelovanje klijenta), kreditna institucija koja ga preuzima dužna ga je prijaviti unutar ponovnih sporazuma.

185. U slučaju promjene dužnika, pri čemu su kreditna institucija i novi dužnik suglasni s tom promjenom (aktivno sudjelovanje novog klijenta), takav kredit potrebno je prijaviti kao ponovni sporazum.

186. U slučaju spajanja više manjih kredita u jedan veći kredit, taj veći kredit potrebno je prijaviti kao ponovni sporazum. Isto pravilo vrijedi i u obratnom smjeru, ako se jedan veći kredit dijeli na više manjih, ti manji krediti trebaju se prijaviti kao ponovni sporazumi.

187. Valutne konverzije postojećih kredita smatraju se ponovnim sporazumima ako je potrebna suglasnost i kreditne institucije i klijenta za konverziju valute kredita. Ako je, međutim, konverzija dogovorena u originalnom ugovoru kredita, ona se odvija automatski nakon unaprijed određenog događaja, te se ne prijavljuje ni ponovni sporazum ni stvarni novi posao.

Vrijednost obilježja

188. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

189. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – ponovni sporazum.

2) Modalitet »02« – stvarni novi posao.

3) Modalitet »03« – nije primjenjivo.

Obilježje 39. »Vrsta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

190. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje kredita prema vrsti referentne kamatne stope.

191. Referentnim kamatnim stopama smatraju se:

1) jedinstvene, javno objavljene tržišne kamatne stope za pojedine valute i rokove, utvrđene na međunarodnom ili hrvatskom (međubankovnom) tržištu novca: EURIBOR, LIBOR, ZIBOR itd.

2) nacionalne referentne stope (NRS) koje predstavljaju jedinstvene javno objavljene prosječne troškove financiranja hrvatskoga bankarskog sektora s obzirom na određeno proteklo razdoblje, vrstu izvora i relevantnu valutu; nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska udruga banaka i

3) ostali parametri (primjerice prinos na trezorske zapise Ministarstva financija, prosječna kamatna stopa na depozite građana u odnosnoj valuti, indeks potrošačkih cijena na malo, indeks cijena dionica/obveznica i sl.).

Vrijednost obilježja

192. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

193. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za novoodobrene kredite uz koje su prikazani modaliteti »F1000« do »F1006« obilježja »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« te za stanja svih kredita neovisno o statusu razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope (nije ugovoreno, u tijeku ili je isteklo). Za novoodobrene kredite uz koje je prikazan modalitet »F1007« obilježja »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« popunjava se modalitet »FIKSN« ovog obilježja.

194. Kod kredita s razdobljem početnog fiksiranja kamatne stope (i u novim poslovima i u stanjima) upisuju se one referentne kamatne stope uz koje će kredit biti vezan nakon isteka tog razdoblja (ako su poznate u trenutku izvješćivanja).

195. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »EURIB« EURIBOR (engl. Euro Interbank Offered Rate); referentna kamatna stopa koja se određuje na europskom međubankovnom tržištu.

2) Modalitet »LIBOR« LIBOR (engl. London Interbank Offered Rate); londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa koja se obračunava na međusobne kredite banaka koje posluju na londonskom tržištu kapitala.

3) Modalitet »NRS01« NRS1; za depozite fizičkih osoba.

4) Modalitet »NRS02« NRS2; za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora.

5) Modalitet »NRS03« NRS3; za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz nefinancijskog sektora.

6) Modalitet »ZIBOR« ZIBOR (engl. Zagreb Interbank Offered Rate); jedinstvena kamatna referentna stopa na hrvatskom međubankovnom tržištu.

7) Modalitet »TRZMF« prinos na trezorske zapise Ministarstva financija.

8) Modalitet »DEPOZ« prosječna kamatna stopa na depozite građana u odnosnoj valuti.

9) Modalitet »OSTAL« ostale referentne kamatne stope; odnosi se na ostale referentne kamatne stope kao što su STIBOR za švedske krune (SEK), BUBOR za forinte (HUF) i sl., indeks potrošačkih cijena na malo, indeks cijena dionica/obveznica i sl.

10) Modalitet »FIKSN« fiksna kamatna stopa; kamatna stopa koja je definirana kao nepromjenjiva tijekom cijeloga životnog vijeka instrumenta.

11) Modalitet »ADMIN« administrativna kamatna stopa; kamatna stopa koja se mijenja odlukama izvještajne institucije.

12) Modalitet »XXXXX« nije primjenjivo; primjerice, u trenutku izvješćivanja nije poznata kamatna stopa nakon isteka razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope jer će biti ugovorena tek nakon isteka tog razdoblja.

Obilježje 40. »Ročnost referentne kamatne stope«

Opis obilježja

196. Ovim obilježjem definira se ročnost koja se odnosi na referentnu kamatnu stopu.

Vrijednost obilježja

197. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

198. Vrijednost ovog obilježja izražava se u mjesecima.

199. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »000« ročnost do jednog mjeseca (nije uključen kao gornja granica); primjerice, ako je ugovoren kredit uz jednotjedni EURIBOR, upisuje se modalitet »000«.

2) Modalitet »001« ročnost je jedan mjesec.

3) Modalitet »002« i veći – ročnost duža od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica); primjerice, za kredit vezan uz 6-mjesečni EURIBOR upisuje se modalitet »006«.

4) Modalitet »999« popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja »Vrsta referentne kamatne stope«.

Obilježje 41. »Valuta referentne kamatne stope«

Opis obilježja

200. Ovim se obilježjem identificira valuta referentne kamatne stope.

Vrijednost obilježja

201. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

202. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Vrijednost ovog obilježja iskazuje se nekom od troslovnih oznaka valuta iz popisa valuta.

2) Modalitet »XXX« nije primjenjivo; popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja »Vrsta referentne kamatne stope«.

Obilježje 42. »Učestalost promjene kamatne stope«

Opis obilježja

203. Ovim obilježjem definira se ugovorena učestalost promjene kamatne stope zbog promjene razine referentne kamatne stope uz koju je vezana.

Vrijednost obilježja

204. Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.

205. Modalitete ovog obilježja potrebno je prijaviti prema ugovorenoj (planiranoj) učestalosti promjene kamatne stope, i za nove poslove i za stanja, neovisno o tome je li u izvještajnom razdoblju izvještajna institucija zaista promijenila kamatnu stopu zbog promjene razine referentne kamatne stope.

206. Vrijednost ovog obilježja izražava se u mjesecima.

207. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »00« – učestalost promjene do jednog mjeseca (nije uključen kao gornja granica).

2) Modalitet »01« – učestalost promjene je jedan mjesec.

3) Modalitet »02« i veći – učestalost promjene duža od jednog mjeseca (nije uključen kao donja granica); primjerice, za kredit vezan uz 6-mjesečni EURIBOR čija se razina mijenja svakih šest mjeseci upisuje se modalitet »06«.

4) Modalitet »99« – popunjava se za modalitete »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« i »XXXXX« obilježja »Vrsta referentne kamatne stope«.

3.3. Skupina obilježja C

208. Ova skupina obilježja omogućava pravilno tumačenje dostavljenih iznosa u smislu pravilnog određivanja stanja i njihovih promjena, odnosno svih ostalih vrsta iznosa koje su karakteristične za određeni instrument određen skupinom obilježja B.

Obilježje 43. »Vrsta iznosa«

Opis obilježja

209. Obilježje »Vrsta iznosa« omogućava utvrđivanje svih elemenata koji čine podatak o stanju, odnosno o njegovim promjenama, te svih ostalih karakterističnih vrsta iznosa.

210. Svi iznosi iskazuju se u kunama i lipama, postocima ili apsolutnim brojevima. Ako kod opisa modaliteta nije izričito navedeno da se iznosi prikazuju s negativnim predznakom, svi iznosi načelno se prikazuju s pozitivnim predznakom (+). Iznimke su stavke koje već nazivom sugeriraju da se može pojaviti pozitivan ili negativan predznak (primjerice stavke koje imaju u nazivu dobit/gubitak), određene rezerve, iznosi promjene cijena i storno sloga.

211. Vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti izračunava se konvertiranjem originalnoga valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a na posljednji dan izvještajnog razdoblja za stanja, a za promjene cijena (samo u izvješću »AB«) i vrijednosti novih poslova (samo u izvješću »KS«) primjenjuje se mjesečni prosječni srednji tečaj HNB-a u izvještajnom razdoblju.

212. Kod instrumenata ugovorenih uz valutnu klauzulu (jednosmjernu ili dvosmjernu) kunska protuvrijednost izračunava se primjenom ugovorenog tečaja. Iznimno, za vrijednosti novih poslova (samo u izvješću »KS«), primjenjuje se mjesečni prosječni srednji tečaj HNB-a u izvještajnom razdoblju.

Vrijednost obilježja

213. Izbor jednog od modaliteta vrijednosti ovog obilježja ovisi o kontekstu izvješća, pri čemu valja imati na umu specifično značenje koje u nekom izvješću ima kombinacija instrumenta, portfelja i vrste iznosa, u skladu s Prilogom 8. ove Upute.

214. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – nedospjelo potraživanje (obveza).

2) Modalitet »02« – dospjelo potraživanje (obveza).

3) Modalitet »03« – potraživanje (obveza) s osnove obračunatih nedospjelih kamata ili izglasane dividende.

4) Modalitet »04« – potraživanje (obveza) s osnove nenaplaćenih dospjelih kamata ili dividende.

5) Modalitet »05« – stanje ispravaka vrijednosti potraživanja kod bilančnih stavki ili stanje rezerviranja za izvanbilančne obveze ili trošak stjecanja vlastitih dionica; iznosi vezani uz ovaj modalitet imaju pozitivan predznak, osim u slučaju negativnih promjena kumulativnih umanjenja vrijednosti (smanjenja gubitaka) u odnosu na inicijalno priznavanje kod kupljene ili stvorene financijske imovine umanjene za kreditne gubitke, kada se upotrebljava negativan predznak.

6) Modalitet »06« – stanje ispravka vrijednosti potraživanja s osnove kamata ili dividenda.

7) Modalitet »07« – diskont.

8) Modalitet »08« – premija.

9) Modalitet »09« – ugovorena vrijednost.

10) Modalitet »10« – fer vrijednost koja ne obuhvaća podatke o pripadajućim dospjelim ili nedospjelim kamatama ili dividendama te pripadajućim ispravcima vrijednosti.

11) Modalitet »11« – ugrađeni derivat – ugovorena vrijednost.

12) Modalitet »12« – ugrađeni derivat – fer vrijednost.

13) Modalitet »13« – isknjižavanje (otpis) glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak.

14) Modalitet »14« – isknjižavanje (otpis) kamata na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak.

15) Modalitet »15« – prilagodbe (promjene) cijene koja se odnosi na razliku tržišne vrijednosti utrživih instrumenata (koje u slučaju izvedenih financijskih instrumenata mogu biti rezultat modela vrednovanja) s kraja izvještajnog razdoblja u odnosu na kraj prethodnoga izvještajnog razdoblja, a koja je proizašla samo iz promjene tržišnih cijena (nisu obuhvaćene promjene tečaja, kupnje ili prodaje instrumenata). Ova vrsta iznosa obuhvaća samo nerealizirane dobitke ili gubitke koji su rezultat promjene cijena. Iznosi vezani uz ovaj modalitet imaju:

a) negativan predznak – u slučaju pada cijene ili

b) pozitivan predznak – u slučaju rasta cijene.

16) Modalitet »18« – bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice. Ovisno o vrsti izvješća, suma vrste iznosa »18« po vremenskim razredima jednaka je vrijednosti koja odgovara (ili bi odgovarala) izrazu (»01« + »02« – »07« + »08« + »12«), odnosno (»10« + »02« – »07« + »08« + »12«).

17) Modalitet »19« – bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove kamata. Ovisno o vrsti izvješća suma vrste iznosa »19« po vremenskim razredima jednaka je sumi koje odgovaraju (ili bi odgovarale) modalitetima »03« i »04«.

18) Modalitet »20« – bruto ukupni iznos izloženosti (obveze) koja se u bilo kojem dijelu štiti kolateralom ili zaštitom (prije umanjenja za ispravke vrijednosti) ili ukupno stanje otpisanih potraživanja u izvanbilančnoj evidenciji (glavnica, kamate i ostalo). Za potrebe praćenja zaštićene izloženosti ili obveze pod ovim se modalitetom navodi a) ukupan iznos potraživanja po zaštićenom plasmanu, što obuhvaća cijelu izloženost kreditnom riziku ili b) iznos obveze za koju je vjerovniku izvještajne institucije dana zaštita. U slučaju da više davatelja zaštite štiti jednu izloženost ili jednu obvezu, izloženost ili obvezu potrebno je raspodijeliti na sve davatelje zaštite, prema procjeni izvještajne institucije.

19) Modalitet »21« – ispravak vrijednosti izloženosti koja se štiti kolateralom ili zaštitom.

20) Modalitet »22« – iznos tržišne vrijednosti (gdje je primjenjivo) ili nominalne vrijednosti materijalne kreditne zaštite ili ugovorene vrijednosti nematerijalne kreditne zaštite (neovisno o iznosu vrijednosti koja se štiti). Kod nominalnog ili ugovorenog iznosa zaštite vrijednost zaštite ostaje nepromijenjenom do kraja ugovorenog roka te zaštite, osim u sljedećim slučajevima:

    vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos zaštite ugovorom definirano da davatelj zaštite jamči i za iznos pripadajućih kamata, naknada i ostalih troškova ili

    vrijednost zaštite može se smanjivati ako je riječ o specifičnim jamstvima kod kojih se iznos jamstva izražava u postotnom iznosu od glavnice. Pod ovom vrstom iznosa prikazuje se iznos glavnice (dospjele odnosno nedospjele) pomnožen s postotkom jamstva u skladu s odredbama ugovora, zbog čega se taj iznos mijenja s vremenom, ovisno o dinamici otplate potraživanja.

U slučaju da se jedan instrument zaštite odnosi na više dužnika, vrijednost zaštite potrebno je podijeliti po dužnicima ili vjerovnicima, prema procjeni izvještajne institucije.

21) Modalitet »24« – iznos nezaštićene pozicije izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku na osnovi glavnice (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja).

22) Modalitet »25« – iznos nezaštićene pozicije izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku na osnovi kamata (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti).

23) Modalitet »26« – iznos zaštićene pozicije izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku na osnovi glavnice (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja).

24) Modalitet »27« – iznos zaštićene pozicije izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku na osnovi kamata (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti).

25) Modalitet »28« – iznos na osnovi glavnice stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja).

26) Modalitet »29« – iznos na osnovi kamata stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti).

27) Modalitet »30« – kumulativno isknjižavanje (otpis) glavnice i kamata na teret ispravaka vrijednosti od 1. siječnja tekuće godine do datuma izvješća (u pravnom smislu otpust duga i slično). Iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak.

28) Modalitet »34« – bruto knjigovodstvena vrijednost izloženosti s mjerama restrukturiranja, u skladu s definicijom restrukturiranih izloženosti iz Priloga V. dijela 2. poglavlja 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća; ovaj modalitet obuhvaća i prihodujuće i neprihodujuće izloženosti.

29) Modalitet »37« – plan otplate ili naplate kamata. Ovom vrstom iznosa navodi se bruto ukupna vrijednost kamata koje prema planu otplate (obveze) ili naplate (imovina) treba platiti ili naplatiti u određenom budućem vremenskom razredu. Dakle, potrebno je prikazati kamate koje još nisu obračunate, a očekuje se da će biti obračunate i naplaćene ili otplaćene u budućem razdoblju prema trenutačno važećem planu otplate ili naplate.

30) Modalitet »40« – naplata plasmana otpisanih u proteklim godinama.

31) Modalitet »41« – ukupan iznos novih poslova u izvještajnom mjesecu. Novi poslovi definirani su u Prilogu 1. ove Upute.

32) Modalitet »42« – prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

33) Modalitet »43« – prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

34) Modalitet »44« – prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera.

35) Modalitet »45« – prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca (iz izvješća »AA«) kao pondera.

36) Modalitet »50« – kumulativni iznos stavke računa dobiti i gubitka od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

37) Modalitet »51« – kumulativni kamatni prihod po kamatonosnom instrumentu koji nije u obuhvatu podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine ili kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu A u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

38) Modalitet »52« – kumulativni prihod od vlasničkih udjela u kapitalu (ulaganja u ovisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke pothvate) od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma, ako se vlasnički udjeli iskazuju po trošku prema MRS-u 27 i 28 u odvojenim (nekonsolidiranim) financijskim izvješćima. Ne uključuje umanjenje vrijednosti u skladu s MRS-om 36.

39) Modalitet »53« – kumulativni kamatni trošak po kamatonosnom instrumentu od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

40) Modalitet »54« – kumulativni trošak amortizacije materijalne i nematerijalne imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

41) Modalitet »55« – kumulativni dobitak ili gubitak od prodaje imovine, od vrijednosnog usklađivanja po instrumentima, odnosno od promjene fer vrijednosti imovine od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

42) Modalitet »56« – kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu B ili C u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

43) Modalitet »58« – kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja plasmana za identificirane gubitke na pojedinačnoj i skupnoj osnovi ili kumulativni trošak rezerviranja od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

44) Modalitet »59« – kumulativni trošak vrijednosnog usklađivanja potraživanja po kamatnim prihodima od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

45) Modalitet »63« – količina vrijednosnog papira. Ovisno o vrsti vrijednosnog papira, ovaj modalitet odnosi se na broj kupljenih i/ili izdanih dionica, broj kupljenih i/ili izdanih udjela u investicijskom fondu ili količinu kupljenih i/ili izdanih dužničkih vrijednosnih papira. Količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se kao nominalna vrijednost dužničkoga vrijednosnog papira u originalnoj valuti izdanja vrijednosnog papira. Za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama s valutnom klauzulom količina dužničkih vrijednosnih papira iskazuje se u valuti indeksacije. Iznimno, za dužničke vrijednosne papire koji su izdani u kunama i indeksirani uz tečaj strane valute količina se iskazuje u kunama.

46) Modalitet »64« – potraživanja na osnovi glavnice u izvanbilančnoj evidenciji.

47) Modalitet »65« – potraživanja na osnovi kamata u izvanbilančnoj evidenciji.

48) Modalitet »66« – cijena koja je plaćena za prodani plasman; ako je ugovorena jedinstvena cijena za skup plasmana i ako iz ugovornih odredbi nije moguće odrediti cijenu pojedinačnog plasmana, ukupnu je cijenu potrebno podijeliti po svim pripadajućim plasmanima u skupu, prema procjeni izvještajne institucije; ako je u sklopu transakcije izvještajna institucija snosila i određene troškove transakcije, cijena se umanjuje za te troškove.

49) Modalitet »67« – prosječna ponderirana ugovorena fiksna marža na nove poslove. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom ukupnog iznosa novih poslova u izvještajnom mjesecu kao pondera.

50) Modalitet »68« – prosječna ponderirana primijenjena fiksna marža na stanja. Iznosi vezani uz ovaj modalitet izračunavaju se primjenom stanja na kraju mjeseca kao pondera.

51) Modalitet »69« – ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice koja odgovara (ili bi odgovarala) izrazu (»01« + »02« + »10« + »12«).

52) Modalitet »70« – dobitak ili gubitak zbog promjene ugovornih novčanih tokova.

