Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara

NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2391

Na temelju članka 152. stavka 7. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POČETAK RADA VETERANSKIH CENTARA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni za početak rada veteranskih centara (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Ustanova može imati jednu ili više podružnica u kojima se obavljaju usluge, ili dio usluga, iz članka 4. ovog Pravilnika, a sjedište Ustanove je sjedište poslovodnog organa.

DIO DRUGI
USLUGE USTANOVE ZA ČIJE PRUŽANJE MORAJU BITI ZADOVOLJENI MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI

POGLAVLJE I.
VRSTE USLUGA

Članak 4.

(1) Ustanova pruža usluge prema Stručnom programu koje obuhvaćaju:

a) psihološku djelatnost i psihosocijalnu podršku

b) savjetovanje i pomaganje

c) kineziološke programe

d) popratne usluge i

e) ostale oblike podrške i usluga.

(2) Stručni program iz stavka 1. ovog članka donosi ravnatelj Ustanove na prijedlog stručnog voditelja Ustanove, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Upravnog vijeća.

Članak 5.

Psihološka djelatnost i psihosocijalna podrška mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

a) individualno savjetovanje i psihoedukaciju – rad s pojedincem

b) bračno savjetovanje ili savjetovanje para – rad s parom

c) obiteljsko savjetovanje – rad sa svim članovima obitelji

d) grupno savjetovanje – rad s grupom pojedinaca

e) psihodijagnostičku obradu korisnika

f) seminare duhovne obnove

g) radnu terapiju (samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme) i

h) druge aktivnosti psihološke djelatnosti i psihosocijalne podrške u svrhu pružanja podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama.

Članak 6.

Savjetovanje i pomaganje mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

a) pravnu pomoć, savjetovanje i informiranje korisnika o pravima koja mogu ostvariti na temelju propisa kojima se uređuju pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava vojnih i civilnih stradalnika rata te članova njihovih obitelji

b) informiranje korisnika o programima i projektima koje provodi Ministarstvo

c) informiranje korisnika o pojmu, osnivanju, načinu djelovanja i poslovanju zadruge kao pravne osobe

d) kreativne radionice za osmišljavanje projekata kroz rad zadruga usmjerenih socijalnom uključivanju korisnika

e) organiziranje prezentacija proizvoda braniteljskih zadruga

f) pokretanje akcija u kojima korisnici kao volonteri pomažu u organiziranju i provedbi akcija za pružanje pomoći lokalnom stanovništvu i

g) druge aktivnosti savjetovanja i pomaganja u svrhu pružanja podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama.

Članak 7.

Kineziološki programi mogu obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

a) sportsko-rekreacijske i kineziterapijske aktivnosti namijenjene poboljšanju funkcioniranja dijela ili cjelokupnog organizma primjenom pokreta u prevenciji i liječenju deformacija ili povreda, koje se mogu sastojati od sadržaja koji se provode u specializiranom trim kabinetu, kineziološke aktivnosti monostrukturalnog i pilistrukturalnog složenog tipa, sadržaja pojedinačnih i grupnih sportova, izleta, planinarenja, orijentacijskog hodanja i slično

b) sport osoba s invaliditetom i

c) druge sportsko-rekreacijske i kineziološke aktivnosti u svrhu pružanja podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama.

Članak 8.

(1) Popratne usluge obuhvaćaju brigu o prehrani i higijeni korisnika.

(2) Briga o prehrani obuhvaća obvezu Ustanove da korisnicima osigura primjerenu prehranu sukladno propisanim standardima prehrane i minimalnim uvjetima iz članka 24. i 25. ovog Pravilnika.

(3) Briga o higijeni obuhvaća obvezu Ustanove da korisnicima osigura čišćenje, održavanje i dezinsekciju prostora i opreme, pranje, sušenje i glačanje posteljnog rublja, osiguranje higijenskog pribora te drugo, sukladno minimalnim uvjetima iz članka 26. do 28. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE II.
NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 9.

Ustanova korisniku pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika kroz program:

a) smještaja ili

b) boravka.

Članak 10.

(1) Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme osiguranog smještaja u Ustanovi 24 sata dnevno.

(2) Program smještaja obuhvaća noćenje u Ustanovi.

Članak 11.

