Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 93/2018 (19.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

1809

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠKOLSKOJ SHEMI VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 69/18.) u članku 9. stavku 2. podstavku 1. riječi: »do 25. rujna« zamjenjuju se riječima: »do 25. listopada«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje Školska shema najkasnije 31. listopada odlukom odobriti osnivača školske ustanove kao podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme i odrediti iznos prava na potporu i iznos predujma po osnivaču školske ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11., 12. i 13. koji glase:

»(11) U slučaju odustajanja od provedbe Školske sheme škole kojoj je razdijeljen iznos prava na potporu odlukom o odobrenju osnivača u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Agencija za plaćanja će umanjiti iznos prava na potporu razmjerno preostalom razdoblju trajanja Školske sheme od dana zaprimanja obavijesti o odustajanju.

(12) Osnivači školskih ustanova su dužni obavijestiti Agenciju za plaćanja o odustajanju ili djelomičnom odustajanju škole od provedbe Školske sheme, najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za posljednje razdoblje u kojemu je škola raspodjeljivala voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode i sudjelovala u Školskoj shemi.

(13) Agencija za plaćanja može razmjerno raspodijeliti svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme jednom, a najkasnije do 1. ožujka u razdoblju provedbe Školske sheme, iznos financijskih sredstava preostalih za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija za plaćanja isplatit će predujam osnivačima školskih ustanova koji su korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjeran procijenjenom iznosu poreza na dodanu vrijednost u okviru određenog iznosa prava na potporu, a za potrebe škola koje sudjeluju u Školskoj shemi.«

Članak 4.

U članku 17. stavku 4. iza riječi: »obračunsko razdoblje« briše se zarez i dodaju se riječi: »od mjesec dana koje počinje svakog 15. dana u mjesecu tijekom razdoblja provedbe,«.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju škola koje su odustale od provedbe Školske sheme, potpora će se isplatiti u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 i stavkom 1. podstavkom 1. točkama a) i b) ovoga članka, a razmjerno broju tjedana provedbe Školske sheme.«.

Članak 6.

U članku 22. brojevi: »57/17, 97/17« zamjenjuju se brojevima: »50/17, 98/17«.

Članak 7.

U članku 23. brojevi: »57/17, 97/17« zamjenjuju se brojevima: »50/17, 98/17«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/03

Urbroj: 525-07/0004-18-18

Zagreb, 16. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.