Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

2218

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/206

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13. i 65/17.) u članku 4. stavku 2. riječi: »Hrvatski zavod za prostorni razvoj« i zarez iza tih riječi brišu se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi: »Zavod za prostorni razvoj«.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Stručne poslove prostornog uređenja za Državu obavlja Ministarstvo putem nadležne ustrojstvene jedinice – Zavoda za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod).«.

Članak 3.

U članku 19. riječi: »Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito« zamjenjuju se riječima: »Poslovi Zavoda obuhvaćaju osobito«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.«.

Članak 4.

Članci 20. – 25. brišu se.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. riječi: »Zavodom i« brišu se.

Članak 6.

U članku 41. stavku 2. riječi: »Ministarstvu i« brišu se.

Članak 7.

U članku 43. stavku 6. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »sedam godina«.

Članak 8.

U članku 49.f stavku 1. riječi: »Hrvatski zavod za prostorni razvoj obvezuje se« zamjenjuju se riječima: »Zavod se obvezuje«.

Članak 9.

U članku 65. stavku 3. riječi: »i Zavod« brišu se.

Članak 10.

U članku 82. stavku 2. iza riječi: »imenovati« dodaju se riječi i zarez: »službenik Zavoda,«.

Članak 11.

U članku 180. stavku 1. riječ: »Zavoda« i zarez iza te riječi brišu se.

Članak 12.

U članku 181. stavcima 1. i 2. riječi: »Zavod« i zarezi iza tih riječi brišu se.

Članak 13.

U članku 182. stavku 1. riječ: »Zavodu« i zarez iza te riječi brišu se.

U stavku 2. riječi: »ravnatelja Zavoda« i zarez iza tih riječi brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, br. 70/17.) s ovim Zakonom.

(2) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s ovim Zakonom.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja preuzima sve poslove, radnike koji postaju državni službenici, arhiv i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze, financijska sredstva i drugu imovinu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

(2) Do raspoređivanja na radna mjesta u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona preuzeti radnici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

(3) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona donijeti rješenja o rasporedu preuzetih radnika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Preuzeti radnici iz stavka 1. ovoga članka koji neće moći biti raspoređeni stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

Članak 16.

(1) Ministarstvo će, u ime Vlade Republike Hrvatske, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, podnijeti zahtjev za upis brisanja Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj iz sudskog registra.

(2) Hrvatski zavod za prostorni razvoj prestaje postojati danom upisa brisanja u sudskom registru.

(3) Danom upisa brisanja Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj prestaje mandat ravnatelju Zavoda te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/245

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.