Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 111/2018 (12.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

HRVATSKI SABOR

2151

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/162

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Članak 1.

U Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) u članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim Zakonom uređuju se pitanja izgradnje proizvodnog postrojenja te stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodna postrojenja koja koriste bilo koji od primarnih oblika obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske i/ili visokoučinkovitu kogeneraciju.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 3. iza točke 1. briše se slovo: »i«.

U točki 2. briše se točka na kraju rečenice i dodaje se slovo: »i«

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.).«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. biomasa biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada

2. EKO bilančna grupa – bilančna grupa koju čine proizvođači električne energije i druge osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije, a koje imaju pravo na poticajnu cijenu sukladno sklopljenim ugovorima o otkupu električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) te pravo na zajamčenu otkupnu cijenu temeljem ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona

3. ekološka inovacija – svi oblici inovacijskih aktivnosti koje dovode do znatnog poboljšanja zaštite okoliša ili su na to usmjerene, uključujući nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge i nove metode upravljanja i poslovanja čijom bi se uporabom ili provedbom vjerojatno spriječili ili znatno umanjili rizici za okoliš, onečišćenje i drugi negativni učinci koji proizlaze iz uporabe resursa, tijekom životnog ciklusa povezanih aktivnosti

4. ekonomski opravdana potražnja – potražnja koja ne prelazi potrebe za toplinom ili hlađenjem, a koja bi se inače u tržišnim uvjetima mogla zadovoljiti postupcima proizvodnje energije različitima od kogeneracije

5. električna energija iz kogeneracije – električna energija proizvedena u postupku povezanom s proizvodnjom korisne topline i obračunata u skladu s metodologijom utvrđenom propisom kojim su uređena pitanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije

6. Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) – neovisni regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti

7. isporučena električna energija – količina električne energije koju je proizvodno postrojenje ili proizvodna jedinica predala u elektroenergetsku mrežu u obračunskom mjernom intervalu, evidentirana na pojedinom obračunskom mjernom mjestu

8. jednostavna građevina – jednostavna i druga građevina i radovi sukladno propisima o gradnji

9. kogeneracijsko postrojenje – proizvodno postrojenje u kojem se istodobno proizvodi električna i toplinska energija u jedinstvenom procesu, pri čemu se kogeneracijska postrojenja koja obnovljive izvore energije koriste kao primarni izvor energije smatraju proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije

10. konkurentan natječajni postupak za dodjelu tržišne premije odnosno za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom – nediskriminirajući postupak prikupljanja ponuda kojim se predviđa sudjelovanje dostatnog broja poduzetnika i kojim se potpore dodjeljuju bilo na temelju početne ponude koju je ponuđač dostavio bilo na temelju dražbovne cijene. Osim toga, proračun ili obujam povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je ograničenje, tako da potporu ne mogu dobiti svi sudionici postupka

11. korisna toplina – toplinska energija proizvedena u postupku kogeneracije radi zadovoljavanja ekonomski opravdane potražnje za grijanjem ili hlađenjem

12. korisnik postrojenja za samoopskrbu – krajnji kupac električne energije kategorije kućanstvo koji unutar svojih instalacija ima priključeno postrojenje za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije, čije viškove energije unutar obračunskog razdoblja može preuzeti opskrbljivač ili tržišni sudionik s kojim postoji sklopljen odgovarajući ugovor, pod uvjetom da je unutar kalendarske godine količina električne energije koju je predao u mrežu manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji

13. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom – krajnji kupac električne energije na čiju je instalaciju priključeno proizvodno postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu

14. ministar ministar nadležan za energetiku

15. Ministarstvo središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku

16. neto isporučena električna energija – razlika ukupno isporučene električne energije i ukupno preuzete električne energije proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice, utvrđena u svakom obračunskom mjernom intervalu, za sva obračunska mjerna mjesta zajedno

17. nositelj projekta – fizička ili pravna osoba koja planira graditi i gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, upisana u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

18. obnovljivi izvori energije – obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz biomase, energija iz biotekućine, energija mora, hidroenergija, energija vjetra, geotermalna i hidrotermalna energija, energija plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, Sunčeva energija i biorazgradivi dio certificiranog otpada za proizvodnju energije na gospodarski primjeren način sukladno propisima iz upravnog područja zaštite okoliša)

19. omjer električne i toplinske energije – omjer između električne energije iz kogeneracije i korisne topline u isključivo kogeneracijskom pogonu, sukladno propisu kojim su uređena pitanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije

20. operator tržišta električne energije – pravna osoba s javnim ovlastima, koja je odgovorna za organiziranje tržišta električne energije, s pravima i dužnostima prema ovom Zakonu

21. povlašteni proizvođač električne energije – energetski subjekt i/ili druga pravna ili fizička osoba koja električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije ili u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju na visokoučinkovit način, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša, a koja je stekla status povlaštenog proizvođača električne energije u skladu s odredbama ovoga Zakona

22. preuzeta električna energija – količina električne energije koju je proizvodno postrojenje ili proizvodna jedinica preuzela iz elektroenergetske mreže u obračunskom mjernom intervalu, evidentirana na pojedinom obračunskom mjernom mjestu

23. program potpore – program državne potpore definiran zakonom kojim se uređuju državne potpore u području zaštite okoliša i energetike i koji se izrađuje u skladu s važećim pravilima o državnim potporama

24. proizvodno postrojenje – samostalno i tehnički cjelovito postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, a koje se može sastojati od više proizvodnih jedinica

25. proizvodna jedinica – postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, koje je dio proizvodnog postrojenja te koje s drugim proizvodnim jedinicama može koristiti zajedničke dijelove proizvodnog postrojenja i zajedničku pripremu primarnog energenta, odnosno koristi isti izvor energije, pri čemu proizvodna jedinica proizvodi energiju neovisno o drugim proizvodnim jedinicama proizvodnog postrojenja

26. proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije – proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije

27. projekt korištenja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije – projekt gradnje proizvodnog postrojenja koji je upisan u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

28. registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP-a) – jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske

29. samoopskrba električnom energijom – zadovoljavanje vlastitih potreba za električnom energijom iz elektroenergetskog postrojenja spojenog unutar svojih instalacija

30. statistički prijenos među državama članicama – statistički prijenos određene količine električne energije iz obnovljivih izvora energije iz jedne države članice Europske unije u drugu kada se prenesena količina električne energije oduzima iz ostvarene količine električne energije iz obnovljivih izvora energije zemlje iz koje se prenosi električna energija te dodaje ostvarenoj količini električne energije iz obnovljivih izvora energije zemlje u koju se prenosi električna energija

31. tekuće biogorivo – tekuće gorivo koje se upotrebljava u energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje proizvedenu iz biomase

32. treća država – svaka država osim Republike Hrvatske ili država članica Europske unije

