Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine

NN 101/2018 (16.11.2018.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine

Ministarstvo državne imovine

1982

Na temelju članka 55. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), ministar državne imovine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu vođenja evidencije državne imovine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se način vođenja i podaci koji se vode u evidenciji državne imovine kojom upravlja Ministarstvo državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Evidencija državne imovine kojom upravlja Ministarstvo (u daljnjem tekstu: Evidencija), a na koju se odnosi ovaj Pravilnik, sastoji se od popisa dionica ili udjela u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka i osnivačkih prava u pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska osnivač te nekretnina, pokretnina, prava i obveza kojima upravlja Ministarstvo.

Članak 3.

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 4.

Evidencija nije javni registar, ali je javno dostupna.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 5.

Evidencija se sastoji od popisa:

– dionica

– udjela

– osnivačkih prava

– nekretnina

– pokretnina

– prava i

– obveza.

Popis dionica

Članak 7.

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama pravnih osoba kojima upravlja Ministarstvo, čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, a osobito:

– naziv i sjedište dioničkog društva sukladno podacima iz Sudskog registra,

– oznaka vrijednosnog papira,

– OIB dioničkog društva,

– temeljni kapital dioničkog društva,

– izdana količina dionica,

– nominalna vrijednost dionice,

– broj dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska,

– udio dionica, čiji je imatelj Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu dioničkog društva,

– broj dionica čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka,

– udio dionica, čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka,

– podatke o teretima na dionicama kao što su: zalog, prijenos radi osiguranja, ovrha i sl., i

– druge podatke.

Popis udjela

Članak 8.

Popis udjela sadržavat će podatke o udjelima pravnih osoba kojima upravlja Ministarstvo, čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, a osobito:

– naziv i sjedište trgovačkog društva sukladno podacima iz Sudskog registra,

– OIB trgovačkog društva,

– temeljni kapital trgovačkog društva,

– nominalnu vrijednost udjela,

– nominalnu vrijednost udjela čiji je vlasnik Republika Hrvatska,

– udio udjela, čiji je imatelj Republika Hrvatska, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva,

– nominalnu vrijednost udjela, čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka,

– udio udjela, čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka,

– podatke o teretima na udjelima, kao što su: zalog, prijenos radi osiguranja, ovrha i sl., i

– druge podatke.

Popis osnivačkih prava

Članak 9.

Popis osnivačkih prava sadržavat će podatke o ostalim pravnim osobama kojima upravlja Ministarstvo, a osobito:

– naziv i sjedište pravne osobe sukladno podacima iz Sudskog registra,

– OIB,

– temeljni kapital ukoliko je izražen,

– pravni oblik iz sudskog registra,

– osnivača i

– druge podatke.

Popis nekretnina

Članak 10.

Popis nekretnina sastoji se od popisa građevinskih zemljišta, građevina, posebnih djelova nekretnine, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, te ostalih nekretnina.

Članak 11.

Popis nekretnina sadržavat će osobito:

– broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,

– broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,

– naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,

– površinu zemljišnoknjižne čestice,

– kulturu zemljišnoknjižne čestice,

– vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili izvanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučajevima suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlanici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva.

– titular vlasništva,

– podatke o teretima na nekretnini,

– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,

– broj posjedovnog lista,

– broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,

– površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,

– nositelja prava i udio,

– broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,

– adresu katastarske čestice,

– prostorno-plansku namjenu nekrenine i prostorni plan,

– korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine

– vrijednost nekretnine, ukoliko je ista iskazana

– podaci iz Hrvatskog registra brodova,

– podaci iz Registra zrakoplova, i

– druge podatke.

Popis pokretnina

Članak 12.

Popis pokretnina sastoji se od popisa:

– satova, zlata, plemenitih metala, dragog ili poludragog kamenja i druge pokretnine veće vrijednosti,

– umjetničkih slika, skulptura, knjiga, umjetničkih materijala te ostalih povijesnih, arheoloških, etnografskih, kulturnih, znanstvenih ili sličnih pokretnina,

– motocikala, osobnih i teretnih vozila, te ostalih prijevoznih sredstava,

– ostalih vrijednosnih papira i

– ostalih pokretnina.

Članak 13.

Popis pokretnina sadržavat će osobito:

– kratki opis pokretnine,

– fotografiju pokretnine,

– za umjetnička djela – podatke o umjetničkim slikama, ime autora, tehniku izrade, podatke iz kataloga,

– za motocikle, osobna i teretna vozila – podatke iz knjižice vozila, vrsta, marka, godina proizvodnje, snaga

– za vrijednosne papire – vrsta, količina, apoeni, serijski broj i slično,

– podatak gdje se pokretnina nalazi,

– vrijednost pokretnine i

– druge podatke.

Popis prava

Članak 14.

Popis prava sadržavat će osobito podatke o:

– autorskim i drugim srodnim pravima,

– patentima,

– žigovima (trademarks),

– industrijskom dizajnu,

– oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti i

– druge podatke.

III. DOSTAVA PODATAKA MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE

Članak 15.

Za potrebe vođenja Evidencije, pravne osobe kojima upravlja Ministarstvo, Ministarstvu će dostavljati podatke za dionice u skladu s člankom 7., za udjele u skladu s člankom 8. te za osnivačka prava u skladu s člankom 9. Iznimno, evidenciju za dionice koje vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. će se prema dogovorenoj periodici na odgovarajućem elektroničkom mediju podaci dostavljati Ministarstvu.

Za ostalu državnu imovinu, koja nije navedena u stavku 1. ovog članka, ustrojstvene jedinice Ministarstva državne imovine utvrđene Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine, prikupljaju podatke iz javno dostupnih baza, zemljišnoknjižnih i upravnih postupaka te drugih izvora, te ih unose u sustav internih evidencija.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/18-05/03

Urbroj: 536-04-01/01-18-04

Zagreb, 8. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Goran Marić, v. r.