53) Modalitet »71« – kumulativna promjena ispravaka vrijednosti plasmana i rezerviranja za izvanbilančne obveze. Ovaj modalitet odnosi se na neto povećanje (pozitivan predznak) ili neto smanjenje (negativan predznak) ispravaka vrijednosti i rezerviranja za plasmane i izvanbilančne obveze (uključujući i tečajne razlike) raspoređene u bilo koju rizičnu skupinu, od 1. siječnja tekuće godine do datuma izvješća. Ovaj modalitet ne uključuje kumulativno smanjenje ispravaka vrijednosti na osnovi otpisa, opisanih u vrsti iznosa »30«.

54) Modalitet »72« – dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke.

4. Izrada i dostava datoteke izvješća

4.1. Standardne karakteristike datoteke

215. Pri izradi datoteke statističkog i nadzornog izvješća kreditna institucija dužna je pridržavati se sljedećih tehničkih značajki:

    format ASCII

    kodna stranica 8859 – 2 (CE)

    slogovi prema tablicama iz Priloga 12.

    svaki slog završava znakom za odvajanje (delimiterom) CRLF (X"0D0A«) i

    naziv datoteke je MOS2_MBR_XYZ.IS, gdje su MOS2 i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenkasti matični broj izvještajne institucije. Dio »xyz« nije obvezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova. Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku. Ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (MOS2_MBR_XYZ.zip).

4.2. Sadržaj slogova

4.2.1. Opće napomene

216. Brojčana (numerička) polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezatna i/ili kad nemaju konkretan sadržaj. Polje predviđeno za iznos duljine je 15 znakova, uključujući dva decimalna mjesta. Oznaka predznaka »+« (plus) ili » – « (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa, koji je pozitivan ili negativan, a ta se oznaka nalazi u polju iza kojeg neposredno slijedi polje za iznos. Slovno-brojčana (alfanumerička) polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina.

217. Prva četiri polja u svim slogovima obvezna su i podliježu kontroli sadržaja.

218. Ako izvještajna institucija za određeno izvještajno razdoblje u određenom izvješću nema što dostaviti (drugim riječima, ako je to izvješće prazno), takvo se izvješće dostavlja na sljedeći način: uz Oznaku retka, Datum stanja i Oznaku izvješća potrebno je još samo Redni broj retka u datumu popuniti nulama (tzv. »nulti« redak) i ostalo ostaviti prazno.

219. Identifikacija protustranke mora biti konzistentna u svim izvješćima. U poljima Komitent MBR, Komitent PBR i Komitent nerezident za istu protustranku moraju se dostaviti isti identifikatori.

220. Sva izvješća moraju biti usklađena s kontrolama iz Priloga 11.

4.2.2. Izvješće »AA«

221. Svako polje sloga izvješća »AA« ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću s popisa dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka. Shema kontrola dana je u Prilogu 6.

222. Sadržaj polja (Prilog 12.1.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »AA«, koja se ponavlja u svim slogovima izvješća »AA«.

    U polje 2 (Datum stanja) upisuje se datum izvješća (kalendarski kraj mjeseca) na koji se slog odnosi, u formi »ggggmmdd«. Napomena: pri ispravljanju ovaj se podatak može razlikovati od onoga u slogu zaglavlja.

    Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N« ili »K«) i revidiranost (»P« ili »R«), odnosno »D1« ili »D2«, u skladu s obilježjima »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« i »Nerevidirano ili revidirano izvješće«. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo »NP«, »NR«, »KP«, »KR«, »D1« ili »D2«. Polje 2 i polje 3 kao »datum/oznaka izvješća« jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.

    U polje 4 (Redni broj retka u datumu) upisuje se redni broj retka u datumu/oznaci izvješća. To je broj veći od nule i mora biti prijavljen. Neće se kontrolirati neprekinutost slijeda, tj. dopušteni su preskoci u nizu rednih brojeva, ali je taj podatak od ključne važnosti pri ispravljanju jer se preko njega jedinstveno identificira redak u datumu/oznaci izvješća izvještajne institucije.

    Polje 5 (Oznaka komitenta) obvezno se popunjava, a sadržava oznaku komitenta, koja može biti »MB«, »OB«, »FZ«, »MF« ili »ND«. Ovisno o vrsti komitenta, kontrolira se njegov matični broj: ako polje 5 sadržava »MB«, sadržaj polja 6 (Komitent MBR) kontrolira se prema popisu DZS-a. Polje 6 mora biti popunjeno vodećim nulama, tj. stari matični brojevi duljine 6 i 7 znakova moraju biti dopunjeni vodećim nulama do 8. mjesta. Ako polje 5 sadržava »OB« (domaći obrtnici), »FZ« (domaće fizičke osobe), »MF« (popis ESB-a) ili »ND« (nerezidenti koji nisu na popisu ESB-a), polje 6 smije sadržavati samo nule. Ako je u polje 5 upisano »MF«, polje 7 (Komitent nerezident) kontrolira se prema popisu ESB-a. Ako je u polje 5 upisano »ND«, polje 7 treba ostaviti praznim (blank). Ako je u polje 1 upisano »AA« ili »RA« i u polje 3 »K«, tada je dopušteno u polje 5 upisati »MB«, a u polje 6 upisati osam nula (00000000).

    Polje 8 (Redovno/storno/ispravak) obvezno se popunjava, a dopušteni sadržaj je »R« (redovni slog), »S« (storno) ili »P« (ispravak). Ovo je bitno pri ispravljanju prihvaćenih podataka jer samo korektno storniran slog može biti prijavljen s novim vrijednostima, tj. ispravljen.

    Polje 9 (Županija) nije obvezno popuniti, a popunjava se samo za domaće fizičke osobe ili obrtnike (ako polje 5 sadržava »OB« ili »FZ«) jednom od šifara od 01 do 21 s popisa županija prema Prilogu 2. Za ostale komitente ovo polje ostaje prazno (00).

    Polje 10 (Država) obvezno se popunjava i ovisno o sadržaju polja 5 sadržava oznaku međunarodne institucije ili dvoslovnu oznaku države sjedišta, u skladu s Prilogom 3.

    Polje 11 (Sektor nerezidenta) popunjava se u skladu s Prilogom 10. samo za komitente nerezidente (ako polje 5 sadržava »MF« ili »ND«) jednom od vrijednosti navedenih u obilježju »Sektor nerezidenta«. Za međunarodne institucije i ostale komitente ovo polje ostaje prazno (0000). U kontroli popunjavanja vodi se računa o sadržaju polja 10 (Država).

    Polje 12 (Vrsta povezanosti) obvezno se popunjava i može sadržavati samo vrijednosti »N«, »P«, »S« ili »B«, a zajedno s poljem 13 (Udjeli povezanosti/vlasništva) definira vezu izvještajne institucije i protustranke. Polje 13 je različito od nule samo ako polje 12 sadržava »P«, tj. samo ako se radi o primarnoj povezanosti. Polje 13 je skupno polje koje se sastoji od 4 iznosa, svaki duljine pet mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta) i ne veći od 100,00 s obzirom na to da se radi o udjelima. Način prijave udjela i ulaganja objašnjen je u obilježju »Veza izvještajne institucije i protustranke«.

    Polje 14 (Instrument) obvezno se popunjava i nosi podatak o instrumentu transakcije, a popunjava se prema obilježju »Instrument«.

    Polje 15 (ISIN) nije obvezno popuniti jer se popunjava samo za određene instrumente, a prema Prilogu 6. Ako nije prazan (blank), podatak o ISIN-u ima u nekim slučajevima ugrađenu kontrolu na prva dva znaka, koji moraju sadržavati dvoslovnu oznaku države izdavatelja instrumenta ili oznaku međunarodne institucije, i to u skladu s tekstom navedenim u obilježju »Država sjedišta ili međunarodna institucija«.

    Polje 16 (Valuta) obvezno se popunjava i sadržava troslovnu oznaku valute, i to u skladu s popisom valuta.

    Polje 17 (Izvorno dospijeće) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Polje 17 sastoji se od dva cjelobrojna dijela (broj mjeseci), pri čemu se prve tri znamenke odnose na razdoblje počeka, dok se iduće tri znamenke odnose na izvorno dospijeće. S obzirom na to da nule u sadržaju nose informaciju, u slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

    Polje 18 (Otkazni rok) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Cjelobrojni podatak u ovom polju odnosi se na broj mjeseci, a u slučaju kad se ne popunjava, treba ga ostaviti praznim (blank).

    Polje 19 (Vrsta indeksacije) i polje 20 (Valuta indeksacije) prema obilježju »Indeksacija« nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, vrsta indeksacije može biti »N«, »V« ili »J« i o tome direktno ovisi kontrola polja 20: ako je u polju 19 sadržaj »N«, polje 20 smije sadržavati samo »000«, a inače sadržava troslovnu oznaku valute, i to u skladu s popisom valuta. U slučaju kad se ne popunjavaju, oba polja treba ostaviti praznima (blank).

    Polje 21 (Portfelj) obvezno se popunjava i nosi podatak o portfelju, a popunjava se prema obilježju »Portfelj«.

    Polje 22 (Utrživost kredita) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, utrživost kredita može biti »N«, »U, »P« ili »R«.

    Polje 23 (Značajke kapitala) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, značajka kapitala može biti »N«, »P«, »H«, »A« ili »D«.

    Polje 24 (Rizična skupina) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, rizična skupina može biti »00«, »A1«, »A2«, »B1«, »B2«, »B3« ili »CC«.

    Polje 25 (Ugrađeni derivat) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, ugrađeni derivat može biti »0« ili »1«. S obzirom na to da nula u sadržaju nosi informaciju, u slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

    Polje 26 (Odnosna varijabla) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente prema Prilogu 6. Ako se prijavljuje, prema obilježju »Odnosna varijabla«, odnosna varijabla može sadržavati dvoznamenkasti broj između »01« i »10«, ili »99«. U slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

    Polje 27 (Predznak) obvezno se popunjava jer nosi podatak o predznaku iznosa transakcije, a može sadržavati samo znak »+« ili » – «.

    Polje 28 (Iznos) obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka, uključujući dva decimalna mjesta.

    Polje 29 (Vrsta iznosa) obvezno se popunjava i nosi podatak o značajkama iznosa, a popunjava se prema obilježju »Vrsta iznosa«.

    Polje 30 (Komitent PBR) popunjava se za rezidente pravne osobe te rezidentne investicijske i mirovinske fondove ako izvještajna institucija raspolaže OIB-om tih protustranaka, inače ostaje prazno (blank).

223. Uz ove osnovne logičke kontrole sadržaj pojedinih polja unutar sloga kontrolira se i s obzirom na ispravnu kombinaciju prijavljenih vrijednosti. To znači da će slog, iako s dopuštenim vrijednostima u pojedinim poljima, biti odbijen kao neispravan ako sadržaj nije u ispravnoj kombinaciji prema prilozima 6., 8. i 9.

4.2.3. Zbirni slog (zaglavlje)

224. Zbirni slog nalazi se na početku datoteke.

225. Sadržaj polja (Prilog 12.2.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »ZZ« i postoji samo jedan takav slog u datoteci.

    U polje 2 (Datum stanja) upisuje se datum stanja (kalendarski kraj mjeseca) za koji je datoteka poslana, u formi »ggggmmdd«.

    Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N« ili »K«) i revidiranost (»P« ili »R«), odnosno »D1« ili »D2«, u skladu s obilježjima »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« i »Nerevidirano ili revidirano izvješće«. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo »NP«, »NR«, »KP«, »KR«, »D1« ili »D2«. Polje 2 i polje 3 kao »datum/oznaka izvješća« jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.

    U polje 4 (Broj redaka u datoteci) upisuje se ukupni broj redaka u poslanoj datoteci. To je broj veći od nule i mora biti prijavljen. Napomena: ovo je brojač datoteke koja sadržava dotični slog zaglavlja, a ne brojač slogova za datum/oznaku stanja, dakle broj koji obuhvaća sve slogove koji su poslani u datoteci, bez obzira na datume/oznake izvješća.

    Polje 5 (Banka/štedionica/fond MBR) obvezno se popunjava i sadržava matični broj izvještajne institucije koji se provjerava prema popisu DZS-a. Polje 5 mora biti popunjeno vodećim nulama, tj. stari matični brojevi duljine 6 i 7 moraju biti dopunjeni vodećim nulama do 8. mjesta.

    Polje 6 (Ime osobe), polje 7 (Telefon) i polje 8 (Elektronička pošta) nose podatke o osobi odgovornoj za poslanu datoteku i detaljima za kontakt telefonom i/ili elektroničkom poštom.

    Polje 7 (Banka/štedionica/fond PBR) popunjava se ako izvještajna institucija raspolaže svojim OIB-om, inače ostaje prazno (blank).

    Polje 8 (Napomena) nije obvezno popuniti, a upotrebljava se kad izvještajna institucija želi pojasniti nešto vezano uz poslanu datoteku. Prvih 20 znakova Napomene bit će prikazano u povratnim datotekama ERR i ER2 (na početku prvog retka), što se može iskoristiti za upis Interne oznake datoteke kod izvještajne institucije (poglavlje 4.4. ove Upute).

4.2.4. Napomena

226. Slog napomene je neobvezatan, promjenjive je duljine, a upotrebljava se kad izvještajna institucija želi pojasniti ili dokumentirati nešto vezano uz pojedini slog ulazne datoteke. Za svaki slog izvješća »AA« smije se kreirati samo jedan slog napomene.

227. Ako se dostavlja napomena, tada slog napomene mora biti dostavljen zajedno sa slogom na koji se odnosi, u protivnom neće biti obrađen. Ako već dostavljenom i prihvaćenom slogu nedostaje Napomena, a trebala je biti dostavljena, taj slog treba stornirati i ponovo ga dostaviti zajedno s pripadajućim slogom A1 (postupak storno/popravak kao pri popravku bilo kojeg drugog obilježja sloga).

228. Sadržaj polja (Prilog 12.3.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »A1«.

    U polje 2 (Datum stanja) upisuje se datum stanja (kalendarski kraj mjeseca odnosno 10. ili 20. dan u mjesecu) sloga na koji se napomena odnosi, u formi »ggggmmdd«.

    Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N« ili »K«) i revidiranost (»P« ili »R«), odnosno »D1« ili »D2«, kakvu sadržava i slog na koji se napomena odnosi.

    Polje 4 (Redni broj retka u datumu/oznaci izvješća) sadržava redni broj retka sloga na koji se napomena odnosi. Dakle, polja 2, 3 i 4 ista su kod napomene i sloga na koji se napomena odnosi.

    U polje 5 (Napomena) upisuje se tekst po želji, do 2000 znakova. Tekst se povezuje sa slogom prema sadržaju polja 2, 3 i 4. Tekst se povezuje i sa slogom ostalih izvješća ako ima slijednu sekvencu u Polju 4, tj. jedinstveni Redni broj retka na razini Oznake sloga, Datuma stanja i Oznake izvješća).

4.2.5. Izvješće »PO«

229. Sadržaj polja (Prilog 12.4.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »PO«.

    Polja od 2 do 11 popunjavaju se kao kod sloga izvješća »AA«.

    Obilježje »Protustranke pojedinačno« upisuje se u polje 6 (Komitent MBR) ako polje 5 sadržava »MB« (matični broj prema DZS-u), odnosno u polje 7 (Komitent nerezident) ako polje 5 sadržava »’MF«, inače u polje 12 (Komitent PBR). Mora biti popunjeno bar jedno od polja 6, polja 7 i polja 12.

    Obilježje »Osnova identificiranja« složeno je od 14 skupina po dva znaka, skupine od pet znakova i četiri polja Grupa. Prvih pet skupina kriteriji su s međusobno isključivim modalitetima i upisuju se u polja 13 17 (Osnova ID1 – Osnova ID5), dok ostalih deset kriterija ima pojedine vrijednosti i upisuje se u polja 18 25 (Osnova ID6 – Osnova ID13). Za pripadnost grupi povezanih osoba predviđena su četiri polja za pojedinu protustranku, a upisuju se redom u polja 28 31 u formi »G****«, gdje je »****« jedinstvena identifikacija grupe u evidencijama izvještajne institucije.

•     U polje 13 (Osnova ID1) upisuju se modaliteti »N1« ili »N2«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«

•     U polje 14 (Osnova ID2) upisuju se modaliteti »H1« ili »H2«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 15 (Osnova ID3) upisuju se modaliteti »P1«, »P2«, »P3«, »P6«, »PB«, »PC« ili »PD«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 16 (Osnova ID4) upisuju se modaliteti »D1« ili »D2«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 17 (Osnova ID5) upisuju se modaliteti »S1« ili »S2«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 18 (Osnova ID6) upisuju se modaliteti »P4«, »P7« ili »PE«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 19 (Osnova ID7) upisuju se modaliteti »P5«, »P8«, »P9« ili »PF«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 20 (Osnova ID8) upisuje se modalitet »IZ«; ako se na protustranku ne odnosi ta osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 21 (Osnova ID9) upisuje se modalitet »ZZ«; ako se na protustranku ne odnosi ta osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 22 (Osnova ID10) upisuje se modalitet »DZ«; ako se na protustranku ne odnosi ta osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 23 (Osnova ID11) upisuje se modalitet »FD«; ako se na protustranku ne odnosi ta osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 24 (Osnova ID12) upisuje se modalitet »VP«; ako se na protustranku ne odnosi ta osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 25 (Osnova ID13) upisuju se modaliteti »U2«, »U4«, »U5« ili »PA«; ako se na protustranku ne odnosi nijedna od tih osnova identificiranja, upisuje se »00«.

•     U polje 26 (Osnova ID14) i polje 27 (Osnova ID15) upisuje se »00«. U polje 32 (Osnova ID16) upisuje se »00000«.

    Obilježje »Detalji protustranke« upisuje se u polje 33 na način da se podaci »Naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe« te »Grad sjedišta ili prebivališta« i »Adresa« odvoje separatorom »;« i popune do duljine 200 znakova.

4.2.6. Izvješće »AH«

230. Sadržaj polja (Prilog 12.5.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »AH«.

    Polja od 2 do 8, od 10 do 14 te od 16 do 30 popunjavaju se kao kod sloga izvješća »AA«.

    Obilježje »Broj dana« upisuje se u polje 15 (Dani stjecanja).

    Obilježje »Kupac plasmana« složeno je od dvije skupine, koje se obvezno popunjavaju. Prvu skupinu čine dva znaka i njome se određuje vrsta identifikatora kojim se prepoznaje kupac plasmana, a upisuje se u polje 31 (Vrsta kupca plasmana). Drugu skupinu čini identifikator kupca plasmana i upisuje se u polje 32 (Kupac plasmana). Ako je u polju 31 naveden modalitet »OI«, polje 32 mora sadržavati OIB; ako je u polju 31 naveden modalitet »MB«, polje 32 mora sadržavati matični broj i taj se sadržaj kontrolira prema popisu DZS-a; ako je u polju 31 naveden modalitet »MF«, polje 32 mora sadržavati identifikator MFI-ja iz EU-a i taj se sadržaj kontrolira prema popisu ESB-a; ako je u polju 31 naveden modalitet »OS«, polje 32 mora sadržavati samostalno određeni jedinstveni identifikator.

4.2.7. Izvješće »KS«

231. Sadržaj polja (Prilog 12.6.):

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »KS«.

    Ostala polja popunjavaju se prema Prilogu 10.

    Polja od 2 do 8, 10, 11, 14, od 16 do 21, 24 te od 27 do 30 popunjavaju se kao kod sloga izvješća »AA«.

    Iznimke su od sloga izvješća »AA« sljedeće:

•     U polje 28 (Iznos) upisuje se decimalni podatak s 5 decimala za Vrste iznosa = »42«, »43«, »44«, »45«, »67« i »68«.

•     Obilježje »Razred iznosa kredita« upisuje se u polje 22 (Razred iznosa kredita).

•     Obilježje »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« upisuje se u polje 15 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope).

