Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

NN 89/2018 (5.10.2018.), Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

MINISTARSTVO FINANCIJA

1752

Na temelju članaka 23. i 31. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 68/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave i usklađivanja podataka, davanje, korištenje i uporabu podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka s podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon).

II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA

Opći podaci

Članak 2.

(1) Agencija vodi Jedinstveni registar računa.

(2) Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije (dalje u tekstu: obveznici) na temelju članka 23. stavka 3. Zakona.

(3) Obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju:

1. Podatke o otvorenim računima u banci za sve transakcijske račune prema propisima kojima se uređuje platni promet i način otvaranja transakcijskih računa

2. Podatke o novčanim sredstvima:

– novčanom pologu po viđenju i ulogu na štednju po viđenju,

– oročenim novčanim sredstvima,

– stambenom štednom ulogu u stambenoj štedionici

– depozitu u kreditnoj uniji

3. Podatke o naknadno nastalim promjenama po otvorenim računima iz točke 1. odnosno novčanim sredstvima iz točke 2. ovoga stavka.

Podaci za transakcijske račune poslovnih
subjekata i stečajne mase

Članak 3.

(1) Za transakcijski račun poslovnog subjekta i stečajne mase obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je poslovnom subjektu ili fizičkoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje odnosno stečajnoj masi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Ako se transakcijski račun otvara u svrhu obavljanja zajedničke registrirane djelatnosti upisuje se osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja za račun poslovnog subjekta kod kojega više fizičkih osoba zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

2. Matični broj

Na prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu: Obavijest).

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

Ne upisuje se za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne mase koja je sukladno zakonu koji uređuje stečajni postupak upisana u sudski registar i kojoj je Ministarstvo financija – Porezna uprava odredilo i dodijelilo osobni identifikacijski broj.

3. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koju donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Skraćena tvrtka ili naziv

Upisuje se skraćena tvrtka, odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta ili naziv zajedničkog računa.

Ako u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka, odnosno naziv, upisuje se puni naziv.

Za račun fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv transakcijskog računa upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, odnosno nositelja samostalne djelatnosti te skraćeni naziv obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun specifične namjene, u naziv transakcijskog računa upisuje se i namjena novčanih sredstava.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun zajedničke pričuve, u naziv transakcijskog računa uz namjenu novčanih sredstava upisuje se i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose.

Iznimno, za slučaj kada je prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika transakcijski račun otvoren kao račun zajedničke pričuve za poslovnog subjekta koji upravlja s više od 5.000 stambenih zgrada, u naziv transakcijskog računa nije potrebno upisati adresu stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose. U tom slučaju banka je dužna Agenciji dostaviti popis svih stambenih zgrada na koje se sredstva na računu odnose, a u slučaju promjena dužna je o istom bez odgode obavijestiti Agenciju.

5. Sjedište i adresa

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta.

6. Oblik organiziranja

Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti, osim za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne mase.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u skladu s propisima, upisuje se oznaka »00«.

7. Djelatnost poslovnog subjekta

Upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. iz Obavijesti, osim za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne mase.

8. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

9. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište poslovnog subjekta. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

10. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

12. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na transakcijskom računu sukladno Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka odnosno oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

Obveznik dostave podataka za svaki pojedinačni transakcijski račun vlasnika upisuje određenu oznaku valute ili otvara jedinstveni transakcijski račun vlasnika na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«).

13. Oznaka transakcijskog računa rezidenta/nerezidenta

Upisuje se:

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

14. Oznaka države sjedišta/prebivališta korisnika nerezidenta

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

15. Oznaka transakcijskog računa prema broju poslovnih subjekata ili prema broju fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog poslovnog subjekta odnosno za transakcijski račun stečajne mase,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više poslovnih subjekata i za transakcijski račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

16. Osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun i/ili osobni identifikacijski brojevi ostalih fizičkih osoba koje zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

17. Oznaka izuzeća od prisilne naplate

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja.