33. ukupna neposredna potrošnja energije – količina energije isporučena za energetske potrebe krajnjih kupaca u industriji, prijevozu, kućanstvima, uslugama, uključujući javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju energije u energetskom sektoru za potrebe proizvodnje električne i toplinske energije, kao i za gubitke električne i toplinske energije u prijenosu i distribuciji energije

34. ukupna učinkovitost – godišnji iznos proizvedene električne i mehaničke energije i proizvedene korisne topline podijeljen s primarnom energijom goriva utrošenog za toplinsku energiju proizvedenu u postupku kogeneracije i brutoproizvodnju električne i mehaničke energije

35. visokoučinkovita kogeneracija – kogeneracijsko postrojenje koje osigurava uštedu primarne energije od najmanje 10% u usporedbi s referentnom odvojenom proizvodnjom električne i toplinske energije, odnosno koje osigurava bilo kakvu uštedu primarne energije u slučaju kogeneracijskog postrojenja čija instalirana električna priključna snaga ne premašuje 1 MW te zadovoljava uvjete učinkovitosti i/ili korištenja topline prema uredbi iz članka 25. ovoga Zakona

36. vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja – sva potrošnja električne energije povezana s proizvodnjom električne energije, a uključuje potrošnju koja se koristi za potrebe rada proizvodnog postrojenja, opću potrošnju proizvodnog postrojenja, potrošnju električne energije povezanu s pripremom primarnog energenta ili upravljanjem izvorom energije te drugu potrošnju iza obračunskih mjernih mjesta proizvodnog postrojenja. Vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja podmiruje se proizvodnjom iz proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice ili se preuzima iz mreže preko obračunskih mjernih mjesta proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice.«.

Članak 4.

U članku 5. točki 6. broj: »51.« zamjenjuje se brojem: »40.a«.

U točki 12. iza riječi: »ovoga Zakona« briše se točka i dodaju se točke 13., 14., 15. i 16. koje glase:

»13. upis u Registar jamstva podrijetla električne energije postrojenja povlaštenih proizvođača električne energije koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona i koja imaju prava na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije

14. izdavanje jamstva podrijetla električne energije za električnu energiju proizvedenu u postrojenjima povlaštenih proizvođača električne energije za koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona i koja imaju prava na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije

15. prodaju jamstava podrijetla električne energije izdanih za električnu energiju iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona proizvedenu u postrojenjima povlaštenih proizvođača električne energije za koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona.

16. provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta poduzetnika za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije te javnu objavu popisa poduzetnika koji plaćaju umanjenu naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneracije, u skladu s člankom 43. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za provedbu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će uredbom iz članka 36. ovoga Zakona detaljno razraditi klasifikaciju proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i priključnoj snazi proizvodnog postrojenja.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Metodologiju utvrđivanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji iz stavka 2. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministarstvo će do kraja tekuće godine, sukladno metodologiji iz stavka 6. ovoga članka, izraditi i na svojim mrežnim stranicama objaviti izvješće o ukupnoj ostvarenoj neposrednoj potrošnji energije u prethodnoj godini.«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. uvođenje i djelovanje programa potpore i drugih mjera za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i sve promjene u području mjera propisanih Nacionalnim akcijskim planom te informacije o tome kako se električna energija koja prima potporu dodjeljuje krajnjim korisnicima«.

U točki 3. riječi: »biogoriva proizvedena od otpadaka, ostataka, neprehrambene celuloze i drvne celuloze« zamjenjuju se riječima: »goriva i sirovine navedene u pravilniku kojim se uređuju mjere za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu«.

U točki 9. riječi: »otpadaka, ostataka, neprehrambene celuloze i drvne celuloze« zamjenjuju se riječima: »sirovina i goriva navedenih u pravilniku kojim se uređuju način i uvjeti primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti u vezi s učinkom zamjene proizvoda za hranu ljudi i životinja za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom i načela višestruke uporabe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanje potrebnih zaliha ugljika u tlu te kvalitetu tla i ekosustava«.

U točki 13. iza riječi: »do 2020.« briše se slovo: »i«.

U točki 14. briše se točka na kraju rečenice i dodaje slovo: »i«.

Iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. količina biogoriva i tekućih biogoriva u jedinicama energije koje odgovaraju svakoj kategoriji skupine sirovina navedenih u pravilniku kojim se uređuje način i uvjeti primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva, koje je Republika Hrvatska uzela u obzir radi postizanja nacionalnog cilja.«.

Članak 8.

U članku 14. stavku 2. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu izgradnje proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i u svrhu izgradnje visokoučinkovite kogeneracije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se osnovati pravo građenja i/ili pravo služnosti.

(2) Pravo građenja i/ili pravo služnosti iz stavka 1. ovoga članka osniva se temeljem ugovora o osnivanju prava građenja i/ili prava služnosti.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa tijelo nadležno za upravljanje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske s pravnom ili fizičkom osobom koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječajnom postupku iz članka 16.a stavka 1. ovoga Zakona, sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

(4) Za izgradnju elektroenergetskih infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja iz stavka 1. ovoga članka, a koja se planiraju izgraditi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ugovor o pravu građenja i/ili prava služnosti sklapa tijelo nadležno za upravljanje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske s operatorom prijenosnog sustava i/ili operatorom distribucijskog sustava.

(5) Prijenos osnovanog prava građenja ili dijela prava građenja prije isteka roka na koji je osnovano na drugu osobu provodi se sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

(6) U slučaju rekonstrukcije postojećeg proizvodnog postrojenja sukladno članku 30. stavku 6. ovoga Zakona rok trajanja prava građenja i/ili prava služnosti može se produžiti sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja je zainteresirana za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske iskazuje interes za gradnju proizvodnog postrojenja na određenoj lokaciji u pisanom obliku Ministarstvu.

(2) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je na poseban račun Ministarstva uplatiti predujam u propisanom iznosu te dokaz o uplati dostaviti uz iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja na određenoj lokaciji.

(3) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka uz iskaz interesa ne dostavi dokaz o uplati predujma ili predujam nije plaćen u propisanom iznosu, Ministarstvo neće provesti postupak ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja na lokaciji za koju je iskazan interes za gradnju i o tome obavijestiti pravnu ili fizičku osobu iz stavka 1.ovoga članka.

(4) Predujam iz stavka 2. ovoga članka koristi se za podmirenje troškova postupka ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja na lokaciji za koju je iskazan interes i/ili troškove provedbe javnog natječajnog postupka iz članka 16.a stavka 1. ovoga Zakona za pravnu ili fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj, te za druge povezane troškove.

(5) Ako nakon podmirenja troškova iz stavka 4. ovoga članka iznos uplaćenog predujma bude veći od iznosa izračunatih troškova, Ministarstvo će izvršiti povrat razlike pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ministarstvo će provesti postupak ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja na zatraženoj lokaciji u roku od 90 dana od primitka iskaza interesa.

(7) Kada postoje zapreke za provedbu javnog natječajnog postupka na lokaciji za koju je iskazan interes iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana kada je saznalo za zapreke obavijestiti o zaprekama pravnu ili fizičku osobu koja je iskazala interes te istu obavijest objaviti na mrežnim stranicama Registra OIEKPP-a.