•     Obilježje »Kolateral/jamstva« upisuje se u polje 25 (Kolateral/jamstva).

•     Obilježje »Novi posao« upisuje se u polje 26 (Novi posao).

    Obilježje »Vrsta referentne kamatne stope« upisuje se u polje 31 (Vrsta referentne kamatne stope).

    Obilježje »Ročnost referentne kamatne stope« upisuje se u polje 32 (Ročnost referentne kamatne stope).

    Obilježje »Valuta referentne kamatne stope« upisuje se u polje 33 (Valuta referentne kamatne stope).

    Obilježje »Učestalost promjene kamatne stope« upisuje se u polje 34 (Učestalost promjene kamatne stope).

4.2.8. Ostala izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH« i »KS«)

232. Strukturom je ovaj slog (Prilog 12.7.) identičan slogu izvješća »AA«, uz varijacije sadržaja u pojedinim poljima:

    Polje 1 (Oznaka retka) sadržava jednu od sljedećih oznaka: »AB«, »AS«, »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »AE«, »AK«, »AD«, »AU«, »AM«, »IZ«, »OI«, »RA«.

    Ostala polja popunjavaju se ovisno o polju 1 (Oznaci retka), prema Prilogu 10.

    Pravila popunjavanja svih polja ista su kao za popunjavanje sloga izvješća »AA«, ali ovisno o sadržaju Priloga 10.

    Iznimke su od prethodnog sljedeće:

•     Obilježje »Protustranke pojedinačno« popunjava se za oznake »AP«, »AF«, »AN«, »AV«, »AU«, »AM« i »IZ«, a upisuje se u polje 6 (Komitent MBR) ako polje 5 sadržava »MB« (matični broj prema DZS-u), odnosno u polje 7 (Komitent nerezident), ako polje 5 sadržava »’MF«, inače u polje 30 (Komitent PBR). Za rezidente mora biti popunjeno bar jedno od polja 6 i polja 30, a za nerezidente bar jedno od polja 7 i polja 30.

•     Obilježje »Vremenski razred« popunjava se za oznake »AE«, »AK« i »AD«, a upisuje se u polje 15 (ISIN / Vremenski razred).

•     Obilježje »Broj dana« popunjava se za oznake »AU« i »AM«, a upisuje se u polje 17 (Izvorno dospijeće / Dani stjecanja). Ovo obilježje popunjava se u oznaci izvješća »AM« obvezno za instrumente »A08*«, a za instrumente »A09*« samo pod uvjetom da je pod obilježjem »Stjecanje imovine« naveden modalitet »07«.

•     Obilježje »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar« popunjava se samo za oznaku »IZ«, a upisuje se u polje 13 (Udjeli povezanosti / DZ, FD).

•     Obilježje »Stjecanje imovine« popunjava se samo za oznake »AU« i »AM«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla / Stjecanje imovine / Vrsta kamatne stope).

•     Obilježje »Vrsta kamatne stope« popunjava se samo za oznaku »AK«, a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla / Stjecanje imovine / Vrsta kamatne stope).

•     Obilježje »Korištenje imovine« popunjava se samo za oznaku »AM«, a upisuje se u polje 24 (Rizična skupina / Korištenje imovine).

•     U polje 28 (Iznos) upisuje se cjelobrojni podatak s dvije decimale (decimale = 00) za instrumente »D0001«, »D0002«, »D0003«, »D0005«, »D0006«, »D0007«, »D0010«, »D0011«, »D0012« i »D0013«.

4.3. Ispravljanje dostavljenih podataka

233. Razlikuje se ispravljanje neispravnih slogova (ponovljeno slanje nakon ispravljanja pogrešaka) i slogova koji su prihvaćeni kao ispravni (složeniji postupak storniranjem prethodnoga). Složenijim postupkom, storniranjem, ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci, dakle oni koji su prošli kontrolu, a da nisu pronađene pogreške ili su eventualno sadržavali samo pogreške tipa upozorenja (W – warning). Neispravni slogovi, koji su odbijeni zbog formalnih i/ili logičkih pogrešaka, ne ispravljaju se na ovaj način, nego se jednostavno pošalju novi u sljedećoj datoteci.

234. Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog (jedinstveno određen rednim brojem u datumu stanja/oznaci izvještaja) i dostavi ispravan novi slog.

235. Redovni slog, storno i popravci razlikuju se po sadržaju polja 8 sloga:

    Prva prijava sloga u nekom datumu/oznaci izvješća ide sa sadržajem »R« u polju 8. Ako slog sadržava pogreške, tj. ako je neispravan, u sljedećoj dostavi podataka šalje se ispravljen slog s oznakom »R« i tako dok god ne bude prihvaćen kao ispravan.

    Ako je utvrđeno da treba promijeniti neke podatke u slogu koji je prihvaćen kao ispravan, ispravljanje se vrši u dva koraka:

•     storniranje: uzme se slog koji treba stornirati, u polje 8 upiše se »S«, a u polju 27 promijeni se predznak u suprotan od originala; dakle, kod kontrole sloga s oznakom »S« u polju 8 traži se u povijesti isti datum, oznaka i redni broj retka, ostalo sve mora biti isto, osim što predznak mora biti suprotan (inače se odbija)

•     ispravak: s istim sadržajem polja 1, 2, 3 i 4 kao slog koji se ispravlja i sadržajem »P« u polju 8, u ostala polja unosi se novi sadržaj i na taj se način ispravlja slog. Slog koji u polju 8 ima upisano »P« prolazi iste kontrole kao i ostali, redovni slogovi s oznakom »R«.

    Samo ispravnim parom slogova »S« i »P« može se popraviti »stari« ispravan slog:

•     odbija se »S« ako nema »P« koji ga slijedi u paru (iznimno, u opravdanim okolnostima, primjerice, pri storniranju kamatnih stopa, nije potrebno dostaviti slog »P«)

•     odbija se »S« ako nije istovjetan originalu koji se ispravlja, uz iznimku predznaka

•     odbija se »P« ako nema ispravan »S«

•     odbija se »P« ako nije formalno i logički ispravan kao i pripadni »S« i

•     ispravan par »S« i »P« rezultiraju zamjenjivanjem »staroga« ispravnog sloga iz prihvaćenih i spremanjem novoga u bazu za daljnje procesiranje ispravnih.

    U slučaju ponovljenog ispravljanja ovako popravljenog sloga, ponavlja se postupak storno/ispravak kao i u prethodnom krugu, s istim pravilima.

4.4. Izlazne datoteke obrade

236. Nakon svake obrade kreiraju se sljedeće datoteke s povratnim informacijama o rezultatima:

    BAD format datoteke s ekstenzijom BAD, odbijeni slogovi koji ne ulaze u bazu podataka, isti je kao ulazni slog, tj. to je onaj dio ulazne datoteke koji nije prošao formalnu provjeru (npr. pogrešan datum).

    ERR datoteka ERR, pregled pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle »ključ prepoznavanja« jesu: oznaka retka, datum stanja, oznaka izvještaja i redni broj retka u datumu) s nizom šifara i tipova pogrešaka odvojenih separatorima (npr. #305E#315W#) u polju 5 Napomena, po jedan redak za svaki pogrešan slog; datoteka sadržava prvih 20 znakova polja 1397967985Napomena’ iz sloga zaglavlja (poglavlje 4.2.3. ove Upute), kao i informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka.

    ER2 datoteka ER2, pregled detalja pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle »ključ prepoznavanja« jesu: oznaka retka, datum stanja, oznaka izvještaja i redni broj retka u datumu) s oznakom R/S/P i detaljima svake pogreške odvojenima separatorima u Polju 5 Napomena, uz detaljan opis pogreške, po jedan redak za svaku pogrešku; datoteka sadržava prvih 20 znakova polja 1397967985Napomena’ iz sloga zaglavlja (poglavlje 4.2.3. ove Upute), informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, kao i ukupnu aktivu i ukupnu pasivu izračunatu na osnovi svih primljenih slogova izvještajne institucije za taj datum/oznaku izvješća te broj obrađenih slogova (bez A1).

Napomena: formule za izračun ukupne aktive i pasive

A = sum (A*)

A* = 01 + 02 + 03 + 04 – 05 – 06 – 07 + 08 + 10 + 12 + 72 (vrsta iznosa)

P = sum (P*) + I*

P* = 01 + 02 + 03 + 04 – 05 – 06 – 07 + 08 + 10 + 12 + 72 (vrsta iznosa)

I* = 05 (vrsta iznosa)

Tolerancija uravnoteženosti bilance iznosi deset kuna, a veće odstupanje rezultira pogreškom 525 (E) Bilanca nije uravnotežena, Aktiva <> pasiva. Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška.

    STR datoteka STR, slogovi za storniranje, kreira se iz slogova koji imaju samo pogreške tipa warning (W) pa su prihvaćeni kao ispravni, sadržajem je ista kao ulazni slog sa separatorima polja (#), a na kraju je sloga šifra pogreške; datoteka sadržava informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka.

Napomena: to je predložak u kojem treba promijeniti sadržaj polja 8 u »S« i predznak u suprotni od originala i uz to kreirati novi, ispravni slog s oznakom »P«.

    STP datoteka STP, pregled stavki koje se ponavljaju (sva polja identična u više slogova na jedan datum/oznaku izvješća, s iznosom različitim od nule), kreira se nakon svake obrade; datoteka sadržava informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, na početku je broj ponavljanja i u nastavku polja koja se ponavljaju odvojena separatorom (#).

    ER3 datoteka ER3, pregled pogrešaka iz vertikalnih kontrola (za sva polja identična u više slogova na jedan datum/oznaku izvješća osim Vrste iznosa i Iznosa), kreira se nakon svake obrade; datoteka sadržava prvih 20 znakova polja Napomena iz sloga zaglavlja (poglavlje 4.2.3. ove Upute), kao i informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, redak promptova (naziva pojedinih obilježja) te retke s pogreškama: na početku je šifra pogreške s iznosima koji nisu prošli kontrolu kao ispravni, a u nastavku polja koja se ponavljaju odvojena separatorom (#).

4.5. Način dostave datoteka

237. Podaci se dostavljaju elektronički (SWIFT, WEB).

238. Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP).

239. Način dostavljanja podataka putem sigurnoga internetskog sučelja definiran je posebnom uputom.

240. Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od izvještajne institucije da podatke dostavi na disku (CDROM). Na jednom disku može biti samo jedna datoteka. Pritom naljepnica odnosno labela mora sadržavati:

    naziv izvještajne institucije

    naziv datoteke

    datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg) i

    oznaku izvješća (XY).

Neobvezatno, ako izvještajna institucija želi, može napisati i broj diska (interni broj kod izvještajne institucije).

PRILOG 1.

POJAŠNJENJA UZ IZVJEŠTAJNE SLOGOVE

241. U ovom se prilogu pojašnjavaju pojedini izvještajni slogovi definirani modalitetima obilježja »Izvješće«.

242. Kod izvješća »AA« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Za modalitete obilježja »Instrument« koji počinju s »A08« i »A09«, u obilježju »P matični broj« navodi se matični broj izvještajne institucije, odnosno u obilježju »P porezni broj« potrebno je navesti OIB izvještajne institucije.

2) Vrsta iznosa »20« ne varira po instrumentima, već se traže samo podaci na razini protustranke; stoga se sva otpisana potraživanja dostavljaju upotrebom predefinirane kombinacije instrumenta »A9999«, valute »HRK«, izvornog dospijeća »000000«, indeksacije »N000«, portfelja »XXX«, rizične skupine »00« i ugrađenog derivata »0«, koja obuhvaća sve financijske instrumente i sve portfelje; ova vrsta iznosa dostavlja se samo za izvještajne datume 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca i samo na nekonsolidiranoj osnovi.

3) U vezi s količinom vrijednosnih papira (vrsta iznosa »63«) vrijede sljedeća pravila:

3.1) vrsta iznosa dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi

3.2) količina dužničkih vrijednosnih papira ne mijenja se u kontekstu amortizacije vrijednosnog papira, odnosno količina ulaganja ne mijenja se ako je nominalna i tržišna vrijednost ulaganja smanjena zbog otplate dijela glavnice dužničkoga vrijednosnog papira

3.3) količina dužničkih vrijednosnih papira mijenja se u slučaju kupovanja ili prodaja dužničkih vrijednosnih papira i

3.4) količinu vrijednosnog papira potrebno je prijaviti i kad je neto knjigovodstvena vrijednost tog instrumenta jednaka nuli.

4) Vrstom iznosa »72« iskazuje se uvećanje ili umanjenje vrijednosti pojedinačnog instrumenta kojem se štiti fer vrijednost, tj. iskazuje se kumulativni iznos (stanje) promjene fer vrijednosti zaštićene stavke.

243. Kod izvješća »AB« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Izvješće »AB« obuhvaća i realizirane i nerealizirane dobitke ili gubitke koji su rezultat promjene cijena instrumenata. Pritom se vrstom iznosa »15« prikazuju:

1.1) nerealizirani dobici ili gubici (od instrumenata kojima izvještajna institucija raspolaže na kraju prethodnog i na kraju tekućega izvještajnog mjeseca, odnosno onih koje je izvještajna institucija stekla tijekom izvještajnog mjeseca, ali ih nije imala na kraju prethodnog mjeseca) i

1.2) realizirani dobici ili gubici od instrumenata za koje ne postoje stanja na kraju prethodnog i na kraju tekućega izvještajnog mjeseca (koji su kupljeni i prodani tijekom izvještajnog mjeseca) te dio realiziranih dobitaka ili gubitaka od instrumenata kojima je izvještajna institucija raspolagala na kraju prethodnog mjeseca, ali ih je prodala ili su dospjeli tijekom izvještajnog mjeseca.

2) Izvješća »AB« i »AH« imaju obuhvate koji se djelomično preklapaju. Ako je riječ o prodaji kredita za koji je izvještajna institucija bila formirala ispravke vrijednosti, taj će se iznos prikazati i u izvješću »AB« (otpis glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpis kamata na teret ispravaka vrijednosti) i u izvješću »AH« (iznos glavnice plasmana koji je prodan i iznos kamata po plasmanu koji je prodan, zajedno s pripadajućim ispravcima vrijednosti), pa ti iznosi moraju biti usklađeni.

244. Kod izvješća »AD« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U izvješću »AD« dostavljaju se samo oni instrumenti za koje se ispunjava obilježje »Izvorno dospijeće«. Izvještajni iznosi prikazani modalitetima »05«, »06«, »18«, »19« i »37« obilježja »Vrsta iznosa« prikazuju se u obilježju »Vremenski razred« raspoređeni u različite vremenske razrede, a u skladu s preostalim dospijećem.

2) Izvješćem »AD« prikupljaju se u okviru vrste iznosa »37« podaci koji odgovaraju aktualnim planovima naplate plasmana, odnosno otplate obveza u dijelu koji se odnosi na kamate. Drugim riječima, ovom se vrstom iznosa za sve aktivne instrumente obuhvaćene ovim izvješćem navode iznosi kamata koji se planiraju naplatiti u određenim vremenskim razredima, odnosno za sve pasivne instrumente iznosi kamata koji se trebaju platiti u određenim vremenskim razredima. Ova vrsta iznosa dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.

3) Vrstom iznosa »72« iskazuje se uvećanje ili umanjenje vrijednosti pojedinačnog instrumenta kojem se štiti fer vrijednost, tj. iskazuje se kumulativni iznos (stanje) promjene fer vrijednosti zaštićene stavke.

245. Kod izvješća »AE« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U izvješću »AE« dostavljaju se samo oni instrumenti po kojima su u izvješću »AA« dostavljene vrste iznosa »02« i/ili »04«. Izvještajni iznosi prikazani modalitetima »18« i »19« obilježja »Vrsta iznosa« prikazuju se u obilježju »Vremenski razred« u potpunosti u vremenskom razredu u koji pripada dospjeli dio potraživanja s najduljim brojem dana kašnjenja, dok se izvještajni iznosi prikazani modalitetima »02« i »04« obilježja »Vrsta iznosa« u obilježju »Vremenski razred« prikazuju u različitim vremenskim razredima, a u skladu sa stvarnim brojem dana kašnjenja. Stoga, na razini pojedinog plasmana (što nužno ne podrazumijeva jedan izvještajni slog) moguće je postaviti relaciju da je suma vrijednosti vrste iznosa »01« i »02« iz izvješća po izvornom dospijeću (primjerice izvješće »AA«) jednaka vrijednosti prijavljenoj modalitetom »18«, dok je suma vrijednosti vrste iznosa »02« razvrstana po vremenskim razredima u izvješću »AE« jednaka vrijednosti prijavljenoj vrstom iznosa »02« iz istog izvješća po izvornom dospijeću (primjerice izvješća »AA«).

2) U izvješću »AE« vrsta iznosa »34« dostavlja se na razini pojedine protustranke uz predefiniranu kombinaciju instrumenta »A9999«, valute »HRK«, indeksacije »N000«, portfelja »XXX« i vremenskog razreda »V1000«.

3) Vrsta iznosa »34« dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.

246. Kod izvješća »AH« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Na vrstama iznosa »18«, »19«, »05« i »06« prikazuju se relevantni iznosi potraživanja i ispravaka vrijednosti potraživanja koji su zbog prodaje plasmana isknjiženi iz poslovnih knjiga u izvještajnom mjesecu.

2) Na vrstama iznosa »64« i »65« prikazuju se relevantni iznosi potraživanja koji su zbog prodaje plasmana isknjiženi iz izvanbilančne evidencije u izvještajnom mjesecu; ako u izvanbilančnoj evidenciji izvještajna institucija vodi i neiskorišteni dio kredita (iznos kredita koji je izvještajna institucija odobrila, ali koji nije realiziran), taj se iznos za potrebe ovoga izvješća ne smatra potraživanjem i nije predmet izvješćivanja.

3) Izvješća »AB« i »AH« imaju obuhvate koji se djelomično preklapaju. Ako je riječ o prodaji kredita za koji je izvještajna institucija bila formirala ispravke vrijednosti, taj će se iznos prikazati i u izvješću »AB« (otpis glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpis kamata na teret ispravaka vrijednosti) i u izvješću »AH« (iznos glavnice plasmana koji je prodan i iznos kamata po plasmanu koji je prodan, zajedno s pripadajućim ispravcima vrijednosti), pa ti iznosi moraju biti usklađeni.

4) U izvješću se prikupljaju iznosi u vezi s plasmanima koji su prodani u izvještajnom mjesecu.

5) Dio plasmana koji nije prodan ne uključuje se u vrste iznosa u izvješću.

6) Iznosi u izvješću prijavljuju se u visini koja je vrijedila na dan prodaje plasmana.

247. Kod izvješća »AK« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U izvješću »AK« dostavljaju se oni instrumenti po kojima su u izvješću »AA« dostavljene vrste iznosa »03« ili »04« i instrumenti za koje nisu dostavljene vrste iznosa »03« ili »04« u izvješću »AA«, ali su za te instrumente predviđene te vrste iznosa u skladu s Prilogom 8. ove Upute. Izvještajni iznosi prikazani modalitetima »18« i »05« obilježja »Vrsta iznosa« prikazuju se u obilježju »Vremenski razred« u potpunosti u vremenskom razredu u kojem postoji mogućnost promjene kamatne stope. Kod ugovorene fiksne kamatne stope svi se iznosi označavaju modalitetom »V1000«.

2) Pri utvrđivanju obilježja »Vrsta kamatne stope« za određene modalitete obilježja »Instrument« vrijede sljedeća pravila:

2.1) instrumenti kod kojih se obračunavaju samo zatezne kamate u slučaju zakašnjenja opisuju se modalitetom »03« obilježja »Vrsta kamatne stope«

2.2) instrumentima kod kojih se osim zatezne kamate obračunavaju i ugovorene kamate dodjeljuje se modalitet obilježja »Vrsta kamatne stope« u skladu s obilježjima ugovorene kamatne stope i

2.3) instrumenti po kojima se uobičajeno obračunavaju kamate, ali koji imaju ugovorenu kamatnu stopu od 0% također su predmet izvješćivanja.

