Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 106/2018 (30.11.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

2063

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/140
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznim osiguranjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,

3. obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. član je uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge, a nije osiguran po toj, već po nekoj drugoj osnovi osiguranja, ili«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 4., riječi: »iz točaka 1., 2. i 3.,« zamjenjuju se riječima: »iz točaka 1., 3. i 4.«, a iza riječi: »ne isključuju.« dodaje se rečenica koja glasi: »Fizičkoj osobi iz stavka 2. točke 2. utvrđuje se razlika obveze doprinosa sukladno člancima 187.c do 187.g ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 7. točki 16. riječi: »te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U točki 17. iza riječi: »obveznoga zdravstvenog osiguranja« briše se zarez i riječi: »zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja u slučaju nezaposlenosti«.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopama iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, i to prema svim osnovama za jednu godinu;«.

Iza točke 54. umjesto točke stavlja se točka sa zarezom i dodaju se točke od 55. do 58. koje glase:

»55. vrijednosni kupon je javna isprava kojom se dokazuje da je poslodavac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio doprinose za obvezna osiguranja;

56. sezonski radnik u poljoprivredi je osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada;

57. poslodavac koji može zapošljavati na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi je fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost, fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno fizička osoba;

58. razlika obveze doprinosa je razlika utvrđena po osnovi člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, utvrđena rješenjem Porezne uprave.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: »te osiguranja za slučaj nezaposlenosti« brišu se.

U točki 1. podtočka 3., točki 2. podtočka 3., točki 3. podtočka 3., točki 6. podtočka 3., točki 9. podtočka 3., točki 10. podtočka 3., točki 11. podtočka 3., točki 12. podtočka 3., točki 13. podtočka 3., točki 14.a podtočka 3., točki 15. podtočka 3., točki 18. podtočka 3., točki 19. podtočka 3. i točki 31. podtočka 3. koja glasi: » – članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;« briše se.

U točki 7. iza riječi: »roditelj njegovatelj« stavlja se zarez, a riječi: »ili njegovatelj« zamjenjuju se riječima: »njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom«.

Iza točke 14.a dodaje se točka 14.b koja glasi:

»14.b osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika – obvezno osigurane osobe prema članku 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju;«.

U točki 15. iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaje riječ: »likvidator«.

Iza točke 33. umjesto točke stavlja se točka sa zarezom i dodaje točka 34. koja glasi:

»34. sezonski radnik u poljoprivredi – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 8. Zakona o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. točki 3. riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 9.«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ovisno o statusu osiguranika u odnosu na obvezna osiguranja, za financiranje obveznih osiguranja obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa po vrstama i stopama za obračun, i to:

1. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i

3. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika iz članka 9. stavka 1. točke 14.b ovoga Zakona«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 1. točki 1. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »16,5%«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – koji se obračunava po stopi od 0,5%.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka, za osiguranike iz članka 10. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi od 0,1%.«.

U stavku 5. riječi: »Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti plaćaju« zamjenjuju se riječima: »Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaća«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. brišu se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1. podtočki 2.1. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a podtočke 2.2. i 2.3. brišu se.

Članak 11.

U članku 21. stavku 2. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »ili likvidator«.

Članak 12.

U članku 28. podtočki 2.1. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a podtočke 2.2. i 2.3. brišu se.

Članak 13.

U članku 36. stavku 1. podtočki 2.1. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a podtočke 2.2. i 2.3. brišu se.

Članak 14.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »ili likvidator«.

Članak 15.

U članku 43. stavku 2. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točka 4. briše se.

Članak 16.

U članku 52. podtočki 2.1. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a podtočke 2.2. i 2.3. brišu se.

Članak 17.

Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi:

»1.7. Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom«.

U članku 56. iza riječi: »roditelja njegovatelja« stavlja se zarez, a riječi: »i njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom«.

Članak 18.

U članku 57. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 19.

U članku 61. točki 5. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točka 6. briše se.

Članak 20.

U članku 65. stavku 1. ispred riječi »Doprinosi« briše se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

U točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 21.

U članku 69. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 22.

U članku 73. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 23.

U članku 77. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točka 4. briše se.

Članak 24.

U članku 81. stavku 1. ispred riječi »Doprinosi« briše se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

U točki 2. podtočki 2.1. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a podtočke 2.2. i 2.3. brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 25.

U članku 85.b točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 26.

Iza članka 85.d dodaju se naslov 1.13.b i članci od 85.e do 85.h koji glase:

»1.13.b Za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Članak 85.e

(1) Osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (članak 9. stavak 1. točka 14.b) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 85.f

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 85.g ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 85.g

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 85.h

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 90. mijenja se i glasi:

»1.15. Za osiguranika po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršnog direktora trgovačkog društva i likvidatora i upravitelja zadruge«.

U članku 90. stavku 1. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i likvidator«.

Članak 28.

U članku 91. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 29.

U članku 94. iza riječi: »direktoru toga društva« dodaju se riječi: »ili likvidatoru«, a iza riječi: »direktora« dodaju se riječi: »ili likvidatora«.

Članak 30.

U članku 96. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točka 4. briše se.

Članak 31.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.«.

Članak 32.

U članku 104. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 33.

U članku 108. točki 3. iza riječi: »zdravstveno osiguranje« stavlja se točka, a točke 4. i 5. brišu se.

Članak 34.

U članku 143. riječi: »i na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 35.

U naslovu iznad članka 159. riječi: »zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 36.

U članku 160. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.«.

Članak 37.

U članku 163. riječi: »zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 38.

U članku 164. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (za osiguranika tog osiguranja).«.

Članak 39.

