Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2237

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018. godine.

Klasa: 011-01/18-01/209

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 64/18.) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U razdoblju od 30 dana od dana primitka zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad Agencija može od osnivača zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije.«.

Članak 2.

U članku 13. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »30«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 2. riječi: »ili poništiti« brišu se.

Članak 4.

U članku 31. stavku 1. točki 4. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

Članak 5.

U članku 34. stavku 7. riječi: »poništavanju,« brišu se.

Članak 6.

U naslovu iznad članka 37. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

U stavku 1. riječi: »ili poništavanju« brišu se.

Iza točke 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. ako mirovinsko društvo sklopi pravni posao protivno odredbama članka 49.a ovoga Zakona

10. ako mirovinsko društvo ne uplati iznos naknade za upravljanje Središnjem registru osiguranika u skladu s odredbama članka 63.a stavka 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »ili poništiti« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ili poništi« brišu se.

Članak 7.

U članku 40. dodaje se novi stavak 1. i stavak 2. koji glase:

»(1) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav u nadzorni odbor svakog mirovinskog društva imenovati po jednu osobu koja će biti predstavnik članova mirovinskog fonda te će zastupati interese članova mirovinskog fonda.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora zadovoljavati uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva iz članka 39. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 39. stavka 4. ovoga Zakona, a ujedno će biti imenovana i članom revizorskog odbora mirovinskog društva.«.

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 3., ispred riječi: »U nadzorni« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(3)«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 44. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

U stavku 1. riječi: »ili poništavanju« brišu se.

Iza točke 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ako mirovinsko društvo sklopi pravni posao protivno odredbama članka 49.a ovoga Zakona, kada je to primjenjivo u odnosu na člana nadzornog odbora.«.

U stavku 2. riječi: »ili poništi« brišu se.

Članak 9.

U članku 45. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. na ulaganja iz članka 125. stavka 1. točke 11. te članka 126. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona«.

Članak 10.

U članku 49. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kada mirovinsko društvo predlaže ili imenuje člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda, mora predložiti nezavisnog člana koji ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo te nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s mirovinskim društvom, većinskim dioničarom odnosno imateljem udjela ili grupom većinskih dioničara odnosno imatelja udjela ili članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva ili većinskog dioničara odnosno imatelja udjela.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Mirovinska društva će samostalno ili putem strukovnih udruženja propisati kodeks postupanja kojim će urediti i pitanja korporativnog upravljanja u društvima u koja ulažu imovinu mirovinskih fondova kojima upravljaju, potrebne kvalifikacije članova nadzornog odbora u tim društvima, način njihova izbora, kao i ostala pitanja koja smatraju relevantnim za korporativno upravljanje.«.

Članak 11.

Iza članka 49. dodaje se naslov iznad članka i članak 49.a koji glase:

»Kriteriji za prepoznavanje sukoba interesa

Članak 49.a

(1) Kod prepoznavanja vrsta sukoba interesa do kojih može doći prilikom obavljanja djelatnosti mirovinskog društva, a koji mogu naštetiti interesima mirovinskog fonda i njegovih članova, mirovinsko društvo dužno je najmanje uzeti u obzir nalaze li se ono, relevantna osoba ili drugi mirovinski fond pod upravljanjem društva ili osoba koja je posredno ili neposredno povezana s mirovinskim društvom putem kontrole, u sklopu obavljanja djelatnosti mirovinskog društva ili iz drugih razloga, u situaciji da:

1. bi mogli ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu mirovinskog fonda

2. imaju interes ili korist od usluge ili izvršene transakcije za račun mirovinskog fonda, a koji se razlikuju od interesa mirovinskog fonda

3. primaju ili će primiti od drugih osoba dodatne poticaje ili naknade u vezi s upravljanjem imovinom mirovinskog fonda, u vidu novca, robe ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa uzeti u obzir:

1. interese mirovinskog društva, uključujući one koji proizlaze iz njegova pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti mirovinskog društva i obveze mirovinskog društva prema mirovinskom fondu

2. interese dvaju ili više mirovinskih fondova kojima upravlja.

(3) Ako mirovinsko društvo utvrdi da bi mogle nastupiti okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužno je o tome, uz dostavu analize iz članka 52. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, bez odgode obavijestiti Agenciju te ne smije realizirati namjeravano ulaganje dok:

– se predmetni sukob interesa ne ukloni ili

– Agenciji ne pruži dokaze da predmetni sukob interesa neće negativno utjecati na interese mirovinskog fonda.

(4) Agencija pravilnikom propisuje kriterije za prepoznavanje vrsta sukoba interesa i donosi smjernice kojima dodatno opisuje situacije koje smatra sukobom interesa, u smislu odredaba stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 12.

U članku 52. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. analize sukoba interesa, posebice u odnosu na odredbe članka 49.a stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke od 4. do 7. postaju točke od 5. do 8.

Članak 13.

U članku 53. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 14.

U članku 59. iza točke 21. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 22. koja glasi:

»22. dio prihoda svake godine ulagati u osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o individualnoj kapitaliziranoj štednji.«.

Članak 15.

U članku 63. točki 1. broj: »0,8« zamjenjuje se brojem: »0,5«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. naknada za upravljanje u iznosu od najviše 0,338% godišnje od ukupne imovine umanjene za financijske obveze mirovinskog fonda u 2019., najviše 0,3% u 2020. godini, a za svaku daljnju godinu stopa naknade umanjuje se za 5,5% u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,27%, dok osnovicu za izračun i način naplate ove naknade Agencija propisuje pravilnikom«.

Članak 16.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

»Članak 63.a

(1) Mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade za upravljanje koji čini 20% ukupno naplaćenog iznosa naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj u promatranom obračunskom razdoblju od jedne kalendarske godine.

