Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

NN 94/2018 (24.10.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

HRVATSKI SABOR

1820

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/111
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 17. listopada 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Članak 1.

U Zakonu o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) u članku 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi: »te poticanja istraživanja i razvoja novih, naprednih biogoriva koja se ne natječu s prehrambenim kulturama.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 2. mijenja se i glasi: »Prijenos Direktive«.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239).«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: »Svrha, posebni propisi i interes Republike Hrvatske«.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Svrha je ovoga Zakona ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u području prijevoza: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjene za dizelsko gorivo ili motorni benzin.

(2) Na odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje: energetika, zaštita okoliša, zaštita zraka, zaštita prirode, zaštita od opasnih kemikalija, gospodarenje otpadom, poslovi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, prijevoz u cestovnom prometu i obalnom pomorskom prijevozu, poljoprivreda, šumarstvo, državna potpora, državna potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, proračun, porezi i trošarine i drugi propisi u vezi s proizvodnjom i korištenjem goriva za pogon motornih vozila i brodova.

(3) Korištenjem biogoriva i naprednih biogoriva i električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u prijevozu ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 130/09.), zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u smislu postizanja nacionalnog cilja korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u svim oblicima prijevoza u 2020. od 10% ukupne neposredne potrošnje energije u prijevozu u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Agencija za ugljikovodike je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana posebnim zakonima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, tržište nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: AZU),

2. biogorivo je tekuće ili plinovito gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase,

3. biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta su biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva propisana u Pravilniku o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«, br. 83/13.),

4. biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada,

5. distributer je pravna ili fizička osoba koja u lancu nabave u svojstvu trgovca stavlja gorivo na tržište kao dizelsko gorivo ili motorni benzin, biogorivo ili mješavinu dizelskog goriva ili motornog benzina s biogorivom i osigurava provedbu postupaka ocjene sukladnosti goriva s propisanim tehničkim zahtjevima za kakvoću goriva prije stavljanja na tržište ili u uporabu, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita zraka i posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti,

6. energija iz obnovljivih izvora je energija iz obnovljivih nefosilnih izvora kao što je energija vjetra, solarna energija, aerotermalna, geotermalna i hidrotermalna energija, energija mora, energija vodotoka, energija iz biomase, plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina,

7. energija za prijevoz iz obnovljivih izvora je energija biogoriva, energija vodika iz obnovljivih izvora za potrebe prijevoza te električna energija iz obnovljivih izvora za potrebe prijevoza,

8. energijska vrijednost je donja ogrjevna vrijednost goriva,

9. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana posebnim zakonom (u daljnjem tekstu: Fond),

10. gorivo je gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, u skladu s propisom kojim se uređuje kakvoća goriva,

11. Hrvatska energetska regulatorna agencija je pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za regulaciju energetskih djelatnosti osnovana posebnim zakonom (u daljnjem tekstu: Agencija),

12. Hrvatski operator tržišta energije, d.o.o., Zagreb je pravna osoba s javnim ovlastima čije udjele u cijelosti drži Republika Hrvatska,

13. javni sektor je proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo i pravna osoba u kojoj Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

14. kakvoća goriva je kvaliteta goriva propisana posebnim propisima kojima se uređuju zahtjevi za kvalitetu goriva,

15. korisnik goriva u javnom prijevozu je korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu i korisnik goriva u željezničkom prijevozu,

16. korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu je domaći prijevoznik koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju javnog i/ili posebnog linijskog prijevoza, upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu,

17. korisnik goriva u javnom sektoru je proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo i pravna osoba u kojoj Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju svojih djelatnosti, upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi ministarstvo nadležno za financije, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje proračun,

18. korisnik električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu je pravna i fizička osoba koja koristi električnu energiju za pogon bilo koje vrste električnih prijevoznih sredstava u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu,

19. krajnji korisnik je korisnik goriva u javnom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru,

20. kulture bogate škrobom su kulture koje se sastoje uglavnom od žitarica (bez obzira na to koriste li se isključivo zrna ili se koristi cijela biljka, kao u slučaju zelenog kukuruza), gomolja, korjenastih kultura (poput krumpira, čičoka, slatkih krumpira, manioke i jama) te izdanaka korijenja (poput taroa i cocoyama),

