Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1978

Na temelju članka 5. i članka 65. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM PREGLEDIMA ODREĐENIH ŽIVIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA U PROMETU S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju veterinarski pregledi živih životinja (u daljem tekstu: životinje) i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: proizvodi) na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika ili životinja i proizvoda iz Dodatka B ovoga Pravilnika namijenjenih prometu na području Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), koji se više ne obavljaju na granicama Republike Hrvatske, ne dovodeći u pitanje članak 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije: Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (SL L 224, 18. 8. 1990.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja (»Uredba o uzgoju životinja«), (SL L 171, 29. 6. 2016.).

(3) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje provođenje pregleda određenih drugim propisima, koje na nediskriminirajući način provode tijela nadležna za njihovu primjenu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na veterinarske preglede kod nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca koje prati njihov vlasnik ili druga odgovorna osoba ovlaštena od vlasnika, s državama članicama EU.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom, koriste se i pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1. gospodarstvo je poljoprivredni objekt ili objekt trgovca, kako je određeno važećim propisima, u kojem se životinje iz Dodatka A i B ovoga Pravilnika, osim kopitara, drže ili redovito čuvaju te gospodarstvo kako je određeno člankom 2. točkom (a) Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/12);

2. centar ili organizacija je svaki subjekt u poslovanju koji proi­zvodi, skladišti, prerađuje, ili rukuje s proizvodima navedenim u članku 1. ovoga Pravilnika;

3. nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede;

4. službeni veterinar je veterinar kojeg imenuje ministar u skladu s odredbama Zakona;

POGLAVLJE I
PREGLEDI U MJESTU PODRIJETLA

Članak 3.

(1) Životinje i proizvodi iz članka 1. ovoga Pravilnika koji se stavljaju u promet moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika moraju ispunjavati uvjete odgovarajućeg propisa iz navedenog Dodatka, a životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika moraju ispunjavati zahtjeve zdravlja životinja koje propisuje država članica odredišta;

(b) moraju dolaziti iz gospodarstava, centara ili organizacija na kojima se obavljaju službeni veterinarski pregledi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka;

(c) moraju biti označeni u skladu sa zahtjevima EU i registrirani tako da je omogućena sljedivost na način da je moguće pronaći izvorno ili provozno gospodarstvo odnosno centar ili organizaciju;

(d) mora ih tijekom prijevoza pratiti propisani certifikat o zdravlju i/ili bilo koji drugi dokument iz propisa u Dodatku A ovoga Pravilnika, a ostale životinje i proizvode dokument koji je određen pravilima odredišne države članice EU. Takve certifikate ili dokumente mora izdati službeni veterinar odgovoran za gospodarstvo, centar ili organizaciju,, te moraju pratiti životinje i proizvode do njihovog mjesta odredišta;

(e) prijemljive životinje ili njihovi proizvodi ne smiju biti podrijetlom:

1. iz gospodarstava, centara ili organizacija, područja ili regija, za koje važe ograničenja:

– određena u skladu s propisima EU gdje je primjenjivo,

– zbog sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti životinja iz Dodatka C ovoga Pravilnika, ili

– zbog provođenja zaštitnih mjera;

2. iz gospodarstava, centara ili organizacija, područja ili regija, gdje su radi sumnje, izbijanja ili prisutnosti bolesti životinja koje nisu navedene u Dodatku C ovoga Pravilnika, uvedena službena ograničenja ili zaštitne mjere;

3. iz gospodarstava koja nemaju jamstva vezana uz bolesti osim onih navedenih u Dodatku C ovoga Pravilnika, a namijenjeni su za gospodarstva, centre ili organizacije koje se nalaze u državama koje su dobile jamstva na temelju članka 9. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) ili drugih istovjetnih pravila EU ili u državama koje su zakonodavstvom EU potvrđene kao slobodne od bolesti, na cijelom ili dijelu svoga područja;

4. iz gospodarstva, centra ili organizacije i iz dijela područja koje nema utvrđena dodatna jamstva, a namijenjeni su za državu članicu ili njen dio koji je imao pogodnosti/povlastice dodatnih jamstava na temelju članka 9. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) ili drugih istovjetnih pravila EU.

