Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

NN 96/2018 (31.10.2018.), Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

Hrvatska ljekarnička komora

1868

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 3. i članka 34. stavka 1. točke 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03, 35/08, 117/08) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 19. stavka 1. točke 29. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, Vijeće Komore je 29. rujna 2018. donijelo

DOPUNU POPISA

KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE

1.

U Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (»Narodne novine«, broj 72/12), u TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, GRUPA B »Proizvodi koji se koriste za zaštitu zdravlja kod ljudi, a nisu deklarirani kao medicinski proizvodi« dodaju se novi redni brojevi 21. i 22. koji glase:

21. »baterije za medicinske proizvode«.

22. knjige medicinskog sadržaja koje je odobrilo Vijeće Hrvatske ljekarničke komore.

2.

U TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, GRUPA D »Ostalo« pod rednim brojem 3. iza riječi »kontaktne leće« dodaju se riječi »i sunčane naočale«.

Klasa: 023-08/18-02/04
Urbroj: 330-02-18-3
Zagreb, 29. rujna 2018.

Predsjednica Vijeća
Marija Vinković, mag. pharm., v. r.