Banka podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva na transakcijskom računu bila u potpunosti izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva na transakcijskom računu više nisu izuzeta od ovrhe, banka je dužna, bez odgode, u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

18. Oznaka specifičnih poslovnih namjena

Oznaka specifičnih poslovnih namjena banka upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima poslovnog subjekta prema podatku iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade,

– oznaka »2« za transakcijski račun suda za novčana sredstva sudskog depozita,

– oznaka »6« za transakcijski račun društva za osiguranje za imovinu za pokriće matematičke pričuve,

– oznaka »8« za transakcijski račun investicijskog društva za novčana sredstva svojih klijenata,

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

19. Oznaka transakcijskog računa dužnika u stečaju

Upisuje se:

– oznaka »0« za transakcijski račun dužnika nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno račun koji je kod obveznika otvoren prije otvaranja stečajnog postupka, kao i za račun stečajne mase,

– oznaka »1« za transakcijski račun dužnika u stečaju.

20. Oznaka namjene transakcijskog računa

Upisuje se oznaka određene namjene računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom.

21. Transakcijski račun slijednik

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa pravne osobe upisuje podatak o transakcijskom računu slijedniku koji je otvoren kod istog obveznika, ako se transakcijski račun slijednik otvara zbog promjene sukladno propisima, pri čemu je vlasnik računa slijednika i računa koji se zatvara ista pravna osoba odnosno vlasnik računa slijednika je pravni slijednik vlasniku računa koji se zatvara zbog statusne promjene. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa vlasnika zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka, ako je transakcijski račun slijednik otvoren kod istog obveznika.

Podaci za transakcijske račune potrošača

Članak 4.

(1) Transakcijskim računom potrošača smatra se za potrebe ovoga Pravilnika transakcijski račun potrošača sukladno propisu kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

(2) Za transakcijski račun potrošača obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija.

2. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

3. Ime i prezime potrošača

Upisuje se ime i prezime potrošača iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

U nazivu transakcijskog računa potrošača prvo se upisuje ime, a zatim prezime.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun specifične namjene, u naziv transakcijskog računa upisuje se i namjena novčanih sredstava.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun zajedničke pričuve, u naziv transakcijskog računa uz namjenu novčanih sredstava upisuje se i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose, a ako se otvara kao račun stečajne mase, u naziv se iza namjene novčanih sredstava upisuje tvrtka odnosno naziv stečajnog dužnika.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun koji za pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj otvara povjerenik sukladno zakonu koji uređuje stečaj potrošača, u naziv vlasnika računa upisuje se ime i prezime vlasnika računa – osobe koja u svojstvu povjerenika otvara računa za pojedinog potrošača, naznaka: »račun povjerenika za« te ime i prezime potrošača za kojeg se račun otvara.

4. Prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa prebivališta potrošača iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi prebivalište potrošača. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je prebivalište potrošača. Brojčanu oznaku gradova i općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na transakcijskom računu sukladno Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa ili oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

Obveznik dostave podataka za svaki pojedinačni transakcijski račun vlasnika upisuje određenu oznaku valute ili otvara jedinstveni transakcijski račun vlasnika na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«). Ako obveznik otvara transakcijski račun po nalogu Agencije, sukladno članku 212. Ovršnoga zakona, za transakcijski račun upisuje se pojedinačna valuta ili oznaka »MVR«. Ako obveznik u Jedinstveni registar računa dostavi račun s oznakom »MVR«, tada je dužan na taj račun omogućiti primitak svih uplata neovisno o valuti u kojoj je primanje uplaćeno.

10. Oznaka računa rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

11. Oznaka države prebivališta nerezidenta

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

12. Oznaka transakcijskog računa prema broju potrošača kojima je otvoren transakcijski račun

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog potrošača,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više potrošača.

13. Osobni identifikacijski brojevi potrošača kojima je otvoren zajednički transakcijski račun

Upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih potrošača kojima je otvoren zajednički transakcijski račun.