Nadležno tijelo države podrijetla osigurava, prije izdavanja certifikata ili pratećeg dokumenta, da gospodarstva, centri ili organizacije ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj točki;

(f) kada prijevoz uključuje više odredišnih mjesta, životinje i proizvodi moraju biti razdijeljeni u toliko pošiljka koliko je odredišnih mjesta. Svaku pošiljku moraju pratiti dokumenti iz točke (d) ovoga stavka;

(g) kada su životinje i proizvodi na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika namijenjeni za izvoz u treće zemlje preko područja Republike Hrvatske, prijevoz (osim u slučajevima hitne potrebe odobrene od strane nadležnog tijela kako bi se osigurala dobrobit životinja) mora ostati pod carinskim nadzorom do točke izlaza s područja EU u skladu s detaljnim programima Europske komisije.

Provoz životinja i proizvoda koji nisu u skladu s pravilima EU ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika preko druge države članice, dozvoljen je jedino ukoliko ga izričito odobri nadležno tijelo države članice provoza.

Provoz životinja i proizvoda, koji nisu u skladu s propisima iz Dodataka A ovoga Pravilnika, ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika, preko područja Republike Hrvatske, može se dozvoliti uz suglasnost nadležnog tijela. Suglasnost nadležnog tijela zahtijeva osoba koja je odgovorna za pošiljku. Službeni veterinar mora prije otpreme takve pošiljke iz Republike Hrvatske provjeriti da li je za pošiljku dobivena suglasnost.

(2) Zabranjuje se otprema na područje druge države članice:

– životinja, i proizvoda, iz članka 1. ovoga Pravilnika koje su namijenjene klanju u sklopu nacionalnog programa iskorjenjivanja bolesti koje nisu navedene u Dodatku C ovoga Pravilnika;

– životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika ili životinja i proizvoda na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika ukoliko je promet njima zabranjen na području Republike Hrvatske radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.

(3) Nadležno tijelo provodi preglede gospodarstava, odobrenih sajmova i sabirnih centara ili organizacija kako bi se utvrdilo da životinje i proizvodi namijenjeni prometu udovoljavaju zahtjevima EU, a osobito ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka (c) i (d) ovoga članka s obzirom na označavanje. Ukoliko postoji sumnja da zahtjevi EU nisu ispunjeni, nadležno tijelo provodi potrebne preglede, a ukoliko se sumnja potvrdi poduzima odgovarajuće mjere koje mogu obuhvaćati izolaciju dotičnog gospodarstva, centra ili organizacije.

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo prilikom otpreme životinja i proizvoda u drugu državu članicu poduzima sve potrebne mjere kako bi osiguralo da:

(a) se osobe koje drže životinje i proizvode navedene u članku 1. ovoga Pravilnika pridržavaju nacionalnih zdravstvenih zahtjeva ili zahtjeva Unije u svim fazama proizvodnje i stavljanja na tržište;

(b) su životinje i proizvodi na koje se odnose propisi u Dodatku A ovoga Pravilnika pregledani barem jednako kao da se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, osim ako nije drugačije određeno EU propisima;

(c) se životinje prevoze u odgovarajućim prijevoznim sredstvima koja zadovoljavaju pravila higijene.

(2) Nadležno tijelo o izdanom certifikatu ili dokumentu koji prati životinje ili proizvode, istog dana kad je dokument izdan prosljeđuje podatke putem računalnog sustava TRACES nadležnom tijelu države članice kojoj je pošiljka namijenjena, i nadležnom tijelu mjesta odredišta.

(3) Nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere kako bi se kaznilo svako kršenje veterinarskih propisa od strane fizičkih ili pravnih osoba, osobito ako certifikati, dokumenti ili identifikacijske oznake ne odgovaraju statusu životinja ili gospodarstva njihova podrijetla ili stvarnim karakteristikama proizvoda.

POGLAVLJE II
PREGLEDI NA MJESTU ODREDIŠTA

Članak 5.

(1) Na mjestu odredišta provode se sljedeće inspekcijske mjere:

(a) službeni veterinar na mjestu krajnjeg odredišta životinja i proizvoda pri veterinarskom pregledu pristiglih pošiljaka utvrđuje udovoljavaju li pošiljke iz drugih država članica uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika, te uzima službene uzorke. Ukoliko nadležno tijelo dobije podatke na osnovu kojih se može posumnjati u postupanje protivno odredbama propisa, pregledi pošiljaka životinja i proizvoda mogu se obaviti i tijekom prijevoza uključujući pregled prijevoznog sredstva i propisanih veterinarskih uvjeta vezano za prijevoz.