(2) Ako mirovinsko društvo tijekom godišnjeg obračunskog razdoblja obračuna i naplati naknadu za upravljanje koja čini više od 20% ukupno naplaćenog iznosa naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj u istom obračunskom razdoblju, dužno je najkasnije do 30. travnja iduće kalendarske godine 55% tako više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje uplatiti na odgovarajući uplatni račun Središnjem registru osiguranika kako bi se izvršio raspored tih sredstava mirovinskim fondovima.

(3) Središnji registar osiguranika će zaprimljeni iznos naplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka rasporediti na sve mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj razmjerno njihovoj veličini, promatrano prema neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda na dan raspodjele sredstava.

(4) Agencija pravilnikom utvrđuje način izračuna osnovice utvrđivanja visine sredstava koja se prenose Središnjem registru osiguranika, uplatni račun na koji će se izvršiti uplate mirovinskih društava, način dostave podataka od mirovinskih društava Središnjem registru osiguranika potrebnih za raspored sredstava, rokove zaprimanja i raspoređivanja sredstava te druge podatke potrebne za provedbu odredbi stavka 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 17.

U članku 74. točki 1. riječi: »ili poništila« brišu se.

Članak 18.

U članku 91. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, Središnji registar osiguranika će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, ako je to u skladu s člankom 93. stavkom 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Odredba stavka 3. ovoga članka neće se primijeniti na osiguranika koji ne ispunjava uvjet iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona. U tom slučaju osiguranik će se rasporediti u mirovinski fond kategorije B, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 93. stavkom 2. ovoga Zakona, ili u mirovinski fond kategorije C, ako nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 93. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) Član mirovinskog fonda koji je u skladu s odredbama stavka 3. ovoga članka po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije A nakon isteka roka od 10 godina od dana raspoređivanja u mirovinski fond kategorije A bit će po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije B, osim ako prethodno nije osobno izvršio izbor kategorije mirovinskog fonda.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Raspored osiguranika prema stavcima 3. i 4. ovoga članka obavit će se na način da svakom mirovinskom društvu pripada udio u ukupnom broju osiguranika koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan, zaokruženo na dvije decimale, dok se ostatak raspoređuje onom mirovinskom društvu koje je u protekloj godini ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 8., broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Agencija će pravilnikom propisati način raspoređivanja i izvještavanja osiguranika o potrebi izbora fonda od strane Središnjeg registra osiguranika, način osiguravanja doprinosa koje je potrebno plaćati prije zakašnjelog učlanjenja, način i učestalost raspoređivanja, način izračuna prinosa iz stavka 6. ovoga članka te obavještavanja mirovinskih društava o izračunatom prinosu, način izvještavanja o smrti člana mirovinskog fonda te ostale postupke i uvjete koje je potrebno ispuniti pri izboru fonda.«.

Članak 19.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se u državni proračun kada se član fonda u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.) svojom osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika opredijeli za mirovinu određenu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem društvu kada član fonda ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.), a u postupku ostvarivanja prava svojom se osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika opredijeli za ostvarivanje mirovine i iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s posebnim zakonom te mu se iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti određuje osnovna mirovina.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«.

Dosadašnji stavci od 4. do 6. postaju stavci od 5. do 7.

Članak 20.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»(1) Član mirovinskog fonda koji je obvezno osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, kao i član fonda koji je pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje u dobi između 40 i 50 godina, koji ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.), u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika obvezno se opredjeljuje između istupa iz toga osiguranja ili ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) U slučaju ako se član fonda iz stavka 1. ovoga članka izjavom opredijeli za istup iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšem članu fonda s danom ostvarivanja prava na mirovinu odrediti mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/18.) kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka mirovinski fond će putem Središnjeg registra osiguranika u roku od 30 dana po zaprimanju podataka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prenijeti u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa toga člana fonda.

(4) U slučaju ako se član fonda iz stavka 1. ovoga članka izjavom opredijeli da mu se iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje odredi mirovina prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika mirovinskom osiguravajućem društvu koje član fonda izabere, koje će odrediti mirovinu prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva, a iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti odredit će se s danom ostvarivanja prava na mirovinu osnovna mirovina.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na zahtjev korisnika obiteljske mirovine ostvarene nakon smrti osiguranika, člana mirovinskog fonda, ako sredstva kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa umrlog člana fonda nisu naslijeđena.«.

Članak 21.

U članku 123. stavku 1. točki 11. riječi: »članka 126. stavaka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 125. stavka 1. točke 11. te članka 126. stavka 4.«.

Članak 22.

U članku 125. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da:

a) kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

b) su provođenje nadzora nad tom kreditnom institucijom i razina zaštite deponenata istovjetni onima propisanima zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija i

c) kreditna institucija nije povezana osoba mirovinskog društva«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. novca na računima otvorenima u kreditnim institucijama iz točke 8. ovoga stavka«.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. i točka 12. koje glase:

»11. prenosivih vlasničkih i/ili dužničkih vrijednosnih papira koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske pod sljedećim uvjetima:

a) ti vrijednosni papiri imaju dugoročne, stabilne i predvidljive novčane tokove, kako bi odgovarali ročnosti obveza mirovinskog fonda uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza

b) Vlada Republike Hrvatske je na temelju prijedloga koji joj je prethodno uputilo mirovinsko društvo u ime mirovinskog fonda klasificirala izdavatelja tih vrijednosnih papira kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske

12. prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira i/ili udjela kojima se trguje odnosno koji se nude putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala koje priznaje Agencija«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 13.

U stavku 2. iza točke 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. iznimno od odredbi stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga članka, imovina mirovinskog fonda smije se sastojati od depozita i novca na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, pod uvjetom da:

a) su iskorištena ograničenja ulaganja u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj u koje je mirovinskom društvu, u skladu s internim aktom usvojenim na temelju pravilnika iz članka 52. ovoga Zakona, dozvoljeno i omogućeno ulagati i

b) da se kod ulaganja novca odnosno razročavanja depozita najprije ulaže novac s računa otvorenog u toj kreditnoj instituciji odnosno razročava depozit kod te kreditne institucije.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavci 6. i 7. koji glase:

»(5) Kada mirovinsko društvo ulaže imovinu mirovinskog fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, za pojedina takva ulaganja, skupinu ulaganja ili cjelokupna ulaganja mora koristiti jednu ili više referentnih vrijednosti koje priznaje Agencija.

