Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

HRVATSKI SABOR

2205

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/193

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) u članku 8. iza riječi: »nadležnom sanitarnom inspektoru« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 4. iza riječi: »sanitarnih inspektora« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 3.

U članku 23. stavcima 5. i 6. iza riječi: »nadležnog sanitarnog inspektora«, u određenom padežu, dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 28. stavku 2. iza riječi: »nadležnog sanitarnog inspektora« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 5.

U članku 39.a stavku 3. riječi: »sanitarna inspekcija« zamjenjuju se riječima: »sanitarni inspektor Državnog inspektorata«.

Članak 6.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 7.

U članku 50. stavcima 1. i 2. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 8.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 9.

U članku 56. stavku 2. riječ: »ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Članak 10.

U članku 59. stavcima 2. i 3. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 11.

U članku 60. stavcima 1. i 2. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 12.

U članku 68. stavku 1. riječ: »ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Članak 13.

U članku 69. stavcima 1. i 2. iza riječi: »sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 14.

U članku 70. stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 15.

U članku 75. stavku 1. točki 12. iza riječi: »sanitarnog inspektora« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 16.

U članku 76. stavku 1. točki 1. iza riječi: »sanitarnom inspektoru« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 17.

U članku 79. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/198

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Marin Mrčela i Igor Vuletić
ožujak 2019.