248. Kod izvješća »AM« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Za instrumente preuzete imovine (instrumenti koji počinju s »A08«) te za one instrumente materijalne imovine koji su stečeni preuzimanjem u zamjenu za nenaplaćena potraživanja (instrumenti koji počinju s »A09« i koji se dostavljaju uz modalitet stjecanja imovine »07«) u obilježjima »P matični broj«, »P porezni broj« i »Protustranke pojedinačno« navodi se identifikator protustranke od koje je imovina preuzeta. Ako je preuzeta imovina bila u vlasništvu više osoba, navodi se matični broj samo jedne osobe u skladu s odlukom izvještajne institucije. Dodatno, ako je jedan od vlasnika preuzete imovine ujedno bio i izvorni dužnik, tada se navodi matični broj izvornog dužnika.

249. Kod izvješća »AP« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Izvješće »AP« ne varira po instrumentima, već se traže samo podaci na razini klijenta. Imajući na umu da je osnovni ključ sustava sadržan u Prilogu 8. ove Upute, u istom se prilogu upotrebljava predefinirana kombinacija instrumenta »A9999« i portfelja »XXX« koja obuhvaća sve instrumente aktive (ispravke vrijednosti) i izvanbilančnih stavki (rezerviranja) po svim portfeljima za određenoga klijenta.

2) Pri utvrđivanju iznosa za pojedine modalitete obilježja »Vrsta iznosa« potrebno je voditi računa o tome da se kod vrsta iznosa »30«, »40« i »71« dostavljeni podaci odnose na razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma izvješća.

3) Za protustranke za koje na kraju izvještajnog razdoblja ne postoje stanja (protustranke koje ni na koji način nisu navedene u izvješćima bilance) moraju se dostaviti vrste iznosa koje su u skladu s Prilogom 8. ove Upute predviđene za ovo izvješće.

250. Kod izvješća »AS« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Izvješće »AS« ne varira po instrumentima, već se traže samo podaci na razini protustranke. Imajući na umu da je osnovni ključ sustava sadržan u Prilogu 8. ove Upute, u istom prilogu upotrebljava se predefinirana kombinacija instrumenta »A9999« i portfelja »XXX« koja obuhvaća sve instrumente aktive (ispravke vrijednosti) i izvanbilančnih stavki (rezerviranja) po svim portfeljima za određenoga klijenta.

2) Pri utvrđivanju iznosa za pojedine modalitete obilježja »Vrsta iznosa« potrebno je voditi računa o tome da se kod vrsta iznosa »30«, »40« i »71« dostavljeni podaci odnose na razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma izvješća.

3) Za protustranke za koje na kraju izvještajnog razdoblja ne postoje stanja (protustranke koje ni na koji način nisu navedene u izvješćima bilance) moraju se dostaviti vrste iznosa koje su u skladu s Prilogom 8. ove Upute predviđene za ovo izvješće.

251. Kod izvješća »AV« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U izvješću »AV« ne dostavljaju se oni instrumenti koji u izvješćima »AA«, »AF« i »AN« u obilježju »Valuta« imaju oznaku valute »HRK«, a u obilježju »Indeksacija« nemaju modalitete »V***« ili »J***«.

252. Kod izvješća »AW« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) U izvješću »AW« ne dostavljaju se oni instrumenti koji u izvješćima »AA«, »AF« i »AN« u obilježju »Valuta« imaju oznaku valute »HRK«, a u obilježju »Indeksacija« nemaju modalitete »V***« ili »J***«.

253. Kod izvješća »IZ« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Izvješće »IZ« uz instrumente zaštite propisuje obvezno popunjavanje obilježja »Izvorno dospijeće«. Pritom se ne traži izvorno dospijeće instrumenata kojima se jamči za stavke inozemnih obveza, već je potrebno navesti razred izvornog dospijeća instrumenta koji se štiti (pri čemu su ti instrumenti grupirani u stavke obveza na razini vrste instrumenta zaštite).

2) Izvješće »IZ« ne obuhvaća obratne repo kredite koji su osigurani vrijednosnim papirima, osim ako bi izloženost prema protustranci ispunjavala kriterije modaliteta »DZ«, »ZZ«, »D1«, »P1«, »P2«, »P3«, »P4« ili »P5« obilježja »Osnova identificiranja«.

3) Ako je davatelj zaštite ujedno i protustranka, tada će matični broj u obilježju »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar« biti jednak matičnom broju navedenom u obilježjima »P matični broj«, »P porezni broj« odnosno »Protustranke pojedinačno«.

4) Pri utvrđivanju iznosa za pojedine modalitete obilježja »Vrsta iznosa« potrebno je voditi računa o sljedećem:

4.1) vrsta iznosa »20« dostavlja se za potrebe izvješćivanja o davateljima zaštite u predefiniranoj kombinaciji s instrumentima »B0000« odnosno »C0000« te portfeljem »XXX«; ovaj modalitet čini poveznicu između obilježja »P matični broj« (odnosno »P porezni broj«) i obilježja »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar« jer nosi podatak o bruto iznosu izloženosti izvještajne institucije prema protustranci koju štiti davatelj zaštite, odnosno o iznosu obveze izvještajne institucije prema protustranci koju štiti davatelj zaštite

4.2) vrsta iznosa »20« dostavlja se također za potrebe izvješćivanja o fiducijarnim dioničarima u predefiniranoj kombinaciji s instrumentima »P1101« i »P1102« odnosno »P1104« i »P1126« te portfeljem »XXX«; ovaj modalitet čini poveznicu između obilježja »P matični broj« (odnosno »P porezni broj«) i obilježja »Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar« jer se odnosi na iznos dionica izvještajne institucije koje je protustranka – dioničar dala u zalog ili fiducijarno vlasništvo fiducijarnom dioničaru

4.3) vrsta iznosa »21« dostavlja se za potrebe izvješćivanja o davateljima zaštite u predefiniranoj kombinaciji s instrumentom »B0000« i portfeljem »XXX«; ovaj modalitet odnosi se na eventualni ispravak vrijednosti izloženosti dostavljene u vrsti iznosa »20« i

4.4) vrsta iznosa »22« dostavlja se za potrebe izvješćivanja o davateljima zaštite, a odnosi se na tržišnu, nominalnu ili ugovorenu vrijednost zaštite izloženosti ili obveze.

5) Poslovni udjeli, mjenice i zadužnice smatraju se ostalom materijalnom kreditnom zaštitom, a police osiguranja potraživanja smatraju se ostalom nematerijalnom kreditnom zaštitom. U skladu s tim potrebno ih je uključiti u odgovarajuće instrumente.

254. Kod izvješća »KS« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Izvještajne institucije dužne su dostaviti podatke o:

1.1) iznosima novih poslova

1.2) prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na nove poslove

1.3) prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na nove poslove

1.4) prosječnim ponderiranim nominalnim kamatnim stopama na stanja

1.5) prosječnim ponderiranim efektivnim kamatnim stopama na stanja

1.6) stanjima

1.7) prosječnim ponderiranim fiksnim maržama na nove poslove te

1.8) prosječnim ponderiranim fiksnim maržama na stanja.

2) Novi poslovi, u smislu kredita i depozita, definiraju se kao svaki novi ili redefinirani ugovor između klijenta i izvještajne institucije:

2.1) obuhvaćaju sve financijske ugovore koji prvi put definiraju kamatne stope na depozite ili kredite i sve novodefinirane uvjete postojećih depozita i kredita; novodefiniranim uvjetima smatra se bilo koja promjena uvjeta iz ugovora, primjerice promjena ugovorene kamatne stope, iznosa kredita/depozita, izvornog dospijeća, otkaznog roka, valute, indeksacije, razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope, vrste/valute/ročnosti referentne kamatne stope, uvjeta povlačenja kredita/depozita, naknada, jamstava i kolaterala te ostalih ugovorenih klauzula; promjene u formalnim elementima ugovora, kao što je adresa kreditne institucije ili adresa klijenta, ne smatraju se ponovnim sporazumima

2.2) za nove poslove nužno je aktivno sudjelovanje klijenta i izvještajne institucije (primjerice potpis ugovora, potvrda putem internetskog servisa i sl.); sve automatske promjene uvjeta postojećih kredita i depozita od strane izvještajne institucije ne smatraju se novim poslovima i

2.3) kod novih poslova potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

2.3.1) izvještajni iznos je ugovoreni iznos novog posla; kod ugovora s novodefiniranim uvjetima izvještajni je iznos onaj na koji se novi uvjeti odnose

2.3.2) izvještajno razdoblje za nove poslove u smislu kredita jest mjesec u kojem je kredit ugovoren, neovisno o tome kad je pušten u tečaj

2.3.3) za kredite koji se koriste u tranšama, pod novim poslovima prikazuje se ukupan iznos kredita u trenutku kada je ugovoren; povlačenje tranša kredita ne smatra se novim poslom

2.3.4) novi poslovi u smislu depozita s više uplata odnose se na: a) iznos novougovorenog depozita u izvještajnom razdoblju u kojem je ugovoren ako izvještajna institucija sa sigurnošću može utvrditi da će ugovoreni iznos biti uplaćen u cijelosti ili b) iznos prve uplate u izvještajnom razdoblju u kojem je uplata izvršena ako izvještajna institucija ne može sa sigurnošću utvrditi da će ugovoreni iznos biti uplaćen u cijelosti (primjerice stambena štednja) i

2.3.5) u obilježju »Instrument« kod identificiranja novih poslova modalitetom »A0206«, potrebno je obuhvatiti samo depozite koji u obilježju »Izvorno dospijeće« imaju modalitete različite od nule (drugim riječima, obuhvaćaju se samo oročeni depoziti).

3) Stanja su definirana stanjima iz bilance: podatke o stanjima izvještajne institucije dužne su dostavljati u izvješću »KS« koristeći se vrstom iznosa »18 bruto ukupna potraživanja (obveze) s osnove glavnice« jer ona odgovara izrazu »01« + »02« – »07« + »08« + »10« + »12«.

4) Nominalne kamatne stope jesu kamatne stope koje je izvještajna institucija ugovorila s protustrankama.

5) Prilagođene nominalne kamatne stope za nove poslove i stanja temelje se na nominalnim kamatnim stopama:

5.1) za potrebe izvješćivanja računaju se kao:

pri čemu je:

AARPrilagođena nominalna kamatna stopa
r

Za nove poslove, r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja je ugovorena između izvještajne jedinice i klijenta.

Za stanja, r je nominalna kamatna stopa na godišnjoj razini koja se primjenjuje u izvještajnom mjesecu.

n

Učestalost naplata/pripisa kamata kod kredita ili isplata/pripisa kamata kod depozita u pojedinoj godini. Primjerice:

1 na godišnjoj osnovi (n = 12/12)

2 na polugodišnjoj osnovi (n = 12/6)

4 na tromjesečnoj osnovi (n = 12/3)

12 na mjesečnoj osnovi (n = 12/1)

2/3 na jednoipolgodišnjoj osnovi (n = 12/18) ili

1/2 na dvogodišnjoj osnovi (n = 12/24) itd.

Učestalost naplate ili isplate glavnice ne uzima se u obzir pri izračunu prilagođene nominalne kamatne stope na godišnjoj razini (AAR).


5.2) prilagođene nominalne kamatne stope (AAR) računaju se samo pri upotrebi proporcionalne metode obračuna kamata, dok je pri upotrebi konformne metode obračuna kamata prilagođena nominalna kamatna stopa (AAR) jednaka ugovorenoj kamatnoj stopi (r)

5.3) iznimno, za nove poslove, ako je ugovoreno više različitih kamatnih stopa r čije su vrijednosti unaprijed poznate u trenutku ugovaranja (primjerice 1% godišnje u prvoj godini, 2% godišnje u drugoj i 3% godišnje u preostalom razdoblju), potrebno je izračunati prosječnu prilagođenu nominalnu kamatnu stopu (AAR) prema sljedećim izrazima:

5.3.1) kod proporcionalne metode obračuna kamata:

pri čemu je:

AARProsječna prilagođena nominalna kamatna stopa u slučaju ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa uz proporcionalni obračun kamata
riUgovorene, unaprijed poznate nominalne kamatne stope
niBroj razdoblja naplata ili isplata kamata u pojedinoj godini
mBroj različitih ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa


5.3.2) kod konformne metode obračuna kamata:

pri čemu je:

RProsječna prilagođena nominalna kamatna stopa u slučaju ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa uz konformni obračun kamata
riUgovorene, unaprijed poznate nominalne kamatne stope
mBroj različitih ugovorenih, unaprijed poznatih nominalnih kamatnih stopa


5.4) kod prilagođenih nominalnih kamatnih stopa za nove poslove i stanja potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

5.4.1) ako se kamatne stope na dospjele iznose razlikuju od kamatnih stopa na nedospjele iznose stanja, potrebno ih je odvojeno tretirati pri izračunu AAR (drugim riječima, za svaku od ovih vrsta iznosa potrebno je pripremiti odgovarajući AAR); u slučaju korištenja zatezne kamatne stope pri izračunu odgovarajućeg AAR primjenjuje se n = 1

5.4.2) interkalarne kamatne stope ne uključuju se u izračun AAR za nove poslove; Kod stanja, interkalarne kamatne stope na korištene iznose koji još nisu stavljeni u otplatu obuhvaćaju se izvješćem »KS«

5.4.3) u slučaju subvencioniranih kamatnih stopa za plasmane nije dopuštena korekcija kamatnih stopa za iznos subvencije, već je potrebno prikazivati ukupno ugovorenu kamatnu stopu

5.4.4) u slučaju subvencioniranih kamatnih stopa za obveze potrebno je korigirati kamatne stope za iznos subvencije i prikazivati samo one kamatne stope koje terete izvještajnu instituciju

5.4.5) potrebno je obuhvatiti i povlaštene stope koje izvještajne jedinice odobravaju svojim zaposlenicima

5.4.6) potrebno je obuhvatiti i stope koje iznose 0%

5.4.7) ne smiju se obuhvatiti kamatne stope na nove poslove i stanja za kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«

5.4.8) ako je ugovorena kamatna stopa na nižoj ili višoj razini od godišnje (primjerice na mjesečnoj razini, dvogodišnjoj razini itd.) te se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna kamata, nakon izračunavanja godišnje kamatne stope (r) potrebno je izračunati prilagođenu nominalnu kamatnu stopu (AAR); ako se primjenjuje konformna metoda obračuna kamata, potrebno je izračunati samo godišnju kamatnu stopu (r) i

5.4.9) kod kredita s nedospjelom i dospjelom glavnicom, ako se vrsta referentne kamatne stope na dospjele iznose razlikuje od vrste referentne kamatne stope na nedospjele iznose kredita, cijeli kredit potrebno je prikazati s onom vrstom referentne kamatne stope koja se odnosi na nedospjele iznose; ako kredit ima samo dospjelu glavnicu, u obilježju »Vrsta referentne kamatne stope« upotrebljava se modalitet »XXXXX«.

6) Efektivne kamatne stope definirane su u Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi (NN, br. 105/2017.). Izračun efektivnih kamatnih stopa za statističke svrhe potrebno je primijeniti za sve vrste kredita i sve vrste protustranaka.

7) Izvještajne kamatne stope jesu kamatne stope obuhvaćene modalitetima »42«, »43«, »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«:

7.1) izvještajne kamatne stope za nove poslove i stanja mogu biti nominalne ili efektivne kamatne stope; u oba slučaja izvještajna institucija dostavlja ponderirane prosječne veličine za svaku od kombinacija modaliteta obilježja koja su obuhvaćena izvješćem »KS«

7.2) izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

INKSIzvještajna prosječna ponderirana nominalna kamatna stopa
AARiPrilagođene nominalne kamatne stope
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa »41«) prema pravilima izvješća »KS«.

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane nominalne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« prema pravilima izvješća »AA«, odnosno vrstom iznosa »18« (ili vrstom iznosa »69«) prema pravilima izvješća »KS«.«


7.3) izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope računaju se kao:

pri čemu je:

IEKSIzvještajna prosječna ponderirana efektivna kamatna stopa
EKSiEfektivne kamatne stope
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa »41«) prema pravilima izvješća »KS«.

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na stanja definirani su sumama vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« prema pravilima izvješća »AA«, odnosno vrstom iznosa »18« prema pravilima izvješća »KS«.«


7.4) pri pripremi pondera za nove poslove i stanja potrebno je obratiti pozornost na sljedeće:

7.4.1) ponderi za nove poslove i stanja ne smiju obuhvatiti kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«

7.4.2) ponderi za stanja obuhvaćaju i dospjele i nedospjele iznose i

7.4.3) efektivna kamatna stopa na dospjele iznose jednaka je nominalnoj

8) Instrument »A0235 Revolving krediti« dostavlja se isključivo u izvješću »KS«. Iznos koji se dostavlja odnosi se na stanje kredita (vrsta iznosa »18«), a ne na ugovoreni iznos revolving kredita. U skladu s tim o kamatnim stopama za ovaj instrument izvješćuje se vrstama iznosa »44« i »45«. Drugim riječima, ako neki krediti iz izvješća »AA« odgovaraju definiciji revolving kredita (osim instrumenata »A0218«, »A0219«, »A0220« i »A0221«, koji se prikazuju zasebno), za izvješće »KS« te je kredite potrebno dodatno prikazati u instrumentu »A0235«. Revolving krediti koji ne udovoljavaju definiciji instrumenta »A0235« u potpunosti (primjerice, za korištenje sredstava potrebna je prethodna obavijest izvještajnoj instituciji ili postoji obveza redovitoga minimalnog vraćanja sredstava) prikazuju se unutar pripadajućih instrumenata s pomoću iznosa koji je iskorišten u izvještajnom mjesecu kao iznos novog posla (vrsta iznosa »41«). O kamatnim stopama izvješćuje se vrstama iznosa »42« i »43« (odnose se na kamatne stope na dan korištenja kredita u izvještajnom mjesecu). U slučaju više korištenja unutar izvještajnog mjeseca prikazuje se prosječna ponderirana prilagođena kamatna stopa.

9) Pri popunjavanju obilježja »Portfelj« modalitet »XXX« obuhvaća sve portfelje (»XXX«, »ATR«, »TRG«, »FOB« itd.).

10) Instrumenti »A0236 Pokazatelj kreditiranja 1«, »A0237 Pokazatelj kreditiranja 2«, »A0238 Pokazatelj kreditiranja 3« i »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznosi koji se dostavljaju za ove instrumente odnose se na stanje (vrsta iznosa »18«). U skladu s tim za navedene instrumente dostavljaju se ponderirane prosječne vrijednosti definirane modalitetima »44« i »45« obilježja »Vrsta iznosa«. Stanje ovih instrumenata jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U izračun ovih pokazatelja potrebno je uključiti sljedeće instrumente: od »A0207« do »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« i »A0701«.

11) Fiksne marže odnose se na fiksne marže koje je izvještajna institucija ugovorila s protustrankama:

11.1) fiksna marža je fiksni dio promjenjive kamatne stope koji ne smije rasti tijekom otplate kredita i mora se ugovoriti zajedno s referentnom kamatnom stopom

11.2) izvještajne institucije dužne su dostaviti fiksne marže za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu te za stanja kredita na kraju izvještajnog razdoblja; fiksne marže dostavljaju se za one kamatne stope kod kojih je u obilježju »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« popunjen modalitet »F1000«, a u obilježju »Vrsta referentne kamatne stope« popunjen jedan od sljedećih modaliteta: »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ« i

11.3) ako su ugovorene određene pogodnosti poput statusa klijenta, potrebno ih je uzeti u obzir pri izračunu fiksnih marži; primjerice, ako je ugovorena fiksna marža od 5% te korisnik kredita ima umanjenje od 0,15 postotnih bodova jer je klijent banke, izvještajna fiksna marža iznosi 4,85%; ako korisnik kredita nema status klijenta, izvještajna fiksna marža iznosi 5%.

