Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2200

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/16-01/188

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 45/17.) u članku 19. stavak 15. mijenja se i glasi:

»U slučaju elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje koji su usklađeni sa zahtjevima iz ovoga članka, ako nadležni inspektori iz članka 38. ovoga Zakona utvrde ili imaju razloga vjerovati da bi određene elektroničke cigarete ili spremnici za ponovno punjenje ili vrsta elektroničke cigarete ili spremnika za ponovno punjenje mogli predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi, poduzet će mjere iz članka 39. ovoga Zakona i o tome obavijestiti Ministarstvo. Ministarstvo odmah obavješćuje Komisiju i nadležna tijela drugih država članica o poduzetim mjerama i priopćuje sve popratne podatke.«.

Članak 2.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, sanitarni inspektori, inspektori rada, tržišni inspektori, turistički inspektori, inspektori za područje elektroenergetike i toplinarstva Državnog inspektorata te zdravstveni inspektori, prosvjetni inspektori i ovlašteni carinski službenici.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/192
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.