21. lignocelulozni materijal je materijal koji se sastoji od lignina, celuloze i hemiceluloze, poput biomase dobivene iz šuma, drvenih energetskih kultura i šumskih industrijskih ostataka i otpada,

22. ministar je ministar nadležan za energetiku,

23. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku,

24. nacionalni cilj stavljanja na tržište biogoriva je minimalni obvezatni cilj stavljanja na tržište biogoriva za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj, a određuje se kao dio ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, u koju se uračunava samo energija dizelskog goriva, motornog benzina i biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu te električna energija potrošena u prijevozu, uključujući električnu energiju za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, a izražava se kao postotak u Nacionalnom akcijskom planu, uzimajući u obzir propisane energijske vrijednosti goriva,

25. napredna biogoriva su biogoriva koja su proizvedena iz sirovina i drugih goriva, propisanih u prilogu III. dijelu A. Pravilnika o mjerama poticanja korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, br. 42/10.),

26. neprehrambeni celulozni materijali su sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od lignoceluloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada,

27. obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu su tekuća ili plinovita goriva koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koja se upotrebljavaju u prometu,

28. obveza povezana s energijom za prijevoz iz obnovljivih izvora je nacionalni program poticanja korištenja energije za prijevoz iz obnovljivih izvora kojim se od proizvođača energije traži da u svoju proizvodnju uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora, kojim se od distributera energije traži da u svoju isporuku uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora ili kojim se od potrošača energije traži da u svoju potrošnju uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora,

29. obveza korištenja biogoriva u javnom prijevozu i javnom sektoru je obveza na temelju koje je krajnji korisnik goriva dužan osigurati da najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing u pojedinoj godini koristi biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin u udjelu većem od standardnog, ili biodizel u obliku čistog biogoriva, ili bioplin u obliku čistog biogoriva, ili hibridni pogon, ili električni pogon, ili vodik,

30. obveznik stavljanja biogoriva na tržište je distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila koji se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom, osim AZU-a,

31. ostaci iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva su ostaci koji su izravno proizvedeni u okviru djelatnosti poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva; oni ne uključuju ostatke iz povezanih industrija ili prerade,

32. ostaci prerade su tvar koja nije jedan od konačnih proizvoda koji su neposredni cilj proizvodnog postupka; ona nije primarni cilj proizvodnog postupka i postupak nije bio namjerno izmijenjen radi njezine proizvodnje,

33. ovlaštena osoba za provedbu monitoringa količine biogoriva je osoba koja je to ovlaštenje stekla po propisu kojim se uređuju zahtjevi za kakvoću goriva (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za monitoring količine biogoriva),

34. posebna naknada za okoliš je prihod Fonda, a plaća je obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji propusti ispuniti obvezu stavljanja biogoriva na tržište,

35. pošiljka biogoriva je određena količina biogoriva, u obliku čistog biogoriva ili umiješanog u dizelsko gorivo ili motorni benzin, koju distributer dostavlja do prodajnog mjesta,

36. praćenje količine biogoriva stavljene na tržište ili na korištenje (u daljnjem tekstu: monitoring količine biogoriva) je postupak utvrđivanja količine biogoriva stavljenog na tržište ili na korištenje koji uključuje neposrednu provjeru tehnoloških postupaka dodavanja biogoriva naftnom gorivu, provjeravanje isprava o sukladnosti na osnovi kojih proizvođači goriva jamče za količinu biogoriva u dizelskom gorivu ili motornom benzinu i utvrđivanje količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva odnosno provjeravanje dokumentacije koja prati pošiljku goriva po postupku utvrđenom u programu monitoringa količine biogoriva,

37. proizvođač je pravna ili fizička osoba koja proizvodi biogorivo. Proizvođač se smatra distributerom kada proizvodi i stavlja proizvod na tržište,

38. stavljanje na tržište je puštanje u promet i/ili potrošnju dizelskog goriva ili motornog benzina, biogoriva ili mješavine dizelskog goriva ili motornog benzina s biogorivom za pogon motornih vozila ili brodova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju trošarine, posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita zraka i posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti,

