Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

NN 111/2018 (12.12.2018.), Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2160

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 23. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. prosinca 2018. donijela

ODLUKU

O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH SUBJEKATA

Članak 1.

Ovom Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva te razdvojenog praćenja poslovnih događaja, pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, razdvajanje računa imovine, obveza, prihoda i rashoda te forma, sadržaj i dostava financijskih izvještaja energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti.

Članak 2.

(1) Obveznici primjene ove Odluke su sve pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koje obavljaju jednu ili više energetskih djelatnosti i imaju dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: energetski subjekti).

(2) Obveznici primjene ove Odluke su i trgovci električnom energijom, opskrbljivači električnom energijom, trgovci plinom i opskrbljivači plinom iz države članice Europske unije koji u Republici Hrvatskoj obavljaju energetsku djelatnost trgovine električnom energijom, opskrbe električnom energijom, trgovine plinom i opskrbe plinom i imaju dozvolu za obavljanje tih energetskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: energetski subjekti iz države članice Europske unije).

(3) Na način i postupak vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja energetskih subjekata iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 10. i članka 11. stavaka 6. do 8. ove Odluke.

(4) Energetski subjekti iz stavka 2. ovoga članka dužni su Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavljati Izvještaj o prihodima od obavljanja energetske djelatnosti iz Priloga 8. koji je sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Energetski subjekti dužni su voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje u skladu s odredbama Zakona o energiji, zakona kojima se uređuju pojedina tržišta energije odnosno zakona kojim se uređuje pojedini energetski sektor, pozitivnim propisima o računovodstvu poduzetnika te ovom Odlukom.

Članak 4.

Energetski subjekti dužni su u svome računovodstvu voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema načelima nediskriminacije korisnika sustava, izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja, izbjegavanja pristranosti te izbjegavanja međusobnog subvencioniranja između energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga, tržišnih energetskih djelatnosti i drugih djelatnosti.

Članak 5.

(1) Vođenjem razdvojenog računovodstva energetskih subjekata te pravilnim raspoređivanjem računovodstvenih kategorija imovine, obveza, prihoda i rashoda (u daljnjem tekstu: računovodstvene kategorije) osigurava se provođenje redovitog i učinkovitog nadzora nad cijenama odnosno važećim tarifama, naknadama i cjenicima za obavljanje pojedine energetske djelatnosti.

(2) Vođenjem razdvojenog računovodstva osiguravaju se preduvjeti potrebni za donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama, odnosno tarifnim sustavima za pojedine energetske djelatnosti.

(3) Vođenjem razdvojenog računovodstva osiguravaju se preduvjeti za pravilan izračun naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti iz nadležnosti Agencije.

Članak 6.

(1) Energetski subjekti dužni su u svome računovodstvu voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema pravilima propisanim ovom Odlukom na način da energetski subjekt koji obavlja:

1. tržišnu energetsku djelatnost vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima;

2. dvije ili više tržišnih energetskih djelatnosti vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima te iskazuje prihod za svaku od tržišnih energetskih djelatnosti zasebno;

3. energetsku djelatnost kao javnu uslugu vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima i prema pravilima propisanim ovom Odlukom;

4. dvije ili više energetskih djelatnosti kao javnu uslugu vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima posebno za svaku energetsku djelatnost koju obavlja kao javnu uslugu te posebno i odvojeno od drugih energetskih djelatnosti koje obavlja kao javnu uslugu prema pravilima propisanim ovom Odlukom;

5. energetsku djelatnost kao javnu uslugu i tržišnu energetsku djelatnost, za energetsku djelatnost koju obavlja kao javnu uslugu vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima te posebno i odvojeno od tržišne energetske djelatnosti prema pravilima propisanim ovom Odlukom, a za tržišnu energetsku djelatnost iskazuje prihod zasebno;

6. energetsku djelatnost kao javnu uslugu i/ili tržišnu energetsku djelatnost, te drugu djelatnost ili više njih, za energetsku djelatnost koju obavlja kao javnu uslugu vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje sukladno općim propisima te posebno i odvojeno od tržišne energetske djelatnosti i od one koju obavlja kao drugu djelatnost prema pravilima propisanim ovom Odlukom. Za tržišne energetske djelatnosti dužan je u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazivati prihod za svaku od tržišnih energetskih djelatnosti zasebno, a za drugu djelatnost može u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazivati prihod zasebno ili objedinjeno, ako obavlja dvije ili više drugih djelatnosti.