(8) Obavijest iz stavaka 3. i 7. ovoga članka nije upravni akt.

(9) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su na zahtjev Ministarstva dati preliminarno mišljenje o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu, sve u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Ministarstva.

(10) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te druga javnopravna tijela dužna su na zahtjev Ministarstva dostaviti dokumentaciju i druge podatke potrebne za provođenje postupka ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja na zatraženoj lokaciji iz stavka 6. ovoga članka i pripremu javnog natječajnog postupka iz članka 16.a stavka 1. ovoga Zakona, sve u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Ministarstva.«.

Članak 11.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Ministarstvo temeljem iskazanog interesa za gradnju proizvodnog postrojenja iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona, ako utvrdi da ne postoje zapreke, priprema i provodi javni natječajni postupak, a koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama Registra OIEKPP-a u roku od šest mjeseci od primitka iskaza za gradnju proizvodnog postrojenja na određenoj lokaciji.

(2) Ako nije bilo iskazanih interesa za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili izgradnju visokoučinkovite kogeneracije na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ili ako po iskazanom interesu Ministarstvo utvrdi da postoje zapreke za provedbu javnog natječajnog postupka na lokaciji za koju je iskazan interes, Ministarstvo neće raspisati javni natječajni postupak iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rok za podnošenje ponude za javni natječajni postupak iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od dva niti duži od četiri mjeseca.

(4) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Ministarstvo je dužno donijeti u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda te je dostavlja tijelu nadležnom za poslove upravljanja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt.

(5) Ministarstvo će odluku iz stavka 4. ovoga članka dostaviti svim ponuditeljima i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objaviti na mrežnim stranicama Registra OIEKPP-a.

(6) U javnom natječajnom postupku iz stavka 1. ovoga članka određuju se uvjeti natječaja, procedura i kriteriji za ocjenu ponuda te opis odredbi odluke o odabranom ponuditelju.

(7) Kriteriji za utvrđivanje uvjeta javnog natječajnog postupka iz stavka 1. ovoga članka za odabir najpovoljnijeg ponuditelja obuhvaćaju minimalno:

1. osnovne karakteristike proizvodnog postrojenja, uključujući preliminarnu priključnu snagu i proizvodnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovite kogeneracije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja

2. predviđene rokove završetka gradnje

3. visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave u kojoj će sukladno aktu kojim se dozvoljava gradnja proizvodno postrojenje iz članka 16. ovoga Zakona biti izgrađeno.

(8) Pravna ili fizička osoba koja je na javnom natječajnom postupku iz stavka 1. ovoga članka odabrana kao najpovoljniji ponuditelj dužna je Ministarstvu dostaviti jamstvo za izgradnju postrojenja.

(9) Provedba javnog natječajnog postupka, uvjeti za sudjelovanje i mjerila za odabir moraju biti jasni, transparentni i nepristrani.

(10) Odluka iz stavka 4. ovoga članka donosi se s rokom važenja od najviše deset godina, ovisno o vrsti postrojenja, koji rok počinje teći od dana kada je izabrana pravna ili fizička osoba zaprimila odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, unutar kojeg roka je izabrana pravna ili fizička osoba dužna ishoditi akt kojim se odobrava uporaba proizvodnog postrojenja.

(11) Ako izabrana pravna ili fizička osoba nije u roku važenja iz stavka 10. ovoga članka ishodila akt kojim se odobrava uporaba proizvodnog postrojenja, raskidaju se svi ugovori koji su sklopljeni temeljem odluke o odabiru iz stavka 4. ovoga članka, aktiviraju instrumenti osiguranja te Ministarstvo može ponoviti javni natječajni postupak.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, izabrana pravna ili fizička osoba može prije isteka roka važenja odluke iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvu podnijeti zahtjev za produljenje važenja odluke ovisno o stadiju izgradnje postrojenja, u kojem slučaju će se aktivirati instrumenti osiguranja u propisanom iznosu.

(13) O zahtjevu iz stavka 12. ovoga članka Ministarstvo odlučuje odlukom koju dostavlja tijelu nadležnom za poslove upravljanja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljuje na mrežnim stranicama Registra OIEKPP-a.

(14) Protiv odluka iz stavaka 4. i 13. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Upravni spor može pokrenuti i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(15) Ministarstvo može ukinuti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja prije isteka roka važenja ako su ispunjeni uvjeti propisani uredbom iz stavka 17. ovoga članka.

(16) Protiv odluke Ministarstva kojom se ukida odluka iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(17) Obvezan sadržaj iskaza interesa za gradnju proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije i visokoučinkovite kogeneracije te infrastrukturnih građevina neposredno povezanih s radom proizvodnog postrojenja, iznos, raspolaganje i način povrata predujma za provedbu postupka ispitivanja mogućnosti izgradnje proizvodnog postrojenja na državnom zemljištu, način ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja na zatraženoj lokaciji, kao i informacije i dokumentaciju koje su tijela iz članka 16. stavaka 9. i 10. ovoga Zakona dužna dostaviti Ministarstvu, način provedbe javnog natječajnog postupka iz stavka 1. ovoga članka, popis natječajne dokumentacije, uvjete natječaja, detaljne kriterije odabira najpovoljnije ponude i uvjete koji se moraju održavati u roku važenja odluke o odabiru iz stavka 4. ovoga članka, rokove važenja odluke o odabiru za pojedine vrste proizvodnih postrojenja, način izmjene uvjeta utvrđenih odlukom o odabiru, uvjete prestanka važenja odluke o odabiru prije isteka propisanog roka važenja, instrumente osiguranja i uvjete koje je odabrani ponuditelj dužan održavati do izgradnje proizvodnog postrojenja, odnosno do ishođenja akta kojim se odobrava uporaba proizvodnog postrojenja, rok za dostavu instrumenta osiguranja, uvjete za produljenje odluke iz stavka 4. ovoga članka te iznos osiguranja koji se aktivira u slučaju produljenja odluke utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(18) Uvjete izgradnje elektroenergetskih infrastrukturnih objekata koji su neposredno povezani s radom proizvodnog postrojenja iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona određuje operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava sukladno uredbi o izdavanju elektroenergetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.

(19) Elektroenergetski infrastrukturni objekti iz stavka 18. ovoga članka nisu predmet javnog natječajnog postupka iz stavka 1. ovoga članka.

(20) Investitor elektroenergetskih infrastrukturnih objekata iz stavka 18. ovoga članka je operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava.«.

Članak 12.

Naziv glave IV. mijenja se i glasi: »IV. REGISTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »obnovljivih izvora energije i« dodaje se riječ: »visokoučinkovite«.

U točki 2. iza riječi: »proizvodnim postrojenjima« dodaju se riječi: »i projektima«.

U točki 4. iza riječi: »s visokoučinkovitom kogeneracijom« briše se točka na kraju rečenice i dodaje točka 5. koja glasi:

»5. izvješćivanja prema Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije.«.