(1) Smještaj se osigurava u smještajnim jedinicama koje mogu biti:

a) jednokrevetne sobe

b) jednokrevetne sobe prilagođene potrebama hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine (u daljnjem tekstu: HRVI), koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći (u daljnjem tekstu: njegovatelj) koje su fizički povezane sa sobom njegovatelja ili

c) dvokrevetne sobe.

(2) Za smještaj u jednokrevetnim sobama potrebno je osigurati 5% do 20% od ukupnog smještajnog kapaciteta Ustanove.

(3) Za smještaj u jednokrevetnim sobama prilagođenim potrebama HRVI potrebno je osigurati najmanje 3% od ukupnog smještajnog kapaciteta Ustanove, odnosno isti broj jednokrevetnih soba za njegovog njegovatelja.

(4) U svakoj smještajnoj jedinici predviđen je sanitarni čvor za osobnu higijenu korisnika.

Članak 12.

(1) Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Ustanove za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka u Ustanovi.

(2) Poludnevni boravak u Ustanovi može trajati do 6 sati dnevno.

(3) Cjelodnevni boravak u Ustanovi može trajati od 6 do 10 sati dnevno.

(4) Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u Ustanovi.

Članak 13.

Usluge iz članka 4. ovog Pravilnika, kroz program smještaja ili boravka, pružaju se korisniku prema individualnom planu rada, sastavljenom sukladno Stručnom programu Ustanove, ovisno o procijenjenim potrebama, zdravstvenom stanju, interesima korisnika i raspoloživim kapacitetima i uvjetima Ustanove.

Članak 14.

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja te ostalo vezano uz korištenje usluga Ustanove određeno je propisom kojeg donosi Upravno vijeće Ustanove.

DIO TREĆI
MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA

POGLAVLJE I.

MINIMALNI UVJETI PROSTORA

Članak 15.

Građevinski objekt u kojemu Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika je funkcionalna cjelina koju u pravilu čini jedna građevina, dio građevine ili iznimno i nekoliko građevina, a organizirana je i dovodi se u funkciju u novim ili postojećim objektima.

Članak 16.

Za lokaciju građevinskog objekta Ustanove potrebno je odabrati naselje ili njegovu neposrednu blizinu, a do lokacije osigurati kolni i pješački pristup s javno-prometne površine.

Članak 17.

Građevinski objekt u kojemu Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika mora ispunjavati urbanističke uvjete iz važeće prostorno-planske dokumentacije te građevinske, sanitarno-tehničke i higijenske uvjete, uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarno-preventivne uvjete, sigurnosti u korištenju, zaštitu od buke i uštede energije i toplinske zaštite i održivu uporabu prirodnih izvora utvrđene posebnim propisima.

Članak 18.

Za građevinski objekt u kojemu Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika primjenjuju se također propisi kojima se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Članak 19.

Za građevinski objekt u kojem Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika primjenjuju se također propisi za radne i pomoćne prostorije glede sigurnosti i zaštite zdravlja radnika za sve radne i pomoćne prostorije kao i prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad, povremeno se zadržavaju osobe na radu i u koje dolaze druge osobe po bilo kojoj osnovi rada ili korištenja usluga.

Članak 20.

(1) Građevina mora raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće što se osigurava priključkom na javni vodoopskrbni cjevovod, a gdje isti ne postoji na drugi propisani način.

(2) Odvodnja otpadnih voda mora se osigurati kućnom kanalizacijom koja se priključuje na komunalnu kanalizacijsku mrežu ili na drugi način prema važećim propisima i standardima.

(3) Komunalni i ostali otpad se mora redovito odstranjivati iz objekta.

(4) U svim prostorima u kojima borave korisnici, odnosno radnici i druge osobe koje rade u Ustanovi, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja i hlađenja.

(5) U svim prostorima u kojima borave korisnici, odnosno radnici i druge osobe koje rade u Ustanovi, mora biti osigurano odgovarajuće prirodno ili mehaničko provjetravanje.

(6) U svim prostorima građevine mora biti osigurano prirodno ili umjetno osvjetljenje primjerene kvalitete i jačine.

(7) Građevina mora biti priključena na javnu električnu mrežu ili na drugi način biti opskrbljena električnom energijom i drugim energentima.

(8) Građevina mora imati telefonski i internet priključak.