(2) Pored obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja na način opisan u stavku 1. ovoga članka, energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima i/ili energetsku djelatnost distribucije toplinske energije dužni su u svome računovodstvu voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje zasebno za svaki pojedini centralni toplinski sustav, odvojeno od ostalih toplinskih sustava i usluga energetskih djelatnosti pretežito za poslovnu upotrebu.

Članak 7.

(1) Energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost kao javnu uslugu dužni su za obavljanje pojedine energetske djelatnosti voditi odvojeno računovodstvo na način da se iz poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava može nedvojbeno utvrditi imovina, obveze, prihodi i rashodi za pojedinu energetsku djelatnost.

(2) Prilikom raspoređivanja računovodstvenih kategorija potrebno je voditi računa o sljedećim načelima:

– objektivnosti u smislu nefavoriziranja bilo koje energetske djelatnosti,

– dosljednosti raspoređivanja računovodstvenih kategorija iz godine u godinu,

– razvidnosti i

– dokazivosti.

Članak 8.

(1) Računovodstvene kategorije koje se ne mogu direktno pripisati pojedinoj energetskoj djelatnosti, raspoređuju se i pripisuju prema Pravilima za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila) propisanim ovom Odlukom.

(2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu 1. i sastavni su dio ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, pravila za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti može utvrditi i energetski subjekt uz prethodno pribavljenu suglasnost Agencije na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva.

Članak 9.

(1) Kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja u regulatorne svrhe, energetski subjekti dužni su pridržavati se pozitivnim propisima određene strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja.

(2) Kod sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje energetski subjekti dužni su poštivati strukturu i minimalni sadržaj bilješki propisanih ovom Odlukom.

(3) Struktura i minimalni sadržaj bilješki uz bilančne pozicije nalaze se u Prilogu 2. ove Odluke i odnose se na sljedeće energetske subjekte koji obavljaju javnu uslugu:

– operatora prijenosnog sustava električne energije i operatora distribucijskog sustava električne energije (bilješke se sastavljaju zasebno za svaku energetsku djelatnost);

– operatora plinskog distribucijskog sustava;

– operatora tržišta električne energije i operatora tržišta plina;

– proizvođača toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu i/ili distributera toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu (bilješke se sastavljaju zasebno za svaku energetsku djelatnost i za svaki pojedini centralni toplinski sustav, po energetskim djelatnostima).

(4) Struktura i minimalni sadržaj bilješki uz račun dobiti i gubitka za energetske subjekte koji obavljaju javnu uslugu nalaze se u prilozima ove Odluke, kako slijedi:

– za operatora prijenosnog sustava električne energije i operatora distribucijskog sustava električne energije, u Prilozima 3.a i 3.b;

– za operatora transportnog sustava plina, operatora sustava skladišta plina, operatora plinskog distribucijskog sustava, operatora terminala za UPP, opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača, u Prilozima 4.a, 4.b, 4.c, 4.d i 4.e;

– za operatora tržišta električne energije i operatora tržišta plina, u Prilogu 5.;

– za proizvođača toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu i/ili distributera toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu, u Prilogu 6. (bilješke se sastavljaju zasebno za svaku energetsku djelatnost i za svaki pojedini centralni toplinski sustav, po energetskim djelatnostima).

Članak 10.

Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini, i odnose se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 11.

(1) Energetski subjekti iz članka 9. stavka 4. ove Odluke dužni su Agenciji dostavljati sljedeće godišnje financijske izvještaje i financijsku dokumentaciju:

– izvještaj o financijskom položaju (bilanca), na razini društva;

– račun dobiti i gubitka, na razini energetske djelatnosti sukladno članku 6. ove Odluke i na razini društva;

– izvještaj o novčanom tijeku na razini društva ako su energetski subjekti obveznici izrade izvještaja sukladno računovodstvenim propisima;

– izvještaj o promjenama kapitala na razini društva ako su energetski subjekti obveznici izrade izvještaja sukladno računovodstvenim propisima;

– bilješke uz financijske izvještaje, sastavljene sukladno ovoj Odluci, na razini energetske djelatnosti sukladno članku 6. ove Odluke;

– bilješke uz financijske izvještaje, sastavljene sukladno računovodstvenim propisima, na razini društva;

– bruto bilancu na razini društva;

– evidenciju osnovnih sredstava, na razini energetske djelatnosti sukladno članku 6. ove Odluke.

