Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 95/2018 (26.10.2018.), Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1839

Na temelju članka 51. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela

UREDBU

O DAROVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima, na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon), upravlja Ministarstvo državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo u skladu sa Zakonom mogu se darovati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

(1) Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se u skladu sa Zakonom darovati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske.

(2) Raspolaganje iz stavka 1. ovoga članka provodi se na zahtjev jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na koju se prenosi ono pravo s kojim se postiže ista svrha, a koje je najpovoljnije za Republiku Hrvatsku.

(3) Raspolaganje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se osobito u svrhu:

– ostvarenja projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture, odnosno poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u skladu s posebnim zakonom

– ostvarenja projekata ulaganja u skladu s posebnim zakonom

– ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju sportskih objekata, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje

– provođenja programa integracije osoba s invaliditetom u društvo

– provođenja programa demografske obnove

– provođenja programa gospodarenja otpadom

– provođenja operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine.

Članak 4.

Opravdanost darovanja iz članka 3. ove Uredbe dokazuje se suglasnošću za darovanje ministarstva nadležnog za financije.

Članak 5.

Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ne može se darovati ukoliko jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, sve dok dospjeli nepodmireni dug ne plati.

Članak 6.

(1) Postupak darovanja pokreće se zahtjevom osobe iz članka 2. ove Uredbe, koji se dostavlja Ministarstvu. Podnositelj zahtjeva mora detaljno obrazložiti u koju svrhu namjerava koristiti predmetnu nekretninu i koju važnost ima traženo darovanje za ostvarenje te svrhe.

(2) Uz zahtjev za darovanje nekretnine moraju se priložiti:

– zemljišnoknjižni izvadak i povijesni zemljišnoknjižni izvadak, odnosno ovjerena preslika zemljišnoknjižnog uloška, izdani od nadležnog zemljišno-knjižnog odjela, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

– posjedovni list, kopija katastarskog plana, izdani od strane nadležnog ureda za katastar, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju da je oznaka nekretnine različita u zemljišnoj knjizi i katastru i uvjerenje o identifikaciji

– lokacijska informacija, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

– potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

– potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o dugu

– stanje dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj

– izjava podnositelja zahtjeva da se odriče svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj do visine vrijednosti darovane nekretnine uz navođenje točnog iznosa i pravne osnove potraživanja

– idejni projekt za predviđeni zahvat u prostoru ili lokacijska dozvola.

Članak 7.

(1) Prije donošenja odluke o darovanju izradit će se procjembeni elaborat kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine koja se daruje.

(2) Ministarstvo ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izradit će procjembeni elaborat kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine po ovlaštenom stalnom sudskom vještaku ili ovlaštenom sudskom procjenitelju na način i postupkom propisanim posebnim Zakonom.

Članak 8.

Odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo donosi tijelo nadležno sukladno Zakonu.

Članak 9.

Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo, osim obveznog sadržaja ugovora određenog propisom kojim se uređuju obvezni odnosi, sadrži i:

– početni iznos tržišne vrijednosti nekretnine

– namjenu za koju se nekretnina daruje

– rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti

– raskidnu klauzulu za slučaj da se svrha za koju je nekretnina darovana ne ostvari u ugovorenom roku

– raskidnu klauzulu za slučaj promjene namjene darovane nekretnine

– raskidnu klauzulu za slučaj oštećivanja darovane nekretnine do koje je došlo namjerom ili krajnjom nepažnjom osobe iz članka 2. ove Uredbe (primjerice: oštećivanje kulturnog dobra, znatna oštećenja na zgradi, uništavanje zaštićenog dijela prirode i sl.)

– zabranu otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Ministarstva, a zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine uknjižit će se u zemljišnoj knjizi istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine

– raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Ministarstva, osim ako se nekretnina daruje u svrhu izgradnje poduzetničke zone, provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje, provođenja programa demografske obnove i provođenja operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine

– točan iznos i pravnu osnovu potraživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Republici Hrvatskoj na dan potpisivanja ugovora o darovanju, te klauzulu kojom se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odriče navedenih potraživanja prema Republici Hrvatskoj, kao i eventualno kasnije pronađenih potraživanja prema Republici Hrvatskoj koja su nastala do dana potpisivanja ugovora o darovanju, do visine vrijednosti darovane nekretnine

– tabularnu izjavu obdarenika kojom dopušta da se istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja.

Članak 10.

Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske potpisuje ministar državne imovine, osim ako je odlukom o darovanju određeno drukčije.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 127/13).

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/56

Urbroj: 50301-26/09-18-5

Zagreb, 24. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.