12) Izvještajne fiksne marže obuhvaćene su modalitetima »67« i »68« obilježja »Vrsta iznosa«:

12.1) izvještajne institucije dužne su dostaviti prosječne ponderirane fiksne marže za svaku od kombinacija modaliteta obilježja koja su obuhvaćena izvješćem »KS«

12.2) izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže računaju se kao:

pri čemu je:

IFMIzvještajna prosječna ponderirana fiksna marža
FMiFiksne marže odnose se na ugovoreni fiksni dio promjenjive kamatne stope između klijenta i izvještajne institucije.
wi

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže na nove poslove definirani su iznosom novih poslova (vrsta iznosa »41«) prema pravilima izvješća »KS«.

Ponderi za izračun izvještajne prosječne ponderirane fiksne marže na stanja definirani su vrstom iznosa »18« prema pravilima izvješća »KS«.12.3) pri pripremi pondera za fiksne marže na nove poslove i stanja potrebno je obratiti pozornost da ponderi za nove poslove i stanja ne smiju obuhvatiti kredite koji zadovoljavaju uvjete modaliteta »P« obilježja »Utrživost kredita«.

13) Instrumenti »A0240 Pokazatelj kreditiranja 5«, »A0241 Pokazatelj kreditiranja 6«, »A0242 Pokazatelj kreditiranja 7« i »A0243 Pokazatelj kreditiranja 8« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznosi koji se dostavljaju za ove instrumente odnose se na stanje (vrsta iznosa »69«) koje bi odgovaralo sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U skladu s tim za navedene instrumente izvješćuju se o nominalnim kamatnim stopama (vrsta iznosa »44«). U izračun ovih pokazatelja potrebno je uključiti sljedeće instrumente: od »A0207« do »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« i »A0701«. Promjenjive kamatne stope u smislu ovih instrumenata definirane su kao one kamatne stope koje su obuhvaćene modalitetom »F1000« obilježja »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«.

255. Kod izvješća »OI« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Kod instrumenta »D0004 Iznos osiguranih depozita« izvještajna institucija mora upotrijebiti skupnu oznaku »OB00000000« ako se radi o rezidentima fizičkim osobama obrtnicima. Ako se radi o rezidentima fizičkim osobama koje nisu obrtnici, upisuje se jedinstvena skupna oznaka »FZ00000000«. Ako se radi o svim ostalim rezidentima i nerezidentima izvještajna institucija upisuje sebe kao protustranku.

2) Za sve instrumente u ovom izvješću upisuje se portfelj »XXX« i valuta »HRK«.

3) Instrument »D0013 Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu« izračunava se na sljedeći način:

D0013 = broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika / broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku.

U broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika uključuju se ostvareni efektivni sati rada za redovitoga radnog vremena, prekovremeni sati, sati čekanja, zastoja i prekida u radu za koje nisu odgovorni zaposleni i slično. Ne iskazuju se plaćeni ili neplaćeni sati koji nisu stvarno odrađeni kao što su godišnji odmor, državni blagdani, plaćeni i neplaćeni dopusti, bolovanja (do 42 dana i više od 42 dana), dnevne pauze za jelo i slično. U broju mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku iskazuje se zbroj mogućih sati rada po zaposleniku u tijeku godine. Polazište su mogući sati rada po mjesecima (za uobičajeni radni tjedan koji ima 5 dana po 8 sati). Broj zaposlenika je cjelobrojni podatak dobiven zaokruživanjem.

Primjer

ZaposlenikBroj tjedana u godiniBroj radnih satiUkupan broj odrađenih radnih satiBroj mogućih sati rada po zaposleniku
1524020802080
2402080
3402080
4301560
5201040
Ukupno:8840


D0013 = 8840/2080 = 4,25

Broj koji se upisuje za instrument »D0013« jest 4,00.

4) U vezi s količinom vrijednosnih papira (instrumenti »D0017« i »D0018«) vrijede sljedeća pravila:

4.1) količina dužničkih vrijednosnih papira ne mijenja se u kontekstu amortizacije vrijednosnog papira, odnosno količina ulaganja ne mijenja se ako je nominalna i tržišna vrijednost ulaganja smanjena zbog otplate dijela glavnice dužničkoga vrijednosnog papira

4.2) količina dužničkih vrijednosnih papira mijenja se u slučaju kupovanja ili prodaja dužničkih vrijednosnih papira i

4.3) količinu vrijednosnog papira potrebno je prijaviti i kad je neto knjigovodstvena vrijednost tog instrumenta jednaka nuli.

256. Kod izvješća »RA« potrebno je voditi računa o sljedećem:

1) Iznosi na pojedinim vrstama iznosa u izvješću »RA« dostavljaju se uz pripadajuće instrumente za određeno izvještajno razdoblje neovisno o tome je li izvještajna institucija za te instrumente dostavila vrste iznosa koje se odnose na stanje na posljednji dan tog izvještajnog razdoblja u drugim izvješćima.

2) Negativne kamate na instrumentima pasive (kamatni prihodi kao negativni kamatni troškovi na obveze) dostavljaju se na odgovarajućem instrumentu pasive i vrsti iznosa »51«; analogno, negativne kamate na instrumentima aktive (kamatni troškovi kao negativni kamatni prihodi na imovinu) dostavljaju se na odgovarajućem instrumentu aktive i vrsti iznosa »53«.

3) Na vrsti iznosa »72« iskazuje se iznos dobitaka ili gubitaka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.

257. Pri izvješćivanju na konsolidiranoj osnovi primjenjuju se sljedeća pravila:

1) Pojedinačno se izvještava samo o sljedećim protustrankama:

1.1) svim protustrankama koje su identificirane kao financijske institucije (sektori 12100, 12201, 12202, 12203, 12301, 12302, 12303, 12401, 12402, 12403, 12501, 12502, 12503, 12601, 12602, 12603, 12701, 12702, 12703, 12801, 12802, 12803, 12901, 12902 i 12903), kao javna nefinancijska trgovačka društva (podsektor 11001) ili kao državne jedinice (sektori 1311, 1312, 1313 i 1314) na osnovi popisa koji objavljuje Državni zavod za statistiku na svojoj internetskoj stranici, http://www.dzs.hr/app/sektorizacija, pri čemu je stvarna izvještajna populacija dužna u potpunosti se pridržavati tog popisa u razdoblju njegove primjene

1.2) svim protustrankama nerezidentima koje pripadaju sektoru MFI-ja u EU-u i

1.3) svim osobama koje su uključene u izvješće »PO«.

2) Ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema podtočki 1. ove točke, u obilježje »P matični broj« upisuje se skupna oznaka »MB00000000«.

3) Ako je riječ o rezidentima pravnim osobama za koje se ne zahtijeva izvješćivanje na pojedinačnoj osnovi prema podtočki 1. ove točke, obilježje »P porezni broj« ostaje prazno.

4) Za vrijednost obilježja »Županija« upisuje se modalitet »00«.

5) Za vrijednost obilježja »ISIN« za instrumente u aktivi upisuje se modalitet »HR0000000000«.

6) Za vrijednost obilježja »Izvorno dospijeće« upisuje se modalitet »000000«.

7) Za vrijednost obilježja »Otkazni rok« upisuje se modalitet »000«.

8) Za vrijednost obilježja »Utrživost kredita« upisuje se modalitet »X«.

9) Za modalitete obilježja »Instrument« koji sadržavaju »A0234« ili koji počinju s »A08« ili »A09«, u obilježju »P matični broj« navodi se matični broj izvještajne institucije odnosno u obilježju »P porezni broj« i obilježju »Protustranke pojedinačno« potrebno je navesti OIB izvještajne institucije.

PRILOG 2

POPIS ŽUPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

258. Identifikacija naselja, općina i gradova koji pripadaju određenoj županiji obavlja se na osnovi popisa koji objavljuje Hrvatska pošta d.d. na svojoj internetskoj stranici http://www.posta.hr.

259. Izvještajna institucija mora se koristiti popisom naselja, općina i gradova koji pripadaju određenoj županiji koji je utvrđen na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Oznaka županijeŽupanijaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
01Zagrebačka županija30.9.2018.
02Krapinsko-zagorska županija30.9.2018.
03Sisačko-moslavačka županija30.9.2018.
04Karlovačka županija30.9.2018.
05Varaždinska županija30.9.2018.
06Koprivničko-križevačka županija30.9.2018.
07Bjelovarsko-bilogorska županija30.9.2018.
08Primorsko-goranska županija30.9.2018.
09Ličko-senjska županija30.9.2018.
10Virovitičko-podravska županija30.9.2018.
11Požeško-slavonska županija30.9.2018.
12Brodsko-posavska županija30.9.2018.
13Zadarska županija30.9.2018.
14Osječko-baranjska županija30.9.2018.
15Šibensko-kninska županija30.9.2018.
16Vukovarsko-srijemska županija30.9.2018.
17Splitsko-dalmatinska županija30.9.2018.
18Istarska županija30.9.2018.
19Dubrovačko-neretvanska županija30.9.2018.
20Međimurska županija30.9.2018.
21Grad Zagreb30.9.2018.
00Nije primjenjivo30.9.2018.


PRILOG 3.

POPIS OZNAKA DRŽAVA I MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA

260. U ovom prilogu definiraju se oznake država i oznake međunarodnih institucija za potrebe geografske distribucije protustranaka nerezidenata.

261. Za potrebe izvješćivanja izvještajne institucije primjenjuju popis država. Iznimno, za potrebe ove Upute, Republika Kosovo identificira se dvoslovnom oznakom »XK«.

DRŽAVA ILI ZEMLJA (ime na hrvatskom)DRŽAVA ILI ZEMLJA (ime na engleskome jeziku)Dvoslovna oznakaTroslovna oznakaBrojčana oznakaPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do izvještajnog datuma
Republika KosovoRepublic of KosovoXKXXX9530.9.2018.


MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na hrvatskom)
MEĐUNARODNA INSTITUCIJA
(ime na stranom jeziku)
OZNAKAPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
Afrička razvojna banka – AfDBAfrican Development Bank – AfDB5D30.9.2018.
Afrički razvojni fondAfrican Development Fund5Q30.9.2018.
Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć i rad palestinskih izbjeglica na Bliskom istoku – UNRWAUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine – UNRWA1Q30.9.2018.
Agencija za multilateralne garancije investicija – MIGAMultilateral Investment Guarantee Agency – MIGA1N30.9.2018.
Andska razvojna korporacija – ADCAndean Development Corporation – ADC5U30.9.2018.
Arapska banka za gospodarski razvoj Afrike – BADEABanque arabe pour le développement économique en Afrique – BADEA5N30.9.2018.
Arapski monetarni fond – AMFArab Monetary Fund – AMF5M30.9.2018.
Azijska razvojna banka – AsDBAsian Development Bank – AsDB5E30.9.2018.
Azijski razvojni fondAsian Development Fund5R30.9.2018.
Banka srednjoafričkih država – BEACBanque des États de l’Afrique centrale – BEAC5W30.9.2018.
Banka za međunarodne namire – BISBank for International Settlements – BIS5B30.9.2018.
Ekonomska i monetarna zajednica Središnje Afrike – CEMACCommunauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale – CEMAC5X30.9.2018.
Euroazijska razvojna banka – EDBEurasian Development Bank – EDB6S30.9.2018.
Europska banka za obnovu i razvoj – EBRDEuropean Bank for Reconstruction and Development – EBRD5F30.9.2018.
Europska investicijska banka – EIBEuropean Investment Bank – EIB4C30.9.2018.
Europska komisija – EKEuropean Commission – EC4D30.9.2018.
Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita – EUMETSATEuropean Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT6L30.9.2018.
Europska organizacija za nuklearna istraživanja – CERNEuropean Organisation for Nuclear Research – CERN6P30.9.2018.
Europska organizacija za sigurnost zračnog prometa – EUROCONTROLEuropean Organisation for the Safety of Air Navigation – EUROCONTROL6G30.9.2018.
Europska organizacija za telekomunikacijske satelite – EUTELSATEuropean Telecommunications Satellite Organisation – EUTELSAT6H30.9.2018.
Europska svemirska agencija – ESAEuropean Space Agency – ESA6E30.9.2018.
Europska unijaEuropean UnionEU30.9.2018.
Europska unija za radioteleviziju – EBU/UEREuropean Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision – EBU/UER6K30.9.2018.
Europska zajednica za ugljen i čelik – EZUČEuropean Community of Steel and Coal – ECSC4H30.9.2018.
Europski centar za srednjoročne prognoze vremena – ECMWFEuropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF6N30.9.2018.
Europski investicijski fond – EIFEuropean Investment Fund – EIF4G30.9.2018.
Europski južni opservatorij – ESOEuropean Southern Observatory – ESO6M30.9.2018.
Europski laboratorij za molekularnu biologiju – EMBLEuropean Molecular Biology Laboratory – EMBL6I30.9.2018.
Europski monetarni sustav – EMSEuropean Monetary System – EMS4B30.9.2018.
Europski parlamentEuropean Parliament4K30.9.2018.
Europski razvojni fond – EDFEuropean Development Fund – EDF4E30.9.2018.
Europski stabilizacijski mehanizam – ESMEuropean Stability Mechanism – ESM4S30.9.2018.
Europski ured za patente – EPOEuropean Patent Office – EPO6F30.9.2018.
Europsko vijećeEuropean Council4O30.9.2018.
Fond Ujedinjenih naroda za djecu – UNICEFUnited Nations Children’s Fund – UNICEF1O30.9.2018.
Fond za europsko-mediteranske investicije i partnerstvo – FEMIPFacility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership – FEMIP4V30.9.2018.
Gospodarski i socijalni odborEconomic and Social Committee4P30.9.2018.
Institucije vjerovnici Pariškoga klubaParis Club Creditor Institutions6T30.9.2018.
Investicijski fond za zemlje susjede EU-aNeighbourhood Investment Facility4I30.9.2018.
Islamska razvojna banka – IDBIslamic Development Bank – IDB6R30.9.2018.
Istočnokaripska središnja banka – ECCBEastern Caribbean Central Bank – ECCB5I30.9.2018.
Istočnokaripska valutna unija – ECCUEastern Caribbean Currency Union – ECCU5Y30.9.2018.
Jedinstveni sanacijski odbor – SRBSingle Resolution Board – SRB4M30.9.2018.
Karipska razvojna banka – CDBCaribbean Development Bank – CDB5L30.9.2018.
Međuamerička investicijska korporacija – IICInter-American Investment Corporation – IIC5G30.9.2018.
Međuamerička razvojna banka – IADBInter-American Development Bank – IADB5C30.9.2018.
Međunarodna agencija za atomsku energiju – IAEAInternational Atomic Energy Agency – IAEA1R30.9.2018.
Međunarodna banka za gospodarsku suradnju – IBECInternational Bank for Economic Co-operation – IBEC5J30.9.2018.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj – IBRDInternational Bank for Reconstruction and Development – IBRD1E30.9.2018.
Međunarodna financijska korporacija – IFCInternational Finance Corporation – IFC1M30.9.2018.
Međunarodna investicijska banka – IIBInternational Investment Bank – IIB5K30.9.2018.
Međunarodna organizacija rada – ILOInternational Labour Organisation – ILO1S30.9.2018.
Međunarodna organizacija za migracije – IOMInternational Organisation for Migration – IOM6Q30.9.2018.
Međunarodna organizacija za telekomunikacijske satelite – INTELSATInternational Telecommunications Satellite Organisation – INTELSAT6J30.9.2018.
Međunarodna telekomunikacijska unija – ITUInternational Telecommunication Union – ITU1T30.9.2018.
Međunarodna unija kreditnih i investicijskih osiguravateljaInternational Union of Credit and Investment Insurers8A30.9.2018.
Međunarodne organizacije, osim institucija Europske unijeInternational Organisations excluding European Union Institutions7Z30.9.2018.
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede – IFADInternational Fund for Agricultural Development – IFAD1L30.9.2018.
Međunarodni monetarni fond – MMFInternational Monetary Fund – IMF1C30.9.2018.
Međunarodni odbor Crvenoga križa – ICRCInternational Committee of the Red Cross – ICRC6D30.9.2018.
Međunarodno udruženje za razvoj – IDAInternational Development Association – IDA1F30.9.2018.
Nordijska investicijska banka – NIBNordic Investment Bank – NIB5H30.9.2018.
Odbor regijaCommittee of Regions4Q30.9.2018.
Organizacija Sjevernoatlantskog sporazuma – NATONorth Atlantic Treaty Organisation – NATO6B30.9.2018.
Organizacija Ujedinjenih narodaUnited Nations organisations1B30.9.2018.
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu – UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO1H30.9.2018.
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development – OECD6O30.9.2018.
Organizacija za hranu i poljoprivredu – FAOFood and Agriculture Organisation – FAO1J30.9.2018.
Ostale institucije, organi i tijela EK-a koji se financiraju iz općeg proračunaOther EC Institutions, Organs and Organisms covered by General budget4J30.9.2018.
Ostale institucije, organi i tijela Europske zajedniceOther European Community Institutions, Organs and Organisms4Z30.9.2018.
Ostale međunarodne financijske organizacije drugdje nespomenuteOther International Financial Organisations n.i.e.5Z30.9.2018.
Ostale međunarodne nefinancijske organizacije drugdje nespomenuteOther International Non-Financial Organisations n.i.e.6Z30.9.2018.
Ostale organizacije Ujedinjenih naroda drugdje nespomenuteRest of UN Organisations n.i.e.1Z30.9.2018.
Posebni unificirani razvojni fondoviFonds spécial unifié de développement5S30.9.2018.
Razvojna banka Europskog vijeća – CEBCouncil of Europe Development Bank – CEB6U30.9.2018.
Razvojna banka srednjoafričkih država – CASDBCentral African States’ Development Bank – CASDB5P30.9.2018.
Revizorski sudCourt of Auditors4N30.9.2018.
Skrbnički fond EU-a za infrastrukturne investicije u AfrikuEU – Africa Infrastructure Trust Fund4R30.9.2018.
Središnja banka zapadnoafričkih država – BCEAOBanque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest – BCEAO5O30.9.2018.
Srednjoamerička banka za ekonomsku integraciju – CABEICentral American Bank for Economic Integration – CABEI5T30.9.2018.
Svjetska trgovinska organizacija – WTOWorld Trade Organisation – WTO1D30.9.2018.
Svjetska zdravstvena organizacija – WHOWorld Health Organisation – WHO1K30.9.2018.
Vijeće EuropeCouncil of Europe6C30.9.2018.
Vijeće Europske unijeCouncil of the European Union4L30.9.2018.
Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice – UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR1P30.9.2018.
Zajednički odbor europskih nadzornih tijelaJoint Committee of the European Supervisory Authorities – ESAs4T30.9.2018.
Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija – WAEMUWest African Economic and Monetary Union – WAEMU7A30.9.2018.
PRILOG 4.

MATIČNI BROJEVI PROTUSTRANAKA ZA KOJE NE POSTOJI IDENTIFIKATOR

262. Identificiranje protustranaka za koje ne postoji identifikator (matični broj, osobni identifikacijski broj) obavlja se s pomoću jedinstvenih brojčanih oznaka koje im dodjeljuje Hrvatska narodna banka.