14. Oznaka izuzeća od prisilne naplate

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »2« za račun dužnika pojedinca otvorenog uz suglasnost stečajnog upravitelja odnosno suda sukladno članku 18. stavku 4. Zakona.

Banka podatak upisuje sukladno propisima.

15. Oznaka specifičnih namjena

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima potrošača prema podatku iz točke 1. stavka 1. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade

– oznaka »3« za transakcijski račun povjerenika otvoren za stečajnu masu potrošača.

– oznaka »7« za transakcijski račun novčanih sredstava stečajne mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra odnosno stečajne mase imovine dužnika pojedinca, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela ako stečajna masa nije upisana u sudski registar i nema dodijeljen osobni identifikacijski broj. Oznaka se upisuje i za transakcijski račun novčanih sredstava likvidacijske mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka namjene transakcijskog računa

Upisuje se oznaka određene namjene transakcijskog računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom.

17. Transakcijski račun slijednik

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa upisuje podatak o transakcijskom računu slijedniku koji je otvoren kod istoga obveznika ako se transakcijski račun slijednik otvara zbog promjene sukladno propisima, pri čemu je vlasnik računa slijednika i računa koji se zatvara ista osoba. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa vlasnika zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka.

Podaci za transakcijske račune za posebne namjene

Članak 5.

(1) Osim podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar i podatke za transakcijske račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna (dalje u tekstu: račun za posebne namjene) koje vodi kao podračune računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka otvara i vodi prema propisu kojim se uređuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (dalje u tekstu: naredba) koji za svaku godinu donosi ministar financija.

(3) Za transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Matični broj

U prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti jedinstveni matični broj Republike Hrvatske iz Obavijesti.

2. Osobni identifikacijski podatak

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj Republike Hrvatske koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Naziv računa

Upisuje se naziv transakcijskog računa za posebne namjene iz naredbe.

5. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije na čijem se području nalazi grad ili općina na koju se odnosi transakcijski račun za posebne namjene.

Brojčanu oznaku županije odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine za koju je otvoren transakcijski račun za posebne namjene. Brojčanu oznaku grada ili općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

Podaci o novčanim sredstvima

Članak 6.

(1) Za novčana sredstva iz članka 2. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj vlasnika novčanih sredstava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je vlasniku novčanih sredstava potrošaču, poslovnom subjektu ili stečajnoj masi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj poslovnog subjekta

Upisuje se osmeroznamenkasti matični broj za poslovnog subjekta.

Ne upisuje se za novčana sredstva nerezidenta i novčana sredstva stečajne mase koja je sukladno zakonu koji uređuje stečajni postupak upisana u sudski registar i kojoj je Ministarstvo financija – Porezna uprava odredilo i dodijelilo osobni identifikacijski broj.

3. Skraćena tvrtka/naziv/ime vlasnika novčanih sredstava

Upisuje se skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno ime i prezime potrošača iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta. Banka u nazivu vlasnika novčanih sredstava potrošača prvo upisuje ime, a zatim prezime.

Ako u rješenju o upisu u registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta, upisuje se puni naziv.

Za novčana sredstva fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv vlasnika upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, odnosno nositelja samostalne djelatnosti, te skraćeni naziv obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Ako se novčana sredstva označavaju s oznakom specifične namjene, u naziv računa se upisuje i namjena novčanih sredstava.

Ako se novčana sredstva odnose na sredstva zajedničke pričuve, u naziv se uz namjenu novčanih sredstava upisuje i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose, a ako se novčana sredstva odnose na sredstva stečajne mase, u naziv se iza namjene novčanih sredstava upisuje tvrtka odnosno naziv stečajnog dužnika.

4. Sjedište i adresa/prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa sjedišta poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno mjesto i adresa prebivališta potrošača iz osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Račun novčanih sredstava

Upisuje se podatak o računu novčanog pologa po viđenju, računu štednog uloga po viđenju, računu oročenih novčanih sredstava, računu stambenog štednog uloga otvorenog u stambenoj štedionici ili računu depozita u kreditnoj uniji.

