Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

NN 115/2018 (20.12.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija

2279

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

Obrazac PR-RAS-NPF iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 31/15 i 67/17) zamjenjuje se novim obrascem PR-RAS-NPF.

Članak 2.

Novi obrazac PR-RAS-NPF iz članka 1. ovog Pravilnika nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Prvi financijski izvještaj na novom obrascu PR-RAS-NPF iz ovog Pravilnika predavat će se od 1. siječnja 2019. godine i to za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/11

Urbroj: 513-05-03-18-3

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac: PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od ________ do _______

Naziv obveznika: ____________________________________________________________________________________________

Poštanski broj: __________________________ Mjesto: _____________________________________________________________

Adresa sjedišta: _____________________________________________________________________________________________

RNO broj: ____________________________________ Matični broj: __________________________ OIB: _____________________

Račun: ____________________________________ Oznaka razdoblja: _________________________________________________

Šifra djelatnosti: ___________________________ Šifra grada/općine: ________________________ Šifra županije: _______________

u kunama (bez lipa)
Račun iz rač. planaOPISAOPOstvareno u istom razdoblju prethodne godineOstvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godineIndeks
(5/4)
123456
PRIHODI3PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)001


31Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)002


3111Prihodi od prodaje roba003


3112Prihodi od pružanja usluga004


32Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)005


3211Članarine006


3212Članski doprinosi007


33Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)008


3311Prihodi po posebnim propisima iz proračuna009


3312Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora010


34Prihodi od imovine (AOP 012+021)011


341Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)012


3411Prihodi od kamata za dane zajmove013


3412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima014


3413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju015


3414Prihodi od zateznih kamata016


3415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika017


3416Prihodi od dividendi018


3417Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima019


3418Ostali prihodi od financijske imovine020


342Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)021


3421Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine022


3422Ostali prihodi od nefinancijske imovine023


35Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)024


351Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)025


3511Prihodi od donacija iz državnog proračuna026


3512Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave027


3513Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte028


3514Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte029


352Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)030


3521Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija031


3522Prihodi od institucija i tijela EU032


353Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)033


3531Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba034


3532Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte035


354Prihodi od građana i kućanstava036


355Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)037


3551Ostali prihodi od donacija038


3552Ostali prihodi od donacija za EU projekte039


36Ostali prihodi (AOP 041+044+045)040


361Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)041


3611Prihodi od naknade šteta042


3612Prihod od refundacija043


362Prihodi od prodaje dugotrajne imovine044


363Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)045


3631Otpis obveza046


3632Naplaćena otpisana potraživanja047


3633Ostali nespomenuti prihodi048


37Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)049


3711Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija050


3712Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija051


3713Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte052


3714Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte053


RASHODI4RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)054


41Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)055


411Plaće (AOP 057 do 060)056


4111Plaće za redovan rad057


4112Plaće u naravi058


4113Plaće za prekovremeni rad059


4114Plaće za posebne uvjete rada060


412Ostali rashodi za radnike061


413Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)062


4131Doprinosi za zdravstveno osiguranje063


4132Doprinosi za zapošljavanje064


4133Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac065


4134Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom066


42Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)067


421Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)068


4211Službena putovanja069


4212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život070


4213Stručno usavršavanje radnika071


422Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)072


4221Naknade za obavljanje aktivnosti073


4222Naknade troškova službenih putovanja074


4223Naknade ostalih troškova075


4224Ostale naknade076


423Naknade volonterima (AOP 078 do 081)077


4231Naknade za obavljanje djelatnosti078


4232Naknade troškova službenih putovanja079


4233Naknade ostalih troškova080


4234Ostale naknade081


424Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)082


4241Naknade za obavljanje aktivnosti083


4242Naknade troškova službenih putovanja084


4243Naknade ostalih troškova085


4244Ostale naknade086


425Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)087


4251Usluge telefona, pošte i prijevoza088


4252Usluge tekućeg i investicijskog održavanja089


4253Usluge promidžbe i informiranja090


4254Komunalne usluge091


4255Zakupnine i najamnine092


4256Zdravstvene i veterinarske usluge093


4257Intelektualne i osobne usluge094


4258Računalne usluge095


4259Ostale usluge096


426Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)097


4261Uredski materijal i ostali materijalni rashodi098


4262Materijal i sirovine099


4263Energija100


4264Sitan inventar i autogume101


429Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)102


4291Premije osiguranja103


4292Reprezentacija104


4293Članarine105


4294Kotizacije106


4295Ostali nespomenuti materijalni rashodi107


43Rashodi amortizacije108


44Financijski rashodi (AOP 110+111+115)109


441Kamate za izdane vrijednosne papire110


442Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)111


4421Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora112


4422Kamate za primljene robne i ostale zajmove113


4423Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove114


443Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)115


4431Bankarske usluge i usluge platnog prometa116


4432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula117


4433Zatezne kamate118


4434Ostali nespomenuti financijski rashodi119


45Donacije (AOP 121+125)120


451Tekuće donacije (AOP 122 do124)121


4511Tekuće donacije122


4512Stipendije123


4513Tekuće donacije iz EU sredstava124


452Kapitalne donacije (AOP 126+127)125


4521Kapitalne donacije126


4522Kapitalne donacije iz EU sredstava127


46Ostali rashodi (AOP 129+134)128


461Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)129


4611Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama130


4612Penali, ležarine i drugo131


4613Naknade šteta radnicima132


4614Ugovorene kazne i ostale naknade šteta133


462Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)134


4621Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine135


4622Otpisana potraživanja136


4623Rashodi za ostala porezna davanja137


4624Ostali nespomenuti rashodi138


47Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)139


4711Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija140


4712Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija141


4713Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte142


4714Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte143Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja144Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja145Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)146Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)147UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)148VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)149MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)150


5221Višak prihoda – preneseni151


5222Manjak prihoda – preneseni152Obveze poreza na dobit po obračunu153Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)154Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)155


DODATNI PODACI11Stanje novčanih sredstava na početku godine156


11-dugovnoUkupni priljevi na novčane račune i blagajne157


11-potražnoUkupni odljevi s novčanih računa i blagajni158


11Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)159Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)160Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)161Broj volontera162Broj sati volontiranja163


VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINUAOPOstvarena vrijednostIndeks
(5/4)
u istom razdoblju prethodne godineu izvještajnom razdoblju
tekuće godine
051Građevinski objekti u pripremi164


052Postrojenja i oprema u pripremi165


053Prijevozna sredstva u pripremi166


054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi167


055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi168


056Ostala nefinancijska imovina u pripremi169AOPStanje 1. siječnjaStanje na kraju izvještajnog razdobljaIndeks
(5/4)

Stanje zaliha170Kontrolni zbroj (AOP 160 do 171)171Potpis zakonskog zastupnika

______________________

Zakonski zastupnik:________________________
Datum:________________________
Osoba za kontakt:________________________
Telefon:________________________
Telefaks:________________________
Adresa e-pošte:________________________