Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN 116/2018 (21.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

2292

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/235

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15. i 120/16.) u članku 3. ispred riječi: »U smislu« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

U stavku 1. točki 1. podtočka 14. mijenja se i glasi:

» – trgovačka društva i druge pravne osobe obuhvaćeni odlukom o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno zakonu kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom, osim pravnih osoba koje vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje proračunsko računovodstvo ili računovodstvo neprofitnih organizacija.«.

U stavku 1. točki 1. iza podtočke 14. dodaje se podtočka 15. koja glasi:

» – trgovačka društva, koja samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim društvima tijekom prethodne poslovne godine ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika tijekom poslovne godine u Republici Hrvatskoj

2. imaju aktivu veću od 5.000.000.000,00 kuna na zadnji dan poslovne godine.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Trgovačka društva i druge pravne osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koji postanu subjekti od javnog interesa tijekom poslovne godine, sastavljaju prve godišnje financijske izvještaje kao subjekti od javnog interesa za poslovnu godinu tijekom koje su postali subjekti od javnog interesa, osim onih iz stavka 1. točke 1. podtočke 14. ovoga članka, koji sastavljaju prve godišnje financijske izvještaje kao subjekti od javnog interesa za poslovnu godinu koja slijedi nakon poslovne godine tijekom koje su postali subjekti od javnog interesa.

(3) Trgovačka društva i druge pravne osobe koji tijekom poslovne godine prestanu biti subjekti od javnog interesa, sastavljaju zadnje godišnje financijske izvještaje kao subjekti od javnog interesa za poslovnu godinu tijekom koje su prestali biti subjekti od javnog interesa.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona dužni su primjenjivati poduzetnici.

(2) Poduzetnici u smislu ovoga Zakona jesu:

1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima kojima se uređuju trgovačka društva

2. podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva

3. poslovna jedinica poduzetnika iz točke 1. ovoga stavka sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz države članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja (članak 23.), revizija godišnjih financijskih izvještaja (članak 20.), godišnje izvješće (članak 21.) i javna objava (članak 30.).

(3) Odredbe ovoga Zakona, osim poduzetnika iz stavka 2. ovoga članka, dužna je primjenjivati i svaka pravna i fizička osoba, neovisno o stavcima 4. i 5. ovoga članka, koja je obveznik poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja (članak 23.), revizija godišnjih financijskih izvještaja (članak 20.), godišnje izvješće (članak 21.) i javna objava (članak 30.).

(4) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državni proračun, na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu.

(5) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, i koje financijsko poslovanje i računovodstvo vode sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama, poduzetnik ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela.«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički zapis, ako to nije protivno drugim propisima i ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga, ali se pri tome mora pridržavati odredbi iz članka 8. te članka 9. stavaka 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar financija donosi pravilnik o uvjetima pretvaranja knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis.«.

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa.

(2) Obvezi revizije godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja podliježu i poduzetnici koji su matična društva velikih i srednjih grupa ako nisu obveznici revizije sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Matična društva malih grupa koja nemaju obvezu sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja nisu obveznici revizije iz stavka 2. ovoga članka za te godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

(4) Ako nisu obveznici revizije sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:

– iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna

– iznos prihoda 30.000.000,00 kuna

– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

(5) Ako nisu obveznici revizije sukladno stavcima 1., 2. i 4. ovoga članka, obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište.

(6) Reviziji podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva ako obvezi revizije ne podliježu prema stavcima 1., 2., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća i konsolidiranih godišnjih izvješća obavlja se u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje revizija.

(8) Revizorsko izvješće mora imati datum sastavljanja te sadržaj, oblik i ostale pojedinosti propisane zakonom kojim se uređuje revizija.

(9) Revizor će obaviti reviziju dijelova izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja kako je uređeno zakonom kojim se uređuje revizija i o tome izdati mišljenje na način da ono uključuje: mišljenje i izjavu je li izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja usklađena s godišnjim financijskim izvještajima za istu poslovnu godinu, sastavljena u skladu s ovim Zakonom i ostalim propisima te je li, a na temelju znanja i razumijevanja stečenih tijekom zakonske revizije o revidiranom subjektu i njegovu okruženju, revizor utvrdio značajne pogrešne prikaze u izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uz opis prirode tih utvrđenih značajnih pogrešnih prikaza.

(10) Ako se revizor sukladno propisima kojima se uređuje revizija suzdrži od izražavanja mišljenja, smatra se da obveza poduzetnika iz ovoga članka nije ispunjena.

(11) Revizorsko izvješće čuva se trajno u izvorniku.