(6) U slučaju odstupanja prinosa takvih ulaganja od prinosa odabrane referentne vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je u informativnom prospektu obrazložiti prinose te naznačiti i obrazložiti odstupanja prinosa takvih ulaganja u odnosu na prinos referentne vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Kada mirovinsko društvo ulaže imovinu mirovinskog fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire i/ili udjele iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, u informativnom prospektu mora navesti podatak o subjektu u koji je uložena imovina, koliko je imovine uloženo, obrazloženje takvog ulaganja, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 8., dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Agencija pravilnikom propisuje način izračuna odstupanja prinosa iz stavka 6. ovoga članka, donosi smjernice za referentne vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka te smjernice za uređene sustave za prikupljanje kapitala koje priznaje iz stavka 1. točke 12. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 126. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izloženost u vrijednosti od 5% regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točke 8. i stavka 2. točke 3. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. i stavka 2. točke 3. ovoga Zakona kod te kreditne institucije«.

Iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11. koje glase:

»10. 100% izdanja prenosivih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. 100% izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira i/ili udjela iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »Mirovinski fondovi« zamjenjuju se riječima: »Obvezni mirovinski fondovi i dobrovoljni mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo, kao i obvezni mirovinski fondovi«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izloženost u vrijednosti od 7% regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točke 8. i stavka 2. točke 3. ovoga Zakona ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. i stavka 2. točke 3. ovoga Zakona kod te kreditne institucije«.

Iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11. koje glase:

»10. 100% izdanja prenosivih vrijednosnih papira iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona

11. 100% izdanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira i/ili udjela iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od ograničenja iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka i ograničenja iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka, mirovinski fond odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo može steći i veći udio u jednom izdanju prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) da pojedino takvo ulaganje ne prelazi 3% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

b) da ukupna takva ulaganja ne prelaze 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i

c) da maksimalni udio prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira s pravom glasa koji nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona kojim se uređuje tržište kapitala u ukupnim ulaganjima iz točke b) ovoga stavka ne prelazi 40%.«.

Stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »4.«, a riječi: »stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 8., riječi: »stavaka 4. i 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. ovoga članka i članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

Članak 24.

U članku 127. stavku 1. točki 5. riječi: »55%« zamjenjuju se riječima: »65%«.

U točkama 8. i 9. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. najviše 55% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. najviše 0,2% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. točki 5. riječi: »35%« zamjenjuju se riječima: »40%«.

U točkama 8. i 9. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. najviše 35% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona«.

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. najviše 0,1% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. točki 6. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. najviše 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona i imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. iznimno od odredbi točke 7. ovoga stavka, u imovinu iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona može biti uloženo više od 10% neto vrijednosti imovine, a najviše 20%, ali na rok ne duži od 14 dana«.

Dosadašnja točka 8., koja postaje točka 9., mijenja se i glasi:

»9. imovina mirovinskog fonda ne smije biti uložena u imovinu iz članka 125. stavka 1. točaka 5., 7. i 12. ovoga Zakona«.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 10., iza riječi: »valutne usklađenosti« dodaju se riječi: »i u svrhu zaštite imovine mirovinskog fonda od kamatnog i/ili valutnog rizika«.

Dosadašnja točka 10., koja postaje točka 11., mijenja se i glasi:

»11. najviše 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda može biti uloženo u prenosive dužničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

U članku 128. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Najviše 5% neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti izloženo prema jednoj te istoj kreditnoj instituciji iz članka 125. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, odnosno imovini iz članka 125. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona, odnosno grupi kreditnih institucija, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda ukupno može biti izloženo prema jednom infrastrukturnom projektu iz članka 125. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 132. stavku 1. točki 1. iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »i obveza«.

Članak 27.

U članku 134. točki 2. riječi: »vrijednosne papire izdane« zamjenjuju se riječima: »vrijednosne papire i/ili poslovne udjele izdane«.

Članak 28.

U članku 135. stavku 4. brišu se riječi: »u trenutku njezina sklapanja«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 126. stavka 3. točke c) ovoga Zakona mirovinsko društvo dužno je uskladiti ulaganja u roku iz članka 125. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 141. stavku 2. točki a) podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. podaci o portfelju mirovinskog fonda s osvrtom na investicijske ciljeve i promjene u strukturi portfelja, naznake i obrazloženja odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona te podaci iz članka 125. stavka 7. ovoga Zakona o ulaganjima u prenosive vlasničke vrijednosne papire i/ili udjele iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona«.

Članak 30.

U članku 190. stavku 1. riječi: »ili poništiti« brišu se.

U točkama 3. i 4. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

Članak 31.

Iza članka 211. dodaje se članak 211.a koji glasi:

»Članak 211.a

Agencija je ovlaštena raznim vrstama objava (uputama, smjernicama i slično) obavještavati određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa iz njezine nadležnosti ili s njima povezanih općih pravnih akata.«.

Članak 32.

U članku 213. stavku 1. točki 5. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

Članak 33.

U članku 215. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija može mirovinskom društvu izreći opomenu i u slučaju kada tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se inače izrekla nadzorna mjera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je mirovinsko društvo do donošenja rješenja otklonilo.«.

U stavku 3. iza riječi: »Opomena Agencije« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 34.

U članku 220. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. u drugim slučajevima kada Agencija utvrdi kršenje odredbi ovoga Zakona i/ili relevantnih propisa, a takva mjera je potrebna kako bi se takvo kršenje obustavilo i/ili uspostavilo zakonito postupanje i/ili osiguralo poštivanje ovoga Zakona i/ili drugih relevantnih propisa.«.