6. Osobni identifikacijski broj obveznika koji vodi račun novčanih sredstava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je obvezniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

7. Oznaka novčanih sredstava

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčani polog po viđenju i ulog na štednju po viđenju

– oznaka »2« za oročena novčana sredstva

– oznaka »3« za stambeni štedni ulog u stambenoj štedionici

– oznaka »4« za depozit u kreditnoj uniji.

8. Datum isteka ugovora o oročenju

Upisuje se datum isteka ugovora o oročenju. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Datum otvaranja računa novčanih sredstava

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

10. Datum zatvaranja računa novčanih sredstava

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva sukladno Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz odredbi propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Obveznik dostave podataka za svaki pojedinačni transakcijski račun vlasnika upisuje određenu oznaku valute ili otvara jedinstveni transakcijski račun vlasnika na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«).

12. Oznaka novčanih sredstava rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za novčana sredstva na ime rezidenta

– oznaka »N« za novčana sredstva na ime nerezidenta.

13. Oznaka izuzeća od prisilne naplate

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od prisilnog izvršenja

– oznaka »1« ako su novčana sredstva u cijelosti izuzeta od prisilnog izvršenja.

Obveznik podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva bila u potpunosti izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva više nisu izuzeta od ovrhe, obveznik je dužan bez odgode u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

14. Oznaka zabrane raspolaganja stambenim štednim ulogom u stambenoj štedionici i depozitom u kreditnoj uniji

Upisuje se:

– oznaka »1« za neblokirana novčana sredstva

– oznaka »2« za blokirana novčana sredstva.

Podatak upisuju samo stambene štedionice i kreditne unije.

15. Oznaka specifičnih namjena

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima vlasnika sredstava.

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva pričuve stambene zgrade

– oznaka »6« za novčana sredstva depozita po ugovoru koji se odnosi na imovinu za pokriće matematičke pričuve

– oznaka »7« za novčana sredstva stečajne mase pravne osobe koja je prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra odnosno novčana sredstva stečajne mase imovine dužnika pojedinca, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela ako stečajna masa nije upisana u sudski registar i nema dodijeljen osobni identifikacijski broj

– oznaka »8« za novčana sredstva klijenata investicijskog društva

– oznaka »9« za novčana sredstva specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka novčanih sredstava dužnika u stečaju

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva vlasnika sredstava nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno novčana sredstva koja su kod obveznika položena prije otvaranja stečajnog postupka

– oznaka »1« za novčana sredstva dužnika u stečaju.

17. Oznaka založnog prava na novčanoj tražbini protivnika osiguranja

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva na kojima kod obveznika nije evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini protivnika osiguranja

– oznaka »1« za novčana sredstva na kojima je kod obveznika evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini.

18. Oznaka namjene novčanih sredstava

Upisuje se oznaka određene namjene novčanih sredstava za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način upisivanja podataka određuje Agencija uputom.

19. Oznaka novčanih sredstava prema broju potrošača/poslovnih subjekata

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva otvorena na ime jednog potrošača, odnosno poslovnog subjekta

– oznaka »2« za novčana sredstva otvorena na ime više potrošača/poslovnih subjekata.

20. Osobni identifikacijski brojevi potrošača/poslovnih subjekata za koje se dostavljaju podaci o novčanim sredstvima

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih potrošača, odnosno poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun novčanih sredstava.

(2) Banka dostavlja podatke o novčanim sredstvima sukladno odredbama ovoga članka i za novčana sredstva drugih obveznika, kao i novčana sredstava banaka sa sjedištem u inozemstvu.

Oznake koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija

Članak 7.

(1) Agencija upisuje u Jedinstveni registar računa sljedeće oznake:

1. Oznaka blokade transakcijskog računa i oznaka zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun i novčana sredstva koja nisu blokirana

– oznaka »2« za transakcijski račun i novčana sredstva koja jesu blokirana.

Agencija upisuje oznaku blokade i oznaku zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima, kao i oznaku deblokade transakcijskog računa i oznaku slobodnog raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima sukladno članku 9. Zakona.