(b) Po prispijeću pošiljke živih životinja iz drugih država članica koje su namijenjene:

– otpremi na sajam ili u sabirni centar u Republici Hrvatskoj, utvrdit će se odgovornost odgovorne osobe sajma ili sabirnog centra ukoliko prihvati životinje koje nisu udovoljile zahtjeve iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Nadležno tijelo će provjeriti, nediskriminirajućim pregledom certifikata ili dokumenata koji prate životinje, udovoljava li životinja navedenim zahtjevima.

– za klaonicu, službeni veterinar nadležan za klaonicu provjerava da li pošiljku prate svi propisani dokumenti te naređuje klanje onih životinja koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Subjekt u poslovanju odgovoran je za nesukladnost s odredbama propisa o klanju životinja koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka (c) i (d) ovoga Pravilnika;

– za registriranog trgovca koji dijeli pošiljke ili za bilo koji objekt bez stalnog veterinarskog nadzora, trgovac ili objekt smatra se primateljem životinja i primjenjuju se uvjeti iz stavka 2. ovoga članka;

– za gospodarstva, centre ili organizacije i u slučaju kada je pošiljka djelomično istovarena tijekom prijevoza, svaka životinja ili grupa životinja mora biti praćena izvornikom veterinarskog certifikata ili pratećim dokumentom u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika do krajnjeg primatelja.

Primatelji iz alineje tri i četiri ove točke moraju, prije nego što se pošiljka podijeli ili naknadno stavi u promet, provjeriti identifikacijske oznake, certifikate ili dokumente navedene u članku 3. stavku 1. točkama (c) i (d) ovoga Pravilnika, obavijestiti nadležno tijelo o svakoj nepravilnosti ili odstupanju, te u tim slučajevima izolirati navedene životinje do odluke nadležnog tijela o pošiljci. Jamstva koja moraju dostaviti navedeni primatelji utvrđuju se u dogovoru s nadležnim tijelom prilikom registracije iz članka 12. ovoga Pravilnika, a nadležno tijelo ih provjerava provođenjem nasumičnih kontrola.

Ova točka primjenjuje se mutatis mutandis na primatelje proizvoda navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Primatelji, navedeni u certifikatu ili dokumentu iz članka 3. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika moraju:

(a) na zahtjev nadležnog tijela mjesta odredišta i, ako je potrebno, za provedbu kontrola iz stavka 1. ovoga članka, najaviti službenom veterinaru predviđeni datum dolaska životinja odnosno proizvoda iz druge države članice, i vrstu pošiljke. Vremenski rok za najavu pošiljke je jedan radni dan prije predviđenog dolaska, osim u izuzetnim slučajevima kada se može tražiti obavijest dva dana ranije. Najava se ne odnosi na registrirane kopitare koje prati identifikacijski dokument u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/262 оd 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare);

(b) čuvati certifikate ili dokumente iz članka 3. ovoga Pravilnika tri godine te ih na zahtjev nadležnog tijela predočiti.

Članak 6.

(1) Kada pravila Europske zajednice ili, u područjima koja još nisu usklađena, odredbe propisa Republike Hrvatske, koje su u skladu s općim odredbama Ugovora (eng. Treaty) zahtijevaju da se žive životinje stave u karantenu, karantena će se održati na gospodarstvu odredišta.

(2) Karantenski objekt se može koristiti ukoliko je opravdano s veterinarskog stajališta. Karantenski objekt smatrat će se mjestom odredišta pošiljke. Nadležno tijelo obavijestit će Europsku komisiju o razlozima na temelju kojih se navedena mjera poduzima.