Članak 35.

Članak 221. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije ne može imati odgodni učinak.«.

Članak 36.

U naslovu iznad članka 222. riječi: »ili poništavanje« brišu se.

U stavcima 1., 2. i 3. riječi: »ili poništavanju« brišu se.

U stavku 4. riječi: »ili poništiti« brišu se.

U stavku 5. riječi: »ili poništi« brišu se.

Članak 37.

U članku 225. stavku 3. riječi:»192. i 193.« zamjenjuju se riječima:»192. do 195.«.

Članak 38.

U članku 230. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo:

1. ako ne poštuje zabranu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona o izdavanju povlaštenih dionica

2. ako ne osigura jednako postupanje prema svim dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela te im prizna dodatna prava ili povlastice, ograničava njihova prava ili im nameće dodatne odgovornosti, protivno odredbama članka 5. stavka 3. ovoga Zakona

3. ako protivno odredbama članka 7. stavka 6. ovoga Zakona obavlja druge djelatnosti od onih navedenih u članku 7. stavku 1. ovoga Zakona

4. ako protivno odredbama članka 7. stavka 7. ovoga Zakona delegira poslove iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona na treće osobe

5. ako ne održava kapital mirovinskog društva na način propisan člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ako prije upisa promjene temeljnog kapitala u sudski registar nije ishodilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 9. stavkom 2. ovoga Zakona

7. ako nije bez odgode obavijestilo Agenciju o svakom smanjenju regulatornog kapitala mirovinskog društva ispod razine utvrđene člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona

8. ako u slučaju smanjenja regulatornog kapitala ispod iznosa propisanog člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona ne poveća regulatorni kapital mirovinskog društva na potrebnu razinu u roku koji odredi Agencija u skladu s člankom 9. stavkom 4. ovoga Zakona

9. ako prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno prije svake promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu ne pribavi odobrenje Agencije, u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona

10. ako u roku od tri radna dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad i o bitnim činjenicama zbog kojih bi mu u skladu s člankom 222. ovoga Zakona trebalo ukinuti izdano odobrenje za rad, u skladu s člankom 25. stavkom 2. ovoga Zakona

11. ako protivno odredbama članka 26. stavka 1. ovoga Zakona uloži svoja sredstva u imovinu različitu od one iz članka 125. stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona ili ako ne kupuje drugo mirovinsko društvo u skladu s člankom 27. ovoga Zakona

12. ako iznos propisanog kapitala iz članka 9. ovoga Zakona održava u imovini različitoj od one iz članka 125. stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 3. ovoga Zakona

13. ako ne obavijesti Agenciju o posrednom stjecanju imovine koja nije u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona

14. ako ne uskladi strukturu ulaganja u roku od šest mjeseci od dana stjecanja imovine koja nije u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona

15. ako stekne vlasnički udio u drugom mirovinskom društvu bez prethodnog odobrenja Agencije propisanog člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona

16. ako prije upisa statusne promjene u sudski registar nije dobilo odobrenje Agencije, u skladu s člankom 28. stavkom 1. ovoga Zakona

17. ako nije osiguralo da je novo društvo s kojim se mirovinsko društva spaja, prije upisa statusne promjene u sudski registar, od Agencije dobilo odobrenje za rad, u skladu s člankom 28. stavkom 3. ovoga Zakona

18. ako nije osiguralo da je kod statusne promjene razdvajanja najmanje jedno od društava na koje se dijeli imovina mirovinskog društva, prije upisa statusne promjene u sudski registar, od Agencije dobilo odobrenje za rad, u skladu s člankom 28. stavkom 5. ovoga Zakona

19. ako ne osigura da član uprave ne zastupa mirovinsko društvo samostalno, u skladu s člankom 30. stavkom 3. ovoga Zakona

20. ako funkciju člana uprave mirovinskog društva obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva u skladu s odredbama članka 34. stavka 1. ovoga Zakona

21. ako nije osiguralo da zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona bude podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave, u skladu s člankom 34. stavkom 6. ovoga Zakona

22. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od dana primitka obavijesti o ukidanju, prestanku ili odbijanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, u skladu s člankom 34. stavkom 7. ovoga Zakona

23. ako nije osiguralo da novi zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje i program vođenja poslova mirovinskog društva za mandatno razdoblje budu podneseni Agenciji najkasnije u roku od četrdeset i pet dana od dana nastanka situacije kada mirovinsko društvo ne ispunjava uvjet o najmanjem potrebnom broju članova uprave u skladu s odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 34. stavkom 7. ovoga Zakona

24. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. ovoga Zakona

25. ako mirovinsko društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi i radnici postupe tako da im interesi članova mirovinskih fondova nisu prioritet i svoje interese ili interese povezanih osoba stavljaju ispred interesa članova mirovinskih fondova te integriteta tržišta kapitala, protivno odredbama članka 47. stavka 2. ovoga Zakona

26. ako kod prepoznavanja vrsta sukoba interesa do kojih može doći prilikom obavljanja djelatnosti mirovinskog društva, a koji mogu naštetiti interesima mirovinskog fonda i njegovih članova, protivno odredbama članka 49.a stavka 1. ovoga Zakona, ne uzme u obzir nalazi li se ono, relevantna osoba ili drugi mirovinski fond pod upravljanjem društva ili osobe koja je posredno ili neposredno povezana s mirovinskim društvom putem kontrole, u sklopu obavljanja djelatnosti mirovinskog društva ili iz drugih razloga, u situacijama opisanima u točkama 1. do 3. toga stavka

27. ako prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa ne uzme u obzir interese mirovinskog društva, uključujući one koji proizlaze iz njegova pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti mirovinskog društva i obveze mirovinskog društva prema mirovinskom fondu, u skladu s odredbama članka 49.a stavka 2. točke 1. ovoga Zakona

