Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

HRVATSKI SABOR

2346

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/226

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11., 47/14. i 61/17.) u članku 6. stavku 8. riječi: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »Izvješća« zarez i riječi: »a izrađuje ga Agencija« brišu se.

Članak 3.

U članku 19. stavku 5. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 28. stavku 6. riječi: » i Agenciji« brišu se.

Članak 6.

U članku 30. stavku 1. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 7.

U članku 31. stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 8.

U članku 32. stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 9.

U članku 39. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 41. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 11.

U članku 46. stavku 6. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 7. riječi: »i Agenciji« brišu se.

U stavku 8. riječi: »i Agenciji« brišu se.

U stavku 9. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 12.

U članku 49. stavku 1. riječi: »samouprave, Grad Zagreb i Agencija« zamjenjuju se riječima: »samouprave i Grad Zagreb«.

Članak 13.

U članku 50. stavku 5. riječi: »Agencija, a Ministarstvo ih« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo i«.

Članak 14.

U članku 51. stavku 1. riječi: »Agencija i dostavlja Ministarstvu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 15.

U članku 59.a stavku 2. riječi: »i Agenciji« brišu se.

Članak 16.

U članku 65.b stavku 1. riječi: »te Agencija« brišu se.

U stavku 2. iza točke 7. dodaju se nova točka 8. i točka 9. koje glase:

»8. zaprima preslike izvješća poduzetnika o kontroliranim i novim tvarima sukladno članku 27. stavcima 1. i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

9. prikuplja obavijesti i preslike dozvola koje izdaje Europska komisija,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 10.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »uprave« zarez i riječ: »Agenciji« brišu se.

Stavak 7. briše se.

Članak 17.

U članku 69. stavku: 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 6. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 18.

U članku 71. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju; »Ministarstvu«.

Članak 19.

U članku 71.a stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 20.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbene uredbe (EU) br. 749/2014 i Delegirane uredbe (EU) br. 666/2014 nadležno je Ministarstvo.«.

U stavku 2. iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga Zakona,

7. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš sukladno člancima 7., 8., 13. i 14. Uredbe (EU) br. 525/2013, Provedbenoj uredbi (EU) br. 749/2014 i Delegiranoj uredbi (EU) br. 666/2014.«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »i Agencija surađuju« zamjenjuju se riječju: »surađuje«.

Članak 21.

U članku 77. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 22.

U članku 78. stavku 5. riječi: »i Agencije« brišu se.

Članak 23.

U članku 79. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 24.

U članku 81. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 25.

U članku 84. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi: »ili Agencija mogu, ako ocijene« zamjenjuju se riječima: »može, ako ocijeni«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 26.

U članku 87. stavku 4. riječi: »Agenciji i« brišu se.

Članak 27.

U članku 88. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 28.

U članku 90. stavku 1. riječi: »nadležni su« zamjenjuju se riječima: »nadležno je«, a riječi: »i Agencija« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/287/EU i važećih uputa Europske komisije stručnu pomoć Ministarstvu u postupcima donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka pruža Povjerenstvo iz članka 109.b ovoga Zakona.«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 29.

U članku 93. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Ministarstvo izdaje odobrenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ako je dostavljeni plan praćenja i izvješćivanja izrađen u skladu s Uredbom Komisije (EU) 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilnikom iz članka 90. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 30.

U članku 94. stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i tome obavještava Ministarstvo u roku od 15 dana od primitka tih izvješća« brišu se.

Članak 31.

U članku 95. stavku 6. riječi: »dostavlja se Agenciji i« brišu se.

Članak 32.

U članku 96. stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i tome obavještava Ministarstvo u roku od 15 dana od primitka tog izvješća« brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., brojke: »5., 6. i 7.« zamjenjuju se brojkama: »5. i 6.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 33.

U članku 97. stavku 6. riječi: »dostavlja se Agenciji i« brišu se.

Članak 34.

U članku 101. stavku 1. riječi: »i Agencija« brišu se.

U stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 6. riječi: »i Agencija surađuju« zamjenjuju se riječju: »surađuje«.

Članak 35.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo u ime Republike Hrvatske upravlja računima Republike Hrvatske u Registru Unije sukladno članku 5. i Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.«.

Članak 36.

U članku 104. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 37.

U članku 106. stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i o tome bez odgađanja obavještava Ministarstvo« brišu se.

U stavku 3. riječ: »obavijesti« zamjenjuje se riječima: »utvrđenih prekomjernih emisija«.

U stavku 6. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 38.

U članku 108. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i o tome obavještava Ministarstvo u roku od 30 dana od primitka tih izvješća« brišu se.

U stavku 6. riječi: »i Agencija« brišu se.

U stavku 7. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 8. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 9. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 39.

U članku 109. stavak 11. briše se.

Članak 40.

U članku 109.a stavku 1. iza riječi: »Ministarstvo« zarez i riječ: »Agencija« brišu se.

Članak 41.

U članku 109.b stavku 1. riječi: »i Agencije« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i Agencije« brišu se.

Članak 42.

U članku 110. stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 43.

U članku 111. stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječima: »nacionalnom administratoru Registra Unije«.

Članak 44.

U članku 112. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 45.

U članku 119. stavku 5. riječi: »Agenciji na njezin« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu na njegov«.

Članak 46.

U članku 120. stavku 1. riječi: »nadležna je Agencija« zamjenjuju se riječima: »nadležno je Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 47.

U članku 121. stavku 2. riječi: »i/ili Agencija« brišu se.

Članak 48.

U članku 125. stavku 1. riječ: »Ministarstva« briše se.

U stavku 2. iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i zakona kojim se uređuje Državni inspektorat«.

Članak 49.

U članku 126. stavku 1. riječi: »Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: tržišni inspektor)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Ministarstva gospodarstva« brišu se.

Članak 50.

U članku 128.a stavku 5. riječi: »odjel inspekcijskog nadzora nadležne područne jedinice Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »inspekciju zaštite okoliša«.

Članak 51.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Državnom inspektoratu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 52.

U članku 144. stavku 1. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »inspekcija zaštite okoliša«.

Članak 53.

U članku 146. stavku 1. podstavku 17. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U podstavku 23. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Podstavak 24. mijenja se i glasi:

» – ne obavijesti Ministarstvo o djelomičnom prestanku s radom (članak 90. stavak 8.),«.

Podstavak 27. mijenja se i glasi:

» – ne provodi praćenje emisija stakleničkih plinova i ne dostavlja verificirano izvješće Ministarstvu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 108. stavci 1. i 2. i članak 112. stavak 9.).«.

Članak 54.

U članku 148. stavku 2. podstavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U podstavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 55.

U članku 148.a stavku 1. podstavku 3. riječi: »i Agenciji« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11., 47/14. i 61/17.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 57.

(1) Vlada će uredbu iz članka 39. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada će uredbu iz članka 41. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada će uredbu iz članka 81. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredaba članaka 48., 49., 50., 51. i 52. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/253

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.