Članak 14.

U članku 18. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Informacije, podatke, isprave i dokumente koji se upisuju u Registar OIEKPP-a, način upisa, ustroj i vođenje Registra OIEKPP-a, postupak i rokove za upis u Registar OIEKPP-a, sadržaj Registra OIEKPP-a te obveze svih nadležnih tijela za upis i promjene podataka u Registru OIEKPP-a utvrdit će ministar pravilnikom.«.

U stavku 10. riječ: »Zakona« zamjenjuje se riječju: »zakona«.

Članak 15.

U članku 19. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Povlašteni proizvođač električne energije ima pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije u skladu s propisima i aktima donesenim na temelju zakona kojima se uređuje energetski sektor i tržište električne energije, osim kada je za proizvodno postrojenje i/ili proizvodnu jedinicu za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije na snazi ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12., i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15). i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona.«.

U stavku 12. u točki 3. riječi: »visokoučinkovite kogeneracije« brišu se.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. održavati mjernu opremu u njegovoj nadležnosti i vlasništvu te iskazivati istinite i točne mjerne podatke«.

Članak 16.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

»(1) Operator tržišta električne energije raspolaže jamstvima podrijetla električne energije za električnu energiju iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona proizvedenu u proizvodnim postrojenjima, odnosno proizvodnim jedinicama povlaštenih proizvođača električne energije koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona.

(2) Jamstva podrijetla iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta električne energije vodi na posebnom računu.

(3) Operator tržišta električne energije ovlašten je prodavati jamstva podrijetla iz stavka 1. ovoga članka na razvidan i nepristran način.

(4) Operator tržišta električne energije može prodavati jamstva podrijetla iz stavka 1. ovoga članka na burzi organiziranoj za trgovanje električnom energijom.

(5) Odredbe posebnog zakona kojim je regulirano poslovanje burze organizirane za trgovanje električnom energijom će se na odgovarajući način primjenjivati i na prodaju jamstava podrijetla električne energije, uključujući odredbe koje se odnose na posebne poslovne račune koje u sklopu svojeg poslovanja otvara burza, odredbe o pravnom statusu sredstava na posebnim poslovnim računima u slučaju zahtjeva trećih osoba, ovrhe, predstečaja, stečaja, likvidacije te prijeboja.«.

Članak 17.

U članku 20. stavku 1. točki 8. riječ: »pravoj« zamjenjuje se riječju: »pravnoj«.

U stavku 2. iza riječi: »vlastitom proizvodnjom« dodaju se riječi: »te korisnik postrojenja za samoopskrbu«.

U stavku 3. iza riječi: »cjelovito proizvodno postrojenje« dodaju se riječi: »i/ili za proizvodnu jedinicu iz članka 21. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju proizvodnih postrojenja i/ili proizvodnih jedinica koja koriste obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitih kogeneracija izgrađenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona, način utvrđivanja neto isporučene električne energije te način mjerenja toplinske energije i potrošnje goriva na temelju postojeće mjerne opreme utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Uvjete učinkovitosti, način i tehničke uvjete mjerenja, kao i uvjete pod kojima je dopušteno odstupanje od utvrđenih uvjeta učinkovitosti (korektivne koeficijente referentne vrijednosti), ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi proizvodnog postrojenja, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Članak 18.

U članku 21. stavku 1. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »uredbom«.

U stavku 3. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »uredbom«.

U stavku 4. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »uredbom«.

Članak 19.

U članku 22. stavku 2. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »šest mjeseci«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na slučajeve kada se radi o proizvodnim postrojenjima ili proizvodnim jedinicama koje se smatraju jednostavnim građevinama određenima propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi, a kojima je Agencija izdala rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju kada se radi o proizvodnim postrojenjima ili proizvodnim jedinicama koje se smatraju jednostavnim građevinama određenima propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi, a koje status povlaštenog proizvođača nisu stekle temeljem rješenja Agencije, gubitak statusa povlaštenog proizvođača električne energije uredit će se uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 20.

U članku 23. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. povlašteni proizvođač ne održava uvjete korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice za koje je ishodio status povlaštenog proizvođača, u skladu s člankom 22. ovoga Zakona«.

U točki 4. iza riječi: »proizvodnog postrojenja« dodaju se riječi: »i/ili proizvodne jedinice«.

U točki 7. iza riječi: »proizvodnog postrojenja« dodaju se riječi: »i/ili proizvodne jedinice«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., iza riječi: »Agencija je dužna« dodaju se riječi: »upisati u Registar OIEKPP-a i«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

Članak 21.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »proizvodnog postrojenja« dodaju se riječi: »i/ili proizvodne jedinice«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako Agencija u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva povlaštenog proizvođača iz stavka 1. ovoga članka ne donese odluku o zahtjevu povlaštenog proizvođača odnosno ne zatraži otklanjanje nedostataka u zahtjevu povlaštenog proizvođača iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je prethodna suglasnost izdana.

(4) Agencija je dužna dostaviti Ministarstvu podatke o svim promjenama vezane uz proizvodno postrojenje i/ili proizvodnu jedinicu koje je temeljem rješenja steklo status povlaštenog proizvođača električne energije.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Po izvršenim promjenama iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada se mijenjaju uvjeti korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice, Agencija će na zahtjev povlaštenog proizvođača električne energije izdati rješenje o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člancima 20. i 21. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., u točki 1. iza riječi: »proizvodnom postrojenju« dodaju se riječi: »i/ili proizvodnoj jedinici«.

U točki 4. iza riječi: »postrojenja« dodaju se riječi: »i/ili proizvodne jedinice.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Protiv rješenja Agencije iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 22.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Način i uvjete stjecanja i prestanka statusa povlaštenog proizvođača, tehničke i pogonske uvjete za proizvodna postrojenja i/ili proizvodne jedinice, uvjete za korištenje primarnog izvora energije u proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije ili fosilna goriva za visokoučinkovitu kogeneraciju, uvjete visoke učinkovitosti za kogeneracijska postrojenja koja koriste fosilna goriva, uvjete učinkovitosti i/ili uvjete korištenja toplinske energije za kogeneracijska postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, uvjete za suspaljivanje fosilnih goriva, uvjete za suspaljivanje otpada, izuzeća u ispunjavanju uvjeta za korištenje toplinske energije ili uvjeta učinkovitosti zbog više sile ili drugih situacija uzrokovanih od strane trećih osoba, uvjete pod kojima je dopušteno odstupanje od utvrđenih uvjeta učinkovitosti (korektivne koeficijente referentne vrijednosti), način utvrđivanja neto isporučene električne energije te način mjerenja toplinske energije i potrošnje goriva na temelju postojeće mjerne opreme u slučaju proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ili proizvodnih postrojenja visokoučinkovite kogeneracije izgrađenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona, način prestanka i izmjene statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz jednostavnih građevina određenih propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi, obveze izvještavanja i dostave podataka, kataloške brojeve otpada, druge uvjete u vezi s korištenjem otpada kada se on koristi kao sirovina u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(2) Ministarstvo je dužno prije upućivanja uredbe iz stavka 1. ovoga članka na donošenje Vladi Republike Hrvatske pribaviti prethodno mišljenje Agencije.