(3) Obveze vezane za karantenu i mjesto karantene bit će navedene u veterinarskim zahtjevima iz članka 14. točke 3) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Tijekom pregleda koji se provode na mjestima gdje se životinje i proizvodi navedeni u članku 1. ovoga Pravilnika mogu unositi na područje Republike Hrvatske iz treće zemlje, preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze odobrene granične veterinarske postaje, poduzimaju se sljedeće mjere:

(a) pregled certifikata i/ili druge dokumentacije koja prati životinje i proizvode;

(b) životinje i proizvodi podrijetlom iz EU podliježu pregledima opisanima u članku 5. ovoga Pravilnika;

(c) proizvodi podrijetlom iz trećih zemalja podliježu odredbama Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/13);

(d) životinje podrijetlom iz trećih zemalja podliježu odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08, 154/09 i 28/10).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju redovnog i neposrednog prijevoza između dvije zemljopisne točke na području EU, životinje i proizvodi iz stavka 1. ovoga članka podliježu pregledima utvrđenima u članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Ukoliko tijekom pregleda koji se obavlja na mjestu odredišta pošiljke ili tijekom prijevoza nadležno tijelo utvrdi:

(a) prisutnost uzročnika bolesti navedene u Pravilniku o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 135/2014), zoonoze ili bolesti, ili bilo kojeg uzroka koji bi mogao predstavljati opasnost za životinje ili ljude, ili ukoliko proizvodi dolaze iz područja zahvaćenog epizootskom bolesti, narediti će da se životinja ili pošiljka životinja stavi u karantenu u najbliži karantenski objekt ili da se pošalje na klanje i/ili neškodljivo uništavanje. Troškove vezane uz provođenje navedene mjere snosi pošiljatelj, njegov predstavnik ili osoba odgovorna za pošiljku. Nadležno tijelo će o nalazima, donesenim odlukama i razlozima za te odluke odmah pisanim putem obavijestiti nadležna tijela drugih država članica i Europsku komisiju. Mogu se primijeniti i zaštitne mjere utvrđene u članku 10. ovoga Pravilnika;

(b) da, bez obzira na točku (a) ovoga članka, životinje i proizvodi ne udovoljavaju uvjetima utvrđenim propisima EU ili, Republika Hrvatska dobije jamstva na temelju članka 9. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16) ili odgovarajućih propisa EU, odnosno nacionalnih veterinarskih propisa, nadležno tijelo će, pod uvjetom da to dopuštaju zdravstveni ili veterinarski uvjeti, dati pošiljatelju ili njegovom predstavniku mogućnost:

– stavljanje životinja i proizvoda pod nadzor dok se ne potvrdi usklađenost s propisima u slučaju prisutnosti rezidua i, primjena mjera utvrđenih zakonodavstvom EU u slučaju nesukladnosti s propisima,

– klanje životinja ili uništavanje proizvoda,

– vraćanje životinje ili pošiljke, uz odobrenje nadležnog tijela države članice otpreme i prethodne obavijesti državama članicama kroz koje se pošiljka provozi. Ukoliko se utvrdi da certifikat ili dokumenti sadrže nepravilnosti, vlasnik ili njegov predstavnik moraju dobiti poček prije provođenja mjere iz ove alineje.

Članak 9.

(1) U slučajevima utvrđenim u članku 8. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će bez odgađanja obavijestiti nadležna tijela država članica otpreme. Ukoliko nadležno tijelo smatra da su mjere koje provodi država članica otpreme neprimjerene, može zajedno s nadležnim tijelom te države članice odlučiti o načinu i sredstvima za rješavanje problema i ukoliko je primjereno obaviti inspekciju na licu mjesta. Ukoliko se pregledima iz članka 8. ovoga Pravilnika ponovno utvrde nesukladnosti, nadležno tijelo obavijestit će o tome Europsku komisiju i nadležna tijela drugih država članica. Nadležno tijelo može intenzivirati kontrole životinja koje dolaze iz istog gospodarstva, centra, organizacije, odobrene tržnice ili sabirnog centra ili regije.

(2) Nadležno tijelo će o odlukama i razlozima za njihovo donošenje obavijestiti pošiljatelja ili njegovog predstavnika i nadležno tijelo države članice otpreme. Na zahtjev pošiljatelja ili njegovog predstavnika, navedene odluke i razlozi će se proslijediti u pisanom obliku zajedno s uputom o pravnom lijeku na temelju važećih nacionalnih propisa.

(3) Troškove povrata pošiljke, zadržavanja ili izoliranja životinja ili, ako je primjereno, njihova klanja ili uništavanja snosi pošiljatelj, njegov predstavnik ili osoba odgovorna za životinje ili proizvode.

POGLAVLJE III
OPĆE ODREDBE

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo će bez odgađanja obavijestiti druge države članice i Europsku komisiju o pojavi bolesti na području Republike Hrvatske, uz pojavu bolesti navedenih u Pravilniku o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 135/2014), i o svakoj pojavi zoonoza, bolesti ili drugih uzroka koji bi mogli predstavljati opasnost za zdravlje životinja ili ljudi.