(9) Građevina mora ispunjavati uvjete zaštite od požara prema posebnom zakonu.

(10) Vanjski izgled građevine, okoliš, uređenje, oprema i uređaji moraju biti u funkcionalnom i ispravnom stanju.

Članak 21.

(1) Odgovarajući broj, veličinu i opremljenost prostora građevinskog objekta u kojem Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika treba osigurati u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu za mjesta rada i minimalnim prostorno-tehničkim uvjetima iz Tablice 1 koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ovisno o veličini i sadržajima kojima su namijenjene, pojedine prostorije i prostori iz Tablice 1 mogu biti višenamjenski.

Članak 22.

(1) Građevinski objekt u kojemu Ustanova pruža usluge iz članka 4. ovog Pravilnika, mora ispunjavati minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom, bez obzira na broj korisnika koji je u njemu smješten, odnosno boravi.

(2) Odstupanja od propisanih minimalnih uvjeta mogu biti primijenjena u okolnostima kada se Ustanova organizira u postojećim građevinama ili preventivno zaštićenim građevinama po posebnom zakonu, a postojeće stanje nije u potpunosti moguće uskladiti s traženim prostornim uvjetima, ali uz uvjet da je osiguran nesmetan i siguran boravak i kretanje te rad korisnika, radnika i drugih osoba koje rade u Ustanovi.

POGLAVLJE II.
MINIMALNI UVJETI IZVRŠITELJA USLUGA

Članak 23.

(1) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika te drugih osoba koje rade u Ustanovi ovisi o očekivanom broju korisnika i njihovim potrebama te uslugama koje Ustanova pruža sukladno djelatnosti za koju je osnovana.

(2) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika te drugih osoba koje rade u Ustanovi utvrđuju se propisom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova kojeg donosi Upravno vijeće.

POGLAVLJE III.
MINIMALNI UVJETI PREHRANE, ODRŽAVANJA I HIGIJENE PROSTORA I OPREME

Odjeljak A
Minimalni uvjeti prehrane

Članak 24.

(1) Korisnicima usluga Ustanove kroz program smještaja ili boravka Ustanova je obvezna osigurati uslugu prehrane.

(2) Za pružanje usluga prehrane Ustanova je obvezna osigurati prostor i opremu za kuhinju s priručnim prostorima za čuvanje hrane i pića prema posebnim propisima, te odgovarajući prostor za posluživanje obroka.

(3) Korisnicima usluga Ustanove kroz program smještaja osiguravaju se najmanje tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera), a za svaki obrok mogućnost izbora između dva menija.

(4) Korisnicima usluga Ustanove kroz program cjelodnevnog boravka osiguravaju se najmanje dva obroka dnevno (doručak i ručak ili ručak i užina), a za svaki obrok mogućnost izbora između dva menija.

(5) Korisnicima usluga Ustanove kroz program poludnevnog boravka osigurava se najmanje jedan obrok dnevno (doručak ili ručak ili užina), a za svaki obrok mogućnost izbora između dva menija.

Članak 25.

(1) Količina i kakvoća obroka te način posluživanja moraju biti primjereni potrebama i zdravstvenom stanju korisnika sukladno planu prehrane (jelovnik).

(2) Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči Ustanove, a utvrđuje ga Ustanova.

(3) Kod korisnika čije zdravstveno stanje zahtijeva poseban način prehrane, jelovnik i broj dnevnih obroka će se utvrđivati u dogovoru s nadležnim liječnikom primarne zdravstvene zaštite.

(4) Posluživanje hrane u pravilu se osigurava sustavom samousluge, odnosno drugim načinom primjereno raspoloživim uvjetima.

Odjeljak B
Minimalni uvjeti održavanja i higijene

Članak 26.

Ustanova je obvezna osigurati održavanje i higijenu prostora i opreme, te odjeće i obuće korisnika, ovisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku.

Članak 27.

(1) Ustanova je obvezna osigurati opremljen prostor za mogućnost individualnog pranja, sušenja i glačanja za osobne potrebe korisnika.

(2) Ustanova je obvezna osigurati pranje posteljnog rublja korisnika jednom tjedno, a za HRVI prema potrebi.

(3) Ustanova je obvezna osigurati uvjete za pranje osobnog rublja korisnika jednom tjedno, a za HRVI prema potrebi.

Članak 28.