(3) Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša u dijelu kojim se uređuje pitanje korištenja otpada kao sirovine u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije.«.

Članak 23.

U članku 26. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Povlašteni proizvođač iz stavka 1. ovoga članka dužan je kontinuirano održavati tehničko-tehnološke značajke i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja u skladu s uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Odredbe članaka 19., 20., 21., 22., 23. i 24. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na slučajeve kada se radi o proizvodnim postrojenjima ili proizvodnim jedinicama koje se smatraju jednostavnim građevinama određenima propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi, osim za postrojenja ili proizvodne jedinice kojima je Agencija izdala rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Način prestanka i izmjene statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz stavka 1. ovoga članka uredit će se uredbom iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije Ministarstvo je dužno izraditi program državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(2) Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 36. ovoga Zakona.

(3) Za inovativne tehnologije iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.

(4) Republika Hrvatska osigurava da je sva raspoloživa potpora za proizvodnju električne energije iz kogeneracijskih postrojenja uvjetovana time da je proizvedena električna energija podrijetlom iz visokoučinkovite kogeneracije i da se otpadna toplina učinkovito upotrebljava za ostvarivanje ušteda primarne energije. Potpora kogeneraciji, proizvodnji i mrežama za centralizirano grijanje prema potrebi podliježe pravilima o državnim potporama.«.

Članak 25.

U članku 28. stavku 3. iza riječi: »prestane važiti po bilo kojoj pravnoj osnovi,« dodaju se riječi: »osim istekom roka na koji je ugovor o otkupu sklopljen,«.

Članak 26.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na temelju provedenog javnog natječaja operator tržišta električne energije donosi odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i istu odluku dostavlja svim sudionicima javnog natječaja i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja je upravni akt.«.

U stavku 5. točki 5. iza riječi: »ozbiljnosti ponude« dodaju se riječi: »po svakom projektu.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Uvjeti natječaja, rokovi, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda te klasifikacija proizvodnih postrojenja za koja će se provoditi javni natječaji utvrdit će se uredbom iz članka 36. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

U članku 32. stavku 4. riječi: »pravilnikom iz članka 25.« zamjenjuju se riječima: »uredbom iz članka 36.«.

U stavku 5. riječi: »pravilnikom iz članka 25.« zamjenjuju se riječima: »uredbom iz članka 36.«.

Članak 28.

U članku 33. stavku 1. riječi: »30 kW« zamjenjuju se riječima: »500 kW«.

Članak 29.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na temelju provedenog javnog natječaja operator tržišta električne energije donosi odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i istu odluku dostavlja svim sudionicima javnog natječaja i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja je upravni akt.«.

U stavku 4. točki 4. iza riječi: »raspoložive kvote« briše se točka i dodaje točka 5. koja glasi:

»5. odredbu o instrumentima jamstva ozbiljnosti ponude po svakom projektu.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uvjeti natječaja, rokovi, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda te klasifikacija proizvodnih postrojenja za koja će se provoditi javni natječaji utvrdit će se uredbom iz članka 36. ovoga Zakona.«.

Članak 30.

U članku 35. stavku 1. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

U stavku 3. riječi: »pravilnikom iz članka 25.« zamjenjuju se riječima: »uredbom iz članka 36.«.

Članak 31.

Iza članka 35. dodaju se naslov iznad članka i članak 35.a koji glase:

»Žalba protiv odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja

Članak 35.a

(1) Protiv odluke iz članka 31. stavka 3. i članka 34. stavka 2. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

(2) Primjerak uredne žalbe Ministarstvo će dostaviti odabranim ponuditeljima koji mogu u roku od deset dana od primitka žalbe podnijeti Ministarstvu odgovor na žalbu.

(3) Pravo na žalbu ima sudionik natječaja koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora iz članka 32. i članka 35. ovoga Zakona i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Podnositelj žalbe je dužan dokazati ili učiniti vjerojatnim pravni interes iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Podnositelj žalbe dužan je platiti upravnu pristojbu na žalbu u skladu sa zakonom kojim se uređuju upravne pristojbe i podzakonskim aktima donesenim na temelju toga zakona.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nije dužno platiti upravnu pristojbu na žalbu.

(7) U žalbenom postupku Ministarstvo ispituje zakonitost provedenih natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom sukladno odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(8) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 32.

U članku 36. ispred riječi: »Ministar« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«, a riječi: »Ministar će pravilnikom iz članka 25. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ministarstva uredbom«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izrađuje u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša u dijelu kojim se uređuje pitanje korištenja otpada kao sirovine u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije.«.

Članak 33.

U članku 37. iza točke 2. dodaju se točke 3., 4. i 5. koje glase:

»3. prodajom količine izdanih jamstava podrijetla za električnu energiju proizvedenu u proizvodnim postrojenjima povlaštenih proizvođača

4. mjesečne naknade iz članka 46. stavka 7. podstavka 2. ovoga Zakona koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 50 kW

5. prihoda povezanih s obračunom odstupanja EKO bilančnoj grupi.«.

Članak 34.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva za isplatu poticaja iz članka 37. ovoga Zakona koriste se i za financiranje poslova koje operator tržišta električne energije obavlja u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, uključujući i troškove vođenja EKO bilančne grupe te troškove vezane za prodaje količine izdanih jamstava podrijetla za električne energiju proizvedenu u proizvodnim postrojenjima povlaštenih proizvođača.«.

Članak 35.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 39. ovoga Zakona po reguliranoj otkupnoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh.

(2) Operator tržišta električne energije preostali udio u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 39. ovoga Zakona prodaje na tržištu električne energije, na razvidan i nepristran način.

(3) Udio iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom koju donosi do 31. listopada tekuće godine za iduću godinu, na prijedlog Ministarstva.

(4) Vlada Republike Hrvatske udio iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje na temelju plana prihoda i rashoda operatora tržišta električne energije za sljedeću godinu s projekcijama za najmanje trogodišnje razdoblje povezanih sa sustavima poticanja, koje operator tržišta električne energije dostavlja Ministarstvu do kraja rujna tekuće godine.

(5) Preostali udio u neto isporučenoj električnoj energiji iz stavka 2. ovoga članka jednak je razlici plana proizvodnje EKO bilančne grupe i dijela električne energije koje su opskrbljivači obvezni preuzeti sukladno stavku 1. ovoga članka.

(6) Prodaja električne energije iz stavka 2. ovoga članka provodi se u skladu s Pravilima prodaje električne energije koja donosi operator tržišta električne energije uz prethodno mišljenje Agencije i prethodnu suglasnost Ministarstva.

(7) Operator tržišta električne energije ovlašten je trgovati električnom energijom na tržištu električne energije, na razvidan i nepristran način, kako bi se osigurala prodaja električne energije iz stavka 2. ovoga članka sukladno planiranoj proizvodnji EKO bilančne grupe.«.