(12) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na nefinancijsko izvješće iz članka 21.a stavka 1. ovoga Zakona i konsolidirano nefinancijsko izvješće iz članka 24.a stavka 1. ovoga Zakona niti na zasebna izvješća iz članka 21.a stavka 8. i članka 24.a stavka 8. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. točki 1. podtočki c) na oba mjesta riječ: »zakonskim« briše se.

U točki 2. riječ: »zakonskim« briše se.

U točki 5. riječ: »zakonskim« briše se.

U točki 7. riječ: »izvješće« zamjenjuje se riječju: »izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja«.

Članak 7.

U članku 24.a stavku 7. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »a što moraju biti u mogućnosti dokazati u postupku nadzora«.

Članak 8.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici javne objave su:

1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima kojima se uređuju trgovačka društva

2. podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Odredbe ovoga članka koje se odnose na obvezu javne objave podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka odnose se na računovodstvene dokumente trgovačkog društva osnivača podružnice, koji su izrađeni, na kojima je obavljena revizija i koji su objavljeni u skladu s pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno, a u Republici Hrvatskoj se dostavljaju Financijskoj agenciji na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu, radi javne objave sukladno rokovima iz članka 30. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 33. stavku 4. točki 11. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »8«.

U točki 12. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 10.

U članku 34. stavku 13. broj: »9« zamjenjuje se brojem: »12«.

Članak 11.

U članku 35. stavku 6. iza broja: »2.« dodaje se zarez i broj: »4.«.

Članak 12.

U članku 36. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. te stavak 4. koji glase:

»(2) Uz Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadležna je provoditi nadzor nad izvršenjem obveze sastavljanja financijskih informacija izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja te nad izvršenjem ostalih obveza tih izdavatelja u odnosu na informacije izdavatelja koje proizlaze ili se temelje na financijskim izvještajima izdavatelja sastavljenih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i na način kako je propisano posebnim zakonom.

(3) Uz nadležnost iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadležna je obavljati i nadzor u dijelu računovodstvenih poslova izdavatelja radi provjere izvršavanja obveze sastavljanja financijskih informacija izdavatelja u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja te provjere ostalih informacija, uključujući i financijske pokazatelje, koje izdavatelji obvezno ili dobrovoljno objavljuju javnosti u skladu s odredbama o objavljivanju propisanih informacija javnosti u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, podzakonskim propisima donesenim temeljem zakona koji uređuje tržište kapitala u pogledu objavljivanja propisanih informacija javnosti, kao i ostalim propisima Europske unije koji se primjenjuju na izdavatelje u pogledu objavljivanja propisanih informacija javnosti.

(4) Izdavatelj iz stavka 3. ovoga članka je izdavatelj kako je određen zakonom koji uređuje tržište kapitala, a financijske informacije iz stavka 3. ovoga članka su financijske informacije kako su određene zakonom koji uređuje tržište kapitala.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 13.

U članku 42. stavku 1. točki 4. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i/ili knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvori u elektronički zapis na način koji je suprotan članku 10. stavku 5. ovoga Zakona i/ili pravilniku iz članka 10. stavka 7. ovoga Zakona«.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. ako kao obveznik revizije iz članka 20. stavaka 1., 2. i 4. – 6. ovoga Zakona ne revidira godišnje financijske izvještaje, godišnje konsolidirane financijske izvještaje te godišnje izvješće na način propisan člankom 20. stavkom 9. ovoga Zakona, a u skladu s odredbama ovog Zakona i zakona kojim se uređuje revizija«.

U točki 20. broj: »14« zamjenjuje se brojem: »11«.

Iza točke 33. dodaje se nova točka 34. koja glasi:

»34. ako kao podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici iz članka 30. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona računovodstvene dokumente trgovačkog društva osnivača podružnice, koji su izrađeni, na kojima je obavljena revizija i koji su objavljeni u skladu s pravom države članice kojim je trgovačko društvo osnivača podružnice uređeno, u Republici Hrvatskoj ne dostavi Financijskoj agenciji na hrvatskom jeziku i u ovjerenom prijevodu, radi javne objave sukladno rokovima iz članka 30. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 30. stavkom 10. ovoga Zakona.«.

Dosadašnja točka 34. postaje točka 35.

Članak 14.

U članku 46. riječi: » i članka 7. stavka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje pravilnika

Članak 15.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 10. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15. i 120/16.) do 30. lipnja 2019.

Izvještajna razdoblja

Članak 16.

Trgovačka društva i pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio sukladno Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 2/18.), a koja su stupanjem na snagu Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 71/18.) postale pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, sastavljaju prve godišnje financijske izvještaje kao subjekti od javnog interesa za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2019. ili tijekom kalendarske 2019. godine.

Naknadna procjena učinka

Članak 17.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/249

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.