28. ako prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa ne uzme u obzir interese dvaju ili više mirovinskih fondova kojima upravlja, u skladu s odredbama članka 49.a stavka 2. točke 2. ovoga Zakona

29. ako utvrdi da bi mogle nastupiti okolnosti iz članka 49.a stavka 1. ovoga Zakona, a o tome, protivno odredbama članka 49.a stavka 3. ovoga Zakona, bez odgode ne obavijesti Agenciju, uz dostavu ili bez dostave analize iz članka 52. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona

30. ako utvrdi da bi mogle nastupiti okolnosti iz članka 49.a stavka 1. ovoga Zakona i, protivno odredbama članka 49.a stavka 3. ovoga Zakona, realizira namjeravano ulaganje, a predmetni sukob interesa nije uklonjen

31. ako utvrdi da bi mogle nastupiti okolnosti iz članka 49.a stavka 1. ovoga Zakona i, protivno odredbama članka 49.a stavka 3. ovoga Zakona, realizira namjeravano ulaganje, a Agenciji nije pružilo dokaze da predmetni sukob interesa neće negativno utjecati na interese mirovinskog fonda

32. ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za mirovinsko društvo i mirovinske fondove kojima upravlja, u skladu s člankom 51. stavkom 1. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 58. ovoga Zakona

33. ako nije organiziralo svoje poslovanje na način koji osigurava kontinuirani investicijski proces, u skladu s odredbama članka 52. stavka 1. ovoga Zakona

34. ako za svaku vrstu imovine koja je značajna po udjelu u imovini, rizičnosti i/ili operativnim zahtjevima nije osiguralo adekvatan broj radnika zaduženih za ulaganje, trgovanje, analizu i upravljanje rizicima konkretnom vrstom imovine te opseg zaduženja pojedinog radnika nije primjeren, u skladu s člankom 52. stavkom 2. ovoga Zakona

35. ako u odnosu na svaku vrstu imovine nije osiguralo poznavanje prirode investicije, izdavatelja, specifičnosti vezanih za trgovanje, pravnih propisa te rizika koji proizlaze iz toga, u skladu s člankom 52. stavkom 3. ovoga Zakona

36. ako ne osigura sustave i mehanizme nadzora koji zorno pokazuju da mirovinsko društvo na dugoročnoj osnovi postupa u skladu s ovim Zakonom i statutom mirovinskog fonda te koji omogućuju praćenje svih odluka, naloga i transakcija imovinom mirovinskog fonda, u skladu s člankom 59. točkom 5. ovoga Zakona

37. ako ne osigura da promidžbeni sadržaji, objave i izvješća članovima mirovinskih fondova budu jasna, točna, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Agencije, u skladu s člankom 59. točkom 6. ovoga Zakona

38. ako ne dostavi depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom mirovinskih fondova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovu primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 59. točkom 8. ovoga Zakona

39. ako ne vodi evidencije transakcija s imovinom pojedinog mirovinskog fonda odvojeno od vlastitih evidencija, računa, kao i od evidencija transakcija ostalih mirovinskih fondova, te ih u pravilnim vremenskim razmacima ne usklađuje s evidencijama depozitara, u skladu s člankom 59. točkom 9. ovoga Zakona

40. ako Središnjem registru osiguranika pravodobno ne dostavi informacije propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, u skladu s člankom 59. točkom 10. ovoga Zakona

41. ako ne objavljuje podatke o mirovinskom društvu i mirovinskim fondovima kojima upravlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima, u skladu s člankom 59. točkom 11. ovoga Zakona

42. ako ne podnosi Agenciji redovite izvještaje u skladu s postupkom predviđenim propisima Agencije, u skladu s člankom 59. točkom 12. ovoga Zakona

43. ako sklopi ugovor kojemu je cilj umanjivanje ili promjena odgovornosti mirovinskog društva utvrđenih ovim Zakonom, protivno članku 59. točki 17. ovoga Zakona

44. ako jednog člana uprave ne zaduži za održavanje kontakata s Agencijom radi provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 59. točkom 18. ovoga Zakona

45. ako ne izdaje depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom mirovinskog fonda, u skladu s člankom 59. točkom 19. ovoga Zakona

46. ako ne osigura procjenu fer vrijednosti imovine i obveza mirovinskog fonda te ispravno utvrđivanje vrijednosti obračunske jedinice, u skladu s člankom 59. točkom 20. ovoga Zakona

47. ako dio prihoda svake godine ne ulaže u osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske o individualnoj kapitaliziranoj štednji, u skladu s člankom 59. stavkom 1. točkom 22. ovoga Zakona

48. ako obavlja djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata, protivno članku 60. točki 1. ovoga Zakona

49. ako stječe ili otuđuje imovinu mirovinskih fondova kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba, protivno članku 60. točki 2. ovoga Zakona

50. ako sredstvima mirovinskog fonda kupuje imovinu ili sklapa poslove koji nisu predviđeni ovim Zakonom, protivno članku 60. točki 3. ovoga Zakona

51. ako obavlja transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i statuta mirovinskog fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u mirovinske fondove kojima upravlja, protivno članku 60. točki 4. ovoga Zakona

52. ako nenaplatno otuđi imovinu mirovinskog fonda, protivno članku 60. točki 5. ovoga Zakona

53. ako stekne ili otuđi imovinu mirovinskih fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od njezine fer vrijednosti, protivno članku 60. točki 6. ovoga Zakona

54. ako neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovori prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva mirovinska fonda kojima upravlja isto mirovinsko društvo pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan mirovinski fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi, protivno članku 60. točki 7. ovoga Zakona

55. ako preuzme obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo mirovinskog fonda, a ne radi se o iznimci iz članka 60. točke 8. podtočaka a) i b), protivno članku 60. točki 8. ovoga Zakona

56. ako ne ostvaruje prava članova prema depozitaru, u skladu s člankom 62. ovoga Zakona

57. ako radi pokrića troškova mirovinskog društva za mirovinsko društvo zaračunava naknade koje nisu propisane člankom 63. točkama 1. do 3. ovoga Zakona

58. ako iz imovine mirovinskog fonda isplaćuje naknade, troškove, provizije i pristojbe koje nisu propisane člankom 87. stavkom. 1. točkama 1. do 4.

