Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

NN 109/2018 (5.12.2018.), Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2106

Na temelju članka 9. stavka 5. i članka 31. stavka 6. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13, 36/15 i 46/17), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRIJENOSU PODATAKA U SREDIŠNJU BAZU TAHOGRAFSKIH PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uspostavlja se Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (dalje u tekstu: SOTAH), uređuju se pravila i postupci prijenosa, pohrane, obrade i čuvanja tahografskih podataka, vođenje evidencije o aktivnostima vozača te uređuje sadržaj i izgled obrasca provjere na cesti.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u propisima kojima se regulira radno vrijeme, obvezni odmori mobilnih radnika i uređaji za bilježenje u cestovnom prijevozu.

II. SOTAH

Evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika

Članak 3.

(1) Kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13, 36/15 i 46/17), uspostavlja se SOTAH koji će omogućiti vođenje središnje evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika.

(2) Evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika iz stavka 1. ovog članka odnosi se na podatke koji se bilježe korištenjem tahografa i tahografskih kartica što uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:

– podatke o identitetu vozača i njegovoj tahografskoj kartici

– podatke o aktivnostima vozača

– podatke o prijeđenom putu, brzini vozila i vremenima

– podatke o identifikaciji vozila i tahograf uređaja

– podatke o kontroli, kalibraciji i popravku tahografa, uključujući identifikaciju radionice za tahografe

– podatke o kvarovima, greškama, pokušajima manipulacije i ostalim događajima vezanim uz tahograf i tahografske kartice.

(3) Pored podataka iz stavka 2. ovog članka u korištenjem SOTAH-a bilježe se informacije koji uključuju, ali se ne ograničavaju na:

– podatke koje bilježi vozač vozila opremljena analognim tahografom na tahografskom listiću, a kako je definirano u članku 33. stavak 5. Uredbe (EU) br. 165/2014

– podatke o preuzimanju tahografskih podataka i njihovom prijenosu u SOTAH

– podatke o aktivnostima vozača za razdoblje dok vozač ne upravlja vozilom i

– podatke o analizama, provjerama i drugim aktivnostima vezanim uz korištenje SOTAH-a.

(4) Prijevoznici su dužni u SOTAH prenijeti sve tahografske podatke koji se odnose na aktivnosti koje izvrši prijevoznik ili koje su izvršene za tog prijevoznika te evidentirati aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač ne upravlja vozilom.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka uključuju podatke koje je radionica za tahografe presnimila prilikom popravka, demontaže ili zamjene tahograf uređaja na način koji je opisan u članku 18. stavak 9. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13, 36/15 i 46/17).

(6) Vozači i prijevoznici koji ih zapošljavaju, radionice za tahografe, inspektori cestovnog prometa, policijski službenici i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za promet po posebnom ovlaštenju ministra nadležnog za promet moći će pristupiti samo onim podacima u SOTAH-u koji se odnose na njihove aktivnosti.

(7) SOTAH će omogućiti:

– prikupljanje, obradu, pohranu i čuvanje tahografskih podatka,

– pregled podataka o aktivnostima vozača,

– evidentiranje aktivnosti vozača i izdavanje potvrde o aktivnostima vozača kako bi se osigurala provedba Odluke komisije 2009/959/EU

– analizu i provjeru podataka o aktivnostima vozača za potrebe planiranja provjera i nadzora.

Uspostava SOTAH-a

Članak 4.

(1) Nositelj javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica digitalnog tahografa zadužen je za uspostavu i upravljanje informacijskom infrastrukturom SOTAH-a, za integraciju SOTAH-a sa sustavom digitalnog tahografa kao i za pružanje usluga vozačima, prijevoznicima, radionicama za tahografe i službenicima za nadzor.

(2) SOTAH je dio državne informacijske infrastrukture i upravljanje SOTAH-om provodi se sukladno propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura.

(3) Nositelj javne ovlasti iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati:

– povezivanje i preuzimanje podataka iz matičnih registara putem državne informacijske infrastrukture te osiguranje točnosti i ažurnost svih podataka u SOTAH-u

– bilježenje svih bitnih informacija vezanih uz prikupljanje, obradu i pohranu tahografskih podataka i evidentiranje aktivnosti vozača kao i svih ostalih događaja vezanih uz operativni rad i korištenje SOTAH-a

– čuvanje tahografskih podataka i evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika kao i svih informacija koje bilježi sustav, a koje su navedene u prethodnoj točki

– poduzimanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala zaštita podataka i sigurnost informacijskog sustava

– stalnu raspoloživost usluga 24 sata na dan, 7 dana u tjednu te oporavak sustava u najkraćem mogućem roku u slučaju kvarova ili drugih čimbenika koji nisu pod kontrolom pružatelja usluga

– pomoć i podršku korisnicima putem telefona ili elektroničke pošte.