(2) Opskrbljivač električnom energijom pod obvezom javne usluge, koji pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom krajnjim kupcima koji imaju pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge (univerzalna opskrba) te po reguliranim uvjetima krajnjim kupcima koji pod određenim uvjetima ostaju bez opskrbljivača (zajamčena opskrba), dužan je Agenciji dostavljati sljedeće godišnje financijske izvještaje i financijsku dokumentaciju:

– izvještaj o financijskom položaju (bilanca), na razini društva;

– račun dobiti i gubitka, na razini društva;

– izvještaj o novčanom tijeku, na razini društva;

– izvještaj o promjenama kapitala, na razini društva;

– bilješke uz financijske izvještaje, sastavljene sukladno računovodstvenim propisima, na razini društva;

– bruto bilancu na razini društva;

– izvještaj o prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti iz Priloga 7. koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Energetski subjekti koji obavljaju jednu ili više tržišnih energetskih djelatnosti dužni su Agenciji dostavljati račun dobiti i gubitka na razini društva, bruto bilancu na razini društva te izvještaj o prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti iz Priloga 7. ove Odluke.

(4) Energetski subjekti, na temelju zakona kojima se uređuju pojedina tržišta energije odnosno pojedini energetski sektor, dužni su Agenciji dostavljati revidirane godišnje financijske izvještaje na način da se potvrdi poštivanje načela nepristranosti i izbjegavanja međusobnog subvencioniranja energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javna usluga i tržišnih energetskih djelatnosti, te energetskih djelatnosti i drugih djelatnosti.

(5) Osim energetskih subjekata iz stavka 4. ovoga članka, revidirane godišnje financijske izvještaje dužni su Agenciji dostavljati i energetski subjekti koji imaju tu obvezu u skladu s mjerodavnim računovodstvenim propisima i standardima te sukladno posebnim propisima o reviziji.

(6) Svi izvještaji i financijska dokumentacija iz stavaka 1.,2. i 3. ovoga članka dostavljaju se Agenciji u roku od 20 dana nakon isteka roka propisanog za dostavu godišnjih financijskih izvještaja u svrhu javne objave.

(7) Agencija može od energetskih subjekata zahtijevati podnošenje financijskih izvještaja i financijske dokumentacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u bilo koje vrijeme i za kraća razdoblja.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka energetski subjekt dužan je dostaviti Agenciji zatraženu financijsku dokumentaciju u roku koji odredi Agencija, a koji ne može biti kraći od šest dana ni duži od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 12.

Tumačenje ove Odluke kao i upute za provedbu pojedine odredbe ove Odluke daje Agencija.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Agencija.

Članak 14.

Energetski subjekti iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Odluke dužni su voditi poslovne knjige, sastavljati financijske izvještaje i financijsku dokumentaciju sukladno ovoj Odluci za svaku poslovnu godinu, počevši od poslovne godine koja je započela 1. siječnja 2018. godine.

Članak 15.

Svi financijski izvještaji, financijska dokumentacija i prilozi iz ove Odluke dostavljaju se Agenciji u elektroničkom obliku u PDF i Excel formatu.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (»Narodne novine«, broj 86/14 i 81/16).

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/18-02/1

Urbroj: 371-07-18-1

Zagreb, 7. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

PRAVILA ZA RASPOREĐIVANJE RAČUNOVODSTVENIH KATEGORIJA NA POJEDINE ENERGETSKE DJELATNOSTI

Pravila za raspoređivanje računovodstvenih kategorija (imovine, obveza, prihoda i rashoda) na pojedine energetske djelatnosti:

BILANCA

a) DUGOTRAJNA IMOVINA:

• materijalna i nematerijalna imovina – direktno se raspoređuje na pojedinu energetsku djelatnost temeljem godišnjeg popisa imovine, a samo ona materijalna i nematerijalna imovina koja se ne može direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuje se prema postotku učešća za obavljanje te energetske djelatnosti.

• dugotrajna financijska imovina – direktno se raspoređuje na pojedinu energetsku djelatnost, a samo ona dugotrajna financijska imovina koja se ne može direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuje se prema postotku (%) raspodjele dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Ako energetski subjekt nema dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, raspoređivanje se vrši na temelju učešća prihoda (umanjenog za trošak prodane robe) pojedine energetske djelatnosti u ukupnim prihodima društva.

• potraživanja – direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost, a samo ona potraživanja koja se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuju se prema učešću poslovnih prihoda (umanjenog za trošak prodane robe) pojedine energetske djelatnosti u ukupnim poslovnim prihodima društva.

