Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

HRVATSKI SABOR

2211

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/199

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 609/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. LIPNJA 2013. O HRANI ZA DOJENČAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (»Narodne novine«, br. 69/17.) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za vođenje politike za hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 2. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbe iz članka 2. ovoga Zakona je Državni inspektorat.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi: »Zadaće nadležnih tijela«.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo u području hrane za dojenčad i malu djecu, hrane za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

a) uspostavlja i provodi sustav notifikacije određenih kategorija hrane za specifične skupine iz članka 1. ovoga Zakona

b) uspostavlja i provodi sustav notifikacije informativnih i obrazovnih materijala o prehrani dojenčadi i male djece

c) uređuje pravila reklamiranja i prezentiranja početne hrane za dojenčad, uključujući i hranu za posebne medicinske potrebe dojenčadi

d) uređuje način darivanja informativnog i obrazovnog materijala o prehrani dojenčadi i male djece

e) potiče stručna udruženja i institucije na izradu stručnih vodiča i smjernica kojima se osiguravaju objektivne i dosljedne informacije o prehrani dojenčadi

f) ocjenjuje vodiče iz točke e) ovoga stavka

g) dostavlja podatke Europskoj komisiji u smislu provedbe članka 3. Uredbe (EU) br. 609/2013.

(3) U svrhu provedbe stavka 2. točaka b), c) i d) ovoga članka ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom uređuje način notifikacije informativnih i obrazovnih materijala o prehrani dojenčadi i male djece, pravila reklamiranja i prezentiranja početne hrane te načine darivanja informativnog i obrazovnog materijala o prehrani dojenčadi i male djece.

(4) Ministar pravilnikom pobliže uređuje postupak i način stavljanja na tržište prerađene hrane na bazi žitarica i dječje hrane.

(5) Ministar pravilnikom pobliže uređuje postupak i način stavljanja na tržište zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(6) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točke a) i c) brišu se.

Dosadašnje točke b) i d) postaju točke a) i b).

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. točke b) ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Postupak notifikacije provodi se putem elektroničkog sustava za pristup Registru prema uputama koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

U stavku 8. zarez i riječi iza zareza: »a on je sastavni dio SISSI-ja« brišu se.

Članak 5.

U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ministarstvo za potrebe provedbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi upravni nadzor.

(2) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima kojima se uređuju djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola).«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. točke j) i k) mijenjaju se i glase:

»j) ne izvrši rješenje kojim je naređeno izvršenje radnje ili rješenje kojim je izrečena mjera iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona

k) stavi na tržište hranu koja je izbrisana iz Registra (članak 8. stavak 1. točka b) ovoga Zakona)«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/195
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.