Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 99/2018 (9.11.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1917

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/131

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15. i 121/16.) u članku 5. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita«.

Podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – pružatelji usluga socijalne skrbi u svojim poslovnim prostorijama i prostorima u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i slično, za potrebe svojih korisnika«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pružanje usluge prehrane i smještaja u objektima socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova djelatnicima i korisnicima tih ustanova, ili djelatnicima i korisnicima neke druge od navedenih ustanova, ili djelatnicima i korisnicima drugih pružatelja socijalnih usluga, ili udomiteljima i njihovim korisnicima, kao i na usluge prehrane i smještaja koje pružaju obrti registrirani za obavljanje djelatnosti dadilje u prostoru u kojem obavljaju tu djelatnost, ako te usluge djelatnici obrta pružaju svojim djelatnicima i korisnicima usluga dadilje«.

Na kraju točke 8. briše se točka i dodaju točke 9. i 10. koje glase:

»9. korištenje prostorija pravnih i fizičkih osoba za smještaj njihovih sezonskih i terenskih radnika radi obavljanja poslova

10. organiziranje smještaja za sudionike domaćih ili međunarodnih umjetničkih programa koji u vlastitim objektima organiziraju ustanove kulture, udruge i druge organizacije u kulturi, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. podstavku 1. riječi: »iz stavka 2. podstavaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2. podstavaka 1., 5. i 6.«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. riječi: »uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu« zamjenjuju se riječima: »uz obvezu isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina te poštivanja te zabrane«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 3. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. smještaja u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti«.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4. doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukupni smještajni kapacitet u objektima iz stavka 3. točaka 2. i 3. ovoga članka može biti do deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koji se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti.«.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 3. točke 4. ovoga članka, ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač koji pruža gostima uslugu smještaja, može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: »Minimalni uvjeti za vrstu, uvjeti za kategoriju i posebni standard«.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz članka 30. ovoga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju.

(2) Nadležni ured na zahtjev iznajmljivača rješenjima iz članaka 34. i 34.a ovoga Zakona utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju te uvjeti za posebni standard za objekte iz članka 30. ovoga Zakona.

(3) Ministar pravilnikom propisuje minimalne uvjete za vrstu, kategorije, uvjete za kategoriju, oznake za kategorije, način označavanja kategorija, vrste objekata za koje će se utvrditi poseban standard, vrste posebnih standarda, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.«.

Članak 7.

U članku 32. stavku 1. točkama 1. i 2. iza riječi: »kategorije objekta« dodaju se riječi: »te vrstu posebnog standarda«.

Točka 7. briše se.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj.«.

Članak 8.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Boravak više od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koje nisu članovi uže obitelji vlasnika stana, apartmana ili kuće za odmor i za koje je on obvezan platiti boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.«.

Članak 9.

U članku 34. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. da je vlasnik objekta (objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman ili kuća za odmor) ili vlasnik zemljišta za objekt za robinzonski smještaj, kamp ili kamp-odmorište«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. točke 1. ovoga članka, iznajmljivač može pružati usluge i u objektu (objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman ili kuća za odmor) ili i na zemljištu (objekt za robinzonski smještaj, kamp, kamp-odmorište) koji su u vlasništvu njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola (u daljnjem tekstu: životni partner), srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.«.

Članak 10.

Iza članka 34. dodaju se članak 34.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard u domaćinstvu

Članak 34.a

(1) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard izdat će se na zahtjev iznajmljivača ako objekt ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 31. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) U slučaju nastavka pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona iznajmljivač je dužan zahtjevu priložiti izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih uz ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za utvrđivanje posebnog standarda.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka kojim se usvaja zahtjev upisuje se u Središnji registar.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave, nadležnoj ispostavi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva te Državnom zavodu za statistiku.«.

Članak 11.

U članku 36. riječi: »točkama 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »točkama 1. do 3.«.

Članak 12.

U članku 38. stavku 1. točki 1. zarez i riječi: »osim ako nasljednik iznajmljivača ne nastavi obavljati pružanje ugostiteljskih usluga u skladu s člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 13.