• odgođena porezna imovina – direktno se raspoređuje na pojedinu energetsku djelatnost.

b) KRATKOTRAJNA IMOVINA:

• zalihe – direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

• potraživanja – direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

• kratkotrajna financijska imovina – direktno se raspoređuje na pojedinu energetsku djelatnost.

• novac u banci i blagajni – ne raspoređuje se.

c) KAPITAL I REZERVE:

• ne raspoređuje se.

d) REZERVIRANJA:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

e) DUGOROČNE OBVEZE:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost, a samo one dugoročne obveze koje se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuju se prema učešću dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine pojedine energetske djelatnosti u ukupnoj dugotrajnoj materijalnoj i nematerijalnoj imovini društva. Ako energetski subjekt nema dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, raspoređivanje se vrši na temelju učešća prihoda (umanjenog za trošak prodane robe) pojedine energetske djelatnosti u ukupnim prihodima društva.

f) KRATKOROČNE OBVEZE:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost, a samo one kratkoročne obveze koje se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuju se prema učešću troškova pojedine energetske djelatnosti u ukupnim troškovima društva.

g) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

h) IZVANBILANČNI ZAPISI:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

a) POSLOVNI PRIHODI:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

b) POSLOVNI RASHODI:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost, a samo oni rashodi koji se ne mogu direktno rasporediti na pojedinu energetsku djelatnost raspoređuju se prema učešću direktnih rashoda (umanjenog za trošak prodane robe) pojedine energetske djelatnosti u ukupnim direktnim rashodima društva.

c) FINANCIJSKI PRIHODI:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

d) FINANCIJSKI RASHODI:

• direktno se raspoređuju na pojedinu energetsku djelatnost.

NAPOMENA: Energetski subjekti dužni su za raspoređivanje računovodstvenih kategorija na pojedine energetske djelatnosti primjenjivati načelo učešća pojedine energetske djelatnosti u društvu iz prethodne poslovne godine.

PRILOG 2.

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU

____________________________________________________________________________________________________________________

(energetska djelatnost)

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 2.1

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGUAKTIVA
          
B) DUGOTRAJNA IMOVINA
I. NEMATERIJALNA IMOVINA*
R. br.NEMATERIJALNA IMOVINAStanje na dan 31. 12. (prethodna god.) knNabavna vrijednost knPovećanje/smanjenje knStopa amortizacije (%)Godišnji iznos amortizacije knAkumulirana amortizacija knProdaja (rashodovanje) knSadašnja knjigovodstvena vrijednost na dan 31. 12. (tekuća god.) kn
12345678910
1.Izdaci za razvoj2.Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava3.Goodwill4.Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine5.Nematerijalna imovina u pripremi6.Ostala nematerijalna imovina
UKUPNO:000
0000
          
* za nematerijalnu imovinu potrebno je specificirati koja od navedene imovine je s neodređenim vijekom uporabe, a koja od navedene imovine ima ograničeni vijek uporabe, te koje se metode koriste za procjenu vrijednosti imovine s neodređenim vijekom uporabe.
NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi imovine amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu imovine, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.


PRILOG 2.2

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU
II. MATERIJALNA IMOVINA

R.br.MATERIJALNA IMOVINAStanje na dan 31. 12. (prethodna god.) knNabavna vrijednost knPovećanje/smanjenje knStopa amortizacije (%)Godišnji iznos amortizacije knAkumulirana amortizacija knProdaja (rashodovanje) knSadašnja knjigovodstvena vrijednost na dan 31. 12. (tekuća god.) kn
12345678910
1.Zemljište0000
2.Građevinski objekti (specificirati)000
0000


3.Postrojenja i oprema (specificirati)000
0000


4.Alati, pogonski inventar i transportna sredstva (specificirati)000
0000


5.Biološka imovina000
0000


6.Predujmovi za materijalnu imovinu (specificirati)000
0000


7.Materijalna imovina u pripremi (specificirati)000
0000


8.Ostala materijalna imovina (specificirati)000
0000


9.Ulaganja u nekretnine (specificirati)000
0000UKUPNO:000
0000
          
NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi imovine amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu imovine, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.PRILOG 2.3

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU

u knu kn
Prethodna godinaTekuća godina
III.DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (specificirati)00
IV.POTRAŽIVANJA00
1.Potraživanja od poduzetnika unutar grupe00
2.Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom00
3.Potraživanja od kupaca00
4.Ostala potraživanja (specificirati)00
C)KRATKOTRAJNA IMOVINA

I.ZALIHE00
1.Sirovine i materijal

2.Predujmovi za zalihe

II.POTRAŽIVANJA00
1.Potraživanja od poduzetnika unutar grupe – potrebno je specificirati do deset najvećih povezanih poduzetnika00
1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


1.9.