Matični brojNazivPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
60001526JUGOBANKA GLAVNA FILIJALA ZAGREB30.9.2018.
60001534JUGOBANKA GLAVNA FILIJALA RIJEKA30.9.2018.
60001542JUGOBANKA GLAVNA FILIJALA SPLIT30.9.2018.
60006000Pravne osobe obrisane iz sudskog registra30.9.2018.


PRILOG 5.

RAZVRSTAVANJE ODOBRENIH KREDITA

263. U ovom prilogu opisano je razvrstavanje odobrenih kredita u određene izvještajne instrumente aktive, a za potrebe izvješćivanja.

KategorijaObilježja kreditaInstrumentNapomenaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
Specifični krediti – prekonoćni kreditiA0207
30.9.2018.
– krediti s osnove garancija i drugih jamstavaA0208
30.9.2018.
– repo kreditiA0209
30.9.2018.
– sindicirani kreditiA0210
30.9.2018.
– financijski najam (engl. leasing)A0212
30.9.2018.
– krediti po kreditnim karticamaA0218Ako jamstva za naplatu potraživanja po kreditnoj kartici daje kartičarska kuća, upisuje se instrument A0219.30.9.2018.
– krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kućeA0219
30.9.2018.
– prekoračenja po transakcijskim računimaA0220Kod prekoračenja odobrenih u većem iznosu od uobičajenoga, a za koje je potreban zalog, upisuje se instrument A0221.30.9.2018.
– prekoračenja po transakcijskim računima uz zalogA0221
30.9.2018.
– gotovinski nenamjenski krediti bez zalogaA0232
30.9.2018.
– gotovinski nenamjenski krediti uz zalogA0233
30.9.2018.
Namjena – za obrazovanjeA0214
30.9.2018.
– za kupnju, izgradnju ili adaptaciju stambenog prostoraA0215
30.9.2018.
– za kupnju automobilaA0217
30.9.2018.
– odobreni stanovništvu za kupnju robe i usluga u osobne svrheA0213
30.9.2018.
– za trgovinu vrijednosnim papirimaA0222Kod kredita gdje su založeni vrijednosni papiri, a ne zna se njihova namjena, upisuje se instrument A0223.30.9.2018.
– za obrtna sredstvaA0224
30.9.2018.
– za građevinarstvoA0225
30.9.2018.
– za poljoprivreduA0226
30.9.2018.
– za turizamA0227
30.9.2018.
– za investicijeA0228Krediti za investicije koji se klasificiraju u kredite za građevinarstvo, poljoprivredu ili turizam prikazuju se u tim pozicijama.30.9.2018.
– za financiranje izvozaA0229
30.9.2018.
Bez namjene, ali uz zalog – nekretninaA0216Ako je poznata namjena kredita, oni se prikazuju u pripadajućoj kategoriji kredita (npr. stambeni krediti).30.9.2018.
– dužnički vrijednosni papir, depoziti, udjeli u otvorenim investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i sl.A0223Ako je poznata namjena kredita, oni se prikazuju u pripadajućoj kategoriji kredita (npr. krediti za automobile).30.9.2018.
Ostalo – ostali kreditiA0230
30.9.2018.PRILOG 6.

UPISIVANJE VRIJEDNOSTI OBILJEŽJA INSTRUMENATA

264. U ovom prilogu definira se upisivanje pojedinih vrijednosti obilježja za svaki od instrumenata obuhvaćenih izvještajnim zahtjevom.

265. Instrumenti su navedeni u redcima. Obilježja su navedena u stupcima. Ako je obilježje obvezno popunjavati za određeni instrument, navedena je vrijednost »OBV«. Ako se obilježje popunjava uvjetno, odnosno u ovisnosti o odredbama ove Upute, navedena je vrijednost »UVJ«. Ako za neko obilježje nije navedena vrijednost »OBV«, niti je u slučaju obilježja definiranoga kao »UVJ« ispunjen relevantni uvjet, polje je potrebno ostaviti prazno (blank).--

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajke kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredBroj danaStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne
kamatne stope
Ročnost referentne kamatne stopeValuta referentne kamatne stopeUčestalost promjene
kamatne stope
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
1..Monetarno zlato i PPV
2.A0704Monetarno zlatoOBVOBV30.9.2018.
3.A9994Posebna prava vučenjaOBVOBV30.9.2018.
4..Gotov novac
5.A0101Gotov novacOBVOBV30.9.2018.
6.A0102Čekovi i drugi instrumenti plaćanjaOBVOBV30.9.2018.
7..Depoziti kod HNB-a+
8.A0201Računi za namiru kod HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
9.A0202Ostali depoziti kod HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
10.A0203Izdvojena obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
11.A0204Granična obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
12.A0205Posebna obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
13..Ostali dani depoziti
14.A0206DepozitiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
15.A0231Depoziti u otkaznom rokuOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
16..Dani krediti
17.A0207Prekonoćni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
18.A0208Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstavaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
19.A0209Obratni repo kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
20.A0210Udjeli u sindiciranim kreditimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
21.A0212Financijski najam (engl. leasing)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
22.A0213Potrošački kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
23.A0214Krediti za obrazovanjeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
24.A0215Stambeni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
25.A0216Hipotekarni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
26.A0217Krediti za automobileOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
27.A0218Krediti po kreditnim karticamaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
28.A0219Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kućeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
29.A0220Prekoračenja po transakcijskim računimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
30.A0221Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
31.A0222Maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
32.A0223Lombardni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
33.A0224Krediti za obrtna sredstvaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
34.A0225Krediti za građevinarstvoOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
35.A0226Krediti za poljoprivreduOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
36.A0227Krediti za turizamOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
37.A0228Krediti za investicijeOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
38.A0229Krediti za financiranje izvozaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
39.A0232Gotovinski nenamjenski krediti bez zalogaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
40.A0233Gotovinski nenamjenski krediti uz zalogOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
41.A0234Predujmovi za materijalnu imovinuOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
42.A0235Revolving kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
43.A0230Ostali kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
44.A0236Pokazatelj kreditiranja 1OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
45.A0237Pokazatelj kreditiranja 2OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
46.A0238Pokazatelj kreditiranja 3OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
47.A0239Pokazatelj kreditiranja 4OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
48.A0240Pokazatelj kreditiranja 5OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
49.A0241Pokazatelj kreditiranja 6OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
50.A0242Pokazatelj kreditiranja 7OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
51.A0243Pokazatelj kreditiranja 8OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
52..Dužnički vrijednosni papiri
53.A0301ObvezniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
54.A0302Komercijalni zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
55.A0303Blagajnički i trezorski zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
56.A0304Certifikati o depozituOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
57.A0305FaktoringOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
58.A0306ForfajtingOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
59.A0307MjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
60.A0308Obvezni blagajnički zapisi HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
61..Vlasnički udjeli
62.A0401Dionice – redovne dioniceOBVOBVOBVOBVUVJOBV30.9.2018.
63.A0402Dionice – povlaštene dioniceOBVOBVOBVOBVUVJOBV30.9.2018.
64.A0403Udjeli u otvorenim investicijskim fondovimaOBVOBVOBVOBVOBVUVJ30.9.2018.
65.A0404Vlasnički udjeli u trgovačkim društvima koja nisu dioničkaOBVOBVOBVUVJOBV30.9.2018.
66..Izvedena financijska imovina
67.A0501OpcijeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
68.A0502Ugovori o razmjeni (engl. swaps)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
69.A0503Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)OBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
70.A0504Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
71.A0505Varanti (engl. warrants)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
72.A0506Ostale izvedeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
73.A0507Promjena fer vrijednosti kod makrozaštiteOBVOBV30.9.2018.
74..Porezna imovina
75.A0601Tekuća porezna potraživanjaOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
76.A0602Odgođena porezna imovinaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
77..Preuzeta imovina
78.A0802Zemljišta – preuzetaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
79.A0803Građevinski objekti – preuzetiOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
80.A0804Postrojenja i oprema – preuzetiOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
81.A0805Namještaj, transportni uređaji i slična imovina – preuzetiOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
82.A0806Stambene zgrade i stanovi – preuzetiOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
83.A0807Ostala materijalna imovina – preuzetaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
84..Materijalna imovina
85.A0902ZemljištaOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
86.A0903Građevinski objektiOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
87.A0904Postrojenja i opremaOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
88.A0905Namještaj, transportni uređaji i slična imovinaOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
89.A0906Stambene zgrade i stanoviOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
90.A0907Ostala materijalna imovinaOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
91..Nematerijalna imovina
92.A1002GoodwillOBVOBV30.9.2018.
93.A1003Aplikativni softverOBVOBV30.9.2018.
94.A1004Ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmuOBVOBVOBV30.9.2018.
95.A1005Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmuOBVOBVOBV30.9.2018.
96.A1006Ostala nematerijalna imovinaOBVOBV30.9.2018.
97..Kvota u MMF-u
98.A9995Kvota u Međunarodnome monetarnom fonduOBVOBV30.9.2018.
99..Ostala imovina
100.A0603Potraživanja s osnove naknadaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
101.A0701Potraživanja s osnove kartica s odgodom plaćanja (engl. charge card)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
102.A0702Preplate premija osiguranjaOBVOBV30.9.2018.
103.A0703Plemeniti metaliOBVOBV30.9.2018.
104.A9992Razgraničeni troškoviOBVOBV30.9.2018.
105.A9993Potraživanje za upisani, a neuplaćeni kapitalOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
106.A9996Prolazne stavkeOBVOBVOBV30.9.2018.
107.A9997Ograničene stavkeOBVOBVOBV30.9.2018.
108.A9998Nenaplaćena dospjela potraživanja s osnove izvedenih instrumenataOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
109.A9999Ostala aktivaOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
110..Pasivne stavke
111..Gotov novac
112.P0101Gotov novac u optjecaju – novčaniceOBVOBV30.9.2018.
113.P0102Gotov novac u optjecaju – kovani novacOBVOBV30.9.2018.
114..Primljeni depoziti
115.P0201Transakcijski računiOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
116.P0202Štedni depozitiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
117.P0203Oročeni depozitiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
118.P0204Depoziti u otkaznom rokuOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
119.P0205Ograničeni depozitiOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
120.P0206Blokirani depozitiOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
121.P0213Maržni depozitiOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
122..Depoziti banaka kod HNB-a
123.P0214Izdvojena obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
124.P0215Granična obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
125.P0216Posebna obvezna pričuvaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
126.P0217Ostali depozitiOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
127..Primljeni krediti
128.P0207Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računimaOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
129.P0208Primljeni prekonoćni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
130.P0209Krediti na osnovi repo poslovaOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
131.P0210Financijski najam (engl. leasing)OBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
132.P0211Primljeni sindicirani kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
133.P0212Ostali primljeni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
134..Elektronički novac
135.P0301Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)OBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
136.P0302Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)OBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
137..Izdani udjeli fondova
138.P0401Izdani udjeli fondovaOBVOBVOBVOBVOBVUVJ30.9.2018.
139..Izdani dužnički vrijednosni papiri
140.P0501ObvezniceOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
141.P0502Komercijalni zapisiOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
142.P0503Blagajnički zapisi HNB-aOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
143.P0504Obvezni blagajnički zapisi HNB-aOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
144.P0505Certifikati o depozituOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV30.9.2018.
145.P0506Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBVOBV30.9.2018.
146..Izvedene financijske obveze
147.P0701OpcijeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
148.P0702Ugovori o razmjeni (engl. swaps)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
149.P0703Terminski ugovori – forvardi (engl. forwards)OBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
150.P0704Terminski ugovori – ročnice (engl. futures)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
151.P0705Varanti (engl. warrants)OBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
152.P0706Ostale izvedeniceOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
153.P0708Promjena fer vrijednosti kod makrozaštiteOBVOBV30.9.2018.
154..Ostale financijske obveze kojima se trguje
155.P0601Ostale financijske obveze kojima se trguje – short sellingOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
156..Rezerviranja za obveze
157.P0801Rezervacije za troškove restrukturiranjaOBVOBV30.9.2018.
158.P0802Rezervacije za troškove sudskih sporovaOBVOBV30.9.2018.
159.P0803Rezervacije za obveze prema zaposlenicimaOBVOBV30.9.2018.
160.P0804Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicimaOBVOBV30.9.2018.
161.P0806Rezervacije za štetne ugovoreOBVOBV30.9.2018.
162.P0807Ostale rezervacijeOBVOBV30.9.2018.
163..Porezne obveze
164.P0901Tekuće porezne obvezeOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
165.P0902Odgođene porezne obvezeOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
166..Računi MMF-a
167.P9994Račun 1 Međunarodnoga monetarnog fondaOBVOBV30.9.2018.
168.P9995Račun 2 Međunarodnoga monetarnog fondaOBVOBV30.9.2018.
169..Ostale obveze
170.P9991Alokacija posebnih prava vučenjaOBVOBV30.9.2018.
171.P1002Obveze s osnove objavljene dividendeOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
172.P1003Obveze prema zaposlenicimaOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
173.P0602Obveze s osnove naknadaOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
174.P9993Razgraničeni prihodiOBVOBV30.9.2018.
175.P9996Prolazne stavkeOBVOBVOBV30.9.2018.
176.P9997Ograničene stavkeOBVOBVOBV30.9.2018.
177.P9998Dospjele obveze s osnove izvedenih financijskih instrumenataOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
178.P9999Ostala pasivaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
179..Kapital
180..Dionički kapital
181.P1101Dionički kapital – redovne dioniceOBVOBVOBV30.9.2018.
182.P1102Dionički kapital – povlaštene dioniceOBVOBVOBV30.9.2018.
183.P1103Upisani, a neuplaćeni kapitalOBVOBV30.9.2018.
184.P1104Dionički kapital – vlastite redovne dioniceOBVOBVOBV30.9.2018.
185.P1126Dionički kapital – vlastite povlaštene dioniceOBVOBVOBV30.9.2018.
186.P1105Komponenta kapitala složenih financijskih instrumenataOBVOBV30.9.2018.
187.P1107Kapitalni dobitak pri izdavanju dionicaOBVOBV30.9.2018.
188.P1108Kapitalni dobitak (gubitak) ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionicaOBVOBV30.9.2018.
189..Ostali dijelovi kapitala
190.P1109Zadržana dobit (gubitak)OBVOBV30.9.2018.
191.P1110Dobit (gubitak) prethodne godineOBVOBV30.9.2018.
192.P1111Dobit (gubitak) tekuće godineOBVOBV30.9.2018.
193.P1112Zakonske rezerveOBVOBV30.9.2018.
194.P1113Statutarne i ostale kapitalne rezerveOBVOBV30.9.2018.
195.P1114Rezerve za opće bankovne rizikeOBVOBV30.9.2018.
196.P1115Manjinski udioOBVOBV30.9.2018.
197.P1116Translacijska razlikaOBVOBV30.9.2018.
198.P1117Dividende isplaćene tijekom tekuće godineOBVOBV30.9.2018.
199.P1127Ostali izdani instrumenti kapitalaOBVOBV30.9.2018.
200.P1128Ostali kapitalOBVOBV30.9.2018.
201.P1129Akumulirana ostala sveobuhvatna dobitOBVOBV30.9.2018.
202.P1130Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjelaOBVOBV30.9.2018.
203..Izvanbilančne stavke (klasične)
204.I0101GarancijeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
205.I0102Nepokriveni akreditiviOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
206.I0103Mjenična jamstvaOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
207.I0104Revolving kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
208.I0105Okvirni maržni kreditiOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
209.I0106Ostali okvirni krediti i obveze financiranjaOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
210.I0108Akceptirane mjeniceOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
211.I0107Ostale rizične klasične izvanbilančne stavkeOBVOBVOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
212..Stavke zaštite
213.B0000Zaštićena imovinaOBVOBVOBV30.9.2018.
214.B0001Zaštita imovine – financijski kolateral, depozitOBVOBVOBV30.9.2018.
215.B0002Zaštita imovine – financijski kolateral, vrijednosni papirOBVOBVOBV30.9.2018.
216.B0010Zaštita imovine – financijski kolateral, ostaloOBVOBVOBV30.9.2018.
217.B0003Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, garancije i jamstvaOBVOBVOBV30.9.2018.
218.B0004Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, kreditne izvedeniceOBVOBVOBV30.9.2018.
219.B0011Zaštita imovine – nematerijalna zaštita, ostaloOBVOBVOBV30.9.2018.
220.B0005Zaštita imovine – kolateral, stambena nekretninaOBVOBVOBV30.9.2018.
221.B0006Zaštita imovine – kolateral, poslovna nekretninaOBVOBVOBV30.9.2018.
222.B0008Zaštita imovine – gotovinski polog kod treće institucijeOBVOBVOBV30.9.2018.
223.B0009Zaštita imovine – polica životnog osiguranjaOBVOBVOBV30.9.2018.
224.B0012Zaštita imovine – ostala materijalna kreditna zaštitaOBVOBVOBV30.9.2018.
225.C0000Zaštićena obvezaOBVOBVOBV30.9.2018.
226.C0001Zaštita obveza – financijski kolateral, depozitOBVOBVOBV30.9.2018.
227.C0002Zaštita obveza – financijski kolateral, vrijednosni papirOBVOBVOBV30.9.2018.
228.C0003Zaštita obveza – nematerijalna zaštita, garancije i jamstvaOBVOBVOBV30.9.2018.
229.C0004Zaštita obveza – nematerijalna zaštita, kreditne izvedeniceOBVOBVOBV30.9.2018.
230.C0005Zaštita obveza – kolateral, stambena nekretninaOBVOBVOBV30.9.2018.
231.C0006Zaštita obveza – kolateral, poslovna nekretninaOBVOBVOBV30.9.2018.
232.C0007Zaštita obveza – ostali instrumenti zaštiteOBVOBVOBV30.9.2018.
233..Stavke ostalih informacija
234.D0001Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji u RHOBVOBV30.9.2018.
235.D0002Broj zaposlenika u izvještajnoj instituciji izvan RHOBVOBV30.9.2018.
236.D0003Broj deponenata čiji su depoziti osiguraniOBVOBV30.9.2018.
237.D0004Iznos osiguranih depozitaOBVOBV30.9.2018.
238.D0005Broj štednih i oročenih depozitaOBVOBV30.9.2018.
239.D0006Broj deponenataOBVOBV30.9.2018.
240.D0007Broj korisnika kreditaOBVOBV30.9.2018.
241.D0010Broj zaposlenih osobaOBVOBV30.9.2018.
242.D0011Broj zaposlenih ženaOBVOBV30.9.2018.
243.D0012Broj zaposlenika – ženeOBVOBV30.9.2018.
244.D0013Broj zaposlenika u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenuOBVOBV30.9.2018.
245.D0014Priznati kapitalOBVOBV30.9.2018.
246.D0016Priznati kapital IIOBVOBV30.9.2018.
247.D0017Količina vrijednosnog papira koji je banka založila kao kolateral na osnovi reverzibilnih transakcijaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
248.D0018Količina vrijednosnog papira koji je banka primila kao kolateral reverzibilnih transakcijaOBVOBVOBVOBV30.9.2018.
249.D0019Broj imatelja transakcijskih računaOBVOBV30.9.2018.
250.D0020Nadnice i plaćeOBVOBV30.9.2018.
251.D0021Troškovi socijalnog osiguranjaOBVOBV30.9.2018.
252.D0022Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz dobiti prethodne godineOBVOBV30.9.2018.
253.D0023Dividende isplaćene tijekom tekuće godine iz zadržane dobiti prethodnih godinaOBVOBV30.9.2018.
254..Stavke računa dobiti i gubitka
255.R1001Neto tečajne razlike od svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-aOBVOBV30.9.2018.
256.R1002Neto tečajne razlike od svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečajOBVOBV30.9.2018.
257.R1003Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih prihodaOBVOBV30.9.2018.
258.R1004Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi kamatnih prihodaOBVOBV30.9.2018.
259.R1005Neto tečajne razlike na osnovi prihoda po naknadama i provizijamaOBVOBV30.9.2018.
260.R1006Neto tečajne razlike ispravaka vrijednosti na osnovi prihoda po naknadama i provizijamaOBVOBV30.9.2018.
261.R1007Neto tečajne razlike na osnovi kamatnih troškovaOBVOBV30.9.2018.
262.R1008Neto tečajne razlike na osnovi troškova za naknade i provizijeOBVOBV30.9.2018.
263.R1009Dobitak (gubitak) od trgovanja devizama (promptne transakcije – engl. spot)OBVOBV30.9.2018.
264.R1010Dobitak (gubitak) od trgovanja kunskom gotovinomOBVOBV30.9.2018.
265.R1011Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)OBVOBV30.9.2018.
266.R1012Dobitak (gubitak) od ugrađenih derivata na osnovi ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulomOBVOBV30.9.2018.
267.R1013Troškovi provizija i naknada za usluge u platnom prometuOBVOBV30.9.2018.
268.R1014Troškovi provizija i naknada za ostale bankovne uslugeOBVOBV30.9.2018.
269.R1015Prihodi od provizija i naknada za platni prometOBVOBV30.9.2018.
270.R1016Provizije i naknade za izdane akreditive i garancijeOBVOBV30.9.2018.
271.R1017Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za faktoring-društvaOBVOBV30.9.2018.
272.R1018Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za financijski najam (engl. leasing)OBVOBV30.9.2018.
273.R1019Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za osiguranjeOBVOBV30.9.2018.
274.R1020Provizije i naknade po sklopljenim ugovorima za društva za upravljanje investicijskim fondovimaOBVOBV30.9.2018.
275.R1021Provizije i naknade za vođenje tekućeg računa i žiroračunaOBVOBV30.9.2018.
276.R1022Provizije i naknade vezane uz kreditne karticeOBVOBV30.9.2018.
277.R1023Provizije i naknade za internetsko, telefonsko i mobilno bankarstvo te za potvrde putem SMS-aOBVOBV30.9.2018.
278.R1024Provizije i naknade za upravljanje imovinom te brokerske i savjetodavne uslugeOBVOBV30.9.2018.
279.R1025Provizije i naknade za ostale bankovne uslugeOBVOBV30.9.2018.
280.R1026Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinamaOBVOBV30.9.2018.
281.R1027Kamatni prihodi iz prethodnih godinaOBVOBV30.9.2018.
282.R1028Ostali nekamatni prihodiOBVOBV30.9.2018.
283.R1029Prihodi od poslovanja koje se neće nastavitiOBVOBV30.9.2018.
284.R1030Isključeni prihodi (izvanbilančna evidencija)OBVOBV30.9.2018.
285.R1031Kamatni troškovi iz prethodnih godinaOBVOBV30.9.2018.
286.R1032Troškovi premija za osiguranje štednih ulogaOBVOBV30.9.2018.
287.R1033Ostali nekamatni troškoviOBVOBV30.9.2018.
288.R1034Negativni goodwill odmah priznat u računu dobiti i gubitkaOBVOBV30.9.2018.
289.R1035Troškovi zaposlenikaOBVOBV30.9.2018.
290.R1036Troškovi reprezentacije, reklame i propagandeOBVOBV30.9.2018.
291.R1037Ostali opći administrativni troškoviOBVOBV30.9.2018.
292.R1038Troškovi od poslovanja koje se neće nastavitiOBVOBV30.9.2018.
293.R1039Neto tečajne razlike ispravaka vrijednostiOBVOBV30.9.2018.
294.R1040Provizije i naknade za sklopljene ugovore o stambenoj štednjiOBVOBV30.9.2018.
295.R1041Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastavitiOBVOBV30.9.2018.
296.R1042Porez na dobit ili gubitak od poslovanja koje se neće nastavitiOBVOBV30.9.2018.
297.R1043Troškovi za agencijske radnikeOBVOBV30.9.2018.
298.R1044Otpisi izravno priznati u računu dobiti i gubitkaOBVOBV30.9.2018.