(1) Čišćenje smještajnih jedinica Ustanova je obvezna osigurati najmanje jednom tjedno.

(2) Čišćenje sanitarnih prostorija uz smještajne jedinice Ustanova je obvezna osigurati minimalno jednom dnevno.

(3) Čišćenje zajedničkih prostorija (dnevni boravak, blagovaonica, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje i hodnici) Ustanova je obvezna osigurati minimalno jednom dnevno.

DIO ČETVRTI
POVJERENSTVO ZA ISPITIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA POČETAK RADA VETERANSKOG CENTRA

Članak 29.

(1) Postojanje minimalnih tehničkih uvjeta za početak rada veteranskog centra ispituje Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta za početak rada veteranskog centra (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), nakon provedenog tehničkog pregleda i dobivene uporabne dozvole.

(2) Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje ministar nadležan za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 30.

O utvrđenom činjeničnom stanju Povjerenstvo sastavlja zapisnik sa zaključkom.

Članak 31.

(1) Ako je očevidom utvrđeno da Ustanova ne ispunjava neke od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, Povjerenstvo će zaključkom odrediti rok u kojemu je Ustanova obvezna otkloniti nedostatke.

(2) Ustanova je obvezna obavijestiti Povjerenstvo o uklanjanju utvrđenih nedostataka, a Povjerenstvo je dužno u roku osam dana od dana obavijesti ponovno izvršiti očevid radi utvrđivanja tih okolnosti i o tome sastaviti zapisnik sa zaključkom.

Članak 32.

Ministar, na temelju zaključka o ispunjavanju minimalnih uvjeta za početak rada i pružanje usluga Ustanove, donosi Odluku o ispunjavanju minimalnih uvjeta za početak rada i pružanje usluga Ustanove.

DIO PETI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama (»Narodne novine«, br. 123/15).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/14
Urbroj: 522-02/2-18-1
Zagreb, 14. prosinca 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

Tablica 1

MINIMALNI PROSTORNO-TEHNIČKI UVJETI I OPREMA

VETERANSKIH CENTARA

Sukladno članku 21. ovog Pravilnika, svi prostori moraju odgovarati uvjetima Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada.
1. USLUGE RECEPCIJE I OSTALO

1.1. Recepcija


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Natkriven ulaz s vjetrobranom (nadstrešnica iznad ulaznih vrata)

2. Zaseban prostor recepcije: ulazni prostor i recepcijski pult

3. Usluge pošte i dostave poruka gostu

1.2. Udobnost/općenito


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Grijanje

2. Klima

1.3. Sadržaji i usluge


OBVEZNONEOBVEZNO
1.Mogućnost korištenja telefona za interne i vanjske pozive

2. Usluga e-maila (WI-FI)

3. Sef

4. TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja

5. Parkiralište za motorna vozila za najmanje 50% smještajnih jedinica, ako posebnim propisom nije drukčije propisano

6. Aparat za čišćenje obuće

7. Mogućnost poziva hitne medicinske pomoći

1.4. Čišćenje i opće stanje

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Recepcijski pult čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

8. Uređaji ispravni

1.5. Sanitarni čvorovi uz zajedničke prostore
OpćenitoOBVEZNONEOBVEZNO
1. Do 50 korisnika minimalno pretprostor te 1 ženska i 1 muška kabina i 1 pisoar

2. Do 160 korisnika minimalno pretprostor te 1 ženska i 1 muška kabina i 2 pisoara

3. Sanitarni čvor za invalide, sve prema posebnom propisu

4. Na ulazu istaknute uobičajene oznake zahoda za žene i zahoda za muškarce i zahoda za osobe smanjene pokretljivosti

5. Vrata i prozori s mogućnošću zaštite od pogleda

6. Pod od protukliznog i vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava

7. Zid u cijelosti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava

8. Prirodno ili mehaničko provjetravanje

9. Sredstvo za osvježavanje prostora

10. Odgovarajuća rasvjeta

Pretprostor zahoda za žene i zahoda za muškarceOBVEZNONEOBVEZNO
11. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

12. Tekući sapun

13. Papirnati ručnici s držačem ili uređaj s platnenim ručnikom u roli ili uređaj za sušenje ruku

14. Ogledalo

15. Koš za otpatke

16. Polica za odlaganje stvari, uz umivaonik

Zahodska kabina za ženeOBVEZNONEOBVEZNO
17. WC školjka s ispiračem te daskom i poklopcem