1.10.


1.11.Ostali

2.Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom – potrebno je specificirati do deset najvećih povezanih poduzetnika00
2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6.


2.7.


2.8.


2.9.


2.10.


2.11.Ostali

3.Potraživanja od kupaca – potrebno je specificirati do deset najvećih kupaca00
3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.


3.6.


3.7.


3.8.


3.9.


3.10.


3.11.Ostali

4.Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika00
5.Potraživanja od države i drugih institucija (specificirati)00
6.Ostala potraživanja (specificirati)00
    
III.KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (specificirati)00
D)PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
(specificirati)
00
F)IZVANBILANČNI ZAPISI (specificirati)00
    

PRILOG 2.4

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU
PASIVA

       
B) REZERVIRANJA
R.br.POZICIJA REZERVIRANJAStanje na dan 1. 1. (tekuće godine) knIskorišteni iznosi rezerviranja knNeiskorišteni iznosi rezerviranja knRezerviranja po odluci za tekuću godinu knStanje na dan 31. 12. (tekuće godine) kn
1234567
1.Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2.Rezerviranja za porezne obveze
3.Rezerviranja za započete sudske sporove
4.Druga rezerviranja

UKUPNO:00000


PRILOG 2.5

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU       
C) DUGOROČNE OBVEZE
R. br.Pozicija dugoročnih obvezaStanje na dan 31. 12. (prethodna god.) knUdioStanje na dan 31. 12. (tekuća god.) knUdioIndex
1234567 (5/3*100)
1.Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
2.Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe – PRIKAZATI U TABLICI – PRILOG 2.6.0
3.Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
4.Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0
5.Obveze za zajmove, depozite i slično0
6.Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
7.Obveze za predujmove0
8.Obveze prema dobavljačima – potrebno je specificirati do deset najvećih dobavljača0,00
0,00
0
8.1.
0
8.2.
0
8.3.
0
8.4.
0
8.5.
0
8.6.
0
8.7.
0
8.8.
0
8.9.
0
8.10.
0
8.11.Ostali0
9.Obveze po vrijednosnim papirima0
10.Ostale dugoročne obveze0
11.Odgođena porezna obveza0

UKUPNO00,0000,000
PRILOG 2.6

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU


    
   
Dugoročne obveze za zajmove i kredite potrebno je prikazati u tablicama kako slijedi:
R. br.KreditorNamjena kreditaUgovoreni iznos kredita knDatum početka otplate kreditaRok otplate kreditaValuta u kojoj je odobren kreditKamatna stopa (%)Stanje kredita na početku god. knObveza za glavnicu knPlaćena glavnica knObveza za kamatu knPlaćena kamata knStanje kredita 31. 12. (tekuće godine) knTečajne razlike kn
123456789101112131415
1.

2.

3.

4.

5.


UKUPNO:
00000000R.br.ZajmodavateljNamjena zajmaUgovoreni iznos zajma knDatum početka otplate zajmaRok otplate zajmaValuta u kojoj je odobren zajamKamatna stopa (%)Stanje zajma na početku god. knObveza za glavnicu knPlaćena glavnica knObveza za kamatu knPlaćena kamata knStanje zajma 31. 12. (tekuće godine) knTečajne razlike kn
123456789101112131415
1.

2.

3.

4.

5.


UKUPNO:
00000000


PRILOG 2.7

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU
   
D) KRATKOROČNE OBVEZE
R. br.Pozicija kratkoročnih obvezaStanje na dan 31. 12. (prethodna god.) knUdioStanje na dan 31. 12. (tekuća god.) knUdioIndex
1234567 (5/3*100)
1.Obveze prema poduzetnicima unutar grupe0
2.Obveze ze zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe0
3.Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom0
4.Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom0
5.Obveze ze zajmove, depozite i slično – PRIKAZATI U TABLICI – PRILOG 2.8.0
6.Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama0
7.Obveze za predujmove0
8.Obveze prema dobavljačima – potrebno je specificirati do deset najvećih dobavljača0
0
0
8.1.
0
8.2.
0
8.3.
0
8.4.
0
8.5.
0
8.6.
0
8.7.
0
8.8.
0
8.9.
0
8.10.
0
8.11.Ostali0
9.Obveze po vrijednosnim papirima0
10.Obveze prema zaposlenicima0
11.Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja0
12.Obveze s osnove udjela u rezultatu0
13.Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji0
14.Ostale kratkoročne obveze0

UKUPNO00,0000,000


PRILOG 2.8

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU

Kratkoročne obveze za zajmove i kredite potrebno je prikazati u tablicama kako slijedi:
R. br.KreditorNamjena kreditaUgovoreni iznos kredita knDatum početka otplate kreditaRok otplate kreditaValuta u kojoj je odobren kreditKamatna stopa (%)Stanje kredita na početku god. knObveza za glavnicu knPlaćena glavnica knObveza za kamatu knPlaćena kamata knStanje kredita 31. 12. (tekuće godine) knTečajne razlike kn
123456789101112131415
1.

