Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN 106/2018 (30.11.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

HRVATSKI SABOR

2066

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/143
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16. i 130/17.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 268, 12. 10. 2010.); (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29. 12. 2017.); (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2017/2454).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010« dodaju se riječi: »i Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454«.

Članak 3.

U članku 6.a ispred riječi: »Odredbe« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na izvještajne financijske institucije, druge osobe ili posrednike koji poduzimaju radnje iz stavka 1. ovoga članka u svrhu zaobilaženja provođenja pravila izvješćivanja i dubinske analize primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona kao da obveze izvješćivanja i dubinske analize nisu provedene.«.

Članak 4.

U članku 10. stavcima 7. i 8. riječi: »32. i 33. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »34. i 35. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 14. točki 1. podtočka a. mijenja se i glasi:

»a. druga jurisdikcija koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen sporazum između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju međunarodnog sporazuma i koja na temelju sporazuma dostavlja informacije iz članka 26. ovoga Zakona te je navedena na popisu objavljenom na službenim mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave«.

Članak 6.

U članku 26. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ime i prezime, adresu, državu članicu ili drugu jurisdikciju rezidentnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), porezni identifikacijski broj ili više njih, datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe) svake osobe o kojoj se izvješćuje i koja je imatelj računa i, u slučaju subjekta koji je imatelj računa i za koji je nakon primjene pravila dubinske analize utvrđeno da ima jednu ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje, naziv, adresu, državu članicu ili drugu jurisdikciju rezidentnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), porezni identifikacijski broj subjekta ili više subjekata te ime i prezime, adresu, državu članicu ili drugu jurisdikciju rezidentnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), porezni identifikacijski broj ili više njih, datum i mjesto rođenja svake osobe o kojoj se izvješćuje«.

Članak 7.

U članku 28. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijestit će bez nepotrebnog odgađanja svaku fizičku osobu o kojoj se izvješćuje o povredi njezinih osobnih podataka ako je vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode fizičke osobe o kojoj se izvješćuje.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. i 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/18-01/149
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.