(2) Ukoliko se životinje i proizvodi šalju iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu nadležno tijelo će bez odgađanja primijeniti kontrolne mjere ili mjere opreza utvrđene propisima EU, osobito određivanje njima propisanih tampon-zona, ili usvojiti bilo koju drugu primjerenu mjeru.

(3) Ukoliko je Republika Hrvatska odredišna ili provozna država, a nadležno tijelo u tijeku kontrole navedene u članku 5. ovoga Pravilnika utvrdi postojanje jedne od bolesti ili uzroka navedenih u stavku 1. ovoga članka mogu se, ukoliko je potrebno, poduzeti mjere opreza utvrđene propisima EU, uključujući stavljanje životinja u karantenu.

(4) U slučaju da je zdravlje ljudi ili životinja ozbiljno ugroženo nadležno tijelo može poduzeti privremene zaštitne mjere vezane uz predmetna gospodarstva, centre ili organizacije ili, u slučaju epizootske bolesti, u odnosu na tampon-zonu utvrđenu propisima EU.

(5) Nadležno tijelo o poduzetim mjerama bez odgode obavještava Europsku komisiju i druge države članice.

Članak 11.

Veterinarske preglede i kontrole određene ovim Pravilnikom obavlja nadležno tijelo.

Članak 12.

Svi trgovci uključeni u trgovinu unutar EU životinjama i/ili proi­zvodima obuhvaćenima člankom 1. ovoga Pravilnika:

(a) moraju biti upisani u upisnik nadležnog tijela;

(b) vode evidenciju otprema i, za primatelje navedene u članku 5. stavku 1. točki (b) alineji trećoj ovoga Pravilnika, kasnijeg odredišta životinja i proizvoda. Navedena evidencija mora se čuvati 5 godina tako da se može predočiti nadležnom tijelu na zahtjev.

Članak 13.

Nadležno tijelo će, u suradnji s drugim nadležnim tijelima ovlaštenim za kontrole:

– provoditi inspekcije gospodarstava, instalacija, prijevoznih sredstava i metoda za označavanje i identificiranje životinja,

– provjeravati, vezano uz proizvode na koje se odnose propisi iz Dodatka A ovoga Pravilnika, da se osoblje pridržava propisanih zahtjeva,

– uzimati uzorke od:

1. životinja koje se drže radi prodaje, stavljanja u promet ili prijevoza;

2. proizvoda koji se drže radi skladištenja ili prodaje, stavljanja u promet ili prijevoza,

– pregledavati dokumente ili materijal o obradi podataka relevantan za preglede koji se provode uz mjere poduzete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Gospodarstva, centri ili organizacije moraju osigurati suradnju s nadležnim tijelom u provođenju kontrola.

Članak 14.

(1) Trgovina životinjama i proizvodima na koje se odnose propisi iz Dodatka B ovoga Pravilnika, do usvajanja propisa Europske zajednice, i bez dovođenja u pitanje provedbe nacionalnih propisa o označavanju, podliježe pravilima kontrola utvrđenima ovim Pravilnikom, osobito određenim u članku 3. stavku 1. točki (a) ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo će obavijestiti Europsku komisiju i druge države članice o važećim uvjetima za promet životinja i proizvoda navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Pravila kontrola utvrđena za životinje i proizvode na koje se odnose propisi u Dodatka A ovoga Pravilnika primijenit će se na životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji još nisu obuhvaćeni ovim Dodatkom kada se usvoje usklađena pravila kojima se regulira njihova trgovina.

Članak 15.

Nadležno tijelo izvještava Europsku komisiju o obavljenim veterinarskim pregledima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 16.

Pri uzimanju uzoraka u mjestu odredišta, od životinja podrijetlom iz država članica primjenjivat će se odredbe članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Uzorci uzeti kao dio nediskriminirajućih nasumičnih kontrola uzimaju se što je moguće prije, a najkasnije dva radna dana nakon dana prispijeća životinja u mjesto odredišta navedeno na certifikatu ili dokumentu iz članka 3. stavka 1. točke (d) ovoga Pravilnika.