Članak 36.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Operator tržišta električne energije utvrđuje udio električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač električne energije, sukladno njegovu, u postotku izraženom udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj.

(2) Udio svakog opskrbljivača električne energije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na mjesečnoj razini.

(3) Obveza opskrbljivača za preuzimanjem energije u idućem obračunskom razdoblju utvrđuje se do 25. dana u tekućem mjesecu na temelju podataka o ukupno ostvarenoj opskrbi električnom energijom, udjelu pojedinog opskrbljivača električne energije u ukupnoj opskrbi električnom energijom, ukupnom iznosu električne energije koju su povlašteni proizvođači iz EKO bilančne grupe isporučili u elektroenergetski sustav u prethodnom mjesecu i uredbe Vlade Republike Hrvatske iz članka 40. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Pri utvrđivanju obveze pojedinoga opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka operator tržišta električne energije razmatra odvojeno odgovarajući udio električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i udio električne energije proizvedene iz visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

(5) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su dostavljati podatke operatoru tržišta električne energije za obračun udjela električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač električne energije, sukladno njegovu, u postotku izraženom, udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj.

(6) Ugovorom iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona detaljno se uređuju sva međusobna prava i obveze u svezi s preuzimanjem, obračunom i naplatom pripadajućeg udjela električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja, koju otkupljuje operator tržišta električne energije sukladno članku 39. ovoga Zakona.

(7) Opskrbljivač električne energije dužan je izdati operatoru tržišta električne energije jamstvo radi osiguranja preuzimanja pripadajućeg udjela električne energije iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Opskrbljivač električne energije dužan je razdijeliti svojim krajnjim kupcima, proporcionalno prodanoj količini električne energije, električnu energiju koju je otkupio od operatora tržišta električne energije, sukladno ovom članku.

(9) Ukupnu neto isporučenu električnu energiju povlaštenih proizvođača električne energije koji pravo na poticanje ostvaruju temeljem ugovora o otkupu sklopljenog s operatorom tržišta električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) te ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom iz članka 35. ovoga Zakona, opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti od operatora tržišta električne energije sukladno njihovu udjelu na tržištu za električnu energiju isporučenu do 31. prosinca 2018., po reguliranoj otkupnoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh.«.

Članak 37.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedine skupine poduzetnika koji pripadaju sektorima čiji je konkurentni položaj izložen riziku zbog troškova proizašlih iz financiranja potpore za energiju iz obnovljivih izvora energije te ispunjavaju uvjete iz uredbe stavka 10. ovoga članka, kao i poduzetnici koji su sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, mogu plaćati umanjenu naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneraciju.

(2) Umanjena naknada za obnovljive izvore energije i kogeneracije određuje se sukladno važećim pravilima o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju te sukladno odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenima na temelju istoga.

(3) Visinu umanjene naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona, a ona se određuje kao visina naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije umanjena za njezin postotni dio koji je određen u skladu s metodologijom iz uredbe iz stavka 10. ovoga članka.

(4) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka operatoru tržišta električne energije podnosi zahtjev za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije koji sadrži podatke propisane uredbom iz stavka 10. ovoga članka.

(5) O zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta električne energije odlučuje rješenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) U postupku iz stavka 5. ovoga članka operator tržišta električne energije ispituje:

– aritmetičku sredinu izračunatu tijekom posljednje tri godine za koju su dostupni podaci o bruto dodanoj vrijednosti

– potrošnju električne energije poduzetnika

– troškove za električnu energiju poduzetnika

– da poduzetnik nije u poteškoćama sukladno posebnim propisima

– da poduzetnik nema duga ili nepodmirenog duga temeljem odluke Europske komisije o nezakonitosti ili nespojivosti potpore s unutarnjim tržištem.

(7) Operator tržišta električne energije dužan je na svojim mrežnim stranicama javno objaviti popis poduzetnika koji plaćaju umanjenu naknadu za obnovljive izvore energije i kogeneracije i isti dostaviti Ministarstvu uz plan prihoda i rashoda operatora tržišta električne energije iz članka 41. stavka 5. ovoga Zakona.

(8) Operator tržišta električne energije dužan je najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, podnijeti Ministarstvu i Agenciji, za prethodnu godinu, izvješće o prikupljanju, obračunu i razdiobi sredstava za isplatu poticaja iz članka 37. ovoga Zakona te o provedbi svojih obveza utvrđenih ovim Zakonom.

(9) Operator tržišta električne energije dužan je najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, izvijestiti javnost o prikupljanju, obračunu i razdiobi sredstava za isplatu poticaja iz članka 37. ovoga Zakona, za prethodnu godinu, objavom na svojim mrežnim stranicama.

(10) Obvezan sadržaj zahtjeva za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za plaćanje umanjene visine naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije, dokaze i dokumentaciju koju je poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka dužan priložiti uz zahtjev, način i metodologiju izračuna aritmetičke sredine, potrošnje električne energije i troškova za električnu energiju iz stavka 6. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, te njihove granične vrijednosti za poduzetnika iz stavka 1. ovoga članka, klasifikaciju poduzetnika koji plaćaju umanjenu visinu naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije te način i metodologiju izračuna umanjenja visine naknade za obnovljive izvore energije i kogeneracije utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom koju donosi na prijedlog Ministarstva. «.

Članak 38.

U nazivu glave VIII. iza riječi: »VLASTITOM PROIZVODNJOM« dodaju se riječi: »ILI KORISNIKA POSTROJENJA ZA SAMOOPSKRBU«.

Članak 39.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivači električne energije dužni su preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. imaju status povlaštenog proizvođača električne energije iz članka 21. ovoga Zakona

2. da su ostvarili pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu, za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama

3. ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW

4. priključna snaga krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi priključnu snagu krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže

5. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača

6. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu vodi podatke o proizvedenoj električnoj energiji i isporučenoj električnoj energiji.

(2) Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji sklapaju opskrbljivač električne energije i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu, a koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova električne energije.

(3) Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu dužan je, na zahtjev opskrbljivača s kojim je sklopio ugovor iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti podatke o svom proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici.

(4) Opskrbljivači električne energije obvezni su, na zahtjev krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom kojima isporučuju električnu energiju ili korisnika postrojenja za samoopskrbu, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, sklopiti ugovor o opskrbi koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja.

(5) Za preuzetu električnu energiju od strane opskrbljivača električne energije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom Ci u obračunskom razdoblju i na sljedeći način:

1. Ci = 0,9*PKCi, ako za obračunsko razdoblje i vrijedi:

Epi >= Eii

2. Ci = 0.9*PKCi*Epi/Eii, ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi < Eii,

gdje je:

– Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

– Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

– PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh.

(6) Opskrbljivač električne energije iz stavka 2. ovoga članka u svakom obračunskom razdoblju umanjuje račun za isporučenu električnu energiju krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom za iznos izračunan na način utvrđen stavkom 5. ovoga članka.

