Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2319

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja zdravstvenog pregleda osoba koje su preboljele šigelozu, bolest uzrokovanu enterohemoragijskom Escherichiom coli (EHEC), netifusnu salmonelozu, trbušni tifus ili paratifus A i B i druge zarazne bolesti prema epidemiološkoj indikaciji te osoba za koje se na temelju epidemiološkog pregleda (anamneze i/ili kliničke slike) postavi sumnja da nose zarazne klice tih bolesti.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika podvrgavaju se zdravstvenom pregledu nakon završenog liječenja, radi utvrđivanja izlučuju li klice zarazne bolesti koju su preboljele odnosno nakon što se utvrdi sumnja da izlučuju klice zaraznih bolesti.

Članak 3.

Zdravstveni pregledi kliconoša ili osoba za koje se sumnja da su kliconoše zaraznih bolesti određenih ovim Pravilnikom obavljaju se u ustrojstvenim jedinicama za higijensko-epidemiološku djelatnost u zavodima za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

II. ZDRAVSTVENI PREGLED

Članak 4.

(1) Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela šigelozu, bolest uzrokovanu s EHEC ili netifusnu salmonelozu obuhvaća bakteriološki pregled stolice. Uzimaju se dva uzorka stolice u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi uzorak treba uzeti najmanje 48 sati nakon prestanka svih simptoma bolesti odnosno završetka antibiotskog liječenja i/ili korištenja antidijaroika, ako su korišteni.

(2) Za osobu kojoj su dva uzastopna uzorka stolice negativna, smatra se da nije više kliconoša.

Članak 5.

(1) Zdravstveni pregled osobe koja je preboljela trbušni tifus ili paratifus A i B obuhvaća bakteriološki pregled stolice i mokraće.

(2) Bakteriološki pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se tri puta. Prvi bakteriološki pregled obavlja se nakon proteka sedam dana od dana prestanka liječenja, a najmanje mjesec dana od početka bolesti, a ostaIi pregledi u razmaku od najmanje 48 sati od izvršenog prvog odnosno drugog pregleda.

(3) Ako je bilo koji od tri uzoraka pozitivan, potrebno je ponavljati pregled stolice jednom mjesečno dok se ne dobiju tri uzastopna negativna nalaza.

(4) Ako se u roku od dvanaest mjeseci od početka bolesti ne dobiju tri uzastopna negativna nalaza, osoba se smatra kroničnim kliconošom.

Članak 6.

(1) Osoba za koju se zdravstvenim pregledom utvrdi da stalno ili povremeno izlučuje klice trbušnog tifusa, paratifusa A i B, šigeloze, bolesti uzrokovane EHEC sojevima ili netifusnih salmoneloza smatra se kliconošom tih zaraznih bolesti i podvrgava se zdravstvenom nadzoru sve dok se na temelju laboratorijskog nalaza ne utvrdi da ne izlučuju klice zaraznih bolesti.

(2) Kada zdravstvena ustanova na temelju obavljenog zdravstvenog pregleda utvrdi da osoba pod zdravstvenim nadzorom nakon završenog liječenja izlučuje klice zarazne bolesti koju je preboljela ili je kliconoša, obvezna je o tome podnijeti prijavu tijelu državne uprave nadležnom za poslove sanitarne inspekcije prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe koja izlučuje klice.

(3) Ustanova iz stavka 2. ovoga članka obvezna je kliconoštvo trbušnog tifusa i paratifusa prijaviti i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 7.

(1) Zdravstveni pregled kliconoše trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B obuhvaća bakteriološki pregled stolice i mokraće.

(2) Bakteriološki pregled stolice i mokraće obavlja se jedanput mjesečno sve dok se na temelju tri uzastopno dobivena laboratorijska nalaza ne utvrdi da osoba iz stavka 1. ovoga članka više ne izlučuje klice zarazne bolesti koju je preboljela.

(3) Zdravstveni pregled osoba iz stavka 1. ovoga članka započinje nakon što istekne trideset dana od utvrđenog kliconoštva.

Članak 8.

(1) Ako se u roku od jedne godine od dana započetog zdravstvenog pregleda kliconoše trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B ne dobiju tri uzastopna negativna laboratorijska nalaza, takva osoba smatra se kroničnim kliconošom i podvrgava se daljnjem zdravstvenom pregledu koji obuhvaća bakteriološki pregled stolice i mokraće svakih šest mjeseci.

