Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima

HRVATSKI SABOR

2206

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/194

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KONTAMINANTIMA

Članak 1.

U Zakonu o kontaminantima (»Narodne novine«, br. 39/13.) u članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno tijelo za vođenje politike u području kontaminanata te provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je Državni inspektorat.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo u području kontaminanata uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, a koji obvezno moraju sadržavati i planove monitoringa sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 1881/2006 te uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

(3) Financijska sredstva za provedbu planova iz stavka 2. ovoga članka osigurava Državni inspektorat.

(4) Izvješćivanje o provedenim monitorinzima, inspekcijskim nadzorima, odnosno službenim kontrolama iz stavka 2. ovoga članka provodi se sukladno posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole hrane.«.

Članak 3.

U članku 5. stavcima 1. i 2. riječi: »nadležnim tijelima« zamjenjuju se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 15. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Stavak 17. briše se.

Članak 6.

U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na zahtjev Državnog inspektorata laboratoriji su obvezni izdati izvješća o provedenim analizama službenih uzoraka na način i u obliku u kojem to od njih traži Državni inspektorat.«.

Članak 7.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »ministar nadležan za zdravlje«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo«, u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/194
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.