18. Mogućnost zaključavanja vrata i sl.

19. Polica za odlaganje stvari

20. Držač s WC papirom

21. Četka za čišćenje zahodske školjke

Zahodska kabina za muškarceOBVEZNONEOBVEZNO
22. WC školjka s ispiračem te daskom i poklopcem

23. Mogućnost zaključavanja vrata i sl.

24. Držač s WC papirom

25. Četka za čišćenje zahodske školjke

26. Pisoar na ispiranje tekućom vodom ili bezvodni pisoar

1.6. Čišćenje i opće stanje sanitarnog čvora u zajedničkim prostorima

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Uređaji ispravni

8. Sanitarni čvor bez neugodnih mirisa

2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO
2.1. Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Zaseban gospodarski ulaz (osoblje, roba)

2. Glavno stubište za korisnike centra koje povezuje sve katove prema pravilniku o radu za mjesta rada i hodnici vezani na to stubište minimalno korisne širine 1,80 m, u dijelu 100% HRVI minimalno korisne širine 1,80 m

3. Smještajne jedinice označene brojem ili drugom oznakom

4. Dizalo za korisnike

5. Prirodan ili mehanički sustav prozračivanja hodnika

6. Klimatizirani hodnici koji vode do smještajnih jedinica

2.2. Čišćenje i opće stanje

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Stepeništa čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Dizala čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

8. Uređaji ispravni

3. SMJEŠTAJNE JEDINICE – MODULI (SOBA, SOBA 100% HRVI)
3.1. Minimalna netto površina modula sobe. Modul čine: pretprostor, spavaći dio sobe i kupaonica

OBVEZNONEOBVEZNO1. Dvokrevetna soba: površina min 22 m²

2. Jednokrevetna soba: površina min 15 m²

3.2. Minimalna netto površina modula sobe 100% HRVI

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Jednokrevetna soba: površina min 22 m², kupaonica dimenzijama i opremom prilagođena osobama smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu

3.3. Minimalna netto površina kupaonice

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Kupaonica min 4 m²

3.4. Ležaj


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Ležaj za jednu osobu minimalne veličine 100x200 cm

2. Rublje za krevet: jedna plahta, jastučnica, poplun u navlaci

3. Dodatni pokrivač po ležaju.

4. Prekrivač za svaki krevet najmanje do trećine dužine kreveta

5. Jastuk po ležaju

6. Zaštitna podloška za madrac

7. Dodatni jastuk na zahtjev korisnika

8. Mijenjanje plahti i jastučnice jednom tjedno i za svakog novog korisnika

3.5. Oprema i uređenje


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo

2. Pisaći stol sa stolicom ili toaletni stol s toaletnom stolicom ili stolicom

3. Noćni ormarić uz ležaj, po osobi

4. Tepih koji se ne kliže, uz krevet, ako pod nije prekriven tepisonom

5. Stalak za prtljagu

6. Oznaka zabrane pušenja

7. Ogledalo

8. Ogledalo za cijelu figuru

9. Slika ili drugi ukrasni predmet

10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće

11. Grijanje

12. Klima

13. Glavna rasvjeta: na stropu ili na zidu ili kao samostojeća svjetiljka

14. Noćna svjetiljka uz svaki ležaj, po osobi

15. Mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz ležaja

16. Minimalno jedna slobodna elektro utičnica po ležaju

3.6. Ostale usluge


OBVEZNONEOBVEZNO
1. TV u boji s programom na hrvatskom, s daljinskim upravljačem i uputama za korištenje na hrvatskom

2. Mogućnost odabira plaćenog programa na TV-u s uputama za korištenje na hrvatskom

3. Telefon za interne pozive s uputama za korištenje (poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.)

4. Telefon s izlazom u javnu telefonsku mrežu s uputama za korištenje na hrvatskom

5. Mapa s: kućnim redom, cjenikom sobe, listom usluga s cjenikom na hrvatskom

6. WI-FI mreža

7. Sef

8. Vrećica za prljavo rublje

9. Plan evakuacije po posebnom propisu

10. Polufotelja, fotelja ili sl. i stolić

11. Mini hladnjak

12. Javljač požara (dimni ili sl.) prema tehničkom rješenju

3.7. Ćišćenje i opće stanje

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Madrac čist, čvrst i bez ulegnuća, oštećenja i sl.