U članku 39. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše deset soba odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti, i/ili usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj i/ili u kampu i/ili kamp-odmorištu, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica odnosno za 60 gostiju istodobno, u koji se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti. Gostima mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje. Usluge se mogu pružati u više vrsta objekata do ukupno 80 gostiju istodobno.«.

U stavku 3. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: deset«.

U stavku 8. iza riječi: »kategorija« dodaju se riječi: «vrste objekata za koje će se utvrditi poseban standard, vrste posebnih standarda, uvjete i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda«.

U stavku 9. iza riječi: »članka 34. stavaka 4., 5., 8. i 9.,« dodaju se riječi: »članka 34.a stavka 2.,«.

Članak 14.

Iza članka 40. dodaju se članak 40.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 40.a

(1) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za posebni standard izdat će se na zahtjev nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako objekt ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 39. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka kojim se usvaja zahtjev upisuje se u Središnji registar.

(3) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(4) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave, nadležnoj ispostavi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva te Državnom zavodu za statistiku.«.

Članak 15.

U članku 42. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Nadzor nad zabranom kampiranja izvan kampova i prostora određenih za kampiranje izvan kampova sukladno stavcima 1., 2. i 3. članka 29. ovoga Zakona provode i komunalni redari.«.

Iza stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U obavljanju nadzora iz stavka 4. ovoga članka komunalni redari ovlašteni su protiv prekršitelja podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ili naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.«.

Članak 16.

Iza članka 42. dodaju se članak 42.a i naslov iznad njega koji glase:

»Ovlaštenja turističkog inspektora

Članak 42.a

(1) Turistički inspektor neće podnijeti optužni prijedlog, odnosno izdati prekršajni nalog, ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja ako:

– nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, što će turistički inspektor utvrditi u zapisniku

– je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, a nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju inspektora

– nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije izrečena upravna mjera, a turistički inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj.

(2) Radi ispunjenja obveze iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka turistički inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru u kojoj će točno odrediti obvezu i rok za izvršenje, a ovisno o prirodi obveze.

(3) Ako nadzirana osoba ne postupi na način opisan u stavku 1. podstavcima 1. i 2. ovoga članka, odnosno ne ispuni obvezu u određenom roku iz naredbe iz stavka 2. ovoga članka, turistički inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, odnosno od dana kontrole izvršenja rješenja kojim je utvrđeno da stranka nije postupila po rješenju ili od roka za ispunjenje obveze iz naredbe, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

(4) Iznimno od odredaba ovoga članka, turistički inspektor dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdati prekršajni nalog ili naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, te u slučajevima utvrđenja prekršaja iz članka 46. stavka 1. točaka 1., 3. i 5. i stavka 4. u dijelu nepoštivanja zabrane usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina, članka 47. stavka 1. točke 5. u dijelu nepridržavanja istaknutih cijena, te točaka 6., 7., 8., 11., 12., 14., 15. i 16., članka 48. stavka 1. točaka 1. do 6. i točke 8., članka 49. stavka 1. točke 2. u dijelu nepridržavanja istaknutih cijena, te točaka 4., 5., 8. i 9., članka 50. stavka 1. točaka 1., 2. i 6., članka 51. stavka 1. točke 2. u dijelu nepridržavanja istaknutih cijena, te točaka 4., 5., 8. i 9. i članka 52. ovoga Zakona te u svim slučajevima ponavljanja prekršaja u istom objektu.«.

Članak 17.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »i/ili ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva« dodaju se riječi: »ili ističe oznaku za kategoriju (zvjezdice) ili posebni standard na objektu i/ili u promidžbenim materijalima suprotno odredbama ovoga Zakona«.

U stavku 7. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 5.«.

Članak 18.

U članku 45. stavcima 1. i 3. iza riječi: »turistički inspektor« dodaju se riječi: »i komunalni redar«.

Članak 19.

U članku 46. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se sudionik proslava i manifestacije, uključivo nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, koji nije ugostitelj, koji prilikom pružanja ugostiteljskih usluga iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona ne istakne tvrtku odnosno naziv ili ne istakne i ne pridržava se istaknutih cijena ili ne izda čitljiv i točan račun za pruženu uslugu ili ne istakne na vidljivom mjestu oznaku o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina te ne poštuje tu zabranu (članak 12. stavak 2.).