59. ako ne iskazuje ukupan iznos troškova iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona kao pokazatelj ukupnih troškova i ne objavljuje ga u revidiranim godišnjim izvještajima mirovinskog fonda, protivno članku 87. stavku 2. ovoga Zakona

60. ako potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u vezi sa zaključivanjem pravnih poslova za zajednički račun članova mirovinskog fonda ne podmiri isključivo iz imovine mirovinskog fonda, nego za njih tereti članove mirovinskog fonda izravno, protivno odredbi članka 88. stavka 4. ovoga Zakona

61. ako uplaćene doprinose u mirovinski fond i prenesene račune ne knjiži u korist osobnih računa na ime člana, u skladu s člankom 106. stavkom 1. ovoga Zakona

62. ako prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda odnosno vrijednosti obračunske jedinice ne utvrdi vrijednost imovine mirovinskog fonda i svih obveza, u skladu s člankom 107. stavkom 1. ovoga Zakona

63. ako u pogledu utvrđivanja neto vrijednosti imovine i obračunske jedinice ne postupa u skladu s pravilnikom iz članka 108. stavka 4. ovoga Zakona

64. ako uplaćene doprinose i prenesene račune ne preračunava u obračunske jedinice svakodnevno u skladu s vrijednošću obračunskih jedinica na taj datum, u skladu s člankom 109. stavkom 1. ovoga Zakona

65. ako neto vrijednost imovine mirovinskog fonda ne izračunava u skladu s člancima 108. i 111. ovoga Zakona za svaki dan vrednovanja, u skladu s člankom 110. ovoga Zakona

66. ako ne usvoji računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja za svaki mirovinski fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, i bez odgode ih ne dostavi depozitaru mirovinskog fonda, u skladu s člankom 111. stavkom 2. ovoga Zakona

67. ako za svaki dan vrednovanja ne izvijesti Središnji registar osiguranika o vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda u roku iz članka 111. stavka 8. ovoga Zakona

68. ako za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja ne održava jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena, u skladu s člankom 112. stavkom 1. ovoga Zakona

69. ako ne usklađuje osnovicu iz članka 112. stavka 1. ovoga Zakona prema odluci koju donosi Agencija u prvom tromjesečju svake kalendarske godine prema indeksu potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, u skladu s člankom 112. stavkom 2. ovoga Zakona

70. ako jamstveni polog ne drži na posebnom skrbničkom računu kod depozitara ili ga ne uloži u trezorske zapise Republike Hrvatske, u skladu s člankom 112. stavkom 4. ovoga Zakona

71. ako ne uplati razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa ili, ako taj iznos nije dovoljan, iz temeljnog kapitala mirovinskog društva do najviše 50% temeljnog kapitala mirovinskog društva, u skladu s člankom 113. stavkom 3. ovoga Zakona

72. ako se imovina mirovinskog fonda sastoji od imovine različite od one iz članka 125. stavka 1. ovoga Zakona

73. ako imovina iz članka 125. stavka 1. od koje se sastoji imovina mirovinskog fonda ne ispunjava uvjete iz članka 125. stavka 2. ovoga Zakona i/ili iz pravilnika iz članka 125. stavka 8. ovoga Zakona

74. ako se imovina mirovinskog fonda sastoji od depozita i novca na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, a nije ispunjen uvjet da su iskorištena ograničenja ulaganja u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj u koje je mirovinskom društvu, u skladu s internim aktom usvojenim na temelju pravilnika iz članka 52. ovoga Zakona, dozvoljeno i omogućeno ulagati, kako je to propisano odredbama članka 125. stavka 2. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona

75. ako se imovina mirovinskog fonda sastoji od depozita i novca na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba mirovinskog društva, a nije ispunjen uvjet da se kod ulaganja novca odnosno razročavanja depozita najprije ulaže novac s računa otvorenog u toj kreditnoj instituciji odnosno razročava depozit kod te kreditne institucije, kako je to propisano odredbama članka 125. stavka 2. točke 3. podtočke b) ovoga Zakona

76. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona i za pojedina takva ulaganja, skupinu ulaganja ili cjelokupna ulaganja ne koristi jednu ili više referentnih vrijednosti koje priznaje Agencija, u skladu s odredbama članka 125. stavka 5. ovoga Zakona

77. ako u slučaju odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona, povezano s člankom 125. stavkom 6. ovoga Zakona, od prinosa odabrane referentne vrijednosti iz članka 125. stavka 5. ovoga Zakona u informativnom prospektu ne obrazloži prinose, u skladu s odredbama članka 125. stavka 6. ovoga Zakona

78. ako u slučaju odstupanja prinosa ulaganja iz članka 125. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona u informativnom prospektu ne naznači i ne obrazloži prinose takvih ulaganja u odnosu na prinos referentne vrijednosti iz članka 125. stavka 5. ovoga Zakona, u skladu s odredbama članka 125. stavka 6. ovoga Zakona

79. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire i udjele iz članka 125. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, a u informativnom prospektu ne navede podatke o subjektu u koji je uložena imovina, koliko je imovine uloženo, obrazloženje takvog ulaganja, koji su prihodi ostvareni te koji se prihodi očekuju u idućem razdoblju, u skladu s odredbama članka 125. stavka 7. ovoga Zakona