(2) Zdravstveni nadzor kroničnih kliconoša prestaje u slučaju kad se na temelju tri uzastopno dobivena laboratorijska nalaza stolice i mokraće uzetih u razmacima ne kraćim od mjesec dana utvrdi da osoba više ne izlučuje uzročnike trbušnog tifusa ili paratifusa A i B.

Članak 9.

(1) Osobe za koje se prilikom epidemiološke obrade pri pojavi trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B posumnja da nose klice tih bolesti (kontakti oboljelih ili kliconoša), podvrgavaju se zdravstvenom pregledu koji obuhvaća bakteriološki pregled stolice, na način da se pregledaju dva uzastopna uzorka stolice uzeta u razmaku od najmanje 48 sati, a nakon što je osoba već započela s liječenjem.

(2) Ako se za osobe iz stavka 1. ovoga članka zdravstvenim pregledom utvrdi da nose klice trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B, zdravstveni nadzor tih osoba obavlja se na način propisan člancima 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Uzročnici trbušnog tifusa ili paratifusa A i B otkriveni kod osoba prilikom obavljanja zdravstvenog pregleda ili epidemioloških ispitivanja, obvezno se podvrgavaju fagotipizaciji.

Članak 11.

(1) Zdravstveni pregled kliconoša šigela, EHEC ili netifusnih salmoneloza obuhvaća bakteriološki pregled stolice.

(2) Bakteriološki pregled stolice osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na način da se pregledaju dva uzorka stolice u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu se prvi uzorak treba uzeti najmanje 48 sati nakon završetka antibiotskog liječenja, ako je ono provedeno. U slučaju pozitivnog nalaza, ponovno uzimanje uzorka stolice na bakteriološki pregled (dvije stolice u razmaku od najmanje 24 sata) obavlja se nakon četrnaest dana.

(3) Ako se na temelju dva uzastopno dobivena laboratorijska nalaza utvrdi da osoba izlučuje klice šigele, EHEC odnosno netifusne salmonele, nastavlja se s bakteriološkom kontrolom stolice svaka tri mjeseca po dva uzorka stolice u razmaku od najmanje 24 sata.

(4) Smatra se da osoba nije više kliconoša kad se na temelju dva uzastopno dobivena negativna laboratorijska nalaza utvrdi da osoba ne izlučuje klice šigele, EHEC odnosno netifusne salmonele.

Članak 12.

(1) U slučaju sumnje na trovanje hranom uzrokovanog stafilokokom, osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, podvrgavaju se zdravstvenom pregledu koji obuhvaća bakteriološki pregled uzorka uzetog sa sluznice ždrijela i nosa odnosno promjena na koži. Bakteriološki pregled uzetih uzoraka obavlja se u razmaku od najmanje 24 sata sve dok se na temelju dva uzastopno dobivena negativna laboratorijska nalaza ne utvrdi da osoba ne izlučuje stafilokoke koji izlučuje enterotoksin.

(2) Ako se u hrani kojom je izazvano trovanje dokaže prisustvo stafilokoka koji izlučuje enterotoksin, taj uzročnik se obvezatno podvrgava fagotipizaciji. Isti postupak se provodi i s uzročnikom kod osoba za koje se utvrdi da su nosioci tog uzročnika.

Članak 13.

Osobe za koje se prilikom epidemioloških ispitivanja pri pojavi grupiranja streptokoknih oboljenja, odnosno pojavi oboljenja uzrokovanih kampilobakterom, jersinijom, rotavirusima, norovirusom i virusom hepatitisa A, posumnja da nose klice tih bolesti, podvrgavaju se zdravstvenom nadzoru prema preporukama Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva.

III. EVIDENCIJE

Članak 14.

(1) Zdravstvena ustanova iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezna je voditi evidenciju o kliconošama.

(2) Ako kliconoša trbušnog tifusa odnosno paratifusa A i B promijeni mjesto prebivališta odnosno boravišta, zdravstvena ustanova koja je nad tim kliconošom obavljala zdravstveni nadzor obvezna je o tome preko nadležnog tijela sanitarne inspekcije izvijestiti zdravstvenu ustanovu u mjestu novog prebivališta odnosno boravišta kliconoše.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 23/94 i 47/94).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/07

Urbroj: 534-02-1-1/5-18-9

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.