Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

NN 106/2018 (30.11.2018.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Ministarstvo pravosuđa

2069

Na temelju članka 173.a, a u vezi s člankom 97. stavkom 5., te člankom 171. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj: 119/2015. i 23/2017) članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

(1) Rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničko rješenje) potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom od strane ovlaštene osobe ima jednak pravni učinak kao i rješenje potpisano vlastoručnim potpisom i ovjereno pečatom suda.

(2) Vjerodostojnost rješenja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja i internetske stranice, odnosno QR koda.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovog članka sud će pohraniti u digitalnu zbirku rješenja, a isprave na kojima se temelji upis pohranit će u digitalnu arhivu zbirke isprava.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavit će se podnositelju prijedloga za upis elektroničkim putem, u pretinac javnog bilježnika ili odvjetnika, čime se dostava smatra izvršenom.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i svim osobama koje su propisane Zakonom o zemljišnim knjigama.«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaju se članci 14a. i 14b. koji glase:

»Članak 14.a

Javni bilježnik ili odvjetnik kao ovlašteni korisnici sustava, po primitku rješenja iz članka 14. stavka 4. ovog Pravilnika, bez dodatne ovjere će rješenje dostaviti podnositelju prijedloga.

Članak 14.b

(1) Kad se sudska pismena dostavljaju putem pružatelja poštanskih usluga, sud može elektroničkim putem prenijeti pismeno pružatelju poštanske usluge koji će izvršiti dostavu.

(2) Pružatelj usluga će obavijestiti sud je li dostava izvršena, a u slučaju nemogućnosti dostave, neuručeno pismeno će vratiti sudu uz oznaku razloga zbog kojih dostavljanje nije obavljeno.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/18-01/478

Urbroj: 514-05-03-02-18-09

Zagreb, 29. studenoga 2018.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.