PRILOG 7.

DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA

266. U ovom se prilogu za svaki modalitet obilježja »Instrument« u sklopu izvješća »OI« definira rok za dostavljanje.


Nekonsolidirana izvješćaKonsolidirana izvješća
Izvješće OINerevidirano izvješćeRevidirano izvješćeNerevidirano izvješćeRevidirano izvješće
Vrsta izvješća / datumMjesečno izvješće kratkog rokaMjesečno izvješće dugog roka31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.31. 12.31. 12.30. 6.31. 12.
OznakaNPNPNPNPNRKPKR
Instrument


D0001
D0002


D0003

D0004

D0005
D0006
D0007
D0010
D0011
D0012
D0013
D0014
D0016
D0017
D0018
D0019
D0020
D0021
D0022
D0023


PRILOG 8.

POVEZANOST OBILJEŽJA »INSTRUMENT«, »PORTFELJ« I »VRSTA IZNOSA« PO IZVJEŠĆIMA

267. U ovom prilogu definiraju se kombinacije portfelja i vrste iznosa za svaki instrument koji se može pojaviti u određenom izvješću. Osim toga, za svaku takvu kombinaciju navode se datum početka odnosno završetka njezine primjene te opis specifičnog značenja takve kombinacije.

268. Izvještajna institucija dužna je Hrvatsku narodnu banku obavijestiti o tome da u ovom prilogu u određenom izvješću za neki instrument nije navedena kombinacija portfelja i vrste iznosa koja je potrebna da bi izvještajna institucija ispravno prikazala neku transakciju ili poslovni događaj.

