Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN 106/2018 (30.11.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2072

Na osnovi članka 14.g Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 32. sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 156/08., 88/10., 31/16. i 116/17.) iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja kojima u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka tekuće godine počinje vrijediti polica dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret sredstava državnog proračuna, Zavod će naknadno nakon dobivenih podataka od nadležnih institucija po službenoj dužnosti u postupku revizije utvrđivati ispunjavaju li sve propisane uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna.

Nakon provedenog postupka revizije, a po dobivenim podacima Porezne uprave o visini prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini, Zavod će sve police iz stavka 1. ovoga članka prekinuti najkasnije s danom 30. travnja tekuće godine.

Osiguranici za koje je Zavod u postupku revizije utvrdio da i nadalje ispunjavaju sve propisane uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, to pravo ponovno stječu automatizmom idućeg dana od dana prekida police.

Osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja za koje je Zavod u postupku revizije utvrdio da više ne ispunjavaju sve propisane uvjete za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, mogu se dopunski zdravstveno osigurati, a ako podnesu ponudu Zavodu za sklapanje novog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju najkasnije u roku 30 dana od dana gubitka tog prava, Zavod će im izdati novu policu koja počinje teći danom s sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, na zahtjev osiguranika koji je izgubio pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna, Zavod može izdati policu koja počinje teći od dana gubitka tog prava.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/18-01/222

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 27. studenoga 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.