Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 111/2018 (12.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2154

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIP OPERACIJE 4.3.1. »INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 62/16 i 101/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje Podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva« (u daljnjem tekstu: Podmjera 4.3.), tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.3.1.) unutar mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.,) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. iza brojeva: »56/13« riječ: »i« zamjenjuje se zarezom i iza brojeva »14/14« dodaju se riječ: »i« i brojevi: »46/18«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 8. briše se.

Dosadašnje točke 9., 10. i 11. postaju točke 8., 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 10. riječ: »bagatelna« zamjenjuje se riječju: »jednostavna«.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o prihvatljivosti, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014). Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj bit će objavljena u natječaju.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Ulaganje je prihvatljivo za dodjelu potpore ako korisnik ima minimalan broj bodova prema kriterijima odabira.«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. – 7. postaju stavci 2. – 6.

Članak 8.

U članku 13. stavku 3. ispred svih riječi: »obrazloženje« dodaju se riječi: »dopunu/«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. riječi: »iz Priloga I. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »koji će biti sastavni dio natječaja«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 4. iza riječi: »odluke« dodaju se riječi: »iz stavka 1., točke a), b) i c) ovoga članka«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu nakon rangiranja imaju isti broj bodova zahtjevi će se rangirati na način propisan natječajem.«.

Stavci 6. – 9. brišu se.

Članak 11.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija za plaćanja će preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti korisniku dva potpisana ugovora o financiranju iz stavka 1. ovoga članka, koje je korisnik obvezan vratiti u Agenciju za plaćanja u roku od 30 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, osim ako potpisivanje nije organizirano na drugi način.«.

U stavku 4. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

U stavku 13. riječi: »sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »na način propisan natječajem«.

Članak 12.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju kad provodi postupak »jednostavne nabave«, za sve nabave procijenjene vrijednosti 35.000,00 kuna bez PDV-a i više, a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, korisnik je obvezan prikupiti ponude za prihvatljive troškove putem poziva za prikupljanje ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (Portal ponuda).«.

U stavku 2. riječ: »bagatelnu« zamjenjuje se riječju: »jednostavnu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnici mogu započeti postupak nabave objavom poziva za prikupljanje ponuda u bilo kojem trenutku od objave natječaja.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Postupak objave poziva za prikupljanje ponuda provodi se sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave koja je sastavni dio natječaja.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Nakon isteka roka za dostavu ponude i nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja odabrane ponude, uključujući i ponude za opće troškove i ponude za troškove vrijednosti manje od 35.000,00 kn bez PDV-a, te Sažetak izbora ponude čiji je minimalni sadržaj naveden u Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave iz stavka 4. ovoga članka.«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Rok iz stavka 10. ovoga članka moguće je produžiti na pisani zahtjev korisnika ako za to postoje opravdani razlozi i uz uvjet da je zahtjev podnesen prije isteka roka iz stavka 10. ovoga članka. Produženje roka odobrava Agencija za plaćanja pisanim putem uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela Programa.«.

Dosadašnji stavci 11. – 27. postaju stavci 12. – 28.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. riječi: »bagatelnu nabavu« zamjenjuju se riječju: »ponude«.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. riječi: »na dan zaprimanja u Agenciju« zamjenjuju se riječima: »u roku objave poziva na dostavu ponuda«.

Članak 13.

U članku 18. stavku 4. riječi: »za nadmetanje« zamjenjuju se riječima: »o nabavi«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Rok iz stavka 6. ovoga članka moguće je produžiti na pisani zahtjev korisnika ako za to postoje opravdani razlozi i uz uvjet da je zahtjev podnesen prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka. Produženje roka odobrava Agencija za plaćanja pisanim putem uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela Programa.«.

Dosadašnji stavci 7. – 22. postaju stavci 8. – 23.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. iza riječi: »nabave« dodaje se riječ: »i«.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Zajedno sa zahtjevom za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju vezanu uz postupak javne nabave i svu dokumentaciju koja se odnosi na izvršenje ugovora te eventualne anekse, odnosno izmjene postojećeg ugovora.«.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. broj: »9.« zamjenjuje se brojem: »10.«.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. riječi: »stavku 6. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 6. i 10.«.

U dosadašnjem stavku 17. koji postaje stavak 18. riječi: »Iznos dodatka ugovora« zamjenjuju se riječima: »Iznos nakon sklapanja dodatka ugovoru«.