Pristup SOTAH-u

Članak 5.

(1) Pravo pristupa SOTAH-u mogu ostvariti vozači, prijevoznici, radionice za tahografe, inspektori cestovnog prometa, policijski službenici i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za promet po posebnom ovlaštenju ministra nadležnog za promet, u skladu sa njihovim zadaćama i ovlastima iz ovog Pravilnika.

(2) Ovlaštenici iz stavka 1. ovoga članka ostvarivat će pristup SOTAH-u korištenjem sustava za prava pristupa.

(3) Druga tijela, nositelji javnih ovlasti i agencije mogu pristupiti SOTAH-u unutar područja njihovih ovlasti, a samo ako je to nužno radi ispunjavanja njihovih zakonski propisanih obveza.

Zaštita osobnih podataka

Članak 6.

(1) Svi osobni podaci koji su koji su sadržani u SOTAH-u obrađuju se isključivo u svrhu koja je propisana ovim pravilnikom, a sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka.

(2) Podaci iz sustava SOTAH mogu se obrađivati i u statističke svrhe za potrebe strategije, planiranja projekata ili izvještavanja vodeći pritom računa da takva obrada ne omogućava identifikaciju ispitanika.

III. EVIDENTIRANJE PODATKA U SOTAH-u

Prijenos tahografskih podataka u SOTAH

Članak 7.

(1) Prijevoznici i radionice za tahografe dužni su samostalno ili u suradnji s pravnim ili fizičkim osobama-obrtnicima koji obrađuju tahografske podatke u ime i za račun prijevoznika osigurati sigurno preuzimanje podataka iz tahografa i tahografskih kartica te njihov prijenos u SOTAH.

(2) Preuzimanje podataka iz tahografa iz stavka 1 ovoga članka uključuje kopiranje zajedno s digitalnim potpisom podataka zabilježenih u memoriji tahografa i tahografske kartice te njihovu zaštitu od brisanja ili promjene, postupkom kako je definiran Uredbom (EU) br. 165/2014.

(3) Svi podaci u standardnom formatu preuzeti iz tahografa kako je navedeno u stavku 2. ovog članka prenose se elektroničkim putem korištenjem sigurnog komunikacijskog kanala u SOTAH gdje se vrši njihova provjera, obrada i analiza.

(4) Smatra se da je prijenos tahografskih podataka bio uspješan ako SOTAH potvrdi identitet i autentičnost pošiljatelja i ako se u postupku provjere podataka preuzetih iz tahografa, kako je opisano u stavku 2. ovoga članka, utvrdi da je digitalni potpis valjan i da podaci nisu mijenjani ili brisani.

(5) Nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica digitalnog tahografa dužan je izraditi Protokol o prijenosu i provjeri tahografskih podataka te ga javno objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

(6) Kod korištenja analognih tahografa u SOTAH se prenose samo oni podaci koje je na tahografskom listiću bilježio vozač vozila opremljenog analognim tahografom sukladno članku 33. stavak 5. Uredbe (EU) br. 165/2014.

(7) Preuzimanje i prijenos podataka u SOTAH provodi se u vremenskim intervalima od 28 dana ili češće vodeći računa da su u SOTAH preneseni svi podaci koji se odnose na aktivnosti koje izvrši prijevoznik ili koje su izvršene za tog prijevoznika.

(8) Prijevoznici su dužni osigurati da su u SOTAH sustav preneseni svi tahografski podaci za proteklo razdoblje od najmanje 12 mjeseci.

Čuvanje tahografskih podataka

Članak 8.

(1) Svi tahografski podaci i evidencije koji su preneseni u SOTAH po postupku koji je opisan u članku 7. ovoga Pravilnika, čuvaju se u SOTAH-u najmanje tri godine nakon isteka razdoblja na koje se odnose.

(2) Prijevoznik je dužan preuzeti i pravilno arhivirati, prema nadnevku u pojedinačnom vozilu, upotrijebljene zapisne listove te ispise koje mu je vozač predao.

(3) Prije prodaje ili uništenja vozila te u slučaju vraćanja unajmljenog vozila, zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila prijevoznik je dužan sve tahografske podatke prenijeti u SOTAH, a sve zapisne listiće prenijeti iz vozila u arhivu.

(4) Zapisni listovi moraju biti čitljivi cijelo vrijeme trajanja obveze čuvanja podataka.

(5) Zapisni listovi čuvaju se kod prijevoznika najmanje tri godine nakon isteka razdoblja na koje se odnosi.

Evidencije o aktivnostima vozača

Članak 9.

(1) Prijevoznik je dužan u SOTAH sustav evidentirati aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.) ili je upravljao vozilom koje je izuzeto od primjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13, 36/15 i 46/17).