Iza članka 187. dodaju se glave VI.A i VI.B, nazivi glava i članci od 187.a do 187.g koji glase:

»VI.A SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI

Članak 187.a

(1) Za osiguranika po osnovi sezonskog rada u poljoprivredi obveznik doprinosa je osiguranik, a obveznik plaćanja doprinosa je poslodavac.

(2) Poslodavac kupnjom vrijednosnog kupona plaća dnevne doprinose za obvezna osiguranja obračunane na dnevnu osnovicu iz stavka 3. ovoga članka, koji podrazumijevaju doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa iz stavka 2. ovoga članka je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30.

Članak 187.b

(1) Vrijednosni kupon iz članka 7. točke 55. ovoga Zakona izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava, a prilikom njegove kupnje evidentira se podatak o poslodavcu, njegovu sjedištu i vrsti posla.

(2) Na vrijednosnom kuponu iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se iznos plaćenog dnevnog doprinosa iz članka 187.a ovoga Zakona.

(3) Sadržaj i oblik vrijednosnog kupona, postupak izdavanja i distribucije te postupak njihove zamjene, način evidentiranja podataka te vođenje registra izdanih vrijednosnih kupona propisat će ministar financija.

VI.B OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI ČLANA UPRAVE, IZVRŠNOG DIREKTORA, LIKVIDATORA I UPRAVITELJA ZADRUGE KOJI NIJE PO TOJ OSNOVI OSIGURAN

Članak 187.c

(1) Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

(2) Za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine, osim ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ne utvrđuje se obveza doprinosa prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 187.d

Doprinosi se obračunavaju na godišnju osnovicu iz članka 187.e ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika toga osiguranja),

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 187.e

Godišnja osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona odnosno članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 187.f

(1) Razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa je razdoblje od imenovanja do opoziva člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge odnosno do nastupa pravnih učinaka otvaranja stečajnog postupka i/ili likvidacije trgovačkog društva odnosno zadruge, prema podacima iz nadležnog sudskog registra.

(2) Kada se doprinosi obračunavaju prema osnovici iz članka 187.e ovoga Zakona, a razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kraće je od kalendarske godine, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju dana za koje se utvrđuje obveza.

Članak 187.g

(1) Iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) za koje postoji obveza, a godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza.

(3) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 187.c ovoga Zakona dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(4) Postupak utvrđivanja godišnje osnovice u skladu sa stavkom 1. ovoga članka propisat će ministar financija«.

Članak 40.

U članku 206. stavku 1. iza riječi: »za istu godinu« dodaju se riječi: »po stopama iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona«.

U stavku 3. točka 4. briše se.

Članak 41.

U članku 207. stavku 2. riječi: »te prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak za osiguranika« brišu se.

Članak 42.

U članku 219. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Članu uprave trgovačkog društva i/ili izvršnom direktoru trgovačkog društva i/ili likvidatoru i/ili upravitelju zadruge kojem se godišnja obveza doprinosa utvrđuje sukladno članku 187.c. ovoga Zakona obveza svih doprinosa miruje pod uvjetima i na način propisan odredbama članaka 217. i 218. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »sa stavkom 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »sa stavcima 1., 2. i 3.«.

Članak 43.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»Obveznik doprinosa koji je sam uplatio ili su u njegovo ime i u njegovu korist drugi obveznici plaćanja doprinosa uplatili doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za određenu kalendarsku godinu, a koji je viši od iznosa doprinosa obračunanog prema najvišoj godišnjoj osnovici propisanoj za tu godinu ima pravo na povrat toga doprinosa.«.

Članak 44.

U članku 239. stavku 1. točki 3. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i likvidator«.

Članak 45.

U članku 239.a stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,«.

Dosadašnje točke od 4. do 9. postaju točke od 5. do 10.

Stavak 6. briše se.

Članak 46.

U članku 242. stavku 1. točka 6. briše se.

Članak 47.

U članku 245. stavku 2. riječi: »i doprinosa za zapošljavanje« brišu se.

Članak 48.

U članku 245.b stavku 2. riječi: »i doprinosa za zapošljavanje« brišu se.

Članak 49.

Članak 252. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam obveznik doprinosa za svoje osobno osiguranje ako dospjelu obvezu doprinosa ne uplati u roku, i to:

1. osiguranik po osnovi pomorca – člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (članak 62.),

2. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti (članak 67.),

3. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku (članak 71.),

4. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, i to novinara, samostalnih umjetnika ili športaša koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku (članak 75.),

5. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit (članak 83.),

6. osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva (članak 85.d),

7. osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (članak 85.h),

8. osiguranik po osnovi poljoprivrede (članak 89.),

9. osiguranik po osnovi člana uprave trgovačkog društva (članak 93.),

10. osiguranik po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice (članak 98.),

11. osiguranik po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije (članak 106.),

12. osiguranik po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu (članak 110.),

13. osiguranik produženog mirovinskog osiguranja (članak 121.),

14. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva (članak 134.),

15. osiguranik po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi (članak 154.),

16. osoba zaposlena u inozemstvu za osiguranika po osnovi člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu (članak 158.),

17. osiguranik po osnovi stranca (članak 170.),

18. stranac za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca (članak 174.),

19. obveznik doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (članak 187.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 51.

(1) Odredbe Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14. i 128/17.) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14. i 128/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(3) Odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, br. 64/12.) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik vrijednosnog kupona, postupak izdavanja i distribucije te postupak njihove zamjene, način evidentiranja podataka te vođenja registra izdanih vrijednosnih kupona ostaju na snazi do donošenja Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.), Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/145
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.