5. Rublje za krevet čisto i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

8. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

9. Uređaji ispravni

4. KUPAONICA


OBVEZNONEOBVEZNO
1. WC školjka s ispiračem te daskom i poklopcem

2. Četka za čišćenje WC školjke

3. WC papir s držačem i rezervno pakiranje papira

4. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

5. Sapun u omotu ili tekući sapun

6. Koš za otpatke

7. Vrećice za higijenske uloške

8. Površina za tuširanje minimalnih dimenzija 90 x 90 cm upuštena u podu (bez barijera), sa ili bez sanitarne opreme

9. Zavjesa ili sl. oko površine za tuširanje

10. Zaslon od PVC-a ili kaljenog stakla oko površine za tuširanje

11. Zidni fiksni držač za ruku s jedne strane WC školjke
4.1. Oprema, uređenje i ostalo


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Zidovi kupaonice u cijelosti prekriveni keramičkim pločicama ili kamenim pločama ili drugim vodonepropusnim materijalom

2. Pod kupaonice prekriven keramičkim pločicama ili kamenim pločama ili drugim vodonepropusnim materijalom

3. Vješalica za ručnike uz kadu i/ili umivaonik, po osobi

4. Dva ručnika, jedan manji i jedan veći, po osobi

5. Prečka ili držač ručnika, po osobi

6. Tepih od frotira ili sl. s protukliznom podlogom ispred kade ili tuš kade

7. Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade*

8. Police ili sl. za odlaganje toaletnog pribora

9. Ogledalo

10. Rasvjeta koja omogućuje dobru vidljivost u čitavoj kupaonici

11. Prirodno ili mehaničko prozračivanje

12. Promjena ručnika svaka tri dana i za svakog novog gosta

13. SOS poziv u kupaonici

14. Kuka za odjeću, po osobi

15. Čaša, po osobi

16. Sušilo za kosu

17. Stolica od perivog materijala

18. Šampon za kosu

19. Sapun za kupanje

20. Kapa za tuširanje ili kupanje, po osobi

21. Dodatni grijač.

4.2. Čišćenje i opće stanje

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Sanitarna oprema i armature čiste, dezinficirane i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Uređaji ispravni

5. KUHINJA
5.1. Oprema


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Kuhinja povezana s gospodarskim ulazom

2. Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinje, u kojima nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore, potrebno je postaviti odgovarajuće uređaje za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje kukaca)

3. Zid u kuhinji do visine 2,0 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

4. Hlađena i odvojena prostorija za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.).

5. Prostor i uređaji s jednodijelnim koritom s tekućom toplom i hladnom vodom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici.

6. Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala

7. Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem na nožno otvaranje

8. Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

9. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima ugostiteljskog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Strojevi i pribor za obradu hrane

12. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

13. Odvojeni prostori sa sudoperom za pranje bijelog posuđa i sudoperom za pranje crnog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodijelni sudoperi

14. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

15. Klima

16. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključivanjem protoka tekuće tople i hladne vode, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

17. Osigurani uvjeti za odvod pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta

18. Kante za razvrstavanje komunalnog otpada
19. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

5.2. Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje hrane, proizvoda i pića te način čuvanja

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinje u koje nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore, potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje kukaca (npr. svjetiljka za odbijanje kukaca)

2. Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje hrane prozračivanih prirodnim ili mehaničkim putem

3. Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje hrane (mesa, ribe, mliječnih proizvoda, voća, povrća i dr.) u prostorijama za čuvanje hrane

4. Priručni prostor za čuvanje hrane za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji u kuhinji

5. Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

6. Police i ormari od nehrđajućeg materijala

7. Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

8. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom

5.3. Prostorije i prostori za odlaganje: rezervne opreme, sredstava za čišćenje i komunalnog i drugog otpada

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Jedna odgovarajuće opremljena prostorija ili prostor za odlaganje inventara blagovaonice i kuhinje
2. Spremište sredstava za čišćenje u zasebnoj prostoriji ili prostoru

3. Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad u kojoj su odgovarajući spremnici

4. Zasebna i hlađena prostorija za komunalni otpad u kojoj su odgovarajući spremnici ili hlađeni kontejner

5.4. Čišćenje i opće stanje1. Podovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti, dezinficirani i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Uređaji ispravni