(5) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka u istom ugostiteljskom objektu pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 90.000,00 kuna.«.

Stavak 6. briše se.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., riječi: »stavaka 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 20.

U članku 47. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka u istom ugostiteljskom objektu pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 40.000,00 kuna.«.

Članak 21.

U članku 48. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako:

1. pruža usluge smještaja u više od deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti (članak 30. stavak 3. točka 1.)

2. pruža usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu u više od deset smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina (članak 30. stavak 3. točka 2.)

3. pruža usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj u više od deset smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti (članak 30. stavak 3. točka 3.)

4. pruža usluge doručka osobama koje nisu gosti kojima pruža usluge smještaja (članak 30. stavak 3. točka 4.)

5. pruža usluge smještaja u objektima iz članka 30. stavka 3. točaka 2. i 3. u smještajnom kapacitetu većem od propisanog u članku 30. stavku 4. ovoga Zakona (članak 30. stavak 4.)

6. nudi i prodaje usluge neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, ili nudi i prodaje svoje usluge iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo (članak 30. stavak 5.)

7. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju (članak 31. stavak 1.)

8. pruža usluge iz članka 30. stavka 3. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ili suprotno izdanom privremenom rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona (članak 34. stavci 1. i 4.)

9. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava uvjete za posebni standard (članak 34.a stavak 1.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna.«.

Članak 22.

U članku 49. stavku 1. točkama 1. i 2. iza riječi: »kategorije« dodaju se riječi: »te posebnog standarda«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaku propisane vrste i kategoriju objekta te posebnog standarda koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda ili prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije ne istakne porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj (članak 32. stavak 2.)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka u istom objektu kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.«.

Članak 23.

U članku 50. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako:

1. pruža usluge za više gostiju ili u više smještajnih jedinica od propisanog, ili gostima ne omogući uslugu pripremanja ili usluživanja jela, pića i napitaka (doručak ili polupansion ili pansion) (članak 39. stavak 2. točke 1. do 3.)

2. pruža usluge za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija više od deset puta tijekom kalendarske godine ili ne izvrši prijavu mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva najkasnije tri dana prije započinjanja pružanja tih usluga (članak 39. stavak 3.)

3. jela, pića i napici koji se uslužuju nisu uobičajeni za kraj u kojem je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (članak 39. stavak 4.)

4. nudi i prodaje usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona bez ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim propisima o hrani (članak 39. stavak 5.)

5. objekt u kojem se pružaju usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona ne ispunjava minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju (članak 39. stavak 7.)

6. pruža usluge iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona suprotno izdanom rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona ili suprotno izdanom privremenom rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno članku 34. stavku 4. ovoga Zakona (članak 40. stavak 1. i članak 39. stavak 10. u vezi s člankom 34. stavkom 4.)

7. objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava uvjete za posebni standard (članak 40.a stavak 1.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka u istom objektu kaznit će se fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna.«.

Članak 24.

U članku 51. stavku 1. točkama 1. do 9. riječi: »stavak 9.« zamjenjuju se riječima: »stavak 10.«.

U točki 8. iza riječi: »kategoriju« dodaju se riječi: »te posebnog standarda«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka u istom objektu kaznit će se fizička osoba – nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

(2) Nadležni ured, na zahtjev iznajmljivača, izdaje rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz članka 34. stavka 2. točaka 1. i 3. Zakona.

(4) Na rješenje nadležnog ureda iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu.

(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnom područnom uredu Ministarstva financija, Carinske uprave, nadležnoj ispostavi sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva te Državnom zavodu za statistiku.

(6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

Članak 26.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iznajmljivač ako ističe na objektu oznaku za kategoriju (zvjezdice) bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona ili ističe zvjezdice u promidžbenim materijalima bez rješenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona (članak 25. stavak 6.).

(2) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se iznajmljivač novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 27.

(1) Iznajmljivači ili nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ishodili rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u objektu kamp-odmorište – robinzonski smještaj, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) ili Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.), dužni su uskladiti smještajni kapacitet sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznajmljivači koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem rješenja nadležnog ureda iz članka 34. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15. i 121/16.) pružali usluge polupansiona i punog pansiona, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.) i Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16. i 69/17.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/92

Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.