2.

3.

4.

5.


UKUPNO:
00000000
               
R. br.ZajmodavateljNamjena zajmaUgovoreni iznos zajma knDatum početka otplate zajmaRok otplate zajmaValuta u kojoj je odobren zajamKamatna stopa (%)Stanje zajma na početku god. knObveza za glavnicu knPlaćena glavnica knObveza za kamatu knPlaćena kamata knStanje zajma 31. 12. (tekuće godine) knTečajne razlike kn
123456789101112131415
1.

2.

3.

4.

5.


UKUPNO:
00000000PRILOG 2.9

BILJEŠKE UZ BILANČNE POZICIJE NA DAN 31. 12. _____. GODINE
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU JAVNU USLUGU

u kn

Prethodna godina

u kn

Tekuća godina

E)ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA00
za poziciju odgođeno plaćanje troškova treba specificirati koji su troškovi obračunati na teret tekućeg razdoblja. Za odgođeno priznavanje prihoda treba objaviti iznose odgođenih prihoda i razloge za takvo odgađanje
G)IZVANBILANČNI ZAPISI (specificirati)00
    
    
    


PRILOG 3a

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 3a.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od prijenosa električne energije00
1.1.Prihodi od prijenosa električne energije ostvaren primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od prodaje električne energije za uravnoteženje

1.3.Prihodi od prodaje električne energije uravnoteženja po obračunu

1.4.Prihodi od dražbi za dodjelu prekograničnog prijenosnog kapaciteta u zemlji

1.5.Prihodi od dražbi za dodjelu prekograničnog prijenosnog kapaciteta u inozemstvu

1.6.Prihodi od ITC-a (međukompenzacijski mehanizam operatora prijenosnih sustava)

1.7.Prihodi od priključaka

1.8.Prihodi od nestandardnih usluga

1.9.Prihodi od ostale regulirane imovine primljene bez naknade

1.10.Prihodi od uravnoteženja gubitaka

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi materijala za održavanje energetskih objekata

2.2.Troškovi materijala za održavanje ostale imovine

2.3.Utrošena energija

2.4.Ostalo (specificirati)00
2.5.Usluge održavanja energetskih objekata

2.6.Usluge održavanja ostale imovine

2.7.Zajedničke dražbe prekograničnog prijenosnog kapaciteta

2.8.Troškovi zajedničkih funkcija

2.9.Troškovi najamnine nekretnina (specificirati)00
2.10.Troškovi koncesija

2.4.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00PRILOG 3a.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 
Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaće

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 3a.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 3a.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKOG SUBJEKTA: OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
    
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
8.1.Troškovi pomoćnih usluga sustava

8.2.Troškovi gubitaka na mreži prijenosa

8.3.Troškovi obračuna električne energije uravnoteženja

8.4.Troškovi od pružanja usluge uravnoteženja

8.5.Ostalo (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
    
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
    
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 3b

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 3b.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od distribucije električne energije00
1.1.Prihodi od distribucije električne energije ostvareni primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od nestandardnih usluga

1.3.Prihodi od priključaka

1.4.Prihodi od ostale regulirane imovine primljene bez naknade

1.5.Prihodi od uravnoteženja gubitaka

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi materijala za održavanje energetskih objekata

2.2.Troškovi materijala za održavanje ostale imovine

2.3.Utrošena energija

2.4.Ostalo (specificirati)00
2.5.Usluge održavanja energetskih objekata

2.6.Usluge održavanja ostale imovine

2.7.Troškovi zajedničkih funkcija

2.8.Troškovi najamnine nekretnina (specificirati)00
2.9.Troškovi koncesija

2.10.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00

PRILOG 3b.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaće

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 3b.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 3b.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTRIČNE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
8.1.Troškovi gubitaka na mreži distribucije

8.2.Troškovi električne energije uravnoteženja

8.3.Naknada za nepostignutu razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga određenih »Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom«

8.4.Ostalo (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00


PRILOG 4a

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINA

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 4a.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od transporta plina00
1.1.Prihodi od transporta plina ostvareni primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta

