Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 96/2018 (31.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1867

Na temelju odredbi članka 181. stavka 3. i članka 191. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. listopada 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 37/16) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dodatni izvještaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje su:

1. Izvještaj o ulaganjima (Obrazac: IUL)

2. Izvještaj o pregledu ulaganja (Obrazac: IPU),

3. Izvještaj o registru imovine za pokriće tehničkih pričuva (Obrazac: REG),

4. Izvještaj o starosnoj strukturi potraživanja iz poslova izravnog osiguranja (Obrazac: SSP),

5. Izvještaj o prihodima i troškovima ulaganja prema izvoru sredstava (Obrazac: PiT),

6. Izvještaj o ulaganjima u nekretnine (Obrazac: IUN)

7. Izvještaj o zakupcima nekretnina (Obrazac: IUN-Z)

8. Izvještaj o nekretninama za vlastitu upotrebu (Obrazac: IN-VU)

9. Račun dobiti i gubitka po vrstama i rizicima osiguranja (Obrazac: RDG-O),

10. Račun dobiti i gubitka za poslove reosiguranja (Obrazac: RDG-R),

11. Izvještaj o ročnoj usklađenosti imovine za pokriće matematičke pričuve s obvezama iz matematičke pričuve (Obrazac: RU-MP),

12. Izvještaj o ročnoj usklađenosti imovine za pokriće tehničkih pričuva osim matematičke pričuve s obvezama iz tehničkih pričuva osim matematičke pričuve (Obrazac: RU-TP).«

Članak 2.

U Prilog 2 koji je sastavni dio Pravilnika dodaju se obrasci iz članka 1. točaka 1., 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. alineji 3. iza riječi »stavka 2.« dodaju se riječi »točaka 2. do 12.«

U članku 7. stavku 1. alineji 4. riječi »točaka 1. do 4.« zamjenjuju se riječima »točaka 2. do 5.«

U članku 7. stavku 1., iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

» – dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za mjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine, osim za razdoblja koja su obuhvaćena tromjesečnim izvještavanjem (31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.)«.

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

Članak 4.

U članku 8. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji mjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od dvadeset dana po proteku mjeseca za koji se izvještaj sastavlja.«

Dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi puta se primjenjuje na godišnji izvještaj za 2018. te na mjesečni izvještaj za siječanj 2019. godine.

Klasa: 011-02/16-04/22

Urbroj: 326-01-660-18-02

Zagreb, 25. listopada 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.


Obrazac: IUL


Naziv društva:

IZVJEŠTAJ O ULAGANJIMA

na dan:

Broj pozicijeKategorija imovineKnjigovodstvena vrijednost na zadnji dan prethodnog mjesecaKnjigovodstvena vrijednost na danRazlika (4-3)
12345
1Obveznice


1.1.Državne obveznice


1.2.Korporativne obveznice


2.Trezorski i komercijalni zapisi


2.1.Trezorski zapisi


2.2.Komercijalni zapisi


3.Dionice i poslovni udjeli


3.1.Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni


3.2.Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni


3.3.Udjeli u trgovačkim društvima


4.Investicijski fondovi


4.1.Dionički fondovi


4.2.Obveznički fondovi


4.3.Novčani fondovi


4.4.Ostali fondovi


5Strukturirani dužnički instrumenti


6.Osigurani vrijednosni papiri


7.Novac i depoziti


7.1.Depoziti osim novčanih ekvivalenata


7.2.Novac i novčani ekvivalenti


8.Hipoteke i zajmovi


8.1.Zajmovi osigurani nekretninom


8.2.Ostali osigurani zajmovi


8.3.Zajmovi na temelju police


8.4.Neosigurani zajmovi


9.Nekretnine


10.Izvedenice


10.1.Budućnosnice


10.2.Opcije kupnje


10.3.Opcije prodaje


10.4.Ugovori o razmjeni


10.5.Forvardi


10.6.Kreditne izvedenice


11Ostala ulaganjaUlaganja i novac - UKUPNO
Uzroci značajnih odstupanja*

*U slučaju značajnih promjena ulaganja u odnosu na prethodni mjesec, potrebno je navesti razloge (npr. nova ulaganja, povećanje vrijednosti, prodaja tj. vraćanje, umanjenje vrijednosti i sl.)

Obrazac: IUN

Naziv društva:

IZVJEŠTAJ O ULAGANJIMA U NEKRETNINE

na dan:
                                  
Identifikacijska oznakaVrsta nekretnineOpis, broj jedinicaGradUlica i brojOpćinski sud/ZK odjelGlavna knjigaBroj ZK uloškaBroj katastarske česticeBruto površina nekretnine (m2)Ukupna površina koja se daje u zakup (m2)Površina nekretnine trenutno u zakupu (m2)Površina nekretnine koja nije pod zakupom (m2)Omjer površine nekretnine koja nije pod zakupom i površine koja se daju u zakupProsječna cijena zakupa (HRK/m2, bez PDV-a)Ukupni prihod od zakupa (bez PDV-a)Troškovi održavanja koje snosi vlasnik za neiznajmljenu površinu nekretnineTroškovi režija koje snosi vlasnik za neiznajmljenu površinu nekretnineUkupni godišnji trošak za neiznajmljenu površinu koji snosi vlasnikTrošak stjecanjaTrošak inicijalnog ulaganja u nekretninu kako bi se mogla staviti u funkciju zakupaTrošak redovnog ulaganja (ili rezervacije) u CAPEX koji se ne prebacuje na zakupcaPrinosDatum stjecanjaDatum upisa vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekretnini u zemljišne knjigePodaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju (naziv, adresa, mjesto)Datum zadnje procjeneIznos procjenePDV uključen u iznos procjene (Da/Ne)Ispravak vrijednostiKnjigovodstvena vrijednostMetoda vrednovanja sukladno MRS-uUpisani teretAktivne plombe i kratak opis sadržaja plombe
001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034Naziv društva:

IZVJEŠTAJ O ZAKUPCIMA NEKRETNINA

            
na dan:
Identifikacijska oznakaNaziv zakupcaAdresa zakupcaOIB zakupcaIznajmljena površina
(m2)
prosječna cijena zakupa
(HRK/m2, bez PDV-a)
Troškovi održavanjaTroškovi režijaDatum sklapanja ugovoraDatum isteka ugovoraPrihod od zakupa godišnjiBroj ugovora o zakupu
001002003004005006007008009010011012

Naziv društva:

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA ZA VLASTITU UPOTREBU

na dan:
Identifikacijska oznakaOpis nekretnineGradUlica i brojDatum stjecanjaOpćinski sud/ZK odjelGlavna knjigaBroj ZK uloškaBroj katastarske česticeDatum upisa vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekretnini u zemljišne knjigePodaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju (naziv, adresa, mjesto)Datum zadnje procjeneIznos procjeneTrošak stjecanjaIspravak vrijednostiKnjigovodstvena vrijednostMetoda vrednovanja sukladno MRS-uUpisani teretAktivne plombe i kratak opis sadržaja plombe
001002003004005006007008009010011012013014015016017018019