39. sustavi poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva su opći instrumenti koje koristi Republika Hrvatska ili tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javne ustanove kako bi stvorili okvir podrške ili poticaja za sudionike tržišta da proizvode i koriste biogorivo za potrebe prijevoza,

40. trgovac je pravna ili fizička osoba koja kupuje i prodaje biogorivo ili mješavinu biogoriva i dizelskog goriva ili motornog benzina,

41. ukupna neposredna potrošnja energije je energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prijevozu, kućanstvima, sektoru usluga, uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju energije u energetskom sektoru za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije, kao i gubitke električne i toplinske energije u distribuciji i prijenosu,

42. uvoznik je trgovac na veliko biogorivom ili gorivom koji stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj gorivo ili biogorivo ili mješavinu biogoriva i dizelskog goriva ili motornog benzina proizvedenog u drugoj državi,

43. zahtjev održivosti je zahtjev propisan za proizvodnju i korištenje biogoriva radi ostvarivanja ciljeva održivog razvoja, a primjenjuje se kao kriterij pri utvrđivanju ispunjenja nacionalnog cilja i obveze stavljanja biogoriva na tržište.«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Nacionalni cilj stavljanja na tržište biogoriva je minimalni obvezatni cilj stavljanja na tržište biogoriva za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj, a određuje se kao dio ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, u koju se uračunava samo energija dizelskog goriva, motornog benzina i biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu te električna energija potrošena u prijevozu, a izražava se kao postotak u Nacionalnom akcijskom planu, uzimajući u obzir propisane prosječne energijske vrijednosti pojedinih goriva (u daljnjem tekstu: Nacionalni cilj).

(2) Maksimalni doprinos biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno za proizvodnju energije u postizanju nacionalnog cilja iz stavka 1. ovoga članka ne može prijeći 7% u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu.

(3) Prosječne energijske vrijednosti goriva propisuje ministar pravilnikom.

(4) Za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja primjenjuju se sljedeća pravila:

1. uzima se u obzir samo ona energija biogoriva koja ispunjavaju zahtjev održivosti propisan ovim Zakonom, neovisno o tome jesu li sirovine za proizvodnju biogoriva uzgojene u Republici Hrvatskoj ili su uvezene,

2. biogoriva proizvedena iz otpada i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, moraju ispuniti samo zahtjev smanjenja emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisiju koja nastaje korištenjem dizelskog goriva i motornog benzina,

3. za potrebe dokazivanja ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i ispunjenje obveze obveznika stavljanja na tržište biogoriva, energija biogoriva proizvedenih iz otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih i lignoceluloznih sirovina uračunava se u 2 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije u odnosu na biogoriva proizvedena iz drugih sirovina, dok se električna energija iz obnovljivih izvora utrošena u električnim cestovnim vozilima uračunava u 5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije, a električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora potrošena u elektrificiranom željezničkom prijevozu uračunava se u 2,5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije,

4. ne uzima se u obzir ona količina dizelskog goriva ili motornog benzina koju pojedini distributer stavlja na tržište radi punjenja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje tržište nafte i naftnih derivata, niti ona količina dizelskog goriva ili motornog benzina koju stavlja na tržište za obrambene potrebe Hrvatske vojske ili za namjene u skladu s međunarodnim obvezama Republike Hrvatske,

5. za potrebe dokazivanja ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i ispunjenja obveza obveznika stavljanja na tržište biogoriva, energija biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe ne smije prelaziti 7% u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu,

6. za potrebe dokazivanja ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i ispunjenja obveza obveznika stavljanja na tržište biogoriva u 2020. godini, energija iz biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenim u prilogu III. dijelu A Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu prelazi minimalnu vrijednost od 0,1% u ukupnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu,

7. postavljeni minimalni cilj Ministarstvo treba revidirati do kraja rujna 2019. kako bi se utvrdila mogućnost ostvarenja cilja, uzimajući u obzir tržišni potencijal i cijenu navedenih biogoriva.«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 2. točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 7.

U članku 17. iza riječi: »korištenja« dodaju se riječi: »te istraživanja i razvoja naprednih«.

Članak 8.