1.3.Prihodi od nestandardnih usluga

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi sirovina i materijala

2.2.Troškovi prodane robe (specificirati)00
2.3.Troškovi nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u sustavu

2.4.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00

PRILOG 4a.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 4a.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 4a.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenje (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 4b

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 4b.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od skladištenja plina00
1.1.Prihodi od skladištenja plina ostvareni primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od nestandardnih usluga

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi sirovina i materijala

2.2.Troškovi prodane robe (specificirati)00
2.3.Troškovi nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u sustavu

2.4.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00


PRILOG 4b.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 4b.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 4b.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 4c

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 4c.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od distribucije plina00
1.1.Prihodi od distribucije plina ostvareni primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta

1.3.Prihodi od nestandardnih usluga

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi sirovina i materijala

2.2.Troškovi prodane robe (specificirati)00
2.3.Troškovi nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u sustavu

2.4.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00


PRILOG 4c.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 4c.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 4c.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 4d

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA*

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


* NAPOMENA: popunjava tablice s podacima na razini energetske djelatnosti opskrbe plinom

PRILOG 4d.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA*Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od opskrbe plinom00
1.1.Prihodi od opskrbe plinom u obvezi javne usluge

1.2.Prihodi od zajamčene opskrbe

1.3.Prihodi od opskrbe plinom krajnjih kupaca na tržištu plina

1.4.Prihodi od nestandardnih usluga

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi sirovina i materijala

2.2.Troškovi prodane robe (specificirati)00
2.3.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00


PRILOG 4d.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA*Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 4d.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA*Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 4d.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE: OPSKRBLJIVAČA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE I ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA*Naziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00


PRILOG 4e

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TERMINALA ZA UPP

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 4e.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TERMINALA ZA UPPNaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od terminala UPP00
1.1.Prihodi od korištenja terninala za UPP ostvareni primjenom tarifnih stavki

1.2.Prihodi od nestandardnih usluga

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi sirovina i materijala

2.2.Troškovi prodane robe (specificirati)00
2.3.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00

PRILOG 4e.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TERMINALA ZA UPPNaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 4e.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TERMINALA ZA UPPNaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 4e.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKI SUBJEKT: OPERATOR TERMINALA ZA UPPNaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 5

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 5.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od naknade za organiziranje tržišta00
a)električne energije

b)plina

2.Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje

2.2.Usluge zakupa-lizinga

2.3.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00

PRILOG 5.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 5.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne imovine


b) materijalne imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 5.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINANaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosna usklađenja (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00


PRILOG 6

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI ENERGETSKU DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 6.1

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI ENERGETSKU DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
I.POSLOVNI PRIHODI00
1.Prihodi od obavljanja energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije00
a)Prihodi od tarifnih stavki (regulirani prihod) – CTS

b)Prihod od proizvodnje toplinske energije za pretežito poslovnu upotrebu

c)Prihodi od proizvodnje toplinske energije u ostalim toplinskim sustavima (ZTS i STS)

d)Ostali poslovni prihodi ( specificirati)
0
    
    
    
2.Prihodi od obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije00
a)Prihodi od tarifnih stavki (regulirani prihod) – CTS

b)Prihodi od distribucije toplinske energije za pretežito poslovnu upotrebu

c)Ostali poslovni prihodi (specificirati)00
    
    
2.1.Usluga – priključci00
a)naknada za priključenje

b)naknada za povećanje priključene snage

II.POSLOVNI RASHODI00
1.Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2.Materijalni troškovi00
2.1.Troškovi za nabavu toplinsk eenergije

2.2.Utrošeni energenti za proizvodnju

2.3.Utrošeni materijal i rezervni djelovi

2.4.Utrošena energija

2.5.Ostatali materijalni troškovi (specificirati)00
2.6.Usluge održavanja energetskih objekata

2.7.Usluge održavanja (specificirati)00
2.8.Ostali vanjski troškovi (specificirati)00
    


PRILOG 6.2

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI ENERGETSKU DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
3.Troškovi osoblja00
3.1.Neto plaće i nadnice

3.2.Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.3.Doprinosi na plaće

Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31. 12.)