Dosadašnji stavak 19. koji postaje stavak 20. mijenja se i glasi:

»(20) U slučaju nepoštivanja posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske ispravke sukladno Odluci Komisije od 19. 12. 2013. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.«.

Dosadašnji stavak 20. koji postaje stavak 21. mijenja se i glasi:

»(21) Natječajem će biti propisan popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivim stopama financijskih ispravaka. U prilogu natječaja će biti popis mogućih slučajeva koji nije konačan.«.

U dosadašnjem stavku 22. koji postaje stavak 23. riječi: »Prilogu III. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »popisu grešaka u postupcima javne nabave iz stavka 21. ovoga članka«.

Članak 14.

U članku 19. stavku 2. podstavku i) iza riječi: »uvećane« riječi: »i/ili« brišu se.

Iza podstavka j) dodaje se podstavak k) koji glasi:

»k) da se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013).«.

Članak 15.

Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»(1) Sve promjene podataka koje se odnose na podneseni Zahtjev za potporu izuzev promjena navedenih u članku 20. ovoga Pravilnika korisnik mora prijaviti Agenciji za plaćanja.

(2) Postupak promjene podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu kao i potrebna dokumentacija bit će propisani natječajem.«.

Članak 16.

U članku 21. stavku 5. riječ: »procesa« zamjenjuje se riječju »postupka«.

Članak 17.

U članku 22. stavku 3. riječi: »Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti u ratama.« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma korisnik može podnijeti nakon što od Agencije za plaćanja zaprimi obavijest iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

Stavci 5., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 8. iza riječi: »dostaviti« dodaje se riječ: »konačni«.

U dosadašnjem stavku 13., koji postaje stavak 10. broj: »12.« zamjenjuje se brojem »9.«.

Članak 18.

U članku 23. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračun potpore temelji se na deviznom tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o prihvatljivosti, u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014), osim u slučaju kada korisnik kupi strana sredstava plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o prihvatljivosti. U tom slučaju, obračun potpore temelji se na ostvarenom tečaju. Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj bit će objavljena u natječaju.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ako korisnik ne dostavi prvi zahtjev za isplatu u propisanom roku, izdat će se odluka o poništenju te raskinuti ugovor o financiranju.«.

Članak 19.

U članku 24. stavku 1. podstavak b) briše se.

Podstavci c), d), e) i f) postaju podstavci b), c), d) i e).

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma izdaje se zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, odnosno natječajem.«.

U stavku 3. podstavku j) iza riječi: »nabavi« dodaju se riječi: »i/ili«.

U podstavku k) iza riječi: »sudom« riječi: »i/ili« brišu se.

Podstavak l) briše se.

Članak 20.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali, jesu li radovi izvršeni, jesu li materijali utrošeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, je li ulaganje u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), je li korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, je li došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.«.

Članak 21.

Članak 26. briše se.

Članak 22.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška učinjena od strane Agencije za plaćanja, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima iz članka 29. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 28. stavku 1. podstavak b) briše se.

Podstavci c), d), e), f), g) i h) postaju podstavci b), c), d), e), f) i g).

U podstavku h) koji postaje podstavak g) broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija za plaćanje će raskinuti ugovor o financiranju u slučajevima da su sredstva potpore u cijelosti isplaćena korisniku i izdana je Odluka o povratu sredstava iz članka 27. ovoga Pravilnika.«.

Članak 24.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik može na sve odluke i izjavu o raskidu ugovora o financiranju koje proizlaze iz ovoga Pravilnika podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar.

(2) Agencija za plaćanja sve akte korisniku dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom. Danom dostave smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku. Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akta na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(3) Korisnik može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave akata iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(5) Prigovori iz stavka 1. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, koja je dužna bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora, Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(6) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva, a Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(7) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(8) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide u korist korisnika.

(9) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(10) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(11) Odluke Povjerenstva su konačne te na njih nije moguće uložiti prigovor.«.

Članak 25.

U članku 30. stavku 3. riječi: »sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »na način propisan natječajem«.

Članak 26.

Iza članka 30. dodaje se novi članak 30.a koji glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.«.

Članak 27.

Prilozi I., II. i III. brišu se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Odredbe iz članka 17. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na postupke započete po odredbama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 62/16 i 101/17).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/84

Urbroj: 525-08/1714-18-29

Zagreb, 3. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.