U članku 17.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ispunjenje zahtjeva održivosti uvjet je za priznavanje energije biogoriva za ispunjenje nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište i obveze stavljanja biogoriva na tržište.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Način, uvjeti i rok primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva te metodologija za izračun smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na emisije koje nastaju korištenjem dizelskog goriva i motornog benzina te sadržaj i rokovi godišnjeg izvješćivanja propisuju se pravilnikom koji donosi ministar, u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, ministrom nadležnim za zaštitu prirode, ministrom nadležnim za poljoprivredu i ministrom nadležnim za šumarstvo.«.

Članak 9.

Naslovi iznad članaka i članci 18., 19., 20., 21. i 22. brišu se.

Članak 10.

U članku 23. stavci 3. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 11.

Naslov iznad članka i članak 24. brišu se.

Članak 12.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište izrađuje Izvješće o provedbi godišnjeg plana obveznika koje sadrži podatke i analizu ispunjenja obveze stavljanja biogoriva na tržište u prethodnoj godini i buduće mjere (u daljnjem tekstu: Izvješće obveznika).«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je obveznik stavio na tržište manju količinu biogoriva u odnosu na količinu za koju je obvezan, dužan je u Izvješću obveznika naznačiti tu nedostajuću količinu i za nju platiti posebnu naknadu za okoliš iz članka 29. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 13.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »na tržište« dodaju se riječi: »i obveze smanjenja stakleničkih plinova«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako obveznik stavljanja biogoriva na tržište nije ispunio propisane obveze iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim utvrđuje energetsku vrijednost biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u prethodnoj godini sukladno članku 29. ovoga Zakona, kao i količinu emisija stakleničkih plinova koju nije ispunio u prethodnoj godini sukladno članku 29.a ovoga Zakona te određuje iznos posebne naknade koju je obveznik dužan platiti.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 14.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi: »Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova«.

U članku 29. stavku 1. riječi: »dvije kalendarske godine uzastopno« zamjenjuju se riječima: »prethodnoj kalendarskoj godini«.

U stavku 2. iza riječi: »te rok plaćanja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući uvjete u kojima se može ostvariti popust i visina popusta na jednokratno plaćanje te uvjete, kriterije i postupak obročne otplate.«.

U stavku 3. iza riječi: »Ministarstva« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša.« brišu se.

Članak 15.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je smanjivati emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog tekućeg naftnog goriva i energije, koje je stavio na tržište Republike Hrvatske, u odnosu na razinu emisije iz 2010. godine, koja je iznosila 94,1 gCO2eg/MJ, sukladno sljedećoj dinamici:

1. najmanje 2% do 31. prosinca 2018.,

2. najmanje 3% do 31. prosinca 2019.,

3. najmanje 6% do 31. prosinca 2020.

(2) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji ne ostvari smanjenje emisija sukladno stavku 1. ovoga članka dužan je platiti posebnu novčanu naknadu za okoliš za razliku emisija stakleničkih plinova koja je određena Uredbom iz članka 29. ovoga Zakona.

(3) Naknada za neostvareno smanjenje emisija uplaćuje se na račun Fonda.

(4) Sredstva naknade koriste se za smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje učinkovitosti u prometnom sektoru, a koja su u skladu s propisima kojima se uređuje djelatnost Fonda.

(5) Distributeri biogoriva za korištenje u zračnom prometu mogu preuzeti obvezu sudjelovanja u sustavu smanjenja emisije stakleničkih plinova pod uvjetom da su ta biogoriva u skladu s kriterijima održivosti navedenim u pravilniku o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva.«.

Članak 16.

U članku 30. stavku 1. riječi: »ili brodova« brišu se.

U stavku 1. točki 1. riječi: »u udjelu većem od standardnog« zamjenjuju se riječima: »s visokim udjelima biogoriva većim od B5, B7, E5 i E10«.

U stavku 2. riječi: »ili brodove« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Radi postizanja nacionalnog cilja iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, korisnik električne energije u željezničkom prijevozu dužan je za potrebe prijevoza nabavljati isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla.

(7) Radi postizanja nacionalnog cilja iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, korisnik električne energije u javnom cestovnom prijevozu dužan je za potrebe prijevoza nabavljati isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla.«.

Članak 17.

U članku 32. stavku 4. točke 3. i 5. brišu se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnje točke 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 18.