(2) Rok od dva radna dana ne primjenjuje se na kontrole koje provodi nadležno tijelo na temelju podataka koji ukazuju na moguća postupanja protivno odredbama propisa.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovoga članka, kad je primatelj posrednik koji redistribuira (dalje prodaje) životinje, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. točki (b) alineji trećoj ovoga Pravilnika, primjenjuje se daljnji rok od dva dana od prispijeća životinja u njihovo krajnje odredište.

Članak 18.

(1) Uzimaju se dupli uzorci ili u dovoljnoj količini kako bi se dobila najmanje dva alikvota za ispitivanje.

(2) Prvi se uzorak ili alikvot ispituje u službenom laboratoriju kojeg je odobrilo nadležno tijelo za određenu bolest.

(3) Drugi se uzorak ili alikvot(i), jasno označi i pohrani u odgovarajućim uvjetima na razdoblje od najmanje mjesec dana pod nadzorom nadležnoga tijela.

Članak 19.

(1) Obavijest iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika mora se dostaviti bez odgode u pisanom obliku i na najbrži način.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– kopiju veterinarskog certifikata i, prema potrebi, broj i opis životinja u pošiljci;

– datum prispijeća pošiljke na mjesto odredišta;

– ako su uzeti uzorci, datum uzimanja uzoraka i datum kada je obavljeno laboratorijsko ispitivanje, ili ako uzorci nisu uzeti, datum provedene kontrole;

– rezultate kontrole i, ako su uzeti uzorci, opis testiranih životinja, vrste provedenih ispitivanja na uzorcima i rezultate tih ispitivanja.

Članak 20.

(1) Nadležno tijelo prilikom otpreme pošiljke može zatražiti da se što je prije moguće, a najkasnije u roku od sedam dana nakon što su dobiveni podaci navedeni u članku 19. ovoga Pravilnika provede:

– još jedno ili više ispitivanja, ako je potrebno na drugom uzorku ili alikvotnom dijelu ili dijelovima uzorka iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, u odgovarajućem referentnom laboratoriju EU ili u nekom ovlaštenom laboratoriju koje sporazumno odaberu nadležna tijela države članice otpreme i države članice odredišta;

– klinički pregled pošiljke, ukoliko je stavljena u izolaciju u prisutnosti predstavnika.

(2) Troškove pregleda iz stavka 1. ovoga članka snosi nadležno tijelo države članice otpreme. Nacionalnim propisima može se odrediti da troškove snosi osoba odgovorna za pošiljku.

Članak 21.

Dodaci A, B i C tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a bit će stavljen izvan snage 14. prosinca 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/44

Urbroj: 525-10/0549-18-3

Zagreb, 7. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Dodatak A

POGLAVLJE I.
VETERINARSKI PROPISI

Odjeljak I.

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 5/16);

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, broj 60/08 i 135/08);

Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 141/2010);

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, broj 74/08);

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/12);

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, broj 134/13, 132/14 i 140/14);

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 107/11 i 42/13);

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla);

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive;

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 132/14);

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 51/09 i 44/13);

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97.

Odjeljak II.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 137/13);

– za uzročnike bolesti:

Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 81/09).

Dodatak B

ŽIVOTINJE I PROIZVODI KOJI NE PODLIJEŽU USKLAĐIVANJU, ALI TRGOVINA TAKVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA PODLIJEŽE KONTROLAMA UTVRĐENIM OVIM PRAVILNIKOM

POGLAVLJE I.

Veterinarski propisi – žive životinje koje nisu navedene u Dodatku A, Poglavlju I ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.

Veterinarski propisi – sjeme, jajne stanice i zametci koji nisu navedeni u Dodatku A, Poglavlju I ovoga Pravilnika.

Dodatak C

POPIS BOLESTI ILI EPIZOOTSKIH BOLESTI KOJE PODLIJEŽU OBVEZNIM HITNIM MJERAMA, S OGRANIČENJIMA NA PODRUČJU (DRŽAVE ČLANICE, REGIJE ILI ZONE)

– slinavka i šap

– klasična svinjska kuga

– afrička svinjska kuga

– vezikularna enterovirusna bolest svinja

– Newcastleska bolest

– goveđa kuga

– kuga malih preživača

– vezikularni stomatitis

– bolest plavog jezika

– konjska kuga

– virusni konjski encefalomijelitis

– Teschenova bolest

– influenca ptica

– ovčje boginje i kozje boginje

– bolest kvrgave kože

– groznica riftske doline

– zarazna pleuropneumonija goveda