80. ako mirovinski fond, odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto mirovinsko društvo ulaže u imovinu iz članka 125. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, a mirovinsko društvo u roku od tri radna dana nakon provedenog ulaganja ne dostavi Agenciji dokumentaciju propisanu člankom 125. stavkom 3. točkama 1. do 4. ovoga Zakona

81. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 126. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

82. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 127. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

83. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 128. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

84. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu većem od 5% neto vrijednosti imovine fonda i/ili to učini na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. ovoga Zakona

85. ako za račun mirovinskog fonda pozajmi novčana sredstva od trećih osoba u ukupnom iznosu manjem od 5% neto vrijednosti imovine fonda i to ne učini putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje i/ili predmetne transakcije sklopi na rok duži od tri mjeseca, protivno članku 131. stavku 1. ovoga Zakona

86. ako više od 5% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda pozajmi trećim osobama, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

87. ako više od 50% svakog pojedinog ulaganja pozajmi trećim osobama, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

88. ako imovinu mirovinskog fonda pozajmi bez pisanog ugovora ili izvan organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru, protivno članku 131. stavku 2. ovoga Zakona

89. ako u skladu s člankom 132. stavkom 1. ovoga Zakona financijske izvedenice ne koristi u svoje ime i za račun mirovinskog fonda u svrhu zaštite imovine i obveza mirovinskog fonda iz točke 1. toga stavka ili efikasnog upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog fonda iz točke 2. toga stavka

90. ako prilikom ugovaranja financijskih izvedenica ne uvažava ograničenja ulaganja iz članka 132. stavka 2. ovoga Zakona

91. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u imovinu koja je po zakonu neotuđiva ili koja je opterećena, odnosno založena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve tražbine, protivno članku 134. točki 1. ovoga Zakona

92. ako ulaže u vrijednosne papire izdane od depozitara mirovinskog fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno članku 134. točki 2. ovoga Zakona

93. ako ulaže imovinu mirovinskog fonda u vrijednosne papire izdane od depozitara mirovinskog fonda, bilo kojeg dioničara, odnosno vlasnika udjela mirovinskog društva ili bilo koje osobe koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama, protivno članku 134. točki 2. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 135. stavaka 2. ili 3. ovoga Zakona

94. ako mirovinsko društvo ne uskladi ulaganja mirovinskog fonda odmah po saznanju za prekoračenja ulaganja iz članaka 125. do 134. ovoga Zakona, koja su posljedica transakcije koju je sklopilo mirovinsko društvo, a kojom su se u trenutku njezina sklapanja prekoračila navedena ograničenja ili dodatno povećala prekoračenja ulaganja, a koja nisu obuhvaćena člankom 135. stavkom 2. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 135. stavka 4. ovoga Zakona

95. ako u svoje ime, a za račun mirovinskog fonda ugovara transakcije s članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog fonda, suprotno odredbama članka 136. stavka 1. ovoga Zakona

96. ako ne vodi evidenciju o transakcijama ugovorenima za račun mirovinskog fonda u kojima su suprotne strane dioničari, odnosno vlasnici udjela mirovinskog društva, depozitar mirovinskog fonda ili bilo koja druga osoba koja je povezana s navedenim pravnim ili fizičkim osobama, u skladu s člankom 136. stavkom 2. ovoga Zakona

97. ako daje zajam ili jamstva iz imovine mirovinskog fonda bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi, protivno članku 136. stavku 4. ovoga Zakona

98. ako ne izvijesti Hrvatski sabor o radu mirovinskih fondova kojima upravlja u roku iz članka 150. ovoga Zakona

99. ako ne izračuna omjer zamjene obračunskih jedinica u fondu prenositelju za obračunske jedinice u fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 153. stavkom 1. ovoga Zakona

100. ako prije provođenja postupka pripajanja mirovinsko društvo fonda prenositelja nije dobilo odobrenje Agencije, u skladu s člankom 155. ovoga Zakona

101. fonda prenositelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 157. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 157. stavkom 1. ovoga Zakona

102. fonda preuzimatelja ako ne izradi nacrt pripajanja sa sadržajem i formom propisanim člankom 157. stavkom 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 157. stavkom 1. ovoga Zakona

103. ako naplaćuje troškove povezane s izradom mišljenja depozitara o pripajanju, na temelju nacrta pripajanja iz članka 157. stavka 1. ovoga Zakona iz imovine fonda, protivno članku 158. stavku 3. ovoga Zakona

104. fonda preuzimatelja ako putem Središnjeg registra osiguranika ne učini dostupnim svim članovima fonda preuzimatelja obavijesti o svim radnjama i okolnostima pripajanja koja sadrži elemente iz članka 159. stavka 3. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu preuzimatelju, u skladu s člankom 159. stavkom 1. ovoga Zakona

105. fonda prenositelja ako putem Središnjeg registra osiguranika ne učini dostupnim svim članovima fonda prenositelja obavijesti o svim radnjama i okolnostima pripajanja koja sadrži elemente iz članka 159. stavka 3. ovoga Zakona, kako bi članovi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu prenositelju u skladu s člankom 159. stavkom 2. ovoga Zakona

106. prenositelj, ako članovima ne dostavi obavijesti o pripajanju iz članka 159. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, nakon što Agencija mirovinskom društvu fonda prenositelja izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije provođenja postupka pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 159. stavka 6. ovoga Zakona

107. preuzimatelj, ako članovima ne dostavi obavijesti o pripajanju iz članka 159. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, nakon što Agencija mirovinskom društvu fonda prenositelja izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije provođenja postupka pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 4. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 159. stavka 6. ovoga Zakona

108. ako u postupku pripajanja ne omogući članovima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja prelazak u mirovinski fond kojim upravlja neko drugo mirovinsko društvo bez naplate naknade za izlaz u roku iz članka 159. stavka 4. ovoga Zakona te u roku od šest mjeseci nakon izvršenog pripajanja, u skladu s člankom 159. stavkom 5. ovoga Zakona