Za račune i novčana sredstva koje obveznik dostavi s oznakom izuzeća od prisilnog izvršenja Agencija u Jedinstveni registar računa upisuje oznaku »1«.

2. Oznaka statusa vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava koji nije u stečaju, odnosno u predstečajnoj nagodbi te nema evidentiranu statusnu promjenu odnosno nije prestao postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra

– oznaka »2« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak

– oznaka »3« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika za kojeg je objavljeno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe/ rješenje o otvaranju predstečajnog postupka

– oznaka »4« za transakcijski račun i novčana sredstva dužnika za kojeg je otvoren postupak stečaja potrošača

– oznaka »5« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – pravne osobe koja je upisom brisanja u odgovarajući registar prestajala postojati

– oznaka »6« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – potrošača koji je preminuo

– oznaka »7« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava – pravne osobe za koju je u odgovarajući registar upisana statusna promjena podjele, pripajanja ili spajanja

– oznaka »8« za račune i novčana sredstva banke za koje je Savjet Hrvatske narodne banke donio odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom sukladno zakonu koji uređuje kreditne institucije

– oznaka »9« za transakcijski račun i novčana sredstva vlasnika sredstava za kojeg je u evidencijama Ministarstva financija – Porezna uprava upisano poništenje podatka o dodjeli osobnog identifikacijskog broja.

Agencija upisuje oznaku statusa vlasnika transakcijskog računa/ novčanih sredstava na sve otvorene transakcijske račune i novčana sredstva vlasnika računa kod svih obveznika.

Agencija upisuje oznaku stečaja ovršenika sukladno članku 18. Zakona, odnosno na temelju vjerodostojnih podataka dobivenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Na temelju rješenja o ukidanju rješenja o otvaranju stečajnog postupka odnosno rješenja o zaključenju stečajnog postupka, Agencija za sve otvorene transakcijske račune i novčana sredstva dužnika mijenja oznaku »2« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »3« nakon upisa rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe odnosno rješenja o otvaranju predstečajnog postupka u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje kojeg vodi sukladno članku 6. Zakona.

Ako postupak predstečajne nagodbe/ predstečajni postupak bude obustavljen odnosno ukinut, Agencija za sve transakcijske račune i novčana sredstva dužnika otvorene kod svih obveznika, a za koje je prethodno upisana oznaka »3«, mijenja oznaku »3« u oznaku »1«.

Za dužnika za kojeg je objavljeno rješenje da je sklopljena predstečajna nagodba odnosno pravomoćno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, Agencija za sve transakcijske račune i novčana sredstva dužnika otvorene kod svih obveznika, a za koje je prethodno upisana oznaka »3«, mijenja oznaku »3« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »4« nakon objave rješenja o otvaranju postupka stečaja nad potrošačem.

Ako postupak stečaja potrošača bude obustavljen odnosno ukinut, Agencija za sve transakcijske račune i novčana sredstva dužnika otvorene kod svih obveznika, a za koje je prethodno upisana oznaka »4«, mijenja oznaku »4« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznake »5«, »6«, »7« i »9« na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Ako se naknadno utvrdi da je podatak koji je Agencija upisala temeljem vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima pogrešan, Agencija će po primitku promjene odnosno ispravka podataka u Jedinstvenom registru računa ažurirati status vlasnika transakcijskih računa i novčanih sredstava.

3. Ime i prezime potrošača, odnosno naziv pravne osobe evidentiran za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o imenu i prezimenu potrošača, odnosno nazivu pravne osobe vlasnika transakcijskog računa, odnosno novčanih sredstava na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Upisuje se podatak o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika računa na temelju osobnog identifikacijskog broja koji je dostavio obveznik.

