Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

HRVATSKI SABOR

2214

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/202

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O
JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Članak 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/12. i 152/14.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu, pitanja projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti te druga bitna pitanja.«

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o javno-privatnom partnerstvu riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

(1) Uredbu o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 88/12. i 15/15.) Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o ustrojstvu i vođenju Registra ugovora o javno--privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 16/13.) ministar nadležan za gospodarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/233

Zagreb, 7. prosinca 2018

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r