Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

NN 96/2018 (31.10.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

HRVATSKI SABOR

1854

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/118
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 25. listopada 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 54/13.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1) Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 131, 28. 5. 2009.)

2) Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 138, 26. 5. 2016.).

(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12. 11. 2010.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 24. 4. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 5. ispred riječi: »Agencija« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«. Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zabranjeno je sprječavati i ometati službene radnje koje Agencija i njezini istražitelji poduzimaju u skladu s ovlastima koje su im dane ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

(3) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na neovisnost stručnog rada Agencije i njezinih istražitelja.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – istraživanja svake ozbiljne nesreće u željezničkom sustavu i moguća istraživanja i onih nesreća i incidenata koji su pod neznatno drukčijim uvjetima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, uključujući tehničke kvarove strukturnih podsustava ili sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava.«.

U stavku 4. riječi: »Europska agencija za željeznice«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »Agencija Europske unije za željeznice«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 10. stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Glavni istražitelji i drugi istražitelji u Agenciji moraju imati službenu značku i službenu iskaznicu kojom se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(7) Ministar donosi pravilnik o službenoj znački i službenoj iskaznici istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu kojim propisuje oblik i sadržaj službene značke i iskaznice te način i postupak izdavanja, vraćanja, oduzimanja i vođenja evidencije o službenoj znački i iskaznici istražitelja Agencije.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može imati stalna i povremena stručna savjetodavna tijela u svakom od područja istraživanja iz nadležnosti Agencije, čiji članovi imaju pravo na naknadu za svoj rad.

(2) Sastav, način osnivanja, djelokrug te način određivanja visine naknade za članove tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom Agencije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na naknadu za svoj rad nema član stalnog i povremenog stručnog savjetodavnog tijela koji je zaposlenik Agencije ili druga osoba u čijem je opisu poslova obavljanje poslova iz djelokruga Agencije.«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

Iza članka 21. dodaju se članci 21.a i 21.b koji glase:

»Članak 21.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja spriječi ili omete službenu radnju koju Agencija i njezini istražitelji poduzimaju u skladu s ovlastima koje su im dane ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (članak 5. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna.

Članak 21.b

Agencija ima status ovlaštenog tužitelja u postupcima protiv počinitelja prekršaja propisanih ovim Zakonom.«.

Članak 8.

Upravno vijeće Agencije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će novi Statut Agencije usklađen s odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Ministar će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 93/14.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/98

Zagreb, 19. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.