(7) Kod obračuna potrošnje električne energije, kao i naknade za korištenje mreže te naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, korisnika postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka, uzima se u obzir količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi. Ako je na kraju obračunskog razdoblja količina radne energije isporučena u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, taj višak proizvedene električne energije opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni:

CiVT = 0,8*CpVT,

CiNT= 0,8*CpNT,

gdje je:

– CpVT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh

– CpNT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh

– CiVT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh

– CiNT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh.

(8) Opskrbljivač električne energije iz stavka 2. ovoga članka u svakom obračunskom razdoblju izdaje račun krajnjem kupcu kategorije kućanstva za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u višoj dnevnoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u nižoj dnevnoj tarifi od strane krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom. Iste količine su osnova za obračun naknade za korištenje mreže i naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

(9) Obračunsko razdoblje iz stavaka 5. i 7. ovoga članka je jedan mjesec.

(10) Opskrbljivač električne energije može ponuditi krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom ili korisniku postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka povoljnije uvjete otkupa u odnosu na uvjete iz stavaka 5. i 7. ovoga članka.

(11) Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom koji ne želi viškove električne energije prodavati svom opskrbljivaču električne energije dužan je sklopiti odgovarajući ugovor s tržišnim sudionikom kojim će se urediti prodaja viškova sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište električne energije.

(12) Operator distribucijskog sustava dužan je podatke o godišnjoj potrošnji i proizvodnji dostaviti na zahtjev opskrbljivača ili tržišnog sudionika s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor.

(13) Opskrbljivač ili tržišni sudionik s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor dužan je najkasnije do 31. siječnja tekuće godine izvršiti provjeru ispunjenja uvjeta o ograničenju isporučene električne energije, na temelju podataka iz stavaka 3. i 12. ovoga članka.

(14) Ako opskrbljivač ili tržišni sudionik iz stavka 13. ovoga članka utvrdi da je korisnik postrojenja za samoopskrbu u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo iz mreže, isti se smatra krajnjim kupcem s vlastitom proizvodnjom u tekućoj kalendarskoj godini.«.

Članak 40.

U članku 46. stavku 7. podstavku 2. riječi: »30 kW« zamjenjuju se riječima: »50 kW«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Visinu naknade iz stavka 7. podstavka 2. ovoga članka te utvrđivanje rokova, načina plaćanja i sredstava osiguranja plaćanja naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz članka 36. ovoga Zakona, ovisno o klasifikaciji proizvodnih postrojenja.«.

U stavku 10. riječi: »donesen pravilnik« zamjenjuju se riječima: »donesena uredba«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Članovi EKO bilančne grupe dužni su operatoru tržišta električne energije pravodobno dostavljati podatke i dokumentaciju utvrđenu Pravilima vođenja EKO bilančne grupe, potrebnu za planiranje proizvodnje električne energije za EKO bilančnu grupu.«.

Članak 41.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove.«.

Članak 42.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno pravna osoba koja je elektroenergetski subjekt ako:

1. kao povlašteni proizvođač električne energije ne održava tehničko-tehnološke značajke i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice za koje je stečen status povlaštenog proizvođača (članak 19. stavak 12. točka 1.)

2. kao povlašteni proizvođač električne energije ne dostavlja Agenciji, operatoru tržišta električne energije i drugim nadležnim tijelima izvješća i drugu propisanu dokumentaciju sukladno odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje tržište električne energije, ostalim zakonima kojima se uređuje energetski sektor te podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona (članak 19. stavak 12. točka 2.)

3. kao povlašteni proizvođač električne energije ne održava mjernu opremu u njegovoj nadležnosti i vlasništvu ili ne iskazuje istinite i točne mjerne podatke (članak 19. stavak 12. točka 4.)

4. kao povlašteni proizvođač električne energije ne odgovara na upite Agencije ili ne dostavlja dokumentaciju u vezi s korištenjem proizvodnog postrojenja sukladno odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje tržište električne energije, ostalim zakonima kojima se uređuje energetski sektor te podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona (članak 19. stavak 12. točka 5.)

5. ne osigura obračun neto isporučene električne energije na proizvodnom postrojenju za koje proizvodno postrojenje je stečen status povlaštenog proizvođača, a koje proizvodno postrojenje koristi više priključaka, odnosno obračunskih mjernih mjesta (članak 20. stavak 5.)

6. na proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici za koje je stečen status povlaštenog proizvođača izvrši promjenu uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja bez prethodne suglasnosti Agencije na planirane promjene (članak 24. stavak 1.)

7. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta električne energije električnu energiju povlaštenih proizvođača električne energije isporučenu od povlaštenih proizvođača iz članka 39. ovoga Zakona sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj otkupnoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh (članak 40. stavci 1. i 3.)

8. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta električne energije električnu energiju isporučenu od povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 39. ovoga Zakona do 31. prosinca 2018., sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh (članak 40.a stavak 9.)

9. kao opskrbljivač električne energije i koji u roku od 30 dana od postavljanog zahtjeva krajnjeg kupaca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji ispunjava uvjete utvrđene člankom 44. stavkom 1. ovoga Zakona, kojem isporučuje električnu energiju, ne sklopi ugovor o opskrbi električne energije koji sadržava odredbe o preuzimanju viškova proizvedene električne energije iz proizvodnog postrojenja tog krajnjeg kupca (članak 44. stavci 1., 2. i 4.)

10. kao krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu na zahtjev opskrbljivača električne energije s kojim je sklopio ugovor iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona ne dostavi tom opskrbljivaču električne energije podatke o svom proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici (članak 44. stavak 3.)

11. kao opskrbljivač električne energije iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona u svakom obračunskom razdoblju krajnjem kupcu kategorije kućanstva ne izda račun za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u višoj dnevnoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u nižoj dnevnoj tarifi od strane krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom (članak 44. stavak 8.)

12. kao krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom koji ne želi viškove električne energije prodavati svom opskrbljivaču električne energije ne sklopi odgovarajući ugovor s tržišnim sudionikom kojim će se urediti prodaja viškova sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište električne energije (članak 44. stavak 11.)

13. kao opskrbljivač ili tržišni sudionik s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor najkasnije do 31. siječnja tekuće godine ne izvrši provjeru ispunjenja uvjeta o ograničenju isporučene električne energije, na temelju podataka iz članka 44. stavaka 3. i 12. (članak 44. stavak 13.)

14. kao član EKO bilančne grupe ne postupa u skladu s pravilima vođenja EKO bilančne grupe (članak 46. stavak 5.)

15. kao član EKO bilančne grupe ne dostavlja i/ili ne dostavlja pravodobno operatoru tržišta električne energije podatke i dokumentaciju, utvrđenu Pravilima vođenja EKO bilančne grupe, potrebnu za planiranje proizvodnje električne energije za EKO bilančnu grupu (članak 46. stavak 12.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi te u elektroenergetskom subjektu.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba koja je elektroenergetski subjekt.