<
Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrim. do izvješt. datumaOpis vrste iznosa
1.AAA0101GOP130.9.2018.
iznos gotovog novca u blagajni
2.AAA0101XXX130.9.2018.
iznos gotovog novca u blagajni
3.AAA0102GOP130.9.2018.
iznos čekova i drugih instrumenata plaćanja
4.AAA0102XXX130.9.2018.
iznos čekova i drugih instrumenata plaćanja
5.AAA0201ATR130.9.2018.
iznos na računu za namiru
6.AAA0201ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
7.AAA0201ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
8.AAA0201GOP130.9.2018.
iznos na računu za namiru
9.AAA0202ATR130.9.2018.
iznos ostalih depozita kod HNB-a
10.AAA0202ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
11.AAA0202ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
12.AAA0202ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
13.AAA0202ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
14.AAA0202GOP130.9.2018.
iznos ostalih depozita kod HNB-a
15.AAA0202GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
16.AAA0202GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
17.AAA0203ATR130.9.2018.
iznos izdvojene obvezne pričuve
18.AAA0203ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
19.AAA0203ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
20.AAA0203ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
21.AAA0203ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
22.AAA0203GOP130.9.2018.
iznos izdvojene obvezne pričuve
23.AAA0203GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
24.AAA0203GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
25.AAA0204ATR130.9.2018.
iznos granične obvezne pričuve
26.AAA0204ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
27.AAA0204ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
28.AAA0204GOP130.9.2018.
iznos granične obvezne pričuve
29.AAA0205ATR130.9.2018.
iznos posebne obvezne pričuve
30.AAA0205ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
31.AAA0205ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
32.AAA0205GOP130.9.2018.
iznos posebne obvezne pričuve
33.AAA0206ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim depozitima
34.AAA0206ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima
35.AAA0206ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
36.AAA0206ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
37.AAA0206ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
38.AAA0206ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
39.AAA0206ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
40.AAA0206ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
41.AAA0206ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
42.AAA0206FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
43.AAA0206FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
44.AAA0206FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
45.AAA0206FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
46.AAA0206FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
47.AAA0206FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
48.AAA0206FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
49.AAA0206FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
50.AAA0206FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
51.AAA0206FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
52.AAA0206FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
53.AAA0206FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
54.AAA0206FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
55.AAA0206FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
56.AAA0206FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima
57.AAA0206FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
58.AAA0206FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
59.AAA0206FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
60.AAA0206FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
61.AAA0206FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
62.AAA0206FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
63.AAA0206FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
64.AAA0206FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
65.AAA0206GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim depozitima
66.AAA0206GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima
67.AAA0206GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
68.AAA0206GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
69.AAA0206GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
70.AAA0206GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
71.AAA0206GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
72.AAA0206GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
73.AAA0206GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
74.AAA0206TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
75.AAA0206TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
76.AAA0206TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
77.AAA0206TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
78.AAA0206TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
79.AAA0206TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
80.AAA0206TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
81.AAA0207ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim prekonoćnim kreditima
82.AAA0207ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim prekonoćnim kreditima
83.AAA0207ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
84.AAA0207ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
85.AAA0207ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
86.AAA0207ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
87.AAA0207ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
88.AAA0207ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
89.AAA0207ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
90.AAA0208ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
91.AAA0208ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
92.AAA0208ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
93.AAA0208ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
94.AAA0208ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
95.AAA0208ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
96.AAA0208ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
97.AAA0208ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
98.AAA0208FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
99.AAA0208FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
100.AAA0208FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
101.AAA0208FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
102.AAA0208FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
103.AAA0208FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
104.AAA0208FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
105.AAA0208FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
106.AAA0208FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
107.AAA0208FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
108.AAA0208FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
109.AAA0208FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
110.AAA0208FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
111.AAA0208FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
112.AAA0208FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
113.AAA0208FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
114.AAA0208FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
115.AAA0208FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
116.AAA0208FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
117.AAA0208FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
118.AAA0208FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
119.AAA0208FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
120.AAA0208FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
121.AAA0208GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
122.AAA0208GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
123.AAA0208GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
124.AAA0208GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
125.AAA0208GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
126.AAA0208GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
127.AAA0208GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
128.AAA0208GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
129.AAA0208TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
130.AAA0208TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
131.AAA0208TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
132.AAA0208TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
133.AAA0208TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
134.AAA0208TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
135.AAA0208TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
136.AAA0209ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
137.AAA0209ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
138.AAA0209ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
139.AAA0209ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
140.AAA0209ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
141.AAA0209ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
142.AAA0209ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
143.AAA0209ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
144.AAA0209ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
145.AAA0209FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
146.AAA0209FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
147.AAA0209FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
148.AAA0209FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
149.AAA0209FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
150.AAA0209FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
151.AAA0209FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
152.AAA0209FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
153.AAA0209FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
154.AAA0209FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
155.AAA0209FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
156.AAA0209FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
157.AAA0209FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
158.AAA0209FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
159.AAA0209FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
160.AAA0209FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
161.AAA0209FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
162.AAA0209FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
163.AAA0209FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
164.AAA0209FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
165.AAA0209FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
166.AAA0209FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
167.AAA0209FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
168.AAA0209GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
169.AAA0209GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
170.AAA0209GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
171.AAA0209GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
172.AAA0209GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
173.AAA0209GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
174.AAA0209GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
175.AAA0209GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
176.AAA0209GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
177.AAA0209TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
178.AAA0209TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
179.AAA0209TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
180.AAA0209TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
181.AAA0209TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
182.AAA0209TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
183.AAA0209TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
184.AAA0210ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
185.AAA0210ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
186.AAA0210ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
187.AAA0210ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
188.AAA0210ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
189.AAA0210ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
190.AAA0210ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
191.AAA0210ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
192.AAA0210ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
193.AAA0210FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
194.AAA0210FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
195.AAA0210FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
196.AAA0210FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
197.AAA0210FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
198.AAA0210FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
199.AAA0210FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
200.AAA0210FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
201.AAA0210FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
202.AAA0210FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
203.AAA0210FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
204.AAA0210FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
205.AAA0210FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
206.AAA0210FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
207.AAA0210FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
208.AAA0210FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
209.AAA0210FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
210.AAA0210FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
211.AAA0210FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
212.AAA0210FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
213.AAA0210FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
214.AAA0210FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
215.AAA0210FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
216.AAA0210GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
217.AAA0210GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
218.AAA0210GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
219.AAA0210GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
220.AAA0210GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
221.AAA0210GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
222.AAA0210GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
223.AAA0210GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
224.AAA0210GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
225.AAA0210TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
226.AAA0210TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
227.AAA0210TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
228.AAA0210TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
229.AAA0210TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
230.AAA0210TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
231.AAA0210TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
232.AAA0212ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po financijskom najmu
233.AAA0212ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po financijskom najmu
234.AAA0212ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
235.AAA0212ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
236.AAA0212ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
237.AAA0212ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
238.AAA0212ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
239.AAA0212ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
240.AAA0212ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
241.AAA0212FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
242.AAA0212FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
243.AAA0212FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
244.AAA0212FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
245.AAA0212FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
246.AAA0212FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
247.AAA0212FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
248.AAA0212FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
249.AAA0212FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
250.AAA0212FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
251.AAA0212FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
252.AAA0212FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
253.AAA0212FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
254.AAA0212FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
255.AAA0212FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po financijskom najmu
256.AAA0212FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
257.AAA0212FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
258.AAA0212FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
259.AAA0212FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
260.AAA0212FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
261.AAA0212FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
262.AAA0212FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
263.AAA0212FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
264.AAA0212GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po financijskom najmu
265.AAA0212GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po financijskom najmu
266.AAA0212GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
267.AAA0212GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
268.AAA0212GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
269.AAA0212GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
270.AAA0212GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
271.AAA0212GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
272.AAA0212GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
273.AAA0212TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
274.AAA0212TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
275.AAA0212TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
276.AAA0212TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
277.AAA0212TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
278.AAA0212TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
279.AAA0212TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
280.AAA0213ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
281.AAA0213ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
282.AAA0213ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
283.AAA0213ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
284.AAA0213ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
285.AAA0213ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
286.AAA0213ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
287.AAA0213ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
288.AAA0213ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
289.AAA0213FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
290.AAA0213FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
291.AAA0213FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
292.AAA0213FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
293.AAA0213FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
294.AAA0213FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
295.AAA0213FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
296.AAA0213FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
297.AAA0213FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
298.AAA0213FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
299.AAA0213FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
300.AAA0213FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
301.AAA0213FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
302.AAA0213FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
303.AAA0213FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
304.AAA0213FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
305.AAA0213FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
306.AAA0213FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
307.AAA0213FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
308.AAA0213FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
309.AAA0213FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
310.AAA0213FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
311.AAA0213FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
312.AAA0213GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
313.AAA0213GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
314.AAA0213GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
315.AAA0213GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
316.AAA0213GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
317.AAA0213GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
318.AAA0213GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
319.AAA0213GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
320.AAA0213GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
321.AAA0213TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
322.AAA0213TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
323.AAA0213TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
324.AAA0213TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
325.AAA0213TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
326.AAA0213TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
327.AAA0213TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
328.AAA0214ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
329.AAA0214ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
330.AAA0214ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
331.AAA0214ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
332.AAA0214ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
333.AAA0214ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
334.AAA0214ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
335.AAA0214ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
336.AAA0214ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
337.AAA0214FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
338.AAA0214FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
339.AAA0214FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
340.AAA0214FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
341.AAA0214FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
342.AAA0214FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
343.AAA0214FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
344.AAA0214FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
345.AAA0214FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
346.AAA0214FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
347.AAA0214FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
348.AAA0214FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
349.AAA0214FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
350.AAA0214FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
351.AAA0214FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
352.AAA0214FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
353.AAA0214FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
354.AAA0214FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
355.AAA0214FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
356.AAA0214FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
357.AAA0214FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
358.AAA0214FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
359.AAA0214FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
360.AAA0214GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
361.AAA0214GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
362.AAA0214GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
363.AAA0214GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
364.AAA0214GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
365.AAA0214GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
366.AAA0214GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
367.AAA0214GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
368.AAA0214GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
369.AAA0214TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
370.AAA0214TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
371.AAA0214TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
372.AAA0214TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
373.AAA0214TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
374.AAA0214TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
375.AAA0214TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
376.AAA0215ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po stambenim kreditima
377.AAA0215ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
378.AAA0215ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
379.AAA0215ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
380.AAA0215ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
381.AAA0215ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
382.AAA0215ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
383.AAA0215ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
384.AAA0215ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
385.AAA0215FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
386.AAA0215FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
387.AAA0215FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
388.AAA0215FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
389.AAA0215FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
390.AAA0215FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
391.AAA0215FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
392.AAA0215FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
393.AAA0215FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
394.AAA0215FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
395.AAA0215FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
396.AAA0215FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
397.AAA0215FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
398.AAA0215FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
399.AAA0215FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
400.AAA0215FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
401.AAA0215FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
402.AAA0215FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
403.AAA0215FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
404.AAA0215FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
405.AAA0215FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
406.AAA0215FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
407.AAA0215FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
408.AAA0215GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po stambenim kreditima
409.AAA0215GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
410.AAA0215GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
411.AAA0215GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
412.AAA0215GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
413.AAA0215GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
414.AAA0215GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
415.AAA0215GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
416.AAA0215GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
417.AAA0215TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
418.AAA0215TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
419.AAA0215TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
420.AAA0215TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
421.AAA0215TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
422.AAA0215TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
423.AAA0215TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
424.AAA0216ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
425.AAA0216ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
426.AAA0216ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
427.AAA0216ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
428.AAA0216ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
429.AAA0216ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
430.AAA0216ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
431.AAA0216ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
432.AAA0216ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
433.AAA0216FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
434.AAA0216FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
435.AAA0216FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
436.AAA0216FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
437.AAA0216FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
438.AAA0216FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
439.AAA0216FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
440.AAA0216FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
441.AAA0216FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
442.AAA0216FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
443.AAA0216FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
444.AAA0216FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
445.AAA0216FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
446.AAA0216FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
447.AAA0216FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
448.AAA0216FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
449.AAA0216FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
450.AAA0216FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
451.AAA0216FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
452.AAA0216FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
453.AAA0216FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
454.AAA0216FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
455.AAA0216FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
456.AAA0216GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
457.AAA0216GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
458.AAA0216GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
459.AAA0216GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
460.AAA0216GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
461.AAA0216GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
462.AAA0216GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
463.AAA0216GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
464.AAA0216GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
465.AAA0216TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
466.AAA0216TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
467.AAA0216TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
468.AAA0216TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
469.AAA0216TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
470.AAA0216TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
471.AAA0216TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
472.AAA0217ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za automobile
473.AAA0217ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
474.AAA0217ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
475.AAA0217ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
476.AAA0217ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
477.AAA0217ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
478.AAA0217ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
479.AAA0217ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
480.AAA0217ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
481.AAA0217FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
482.AAA0217FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
483.AAA0217FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
484.AAA0217FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
485.AAA0217FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
486.AAA0217FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
487.AAA0217FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
488.AAA0217FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
489.AAA0217FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
490.AAA0217FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
491.AAA0217FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
492.AAA0217FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
493.AAA0217FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
494.AAA0217FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
495.AAA0217FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
496.AAA0217FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
497.AAA0217FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
498.AAA0217FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
499.AAA0217FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
500.AAA0217FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
501.AAA0217FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
502.AAA0217FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
503.AAA0217FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
504.AAA0217GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za automobile
505.AAA0217GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
506.AAA0217GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
507.AAA0217GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
508.AAA0217GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
509.AAA0217GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
510.AAA0217GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
511.AAA0217GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
512.AAA0217GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
513.AAA0217TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
514.AAA0217TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
515.AAA0217TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
516.AAA0217TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
517.AAA0217TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
518.AAA0217TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
519.AAA0217TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
520.AAA0218ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
521.AAA0218ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
522.AAA0218ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
523.AAA0218ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
524.AAA0218ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
525.AAA0218ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
526.AAA0218ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
527.AAA0218ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
528.AAA0218ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
529.AAA0218FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
530.AAA0218FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
531.AAA0218FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
532.AAA0218FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
533.AAA0218FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
534.AAA0218FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
535.AAA0218FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
536.AAA0218FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
537.AAA0218FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
538.AAA0218FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
539.AAA0218FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
540.AAA0218FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
541.AAA0218FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
542.AAA0218FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
543.AAA0218FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
544.AAA0218FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
545.AAA0218FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
546.AAA0218FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
547.AAA0218FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
548.AAA0218FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
549.AAA0218FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
550.AAA0218FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
551.AAA0218FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
552.AAA0218GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
553.AAA0218GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
554.AAA0218GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
555.AAA0218GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
556.AAA0218GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
557.AAA0218GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
558.AAA0218GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
559.AAA0218GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
560.AAA0218GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
561.AAA0218TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
562.AAA0218TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
563.AAA0218TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
564.AAA0218TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
565.AAA0218TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
566.AAA0218TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
567.AAA0218TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
568.AAA0219ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
569.AAA0219ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
570.AAA0219ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
571.AAA0219ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
572.AAA0219ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
573.AAA0219ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
574.AAA0219ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
575.AAA0219ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
576.AAA0219ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
577.AAA0219FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
578.AAA0219FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
579.AAA0219FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
580.AAA0219FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
581.AAA0219FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
582.AAA0219FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
583.AAA0219FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
584.AAA0219FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
585.AAA0219FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
586.AAA0219FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
587.AAA0219FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
588.AAA0219FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
589.AAA0219FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
590.AAA0219FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
591.AAA0219FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
592.AAA0219FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
593.AAA0219FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
594.AAA0219FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
595.AAA0219FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
596.AAA0219FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
597.AAA0219FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
598.AAA0219FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
599.AAA0219FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
600.AAA0219GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
601.AAA0219GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
602.AAA0219GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
603.AAA0219GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
604.AAA0219GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
605.AAA0219GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
606.AAA0219GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
607.AAA0219GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
608.AAA0219GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
609.AAA0219TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
610.AAA0219TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
611.AAA0219TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
612.AAA0219TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
613.AAA0219TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
614.AAA0219TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
615.AAA0219TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
616.AAA0220ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
617.AAA0220ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
618.AAA0220ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
619.AAA0220ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
620.AAA0220ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
621.AAA0220ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
622.AAA0220ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
623.AAA0220ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
624.AAA0220ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
625.AAA0220GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
626.AAA0220GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
627.AAA0220GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
628.AAA0220GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
629.AAA0220GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
630.AAA0220GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
631.AAA0220GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
632.AAA0220GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
633.AAA0221ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
634.AAA0221ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
635.AAA0221ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
636.AAA0221ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
637.AAA0221ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
638.AAA0221ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
639.AAA0221ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
640.AAA0221ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
641.AAA0221ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
642.AAA0221GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
643.AAA0221GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
644.AAA0221GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
645.AAA0221GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
646.AAA0221GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
647.AAA0221GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
648.AAA0221GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
649.AAA0221GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
650.AAA0222ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po maržnim kreditima
651.AAA0222ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
652.AAA0222ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
653.AAA0222ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
654.AAA0222ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
655.AAA0222ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
656.AAA0222ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
657.AAA0222ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
658.AAA0222ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
659.AAA0222FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
660.AAA0222FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
661.AAA0222FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
662.AAA0222FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
663.AAA0222FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
664.AAA0222FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
665.AAA0222FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
666.AAA0222FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
667.AAA0222FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
668.AAA0222FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
669.AAA0222FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
670.AAA0222FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
671.AAA0222FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
672.AAA0222FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
673.AAA0222FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
674.AAA0222FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
675.AAA0222FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
676.AAA0222FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
677.AAA0222FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
678.AAA0222FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
679.AAA0222FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
680.AAA0222FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
681.AAA0222FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
682.AAA0222GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po maržnim kreditima
683.AAA0222GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
684.AAA0222GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
685.AAA0222GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
686.AAA0222GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
687.AAA0222GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
688.AAA0222GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
689.AAA0222GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
690.AAA0222GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
691.AAA0222TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
692.AAA0222TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
693.AAA0222TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
694.AAA0222TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
695.AAA0222TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
696.AAA0222TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
697.AAA0222TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
698.AAA0223ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
699.AAA0223ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
700.AAA0223ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
701.AAA0223ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
702.AAA0223ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
703.AAA0223ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
704.AAA0223ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
705.AAA0223ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
706.AAA0223ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
707.AAA0223FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
708.AAA0223FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
709.AAA0223FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
710.AAA0223FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
711.AAA0223FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
712.AAA0223FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
713.AAA0223FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
714.AAA0223FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
715.AAA0223FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
716.AAA0223FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
717.AAA0223FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
718.AAA0223FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
719.AAA0223FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
720.AAA0223FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
721.AAA0223FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
722.AAA0223FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
723.AAA0223FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
724.AAA0223FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
725.AAA0223FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
726.AAA0223FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
727.AAA0223FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
728.AAA0223FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
729.AAA0223FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
730.AAA0223GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
731.AAA0223GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
732.AAA0223GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
733.AAA0223GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
734.AAA0223GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
735.AAA0223GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
736.AAA0223GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
737.AAA0223GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
738.AAA0223GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
739.AAA0223TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
740.AAA0223TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
741.AAA0223TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
742.AAA0223TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
743.AAA0223TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
744.AAA0223TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
745.AAA0223TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
746.AAA0224ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
747.AAA0224ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
748.AAA0224ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
749.AAA0224ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
750.AAA0224ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
751.AAA0224ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
752.AAA0224ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
753.AAA0224ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
754.AAA0224ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
755.AAA0224FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
756.AAA0224FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
757.AAA0224FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
758.AAA0224FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
759.AAA0224FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
760.AAA0224FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
761.AAA0224FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
762.AAA0224FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
763.AAA0224FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
764.AAA0224FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
765.AAA0224FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
766.AAA0224FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
767.AAA0224FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
768.AAA0224FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
769.AAA0224FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
770.AAA0224FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
771.AAA0224FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
772.AAA0224FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
773.AAA0224FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
774.AAA0224FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
775.AAA0224FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
776.AAA0224FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
777.AAA0224FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
778.AAA0224GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
779.AAA0224GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
780.AAA0224GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
781.AAA0224GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
782.AAA0224GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
783.AAA0224GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
784.AAA0224GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
785.AAA0224GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
786.AAA0224GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
787.AAA0224TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
788.AAA0224TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
789.AAA0224TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
790.AAA0224TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
791.AAA0224TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
792.AAA0224TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
793.AAA0224TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
794.AAA0225ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
795.AAA0225ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
796.AAA0225ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
797.AAA0225ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
798.AAA0225ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
799.AAA0225ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
800.AAA0225ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
801.AAA0225ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
802.AAA0225ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
803.AAA0225FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
804.AAA0225FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
805.AAA0225FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
806.AAA0225FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
807.AAA0225FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
808.AAA0225FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
809.AAA0225FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
810.AAA0225FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
811.AAA0225FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
812.AAA0225FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
813.AAA0225FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
814.AAA0225FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
815.AAA0225FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
816.AAA0225FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
817.AAA0225FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
818.AAA0225FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
819.AAA0225FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
820.AAA0225FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
821.AAA0225FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
822.AAA0225FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
823.AAA0225FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
824.AAA0225FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
825.AAA0225FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
826.AAA0225GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
827.AAA0225GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
828.AAA0225GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
829.AAA0225GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
830.AAA0225GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
831.AAA0225GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
832.AAA0225GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
833.AAA0225GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
834.AAA0225GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
835.AAA0225TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
836.AAA0225TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
837.AAA0225TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
838.AAA0225TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
839.AAA0225TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
840.AAA0225TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
841.AAA0225TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
842.AAA0226ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
843.AAA0226ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
844.AAA0226ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
845.AAA0226ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
846.AAA0226ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
847.AAA0226ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
848.AAA0226ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
849.AAA0226ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
850.AAA0226ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
851.AAA0226FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
852.AAA0226FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
853.AAA0226FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
854.AAA0226FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
855.AAA0226FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
856.AAA0226FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
857.AAA0226FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
858.AAA0226FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
859.AAA0226FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
860.AAA0226FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
861.AAA0226FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
862.AAA0226FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
863.AAA0226FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
864.AAA0226FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
865.AAA0226FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
866.AAA0226FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
867.AAA0226FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
868.AAA0226FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
869.AAA0226FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
870.AAA0226FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
871.AAA0226FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
872.AAA0226FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
873.AAA0226FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
874.AAA0226GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
875.AAA0226GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
876.AAA0226GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
877.AAA0226GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
878.AAA0226GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
879.AAA0226GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
880.AAA0226GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
881.AAA0226GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
882.AAA0226GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
883.AAA0226TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
884.AAA0226TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
885.AAA0226TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
886.AAA0226TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
887.AAA0226TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
888.AAA0226TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
889.AAA0226TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
890.AAA0227ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za turizam
891.AAA0227ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
892.AAA0227ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
893.AAA0227ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
894.AAA0227ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
895.AAA0227ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
896.AAA0227ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
897.AAA0227ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
898.AAA0227ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
899.AAA0227FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
900.AAA0227FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
901.AAA0227FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
902.AAA0227FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
903.AAA0227FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
904.AAA0227FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
905.AAA0227FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
906.AAA0227FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
907.AAA0227FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
908.AAA0227FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
909.AAA0227FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
910.AAA0227FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
911.AAA0227FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
912.AAA0227FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
913.AAA0227FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
914.AAA0227FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
915.AAA0227FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
916.AAA0227FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
917.AAA0227FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
918.AAA0227FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
919.AAA0227FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
920.AAA0227FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
921.AAA0227FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
922.AAA0227GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za turizam
923.AAA0227GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
924.AAA0227GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
925.AAA0227GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
926.AAA0227GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
927.AAA0227GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
928.AAA0227GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
929.AAA0227GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
930.AAA0227GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
931.AAA0227TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
932.AAA0227TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
933.AAA0227TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
934.AAA0227TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
935.AAA0227TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
936.AAA0227TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
937.AAA0227TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
938.AAA0228ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za investicije
939.AAA0228ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
940.AAA0228ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
941.AAA0228ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
942.AAA0228ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
943.AAA0228ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
944.AAA0228ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
945.AAA0228ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
946.AAA0228ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
947.AAA0228FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
948.AAA0228FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
949.AAA0228FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
950.AAA0228FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
951.AAA0228FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
952.AAA0228FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
953.AAA0228FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
954.AAA0228FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
955.AAA0228FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
956.AAA0228FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
957.AAA0228FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
958.AAA0228FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
959.AAA0228FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
960.AAA0228FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
961.AAA0228FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
962.AAA0228FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
963.AAA0228FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
964.AAA0228FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
965.AAA0228FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
966.AAA0228FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
967.AAA0228FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
968.AAA0228FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
969.AAA0228FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
970.AAA0228GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za investicije
971.AAA0228GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
972.AAA0228GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
973.AAA0228GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
974.AAA0228GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
975.AAA0228GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
976.AAA0228GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
977.AAA0228GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
978.AAA0228GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
979.AAA0228TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
980.AAA0228TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
981.AAA0228TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
982.AAA0228TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
983.AAA0228TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
984.AAA0228TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
985.AAA0228TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
986.AAA0229ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
987.AAA0229ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
988.AAA0229ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
989.AAA0229ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
990.AAA0229ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
991.AAA0229ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
992.AAA0229ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
993.AAA0229ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
994.AAA0229ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
995.AAA0229FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
996.AAA0229FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
997.AAA0229FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
998.AAA0229FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
999.AAA0229FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1000.AAA0229FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1001.AAA0229FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1002.AAA0229FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1003.AAA0229FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1004.AAA0229FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1005.AAA0229FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1006.AAA0229FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1007.AAA0229FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1008.AAA0229FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1009.AAA0229FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
1010.AAA0229FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1011.AAA0229FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1012.AAA0229FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1013.AAA0229FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1014.AAA0229FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1015.AAA0229FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1016.AAA0229FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1017.AAA0229FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1018.AAA0229GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
1019.AAA0229GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
1020.AAA0229GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1021.AAA0229GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1022.AAA0229GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1023.AAA0229GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1024.AAA0229GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1025.AAA0229GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1026.AAA0229GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1027.AAA0229TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1028.AAA0229TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1029.AAA0229TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1030.AAA0229TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1031.AAA0229TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1032.AAA0229TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1033.AAA0229TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1034.AAA0230ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po ostalim kreditima
1035.AAA0230ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
1036.AAA0230ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1037.AAA0230ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1038.AAA0230ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1039.AAA0230ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1040.AAA0230ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1041.AAA0230ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1042.AAA0230ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1043.AAA0230FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1044.AAA0230FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1045.AAA0230FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1046.AAA0230FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1047.AAA0230FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1048.AAA0230FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1049.AAA0230FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1050.AAA0230FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1051.AAA0230FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1052.AAA0230FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1053.AAA0230FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1054.AAA0230FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1055.AAA0230FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1056.AAA0230FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1057.AAA0230FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
1058.AAA0230FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1059.AAA0230FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1060.AAA0230FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1061.AAA0230FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1062.AAA0230FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1063.AAA0230FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1064.AAA0230FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1065.AAA0230FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1066.AAA0230GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po ostalim kreditima
1067.AAA0230GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
1068.AAA0230GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1069.AAA0230GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1070.AAA0230GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1071.AAA0230GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1072.AAA0230GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1073.AAA0230GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1074.AAA0230GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1075.AAA0230TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1076.AAA0230TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1077.AAA0230TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1078.AAA0230TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1079.AAA0230TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1080.AAA0230TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1081.AAA0230TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1082.AAA0231ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1083.AAA0231ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1084.AAA0231ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1085.AAA0231ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1086.AAA0231ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1087.AAA0231ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1088.AAA0231ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1089.AAA0231ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1090.AAA0231ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1091.AAA0231FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1092.AAA0231FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1093.AAA0231FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1094.AAA0231FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1095.AAA0231FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1096.AAA0231FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1097.AAA0231FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1098.AAA0231FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1099.AAA0231FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1100.AAA0231FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1101.AAA0231FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1102.AAA0231FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1103.AAA0231FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1104.AAA0231FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1105.AAA0231FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1106.AAA0231FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1107.AAA0231FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1108.AAA0231FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1109.AAA0231FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1110.AAA0231FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1111.AAA0231FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1112.AAA0231FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1113.AAA0231FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1114.AAA0231GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1115.AAA0231GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1116.AAA0231GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1117.AAA0231GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1118.AAA0231GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1119.AAA0231GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1120.AAA0231GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1121.AAA0231GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1122.AAA0231GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1123.AAA0231TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1124.AAA0231TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1125.AAA0231TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1126.AAA0231TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1127.AAA0231TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1128.AAA0231TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1129.AAA0231TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1130.AAA0232ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1131.AAA0232ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1132.AAA0232ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1133.AAA0232ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1134.AAA0232ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1135.AAA0232ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1136.AAA0232ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1137.AAA0232ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1138.AAA0232ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1139.AAA0232FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1140.AAA0232FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1141.AAA0232FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1142.AAA0232FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1143.AAA0232FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1144.AAA0232FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1145.AAA0232FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1146.AAA0232FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1147.AAA0232FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1148.AAA0232FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1149.AAA0232FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1150.AAA0232FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1151.AAA0232FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1152.AAA0232FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1153.AAA0232FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1154.AAA0232FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1155.AAA0232FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1156.AAA0232FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1157.AAA0232FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1158.AAA0232FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1159.AAA0232FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1160.AAA0232FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1161.AAA0232FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1162.AAA0232GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1163.AAA0232GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1164.AAA0232GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1165.AAA0232GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1166.AAA0232GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1167.AAA0232GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1168.AAA0232GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1169.AAA0232GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1170.AAA0232GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1171.AAA0232TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1172.AAA0232TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1173.AAA0232TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1174.AAA0232TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1175.AAA0232TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1176.AAA0232TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1177.AAA0232TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1178.AAA0233ATR130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1179.AAA0233ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1180.AAA0233ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1181.AAA0233ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1182.AAA0233ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1183.AAA0233ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1184.AAA0233ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1185.AAA0233ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1186.AAA0233ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1187.AAA0233FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1188.AAA0233FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1189.AAA0233FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1190.AAA0233FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1191.AAA0233FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1192.AAA0233FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1193.AAA0233FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1194.AAA0233FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1195.AAA0233FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1196.AAA0233FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1197.AAA0233FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1198.AAA0233FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1199.AAA0233FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1200.AAA0233FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1201.AAA0233FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1202.AAA0233FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1203.AAA0233FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1204.AAA0233FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1205.AAA0233FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1206.AAA0233FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1207.AAA0233FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1208.AAA0233FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1209.AAA0233FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1210.AAA0233GOP130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1211.AAA0233GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1212.AAA0233GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1213.AAA0233GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1214.AAA0233GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1215.AAA0233GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1216.AAA0233GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1217.AAA0233GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1218.AAA0233GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1219.AAA0233TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1220.AAA0233TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1221.AAA0233TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1222.AAA0233TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1223.AAA0233TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1224.AAA0233TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1225.AAA0233TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1226.AAA0234XXX130.9.2018.
nedospjelo potraživanje po danim predujmovima za materijalnu imovinu
1227.AAA0234XXX530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1228.AAA0301ATR130.9.2018.
nominalni iznos obveznice
1229.AAA0301ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1230.AAA0301ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1231.AAA0301ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1232.AAA0301ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1233.AAA0301ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1234.AAA0301ATR730.9.2018.
diskont
1235.AAA0301ATR830.9.2018.
premija
1236.AAA0301ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1237.AAA0301ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1238.AAA0301ATR6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1239.AAA0301ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1240.AAA0301FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1241.AAA0301FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1242.AAA0301FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1243.AAA0301FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1244.AAA0301FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1245.AAA0301FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1246.AAA0301FOB6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1247.AAA0301FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1248.AAA0301FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1249.AAA0301FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1250.AAA0301FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1251.AAA0301FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1252.AAA0301FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1253.AAA0301FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1254.AAA0301FOP6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1255.AAA0301FOP7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1256.AAA0301FOS230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1257.AAA0301FOS330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1258.AAA0301FOS430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1259.AAA0301FOS530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1260.AAA0301FOS630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1261.AAA0301FOS1030.9.2018.
fer vrijednost
1262.AAA0301FOS1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1263.AAA0301FOS1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1264.AAA0301FOS6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1265.AAA0301FOS7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1266.AAA0301GOP130.9.2018.
nominalni iznos obveznice
1267.AAA0301GOP230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1268.AAA0301GOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1269.AAA0301GOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1270.AAA0301GOP530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1271.AAA0301GOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1272.AAA0301GOP730.9.2018.
diskont
1273.AAA0301GOP830.9.2018.
premija
1274.AAA0301GOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1275.AAA0301GOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1276.AAA0301GOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1277.AAA0301GOP6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1278.AAA0301TRG330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1279.AAA0301TRG430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1280.AAA0301TRG630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1281.AAA0301TRG1030.9.2018.
fer vrijednost
1282.AAA0301TRG1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1283.AAA0301TRG1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1284.AAA0301TRG6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1285.AAA0301TRG7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1286.AAA0302ATR130.9.2018.
nominalni iznos komercijalnog zapisa
1287.AAA0302ATR230.9.2018.
dospjelo potraživanje po kupljenim komercijalnim zapisima
1288.AAA0302ATR330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1289.AAA0302ATR430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1290.AAA0302ATR530.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1291.AAA0302ATR630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1292.AAA0302ATR730.9.2018.
diskont
1293.AAA0302ATR830.9.2018.
premija
1294.AAA0302ATR1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1295.AAA0302ATR1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1296.AAA0302ATR6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1297.AAA0302ATR7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1298.AAA0302FOB330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1299.AAA0302FOB430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1300.AAA0302FOB630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1301.AAA0302FOB1030.9.2018.
fer vrijednost
1302.AAA0302FOB1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1303.AAA0302FOB1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1304.AAA0302FOB6330.9.2018.
količina vrijednosnog papira
1305.AAA0302FOB7230.9.2018.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
1306.AAA0302FOP330.9.2018.
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1307.AAA0302FOP430.9.2018.
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1308.AAA0302FOP630.9.2018.
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1309.AAA0302FOP1030.9.2018.
fer vrijednost
1310.AAA0302FOP1130.9.2018.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1311.AAA0302FOP1230.9.2018.
fer vrijednost ugrađenog derivata
1312.AAA0302FOP6330.9.2018.