4. Sjedište pravne osobe/prebivalište potrošača evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/ novčanih sredstava prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o mjestu sjedišta pravne osobe, odnosno adresi prebivališta potrošača prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

5. Adresa sjedišta pravne osobe/adresa prebivališta potrošača evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava prema prijavljenim podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o adresi pravne osobe, odnosno adresi prebivališta potrošača prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

6. Vrsta statusne promjene

Agencija upisuje navedeni podatak ako je za transakcijske račune, odnosno novčana sredstva upisala oznaku »7« iz točke 2. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za podjelu

– oznaka »2« za pripajanje

– oznaka »3« za spajanje.

Podjelom od jednog društva koje prestaje postojati nastaje više novih društava.

Pripajanjem prestaje postojati društvo koje se pripaja drugom društvu koje nastavlja postojati.

Spajanjem dva ili više društava koja prestaju postojati nastaje novo društvo.

7. Pravni slijednik/slijednici transakcijskog računa zatvorenog zbog statusne promjene

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi pravnih osoba koje su pravni slijednici pravne osobe za koju je Agencija dostavila podatak o statusnoj promjeni.

8. Korisnici računa proračuna

Agencija na temelju podataka evidentiranih u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika upisuje podatke o osobnim identifikacijskim brojevima pravnih osoba koje su korisnici proračuna za kojeg se podaci upisuju, a koji obavljaju svoje poslovanje putem računa proračuna. Podaci se upisuju u slijedu bez razmaka i posebnih znakova.

Podaci se upisuju za transakcijski račun proračuna (račun vrste »18«) – Državni proračun Republike Hrvatske odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem upisanih podataka Agencija će provesti ovrhu na računu proračuna sukladno članku 13. stavcima 4. i 5. Zakona.

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE PODATAKA

Način dostave

Članak 8.

(1) Obveznici dostavljaju podatke u Jedinstveni registar računa telekomunikacijskim putem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dostaviti i na drugi način određen uputom Agencije.

(3) Obveznici su dužni dostavljati podatke iz ovoga Pravilnika u obliku i na način određen ovim Pravilnikom i uputom koju donosi predsjednik Uprave Agencije i koja se javno objavljuje na službenoj internetskoj stranici Agencije.

Rokovi dostave podataka

Članak 9.

(1) Podatke iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 10.00 do 21.00 sat.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog vremena, uz prethodnu suglasnost Agencije.

(3) Upisivanje promjena u Jedinstveni registar računa obavlja se od 21.00 do 22.30 sati. Podaci su u Jedinstvenom registru računa nepromjenljivi u vremenu od 22.30 sati radnog dana do 21.00 sat idućeg radnog dana, osim podataka koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 10.

(1) Agencija je dužna na zahtjev svake zainteresirane osobe dati javne podatke iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Javni podaci su podaci iz članka 24. stavka 1. Zakona, o poslovnom subjektu i računima i oročenim novčanim sredstvima poslovnih subjekata, a koje podatke je u Jedinstveni registar računa dostavio obveznik odnosno koje podatke je upisala Agencija.

(3) U odnosu na poslovnog subjekta koji je fizička osoba javni podaci u smislu stavka 2. ovoga članka su samo podaci o računima koji su otvoreni radi obavljanja gospodarske djelatnosti ili druge djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, javnim podacima smatraju se i podaci o računima poslovnog subjekta koji su bili prethodno upisani u Jedinstveni registar računa, i to podaci koje je u Jedinstveni registar računa dostavio obveznik odnosno podaci koje je upisala Agencija.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, javnim podacima smatraju se i podaci o transakcijskim računima potrošača koji su otvoreni s oznakom specifične namjene sukladno članku 4. stavku 2. točki 15. ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji neposrednom dostavom, poštom, telefaksom ili elektroničkim putem.

(7) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv, osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva. Ako se zahtjev dostavlja elektroničkim putem, Agencija će postupiti po zahtjevu samo ako je zahtjev dostavljen s adrese elektroničke pošte u kojoj je sadržan naziv odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva;

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže

4. podaci koji se traže

5. način dostave podataka:

– poštom

– telefaksom

– elektroničkim putem.

Članak 11.