6. PROSTORIJE I PROSTORI ZA stručne i druge radnike te druge osobe koje rade u veteranskom centru (u daljnjem tekstu: osoblje)
6.1. Sanitarni čvor za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Jedna zahodska kabina za žene s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

2. Jedna zahodska kabina za muškarce, s predprostorom u kojem je pisoar na automatsko tekuće ispiranje ili bezvodni pisoar i umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

3. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce u slučaju do 15 osoba koje rade u jednoj smjeni

4. Tri tuš kabine za do 15 osoba koje rade u jednoj smjeni

5. Pribor za održavanje higijene (predprostor: ogledalo, police, koš za otpatke, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku; WC kabina: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, kuka za odjeću, koš za otpatke u kabini za žene)

6.2. Sanitarni čvor za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoruU slučaju 6 i više osoba koje rade u jednoj smjeniOBVEZNONEOBVEZNO
1. Jedna zahodska kabina za žene s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

2. Jedna zahodska kabina za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

3. Pribor za održavanje higijene (predprostor: ogledalo, police, koš za otpatke, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku; WC kabina: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, kuka za odjeću, koš za otpatke u kabini za žene)

6.3. Garderoba, prostor za blagovanje, spremište za čistačice

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Garderoba s dvostrukim garderobnim ormarićima s ključem po osobi za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru

2. Garderoba za ostalo osoblje, opremljena garderobnim ormarićima s ključem po osobi

3. Prostor za blagovanje, odgovarajuće opremljen, u Ustanovi s više od 25 osoba koje rade u jednoj smjeni.

4. Spremište za čistačice u Ustanovi koja ima do 25 smještajnih jedinica, a na svakih daljnjih 50 smještajnih jedinica, dodatno spremište

6.4. Čišćenje i opće stanje

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Uređaji ispravni

8. Sanitarni čvor bez neugodnih mirisa

7. OSTALI SADRŽAJI* U USTANOVI
* Svaka od namjena u grupi Ostali sadržaji a koje prema programu definira Naručitelj/Ustanova, podrazumijeva u prostornom smislu osigurati projektom i sve potrebne prateće sadržaje za predmetnu namjenu prema posebnim propisima.
7a ZATVORENI PROSTORI

OBVEZNONEOBVEZNO
1. Prostor za osoblje (Prema članku 23. stavku 2 ovog Pravilnika, broj i vrsta stručnih i drugih radnika te drugih osoba koje rade u Ustanovi utvrđuju se općim aktom Ustanove.)

2. Prostor za medicinsku sestru i njegovatelja (1/40 korisnika) min 12 m2

3. Prostori za grupne radne terapije i okupacijske aktivnosti, radionice, tečajeve i sl.

4. Prostorija za fitness

5. Polivalentna dvorana

6. Zatvoreni prostor za dodatne sportske i rekreacijske aktivnosti

7. Čitaonica / knjižnica

8. Prostori za dnevni boravak korisnika (1 ili više njih), ukupno 1 m2 / korisniku

9. Čajna kuhinja za korisnike (1/40 korisnika)

10. Caffe

11. Prodaja tiska i dnevnog tiska

12. Terapijski bazen

13. Rekreacijski bazen

14. Prostor za fizikalnu terapiju min 20 m2

15. Wellness/sauna

16. Jacuzzi

17. Kapelica

18. Prostor za umrle

19. Prostor za gostujućeg liječnika (ambulanta) ili predavača min 12 m2

20. Centralna praonica i glačaonica rublja (prostor bez opreme)

21. Opremljeni prostor za pranje, sušenje i glačanje za osobno korištenje korisnika (perilica, sušilica, daska za glačanje, glačalo/ 40 korisnika)

22. Prostor za prijem, privremenu pohranu nečistog

23. Prostor za prijem, pohranu i izdavanje čistog

7b OTVORENI PROSTORI


OBVEZNONEOBVEZNO
1. Površine za dodatne kineziološke i rehabilitacijske aktivnosti

2. Površine za radne terapije i okupacijske aktivnosti

3. Bazen otvoreni rekreacijski

4. Krajobrazno uređenje / prilagodba osobama smanjene pokretljivosti

5. Prostorija za pušače