(2) SOTAH će na zahtjev prijevoznika i/ili vozača generirati potvrdu o aktivnostima vozača na obrascu koji je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac potvrde o aktivnostima vozača ispisuje se u dva istovjetna primjerka i potpisuje od strane vozača. Jedan primjerak potvrde zadržava vozač, a drugi primjerak ostaje kod izdavatelja potvrde.

(4) Evidencije o aktivnostima vozača unesene u SOTAH sustav čuvaju se najmanje tri godine nakon isteka razdoblja na koje se odnose.

IV. PROVJERA

Provjera

Članak 10.

(1) Provjere izvršene u prostorijama nadležnih tijela na temelju podataka prenesenih u SOTAH u skladu s člankom 7. ovoga pravilnika imaju isti status kao i provjere učinjene u prostorijama prijevoznika ili na cesti sukladno članku 6. stavak 5. Direktive 2006/22/EZ.

(2) Ovim se Pravilnikom ne ukidaju provjere u prostorijama prijevoznika ili na cesti, nego se provode kako je definirano propisima iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika.

Provjera na cesti

Članak 11.

(1) O postupcima provjere vozača i vozila na cesti inspektori i policijski službenici popunjavaju obrazac za provjere na cesti od kojeg se jedan primjerak uručuje vozaču.

(2) Obrazac provjera na cesti tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2019. godine.

(2) Do stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se odredbe Pravilnika o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa (»Narodne novine«, broj 83/13).

Klasa: 011-02/18-03/84

Urbroj: 530-08-1-1-1

Zagreb, 30. listopada 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA

(UREDBA (EZ) 561/2006)

Ispisuje se na računalu u dva primjerka i potpisuje prije polaska

Čuvati s originalnim zapisima tahografskog uređaja

KRIVI NAVODI PREDSTAVLJAJU PREKRŠAJ!

Ispunjava poslodavac

1. Naziv tvrtke

2. Ulica, poštanski broj, mjesto


3. Telefon (sa međ. predbrojem)

4. Faks (s međ. predbrojem)

5. E-mail adresa

Ja, niže potpisani:

6. Ime i prezime

7. Funkcija u tvrtki

Izjavljujem da vozač:

8. Ime i prezime

9. Datum rođenja

10. Br. vozačke dozvole/osobne isk./putovnice

11. Zaposlen u tvrtki od (dan, mjesec, godina):

Za razdoblje od:

12. Od:

13. Do:

14. Bio na bolovanju:

15. Bio na godišnjem odmoru:

16. Ostali izostanci:

17. Upravljao vozilom izuzetim iz primjene
Uredbe (EC)561/2006 AETR)

18. Obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom:

19. Bio na raspolaganju:

20. Mjesto: Datum

....................

Potpis:21. Ja, vozač ....................................., potvrđujem da nisam upravljao vozilom obuhvaćenim primjenom uredbe (EC)561/2006 AETR tijekom gornjeg razdoblja.

22. Mjesto: Datum


Potpis vozača:

PRILOG 2.

OZNAKE PREKRŠAJAUredba (EC) 561/2006=561, Uredba 165/2014=165
Stranica 2AETR: Annex=ANX, AETR Appendix1=APP1, AETR Appendix 1B=APP1B


EUAETRUredba Vijeća 561/06 – Radno vrijemeEUAETR-ANXUredba Vijeća 165/2014, 561/06 – Zapisi
(561/2006)(165)(Annex)
561-5AETR-5☐ Dob vozača/ posade165-34-1-1ANX-12-2-1☐ Tahografski listići nisu korišteni
561-6-1-1AETR-6-1-1☐ Dnevno vrijeme vožnje – više od 9 sati165-33-2ANX-11-2☐ Tahografski listići nisu očuvani u dobrom stanju
561-6-1-2AETR-6-1-2☐ Dnevno vrijeme vožnje – više od 10 sati561-27AETR-13-1☐ Vozilo nije opremljeno tahografom
561-6-2AETR-6-2☐ Tjedno vrijeme vožnje – više od 56 sati165-36ANX-12-7-1☐ Nepredočenje tahogr. listića/ ispisa
561-6-3AETR-6-3☐ Dvotjedno vrijeme vožnje – više od 90 sati165-34-1-2ANX-12-2-3☐ Tahografski listić korišten dulje od 24 sata
561-7AETR-7☐ Odmor (i)165-34-2-1ANX-12-1-1☐ Korištenje oštećenih tahogr. listića
561-8-2AETR-8-2☐ Dnevno vrijeme odmora165-34-1-3ANX-12-2-4☐ Neovlašteno izvlačenje kartice/listića iz tahografa
561-8-5AETR-8-5☐ Dnevno vrijeme odmora – višečlana posada561-6-5AETR-6-6☐ Nepravilan ručni unos u tah. listić ili zapis dig. tahografa
561-8-6-1AETR-8-4☐ Tjedni odmor561-12AETR-9-1☐ Nepravilan ručni unos u tah. ispis (izvanredni slučajevi)
561-8-6-2AETR-8-6a☐ Skraćeni tjedni odmor165-34-6-1ANX-12-5☐ Nepravilan unos u središnje polje na listiću
561-8-6-aAETR-8-6b☐ Tjedni odmor kod povremenog obavljanja prijevoza561-20--------------☐ Nepredočenje obavijesti o prekršaju
☐ Ostalo165-34-5-2ANX-12-3-1☐ Nepravilno prebacivanje u drugi način rada
165-32-3ANX-12-8-1☐ Uništavanje ili prikrivanje pohranjenih podataka
165-35-2ANX-13-2☐ Uskraćivanje i nepotpisivanje potrebnih ispisa
☐ Ostalo
EUAETR-APP1Uredba Vijeća 165/2014 – Analogni tahografEUAETR-APP1Uredba Vijeća 165/2014 – Digitalni tahograf
(165)(Appendix)(165)(Appendix)
165-3-a-1AETR-10-a☐ Tahograf nije instaliran165-3-1-dAETR-10-d☐ Tahograf u vozilu nije instaliran/aktiviran
165-3-a-3APP1-VI-3a☐ Nije izvršen dvogodišnji pregled165-3-1-d-2ANX-10☐ Nepravilno umjeren tahograf