U nazivu glave VIII. riječ: »KAZNENE« zamjenjuje se riječju: »PREKRŠAJNE«.

Članak 19.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »pravna« dodaje se riječ: »osoba«, a riječi: »ili fizička osoba« brišu se.

U stavku 1. točke 4. i 5. brišu se.

Dosadašnje točke 6., 7. i 8. postaju točke 4., 5. i 6.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a obveznik je stavljanja biogoriva na tržište.«.

Članak 20.

Članak 35. briše se.

Članak 21.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik goriva u javnom prijevozu ako ne dostavi Ministarstvu izvješće o ispunjavanju obveze u vezi s korištenjem biogoriva u roku određenom u članku 31. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a korisnik je goriva u javnom prijevozu.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba korisnika u javnom prijevozu.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu ako za potrebe prijevoza ne nabavlja isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla, počevši od 1. siječnja 2019., a sukladno članku 30. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka fizička osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a korisnik je električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba korisnika električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Na obveznike stavljanja biogoriva na tržište koji su u 2017. godini na tržište stavili manju količinu biogoriva u odnosu na količinu koju su bili obvezni i prenijeli obvezu stavljanja biogoriva na tržište u 2018. godinu primjenjuju se odredbe Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona, osim u slučajevima propisanim odredbama ovoga članka.

(2) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji u 2017. godini nije stavio na tržište količinu biogoriva koju je bio dužan staviti na tržište sukladno odredbama Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) može ostvariti pravo na popust u postotnom iznosu na utvrđeni iznos posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište, u dijelu koji se odnosi na količinu biogoriva koju je propustio staviti na tržište u 2017. godini.

(3) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište iz stavka 2. ovoga članka može podnijeti zahtjev Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Posebna naknada za okoliš s popustom iz stavka 2. ovoga članka određuje se rješenjem Ministarstva.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(6) Posebnu naknadu za okoliš s popustom iz stavka 2. ovoga članka obveznik stavljanja biogoriva na tržište dužan je platiti u korist Fonda, u roku od 15 dana od primitka rješenja Ministarstva, i dokaz o uplati dostaviti Ministarstvu.

(7) Ako obveznik stavljanja biogoriva na tržište ne plati posebnu naknadu u dijelu koji se odnosi na količinu biogoriva koju je propustio staviti na tržište u 2017. godini u roku iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo će ukinuti rješenje iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(9) Prilikom utvrđivanja posebne naknade za okoliš za količinu biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u 2017. i 2018. godini, količina biogoriva za koju je obveznik platio posebnu naknadu za okoliš iz stavka 2. ovoga članka oduzet će se od ukupne količine biogoriva koju je obveznik stavljanja biogoriva na tržište propustio staviti na tržište u 2018. godini.

(10) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište koji ne ostvari pravo na popust iz stavka 2. ovoga članka odnosno ne plati posebnu naknadu za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište s popustom sukladno odredbama ovoga članka, posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište utvrđuje se sukladno odredbama članka 29. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(11) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište kojem je utvrđena posebna naknada sukladno stavku 10. ovoga članka može se odobriti obročna otplata pod uvjetima propisanima Uredbom iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(12) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji do 31. prosinca 2018. ne stavi na tržište količinu biogoriva koju je bio dužan staviti na tržište sukladno odredbama Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) može ostvariti pravo na popust u postotnom iznosu i/ili pravo na obročnu otplatu na utvrđeni iznos posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(13) Visinu popusta iz stavaka 2. i 12. ovoga članka, sadržaj zahtjeva za ostvarivanje prava na popust i dokaze koji se prilažu uz zahtjev, uvjete i način ostvarivanja prava na popust te obročnu otplatu i sva ostala pitanja vezana za posebnu naknadu za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište koja nisu uređena ovim člankom propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova.

(2) Ministar će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, br. 42/10.) i Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«, br. 83/13.).

Članak 24.

Do stupanja na snagu uredbe iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 23. stavka 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (»Narodne novine«, br. 125/10.), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, br. 42/10.) i Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (»Narodne novine«, br. 83/13.).

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine«, br. 1/14.).

Članak 26.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12. i 14/14.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Članak 27.

Ministarstvo će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 16. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/72

Zagreb, 12. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.