Zakon o izmjenama Zakona o hrani

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o hrani

HRVATSKI SABOR

2250

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/175

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o hrani (»Narodne novine« br. 81/13., 14/14. i 30/15.) u članku 1. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5. – 11. postaju podstavci 4. – 10.

U stavku 2. podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavci 6., 7. i 8. postaju podstavci 5., 6. i 7.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »Hrvatska agencija za hranu osnovana Zakonom o hrani (»Narodne novine« br. 117/03., 130/03., 48/04., 85/06., 46/07., 84/08. i 55/11.), koja nastavlja raditi po odredbama ovoga Zakona, zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječi: »Hrvatske agencije za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 15. mijenja se i glasi: »Znanstveno mišljenje Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu«.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatske agencije za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu«.

Članak 7.

U članku 16. stavcima 1. i 2. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatske agencije za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 8.

U članku 17. stavcima 1. i 3. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatske agencije za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu«.

Članak 9.

Naslovi iznad članaka 25. – 29. i članci 25. – 29. brišu se.

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. riječi: »provedbu službenih kontrola« zamjenjuju se riječima: »organizaciju službenih kontrola«.

U stavku 2. iza riječi: »sanitarni inspektori« briše se zarez, a riječi: »inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori i stočarski inspektori (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola) iz tijela iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »i poljoprivredni inspektori«.

U članku 32. stavku 5. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 11.

U članku 34. stavku 1. podstavak 39. briše se.

Dosadašnji podstavci 40. i 41. postaju podstavci 39. i 40.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 32. stavaka 1. i 2. koji su izmijenjeni člankom 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/222
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.