(5) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se elektroenergetskom subjektu iz stavka 1. ovoga članka, koji je počinio dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana dva ili više puta ponovio prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(6) Odgovornoj osobi u elektroenergetskom subjektu iz stavka 2. ovoga članka može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

(7) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se fizičkoj osobi iz stavka 3. ovoga članka, koja je počinila dva ili više prekršaja ili u roku od godine dana dva ili više puta ponovila prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

(8) Fizičkoj osobi koja je elektroenergetski subjekt iz stavka 4. ovoga članka može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.«.

Članak 43.

U članku 49. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. na zahtjev Ministarstva u roku iz članka 16. stavka 9. ovoga Zakona ne daju preliminarno mišljenje o mogućnostima priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu (članak 16. stavak 9.)«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. u Registar OIEKPP-a pravodobno ne upisuje podatke, informacije, isprave i dokumente propisane Pravilnikom iz članka 18. stavka 9. ovoga Zakona (članak 18. stavak 4.)«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. u slučajevima u kojima je potrebno ograničavati isporuku električne energije iz proizvodnih postrojenja u elektroenergetsku mrežu, povlaštenim proizvođačima električne energije ne osigura prioritetnu isporuku električne energije u mrežu za proizvodna postrojenja za koja su stekli status povlaštenog proizvođača u odnosu na druga proizvodna postrojenja priključena na elektroenergetsku mrežu, osim ako takva prioritetna isporuka znatno narušava pouzdanost i sigurnost pogona elektroenergetskog sustava (članak 19. stavak 2.)«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ne osigura pravnim ili fizičkim osobama priključenje i mogućnost isporuke proizvedene električne energije za proizvodna postrojenja i proizvodne jedinice za koja su sklopljeni ugovori o otkupu temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), za koja su sklopljeni ugovori o tržišnoj premiji sukladno članku 32. ovoga Zakona i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sukladno članku 35. ovoga Zakona, prema uvjetima utvrđenim posebnim propisima kojima se uređuje priključenje na mrežu, te pogon i isporuka električne energije u mrežu, osim kad isporuka električne energije u mrežu znatno narušava pouzdanost i sigurnost rada elektroenergetskog sustava (članak 28. stavak 6.)«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ne dostavi operatoru tržišta električne energije podatke iz članka 40.a ovoga Zakona potrebne za obračun udjela električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač električne energije, sukladno njegovu u postotku izraženom udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj (članak 40.a stavak 5.)«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. na zahtjev opskrbljivača ili tržišnog sudionika s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor ne dostavi podatke o godišnjoj potrošnji i proizvodnji (članak 44. stavak 12.).«.

Članak 44.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. brišu se.

Članak 45.

Naslov iznad članka 52. i članak 52. brišu se.

Članak 46.

U članku 53. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 47.

U članku 54. stavku 1. riječi: »iz članka 25.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 18. stavka 9. i uredbe iz članka 36.«.

Članak 48.

U članku 57. riječi: »1. siječnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2019.«.

Članak 49.

U cijelom tekstu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji iza riječi: »Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije« u zagradi riječi: »20/14. i 107/14.« zamjenjuju se riječima: »20/14., 107/14. i 100/15.«.

Članak 50.

U cijelom tekstu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, osim u članku 56., riječi: »Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje opći upravni postupak« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje energetski sektor« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje regulacija energetskih djelatnosti« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13., 95/15.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje tržište električne energije« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13., 14/14.) u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje tržište plina« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14., 95/15.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »zakon kojim se uređuje tržište toplinske energije« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14.) u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuje tržište nafte i naftnih derivata« u odgovarajućem padežu, riječi: »Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuju sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji riječ: »ponuđač« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju: »ponuditelj« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 51.

U članku 56. iza riječi: »Zakona o tržištu električne energije« u zagradi riječi: »22/13. i 95/15.« zamjenjuju se riječima: »22/13., 95/15. i 102/15.«, a iza riječi: »Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije« u zagradi riječi: »93/14. i 24/15.« zamjenjuju se riječima: »93/14., 24/15., 99/15. i 110/15.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Osnivanje EKO bilančne grupe

Članak 52.

(1) Operator tržišta električne energije dužan je donijeti pravila iz članka 46. stavka 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) koja će stupiti na snagu najkasnije do 1. siječnja 2019.

(2) Operator tržišta električne energije dužan je najkasnije do 31. prosinca 2018. osigurati tehničke preduvjete za potpuno funkcioniranje EKO bilančne grupe.

(3) Povlašteni proizvođači i nositelji projekata za proizvodna postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju sklopljen valjani ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), postaju članovi EKO bilančne grupe danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Povlašteni proizvođači iz stavka 3. ovoga članka čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 50 kW dužni su plaćati naknadu iz članka 46. stavka 7. podstavka 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) i pridržavati se Pravila vođenja EKO bilančne grupe iz članka 46. stavka 4. navedenoga Zakona.

(5) Nositelji projekata iz stavka 3. ovoga članka čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 50 kW dužni su plaćati naknadu iz članka 46. stavka 7. podstavka 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) i pridržavati se Pravila vođenja EKO bilančne grupe iz članka 46. stavka 4. navedenoga Zakona od dana stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(6) Povlašteni proizvođači i nositelji projekata za proizvodna postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koji sklope ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) nakon stupanja na snagu ovoga Zakona postaju članovi EKO bilančne grupe danom sklapanja ugovora o otkupu električne energije.

(7) Povlašteni proizvođači iz stavka 6. ovoga članka čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 50 kW dužni su plaćati naknadu iz članka 46. stavka 7. podstavka 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) i pridržavati se Pravila vođenja EKO bilančne grupe iz članka 46. stavka 4. navedenoga Zakona.

(8) Nositelji projekata iz stavka 6. ovoga članka čija priključna snaga proizvodnog postrojenja prelazi 50 kW dužni su plaćati naknadu iz članka 46. stavka 7. podstavka 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.) i pridržavati se Pravila vođenja EKO bilančne grupe iz članka 46. stavka 4. navedenoga Zakona od dana stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(9) EKO bilančna grupa započinje s radom 1. siječnja 2019.

Provedbeni propisi

Članak 53.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 16.a stavka 17., dodanog člankom 11., ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 25., izmijenjenog člankom 22., ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 36., izmijenjenog člankom 32., ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 40. stavka 3., izmijenjenog člankom 35., ovoga Zakona do 30. prosinca 2018.

(5) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 43. stavka10. koji je izmijenjen člankom 37. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 18. stavka 9., koji je izmijenjen člankom 14., ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Operator tržišta električne energije dužan je donijeti pravila prodaje električne energije iz članka 40. stavka 6., koji je izmijenjen člankom 35., ovoga Zakona najkasnije do 1. siječnja 2019.

(8) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su mrežna pravila prijenosnog, odnosno distribucijskog sustava uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja

Članak 54.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 131/17.).

Postupci u tijeku

Članak 55.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. i 131/17.), a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 56.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 41. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/128

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.