165-12-4

165-12-a

ANX-9-4-a

☐ Nedostaje identifikacijska pločica

☐ Nedostaju plombe

165-22-4-dANX-9-4-d

☐ Nedostaje identifikacijska pločica

☐ Nedostaju plombe

ANX-9-2165-22-5-dANX-9-2-d
165-3-a-1APP1-III-F☐ Tahograf neispravno kalibriran165-23-1-dAPP1B☐ Nije izvršena dvogodišnje provjera
165-3-a-4APP1-VI-2☐ Tahograf neispravno instaliran165-22-1-dANX-13-1-2☐ Tahograf nepravilno popravljen
165-3-a-5ANX-9-1☐ Tahograf nepravilno popravljen165-33-1-3ANX-11-1-d☐ Ispis na zahtjev nije moguć
165-15-3-2ANX-12-3☐ Vrijeme na tahografu neispravno podešeno165-37-1ANX-13-1-1☐ Tahograf neispravan dulje od dopuštenog vremena

165-15-2-4

165-15-8-a

ANX-11-1-a☐ Korištenje neodgovarajućeg tah. listića165-32-3-dANX-12-8-d☐ Nedopušteni zahvati i sklopke na vozilu
ANX-12-8-a☐ Nedopušteni zahvati i sklopke na vozilu☐ Ostalo – navesti
☐ Ostalo – navesti
EUAETRUredba Vijeća 165/2014, 561/06 – Kartica vozača
(165)(Annex)
165-34-1-5ANX-12-2-2☐ Vožnja bez ispravno umetnute kartice vozača
165-34-4ANX-12-2-5☐ Drugi vozač nije ispravno umetnuo karticu vozača
165-32-1ANX-10☐ Vozač nije osigurao ispravno funkcioniranje i korištenje kartice vozača
165-34-7ANX-12-5b☐ Nema oznake države gdje vožnja počinje i završava
165-34-2-2ANX-12-1-2☐ Korištenje oštećene kartice
165-27-2ANX-11-4-1☐ Vozač posjeduje više od jedne kartice
165-27-2ANX-11-4-2☐ Vozač koristi karticu za koju nije ovlašten
165-36-2ANX-12-7-2☐ Nepredočenje kartice vozača
165-28-1ANX-12-1-3☐ Nije zatražena zamjenska kartice u roku 7 dana
165-29-2-1ANX-13-3-1☐ Neprijavljivanje gubitka ili krađe kartice
165-29-2-2ANX-13-3-2☐ Nije vraćena oštećena/ neispravna kartica
165-32-3-d2ANX-12-8-2☐ Korištenje krivotvorene kartice
☐ Ostalo – navesti
HRNacionalni propisi – iznimke i izuzećaHRTehnički pregledi
    


Nastavak komentara sa strane 1:

VAŽNO POJAŠNJENJE VOZAČU

Ovaj obrazac sastavljen je sukladno članku 20. stavku 1. UREDBE (EU) 561/2006.

Ovaj obrazac koristit će Vam u svim budućim provjerama poštivanja propisa u koje možete biti uključeni.

Sukladno odredbi članka 20., stavka 2. UREDBE (EU) 561/2006 dužni ste ovaj obrazac predočiti na zahtjev inspektoru cestovnog prometa ili policijskom službeniku.

Kopiju ovoga obrasca dužni ste dostaviti prijevozniku.