109. ako ne obavijesti Središnji registar osiguranika o svim radnjama i okolnostima provođenja pripajanja, u skladu s člankom 160. ovoga Zakona

110. ako naplaćuje troškove revizije iz imovine mirovinskog fonda koji sudjeluje u postupku pripajanja, protivno odredbi članka 162. stavka 6. ovoga Zakona

111. ako mirovinsko društvo koje upravlja fondom preuzimateljem ne obavijesti Agenciju o provedenom pripajanju i ne dostavi nalaz revizora o točnosti stvarnog omjera zamjene utvrđenog na dan njegova izračuna, u roku iz članka 165. ovoga Zakona

112. ako izabere ili promijeni depozitara bez odobrenja Agencije, protivno odredbama članka 171. stavka 1. ovoga Zakona

113. ako u slučaju otvaranja postupka stečaja ili pokretanja postupka likvidacije nad depozitarom odmah ne dostavi obavijest o depozitaru o raskidu ili otkazu ugovora i o tome ne obavijesti Agenciju, u skladu s člankom 189. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

114. ako u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije nad depozitarom ne zatraži odobrenje Agencije za izbor novog depozitara, u roku iz članka 189. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

115. ako na zahtjev Agencije ne dostavi ili ne učini dostupnim dokumentaciju, izvještaje ili podatke o svim okolnostima potrebnima za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera Agencije, u skladu s člankom 201. stavkom 1. ovoga Zakona

116. ako kao subjekt nadzora Agencije iz članka 198. stavka 5. točke 1. ovoga Zakona ne omogući Agenciji obavljanje nadzora, u skladu s člankom 198. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona, na način da protivno člancima 203. do 205. ovoga Zakona ovlaštenoj osobi Agencije na traženje ne uruči svu traženu dokumentaciju i podatke iz članka 203. stavka 3. ili članka 205. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura uvjete za obavljanje nadzora u skladu s člankom 204. ovoga Zakona ili ako ne osigura uvjete za pregled informacijskog sustava u skladu s člankom 205. stavkom 1. ovoga Zakona

117. ako, unutar roka koji je odredila Agencija, Agenciji ne dostavi izvještaj o provedbi naloženih mjera iz članka 220. stavka 2. ovoga Zakona, u skladu s člankom 220. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 39.

U članku 231. stavku 1. iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. ako predloži ili imenuje člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda, a on nije nezavisan i nema odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo te je u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s mirovinskim društvom, većinskim dioničarom odnosno imateljem udjela ili grupom većinskih dioničara odnosno imatelja udjela ili članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva ili većinskog dioničara odnosno imatelja udjela, protivno odredbi članka 49. stavka 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke od 16. do 30. postaju točke od 17. do 31.

U dosadašnjoj točki 31., koja postaje točka 32., broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Dosadašnja točka 32. postaje točka 33.

Dosadašnja točka 33., koja postaje točka 34., mijenja se i glasi:

»34. ako objavi godišnje financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te ne osigura da godišnji financijski izvještaji, koji su odbijeni odnosno odbačeni, ne budu javno objavljeni, protivno članku 66. stavku 8. ovoga Zakona, i ako ne osigura da se povuku iz javne objave već objavljeni godišnji financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni, protivno članku 66. stavku 9. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke od 34. do 37. postaju točke od 35. do 38.

U dosadašnjoj točki 38., koja postaje točka 39., broj: »1.« zamjenjuje se brojem: »2.«.

Dosadašnje točke od 39. do 64. postaju točke od 40. do 65.

Članak 40.

U članku 234. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. ne rasporedi zaprimljeni iznos naplaćene naknade iz članka 63.a stavka 2. ovoga Zakona na sve mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj razmjerno njihovoj veličini promatrano prema neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda na dan raspodjele sredstava, u skladu s člankom 63.a stavkom 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2.

U dosadašnjoj točki 2., koja postaje točka 3., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Dosadašnje točke od 3. do 17. postaju točke od 4. do 18.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Članovi odnosno dioničari mirovinskog društva dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zamijeniti jednog člana nadzornog odbora mirovinskog društva novim članom kojeg će kao predstavnika članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona imenovati Vlada Republike Hrvatske.

Članak 42.

(1) Mirovinsko društvo koje je predložilo i/ili imenovalo člana nadzornog odbora u društvo u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti i osigurati sazivanje glavne skupštine, odnosno skupštine društva u koje je uložilo imovinu mirovinskog fonda te zamijeniti tog postojećeg člana nadzornog odbora novim nezavisnim članom koji ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo te nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s mirovinskim društvom, većinskim dioničarom odnosno imateljem udjela ili grupom većinskih dioničara odnosno imatelja udjela ili članovima uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva ili većinskog dioničara odnosno imatelja udjela, a kako je propisano člankom 10. ovoga Zakona.

(2) Mirovinska društva će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona samostalno ili putem strukovnih udruženja donijeti kodeks postupanja iz članka 49. stavka 7., a kako je propisano člankom 10. ovoga Zakona.

Članak 43.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 49.a stavka 4. koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona, članka 63.a stavka 4. koji je dodan člankom 16. ovoga Zakona i članka 125. stavka 9. koji je dodan člankom 22. ovoga Zakona te smjernice iz članka 49.a stavka 4. koji je dodan člankom 11. ovoga Zakona i smjernice iz članka 125. stavka 9. koji je dodan člankom 22. ovoga Zakona.

(2) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti izmjene i dopune:

– Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 103/14. i 39/17.)

– Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 103/14., 67/15. i 39/17.)

– Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 128/17.)

– Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine«, br. 135/15. i 86/18.)

– Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, br. 104/17.).

(3) Do stupanja na snagu izmjena i dopuna pravilnika iz stavka 2. ovoga članka na snazi ostaju provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14. i 29/18.).

Članak 44.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 18. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. listopada 2019.

Klasa: 022-03/18-01/167

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.