Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

HRVATSKI SABOR

2349

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/230

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

Članak 1.

U Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07., 132/07. – ispravak, 51/13. i 152/14.) u članku 4. točki 9. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »Agencija za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Agencija za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 3.

U članku 106. stavku 2. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 4. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Protiv odluka Ministarstva iz stavka 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 4.

U članku 106.a stavku 1. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 5.

U članku 107. stavku 2. riječi: »Agencija za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 6.

U članku 111. stavku 3. riječi: »narediti Agenciji za vodne putove« zamjenjuju se riječima: »obavijestiti Ministarstvo«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 112. mijenja se i glasi: »3. Upravljanje vodnim putovima«.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljanje vodnim putovima u svrhu osiguranja sigurnosti plovidbe obuhvaća sljedeće poslove:

1. izradu prijedloga plana iz članka 103. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na vodne putove

2. gradnju, tehničko unaprjeđenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova

3. tehničko održavanje vodnih putova

4. osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda

5. kontrolu i nadzor stanja plovnog puta

6. osiguravanje funkcionalnosti Riječnih informacijskih servisa.

(2) Poslove upravljanja vodnim putovima iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.«.

Članak 8.

Članci 113. i 114. brišu se.

Članak 9.

U članku 115. riječi: »Agencija u obavljanju svoje djelatnosti« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 10.

U članku 116. riječi: »Agencija uz prethodnu suglasnost ministra« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 11.

U članku 130. stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 12.

U članku 169. riječi: »Agencije i« brišu se.

Članak 13.

U članku 172. stavku 1. riječi: »Agencije za vodne putove« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 14.

U članku 195. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako vlasnik ne postupi prema rješenju iz stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija će obavijestiti Ministarstvo koje će na trošak i rizik vlasnika izvršiti vađenje potonule stvari.«.

Članak 15.

U članku 196. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 16.

U članku 214. stavku 1. riječ: »Agenciji« i zarez iza te riječi brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da otklanjanje utvrđenih nedostataka nije u nadležnosti upravitelja luke ili korisnika tovarišta, o tome će se obavijestiti Ministarstvo koje će u što skorijem roku poduzeti odgovarajuće mjere ili obaviti potrebne radove.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 17.

U članku 215. stavku 1. riječi: »naredit će se Agenciji« zamjenjuju se riječima: »obavijestit će se Ministarstvo o potrebi izvršavanja interventnih radova održavanja vodnog puta, odnosno«.

Stavak 2. briše se.

Članak 18.

U članku 227. stavku 1. točki 2. iza riječi: »plovidbe« zarez i riječi: »živote i zdravlje ljudi« brišu se.

Članak 19.

Članak 237. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Postupci započeti na temelju Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07., 132/07. – ispravak, 51/13. i 152/14.), koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 21.

(1) Ministarstvo će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za upis brisanja Agencije za vodne putove iz sudskog registra.

(2) Agencija za vodne putove prestaje s radom danom upisa brisanja u sudskom registru.

(3) Danom upisa brisanja Agencije za vodne putove u sudskom registru prestaje mandat članovima, zamjeniku predsjednika i predsjedniku Upravnog vijeća te ravnatelju Agencije.

Članak 22.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, imovinu, nekretnine, financijska sredstva, prava i obveze Agencije za vodne putove, koji se odnose na poslove uređene ovim Zakonom.

(2) Ministarstvo će danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti i radnike Agencije za vodne putove. Preuzeti radnici danom preuzimanja postaju državni službenici odnosno namještenici, te do donošenja rješenja o rasporedu prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koji su stekli do dana preuzimanja.

(3) Preuzeti radnici koji se neće moći rasporediti, svoja prava će ostvariti u skladu s važećim propisima kojima se uređuju prava državnih službenika i namještenika odnosno u skladu s posebnim zakonom i odgovarajućim kolektivnim ugovorima.

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske će uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o unutarnjem redu ministar će uskladiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

Sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za rad Agencije za vodne putove preraspodijelit će se na Ministarstvo.

Članak 25.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

1. Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (»Narodne novine«, br. 62/09., 136/12. i 41/17.)

2. Pravilnik o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 99/08., 8/11. i 39/12.).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (»Narodne novine«, br. 58/08.).

Članak 27.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/264

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.