PRILOG 6.3

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI ENERGETSKU DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
4.Amortizacija00

a) nematerijalne – regulirane imovine


b) nematerijalne – neregulirane imovine


c) materijalne – regulirane imovine


d) materijalne – neregulirane imovine

5.Ostali troškovi (specificirati)00

PRILOG 6.4

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA _____. GODINU
ZA ENERGETSKE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI ENERGETSKU DJELATNOST DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJENaziv pozicijeu kn
Prethodna godina
u kn
Tekuća godina
6.Vrijednosno usklađivanje (specificirati)00
7.Rezerviranja (specificirati)00
8.Ostali poslovni rashodi (specificirati)00
III.FINANCIJSKI PRIHODI (specificirati)00
IV.FINANCIJSKI RASHODI (specificirati)00
V.UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VI.UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII.UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

VIII.UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

UKUPNI PRIHODI00
UKUPNI RASHODI00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA00PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA TRŽIŠNE ENERGETSKE DJELATNOSTI ZA _____. GODINU

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 7.1

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA TRŽIŠNE ENERGETSKE DJELATNOSTI ZA _____. GODINU

Temeljem članka 11. stavka 2. i 3. Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata, energetski subjekt dostavlja podatke o ukupno ostvarenim prihodima od obavljanja tržišne energetske djelatnosti za koju ima dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije.
  
TRŽIŠNA ENERGETSKA DJELATNOSTPRIHODI od obavljanja tržišne energetske
djelatnosti (u kn)
Proizvodnja električne energije
Opskrba električnom energijom
Opskrba električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga
Trgovina električnom energijom
ELEKTRIČNA ENERGIJA0
Proizvodnja prirodnog plina
Opskrba plinom krajnjih kupaca na tržištu plina
Upravljanje mjestom za opskrbu UPP-a ili SPP-a
Opskrba plinom na veleprodajnom tržištu*
Trgovina plinom
PLIN0
Proizvodnja biogoriva
Trgovina na veliko biogorivom
Skladištenje biogoriva
Proizvodnja naftnih derivata
Trgovina na veliko naftnim derivatima
Skladištenje nafte i naftnih derivata
Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)
Skladištenje ukapljenog naftnog plina
Transport nafte naftovodima
Transport naftnih derivata produktovodima
NAFTA I NAFTNI DERIVATI0
Opskrba toplinskom energijom
Proizvodnja toplinske energije u zatvorenom toplinskom sustavu
Proizvodnja toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu
TOPLINSKA ENERGIJA0
Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
SVEUKUPNO0
 
* Podatke upisuje energetski subjekt koji je u skladu s članku 113. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) određen opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu plina.PRILOG 8.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA ENERGETSKE DJELATNOSTI U RH
OD ENERGETSKIH SUBJEKATA IZ DRŽAVE ČLANICE EU ZA ____. GODINU

____________________________________________________________________________________________________________________

(energetska djelatnost)

____________________________________________________________________________________________________________________

(naziv energetskog subjekta)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa)

____________________________________________________________________________________________________________________

(OIB)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime osobe za kontakt)

____________________________________________________________________________________________________________________

(broj telefona)

____________________________________________________________________________________________________________________

(adresa e-pošte)

   
(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)


PRILOG 8.1

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA OD OBAVLJANJA ENERGETSKE DJELATNOSTI U RH
OD ENERGETSKIH SUBJEKATA IZ DRŽAVE ČLANICE EU ZA ____. GODINU

ENERGETSKA DJELATNOSTProdano na tržištu u Republici Hrvatskoj – količina (MWh)PRIHODI od PRODAJE (EUR)OSTALI PRIHODI* (EUR)UKUPNI PRIHODI (EUR)
12345 (3+4)
Trgovina električnom energijomOpskrba električnom energijomTrgovina plinomOpskrba plinomUKUPNO0,000,000,000,00
     

Napomena:

* Ostali prihodi od obavljanja energetske djelatnosti trgovine i opskrbe električnom energijom odnose se na prihode od prodaje prekograničnih prijenosnih kapaciteta, prihode od kupnje električne energije i ostale prihode od obavljanja energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. Ostali prihodi od obavljanja energetske djelatnosti trgovine i opskrbe plinom odnose se na prihode od prodaje kapaciteta i ostale prihode od obavljanja energetske djelatnosti trgovine i opskrbe plinom.
IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA

(puni naziv i adresa energetskog subjekta)

(ime i prezime odgovorne osobe energetskog subjekta)

(dužnost odgovorne osobe u energetskom subjektu)
     
IZJAVA
     
Potpisom ove izjave potvrđujem pod kaznenom, materijalnom i moralnom odgovornošću da su točni i vjerodostojni svi financijski podaci navedeni u ovom izvještaju, a koji je energetski subjekt
_________________________________________________ podnio dana ___________________ godine.
     


(mjesto i datum)(potpis odgovorne osobe)