(1) Podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni Agencija daje na temelju pisanog zahtjeva suda i drugog nadležnog tijela te banke, Hrvatske narodne banke, stambene štedionice i kreditne unije za njihove klijente sukladno članku 24. stavku 5. Zakona.

(2) Pod nadležnim tijelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži Jedinstveni registar računa, a podaci iz Jedinstvenog registra računa služe joj za obavljanje danih zakonskih ovlasti.

(3) Podatke koji nisu javni Agencija daje poslovnom subjektu koji je fizička osoba ili potrošaču na kojega se ti podaci odnose.

(4) Zahtjev iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv te osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta koji je fizička osoba, odnosno ime i prezime potrošača za kojeg se podaci traže

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta koji je fizička osoba ili potrošača

4. navođenje pravne osnove na temelju koje sud ili drugo nadležno tijelo traži podatke, odnosno za zahtjev iz stavka 3. ovoga članka navođenje da se traže vlastiti podaci.

(5) Podatke koji nisu javni Agencija daje potrošaču iz stavka 3. ovoga članka neposredno, uz identifikaciju potrošača.

Članak 12.

(1) Podaci iz Jedinstvenog registra računa mogu se koristiti preuzimanjem podataka, izravnim uvidom, pregledom podataka na papiru ili u obliku datoteke, putem mobilnih mreža i elektroničkom poštom, uz naknadu.

(2) Pod preuzimanjem podataka iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se datoteka s podacima koju dnevno dostavlja Agencija.

(3) Pod izravnim uvidom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se uvid i pretraživanje podataka u Jedinstvenom registru računa za određenog poslovnog subjekta i potrošača, na razini osobnog identifikacijskog broja ili matičnog broja putem web-aplikacije.

(4) Pod pregledom podataka na papiru računa iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se ispis s pregledom svih računa evidentiranih u Jedinstvenom registru računa koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili potrošača.

(5) Pod pregledom podataka u obliku datoteke iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se pregled podataka o svim ili određenim računima poslovnih subjekata ili potrošača u skladu sa zahtjevom korisnika.

(6) Mogućnost preuzimanja podataka imaju obveznici, nadležna tijela i drugi poslovni subjekti i potrošači.

(7) Obveznici i nadležna tijela mogu preuzimati podatke iz inicijalne baze podataka Jedinstvenog registra računa i preuzimanjem datoteke dnevnih promjena podataka u Jedinstvenom registru računa.

(8) Poslovni subjekti i potrošači mogu preuzimati javne podatke iz inicijalne baze podataka Jedinstvenog registra računa i datoteke s promjenama za transakcijske račune poslovnih subjekta i stečajne mase koje se odnose na sve ili na određeni skup poslovnih subjekata i to na sljedeće javne podatke: osobni identifikacijski broj, matični broj, broj transakcijskog računa, skraćena tvrtka ili naziv, sjedište i adresa, datum otvaranja i datum zatvaranja računa, oznaku blokade, statusne promjene i prestanak postojanja (brisanje).

(9) Podatke dobivene preuzimanjem podataka i izravnim uvidom obveznici i nadležna tijela mogu se koristiti samo za vlastitu uporabu i ne mogu ih dalje reproducirati i distribuirati, a poslovni subjekti i potrošači mogu ih koristiti za vlastitu uporabu ili za komercijalne svrhe, s tim da je zabranjeno prosljeđivanje i prodaja kopija izvorne baze podataka.

(10) Preuzimanje podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom od 22.30 sati tekućeg dana do 21.00 sati idućeg radnog dana te neradnim danom od 0 do 24 sata.

V. NAKNADA

Članak 13.

Naknadu za uvid, preuzimanje i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa snosi podnositelj zahtjeva sukladno cjeniku kojeg donosi Uprava Agencije i na koji suglasnost daje ministar financija. Cjenik se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Agencije.

VI. POSTUPOVNE RADNJE OBVEZNIKA PO PODACIMA KOJE U JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA UPISUJE AGENCIJA

Članak 14.

