Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

NN 87/2018 (28.9.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Hrvatska narodna banka

1718

Na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 176, 27. 6. 2013.,L 208, 2. 8. 2013., L 321, 30. 11. 2013. i L 020, 25.1.2017), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 оd 19. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (Tekst značajan za EGP) (SL, L 32, 6. 2. 2018.), članka 11. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.), te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU VREDNOVANJA IMOVINE I IZVANBILANČNIH STAVKI TE IZRAČUNAVANJA REGULATORNOGA KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA

Članak 1.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija na izloženosti prema stanovništvu primjenjuje prag značajnosti iz članka 1. stavka 2. i stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 оd 19. listopada 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prag značajnosti za dospjele kreditne obveze (Tekst značajan za EGP) (SL, L 32, 6. 2. 2018., u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171) na način da apsolutna sastavnica iz stavka 2. podstavka 2. iznosi 750 kuna, a relativna sastavnica iz stavka 2. podstavka 3. iznosi 1%.

(2) Kreditna institucija na izloženosti koje nisu izloženosti prema stanovništvu primjenjuje prag značajnosti iz članka 2. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 na način da apsolutna sastavnica iznosi 3750 kuna, a relativna sastavnica iznosi 1%.«

Članak 2.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2020.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija može primijeniti pragove značajnosti iz članka 1. ove Odluke i prije roka iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da o namjeravanom datumu primjene obavijesti Hrvatsku narodnu banku najmanje 60 dana prije primjene istih.

O. br: 276-020/09-18/BV

Zagreb, 24. rujna 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.