Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

HRVATSKI SABOR

2352

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/233

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15. i 130/17.) u članku 2. stavku 2. riječi: »nadležan je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 2.

U članku 4. točkama 15. i 139. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U točkama 29., 55., 64., 65., 66., 67., 73., 74., 79., 90., 121. i 131. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točki 32. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U točki 101. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar)«.

U točki 113. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 3.

Naziv glave II. mijenja se i glasi: »II. NADLEŽNOST ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7.: »Nadležnosti Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost« briše se.

U članku 7. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 7.a u uvodnoj rečenici riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točki 4. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 8.: »Imenovanje čelnika« i članak 8. brišu se.

Članak 7.

U članku 8.a stavcima 1. i 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a u stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 8.

U članku 9. stavcima 1., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavcima 3., 5. i 6. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 12. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 9.

U članku 11. stavcima 1. i 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 10.

U članku 12. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 11.

U članku 13. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 14.

U članku 16. stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 15.

U članku 17. stavku 2. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 4. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 16.

U članku 18. stavku 1. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 17.

U članku 19. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 18.

U članku 21. stavku 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavcima 3. i 6. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 19.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore obavljaju granična policija, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti i Carinska uprava Ministarstva financija.

(2) Način i postupak nadzora iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije.«.

Članak 20.

U članku 24. stavku 1. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 21.

U članku 27. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo«.

Članak 22.

U članku 27.a riječi: »ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravstvo« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo«.

Članak 23.

U članku 27.b stavku 7. riječi: »ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravstvo« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo«.

Članak 24.

U članku 28. stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo«.

Članak 25.

U članku 29. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za zdravlje i ravnateljem Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 26.

U članku 32. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda, u suradnji s ministrom nadležnim za graditeljstvo, a u dijelu koji se odnosi na fizičku sigurnost i ministrom nadležnim za unutarnje poslove« zamjenjuju se riječima: »ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo«.

Članak 27.

U članku 33. stavku 4. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 28.

U članku 34. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 29.

U članku 36. stavcima 7. i 8. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 30.

U članku 37. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 31.

U članku 37.a stavku 6. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 7. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 32.

U članku 39. stavku 3. riječi: »Ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 33.

U članku 40. stavku 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 34.

U članku 41. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 35.

U članku 42. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 36.

U članku 43. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 37.

U članku 44. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 38.

U članku 45. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 39.

U članku 46. stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 40.

U članku 47. stavku 5. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 41.

U članku 48. stavku 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 42.

U članku 49. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Uvjete te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, kao i obvezu vođenja evidencija o njima, njihov sadržaj, način vođenja i rokove čuvanja te opseg i način izvješćivanja propisat će pravilnikom ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za graditeljstvo.«.

Članak 43.

U članku 50. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 44.

U članku 54. stavcima 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 45.

U članku 55. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 46.

U članku 57. stavku 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 47.

U članku 58. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 48.

U članku 59. podstavku 11. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 49.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo, u skladu s međunarodnim propisima i preporukama, po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja.«.

U stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 50.

U članku 61. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 51.

U članku 62. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 52.

U članku 63. stavcima 1. i 2. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 53.

U članku 65. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 54.

U članku 65.a stavcima 1., 5. i 6. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 55.

U članku 65.b riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 56.

U članku 66. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Plan nuklearnog osiguranja i sve njegove izmjene odobrava Ministarstvo.«.

U stavku 6. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 7. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 9. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 57.

U članku 66.a uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Ministar pravilnikom propisuje:«.

Članak 58.

U članku 66.b stavcima 1., 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 59.

U članku 66.c stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 60.

U članku 67. stavku 2. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 61.

U članku 68. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 62.

U članku 69. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

U stavcima 2., 3. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 63.

U članku 70. podstavku 5. na kraju rečenice stavlja se točka, a podstavak 6. briše se.

Članak 64.

U članku 71. stavcima 1. i 3. riječi: »Ravnatelj Zavoda obvezan je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 65.

U članku 72. stavku 2. riječi: »Zavod je obvezan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 66.

U članku 75. stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 67.

U članku 76. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 68.

U članku 77. stavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 69.

U članku 78. stavku 2. riječi: »iz djelokruga Zavoda« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 70.

U članku 79. stavku 3. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 71.

U članku 88. stavku 3. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 72.

U članku 89. stavku 4. riječi: »nadležnog tijela za unutarnje poslove« zamjenjuju se riječju: »policije«.

U stavku 9. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 73.

U članku 92. stavku 1. točkama 1., 7., 17., 24. i 25. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U točki 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U točkama 4. i 5. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U točki 16. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 74.

U članku 93. stavku 1. točki 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točkama 2., 3., 5. i 26. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točki 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U točki 29. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 75.

U članku 94. stavku 1. točki 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Provedbene propise donesene na temelju Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15. i 130/17.) ministar unutarnjih poslova uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Članak 77.

Provedbene propise na temelju Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15. i 130/17.) koji nisu doneseni u rokovima propisanima odredbama toga Zakona ministar unutarnjih poslova donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/251

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.