(1) Obveznici odgovaraju za točnost dostavljenog osobnog identifikacijskog broja temeljem kojeg Agencija postupa sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika. Agencija upisuje podatke iz članka 7. ovoga Pravilnika na temelju osobnog identifikacijskog broja kojeg je obveznik dostavio za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva.

(2) Ako obveznik za transakcijski račun, odnosno novčana sredstva dostavi osobni identifikacijski broj vlasnika računa, odnosno novčanih sredstava koji ne postoji u evidenciji Ministarstva financija – Porezne uprave, Agencija će odbiti dostavljeni podatak za račun, odnosno novčana sredstva i neće ga upisati u Jedinstveni registar računa.

(3) Ako Agencija odbije dostavljeni podatak u Jedinstveni registar računa jer podatak nije dostavljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i uputi Agencije, Agencija o tome elektroničkim putem obavještava obveznike dostavom šifre greške. Šifre greške sastavni su dio upute Agencije.

(4) U slučaju kada Agencija sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka odbije upisati u Jedinstveni registar računa podatak o transakcijskom računu, odnosno novčanim sredstvima, obveznik je dužan provesti ispravak te dostaviti ispravan podatak u Jedinstveni registar računa najkasnije idući radni dan.

(5) Obveznici su dužni, bez odgode, nakon što Agencija podatak o stečaju upiše u Jedinstveni registar računa, zatvoriti sve transakcijske račune koji su otvoreni prije otvaranja stečajnog postupka prema zakonu koji uređuje stečajni postupak, a za koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku stečaja.

(6) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika – pravnu osobu za kojeg je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja, provesti postupak sukladno propisima te zatvoriti transakcijski račun, najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku statusne promjene i podatak o pravnim slijednicima.

(7) Obveznici su dužni za transakcijske račune za koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je pravna osoba prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, zatvoriti račune pravne osobe najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku da je vlasnik računa brisan.

(8) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika za kojeg je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je preminuo, nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa, zatvoriti račune vlasnika računa koji je preminuo, najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku, osim za račun obrta, ako su se stekli uvjeti za nastavak poslovanja obrta sukladno Zakonu o obrtu.

(9) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za koje utvrde da podaci o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika transakcijskog računa odnosno novčanih sredstava ne odgovaraju podacima o imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika računa koje je Agencija sukladno članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika upisala u Jedinstveni registar računa, bez odgode, pristupiti usklađivanju podataka, odmah nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa.

(10) Obveznik je dužan prije zatvaranja jedinog preostalog računa pravne osobe, ako se radi o pravnoj osobi koja nije brisana iz registra, a račun ima oznaku blokade, izvršiti provjeru uvidom u Jedinstveni registar računa ima li pravna osoba otvoren bilo koji drugi račun u drugoj banci. Ako se utvrdi da pravna osoba nema otvoren račun niti u jednoj drugoj banci, banka ne smije zatvoriti račun, u skladu sa člankom 19. stavkom 1. Zakona. Iznimno od navedenog, banka može zatvoriti jedini račun pravne osobe u banci i neovisno o oznaci blokade u Jedinstvenom registru računa ako obveza zatvaranja računa proizlazi iz drugih obvezujućih propisa, u skladu sa člankom 19. stavkom 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Obveznici su dužni uskladiti podatke o transakcijskim računima i novčanima sredstvima otvorenim prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prema ovome Pravilniku najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (»Narodne novine«, broj 156/13 i 71/16).

Članak 17.

(1) Agencija je dužna uputu iz članka 3. stavka 1. točke 20., članka 4. stavka 2. točke 16., članka 6. stavka 1. točke 18. i članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika donijeti u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Uputa o dostavljanju podataka u Jedinstveni registar računa i postupku davanja podataka iz Jedinstvenog registra računa koju je donijela Uprava Agencije dana 8. kolovoza 2017. godine, ostaje na snazi do donošenja upute iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 7. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. ožujka 2019. godine.

Klasa: 011-01/18-04/25

Urbroj: 513-06-03-18-3

Zagreb, 2. listopada 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.