Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2395

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13. ) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18. i 35/18. – ispravak) u tablici iz članka 17. stavka 1. podaci pod rednim brojem 16. mjenjaju se i glase:

»

16.Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece

1 dr. med./dr. med. spec.

1 med. sestra/med. tehničar

60.000


«.

Iza rednog broja 16. dodaje se novi redni broj 16.a sa sljedećim podacima:

»

16.aPosebno dežurstvo u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite polivalentne

1 doktor dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim, Grad Zagreb 3 tima


«.

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Pripravnost u hitnoj medicini iz članka 17. ove Odluke organizira se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita, Mrežom hitne medicine i ovom Odlukom.

(2) Zavod za hitnu medicinu obvezuje se osigurati puni tim za provođenje pripravnosti u skladu s ovom Odlukom i Mrežom hitne medicine.

(3) Zavod za hitnu medicinu se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora s doktorima medicine i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima, isplatiti novčanu naknadu za rad istih u pripravnosti.

(4) Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine /zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) iz članka 17. ove Odluke provodi se subotom od 15.00 – 20.00 sati te nedjelom, praznikom i blagdanom u vremenu od 8.00 – 20.00 sati.

(5) Domovi zdravlja obvezni su organizirati posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine i/ili zdravstvene zaštite predškolske djece na područjima županija/Grada Zagreba.

(6) Potreban broj lokacija, broj timova po djelatnostima u posebnom dežurstvu kao i raspored provođenja posebnog dežurstva iz stavka 5. ovoga članka utvrđuju tijela nadležna za zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba s nadležnim domom zdravlja s time da ukupan broj timova ne može biti veći od broja timova utvrđenih po županijama/Gradu Zagrebu u članku 46.a ove Odluke.

(7) Tijela nadležna za zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba utvrđuju potrebu za ustrojavanjem posebnog dežurstva u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) u skladu s maksimalnim brojem timova utvrđenim u tablici iz članka 17. ove Odluke te određuju lokaciju punkta istog.

(8) U posebnom dežurstvu iz stavka 5. i 7. ovoga članka obvezni su sudjelovati ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) s područja doma zdravlja koji organizira posebno dežurstvo.

(9) Dom zdravlja se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora, isplatiti novčanu naknadu ugovornoj zdravstvenoj ustanovi/ugovornom privatnom zdravstvenom radniku koji sudjeluju u posebnom dežurstvu.«.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Zavod je obvezan mjesečno pratiti stopu privremene nesposobnosti za rad te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«.

Članak 4.

Članci 25., 26. i 27. brišu se.

Članak 5.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka troškovi za lijekove prema sljedećim ATK šiframa: A11CC05 201, A11CC05 261 i A11CC05 271 J05AB14 171, J05AB14 101, J05AB14 131, J05AB14 181, J05AB14 182, L01BC02 451, L04AX01 195, L04AX01 161, V06DX02 366, V06DX02 367, V06DX02 368, V06DX02 369 i R05CB13 961 kao i lijekovi označeni oznakom »RS« ne uračunavaju se u prosječni iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu propisati na recept.«.

Članak 6.

Iza članka 46. dodaje se članak 46.a s podnaslovom iznad njega koji glasi:

»1.9. Posebno dežurstvo

Članak 46.a

Broj timova u posebnom dežurstvu u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece ne može biti veći od broja timova utvrđenih po županijama/Gradu Zagrebu kako slijedi:

Županija/Grad ZagrebNajveći mogući broj timova
Bjelovarsko-bilogorska2
Brodsko-posavska2
Dubrovačko-neretvanska2
Grad Zagreb13
Istarska3
Karlovačka2
Koprivničko-križevačka2
Krapinsko-zagorska2
Ličko-senjska1
Međimurska2
Osječko-baranjska5
Požeško-slavonska1
Primorsko-goranska5
Sisačko-moslavačka3
Splitsko-dalmatinska8
Šibensko-kninska2
Varaždinska3
Virovitičko-podravska1
Vukovarsko-srijemska3
Zadarska3
Zagrebačka5
ukupno70«.

Članak 7.

U Tablici iz članka 62. stavka 1. podaci pod šifrom OM028 mijenjaju se i glase:

»

OM028Propisivanje uputnica za primarni laboratorij (jedna ili više uputnica)Može se bilježiti samo jednom u danu za istu osiguranu osobuK0,20


«.

Iza postupka pod šifrom OM053 dodaje se nova šifra OM055 s podacima kako slijedi:

»

OM055Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostikeK1,00


«.

Članak 8.

U Tablici iz članka 63. stavka 2. podaci pod šiframa OM160, OM197 i OM226 mijenjaju se i glase:

»

OM160e-Konzultacija s bolesnikom ili članom obiteljiIsključivo zaštićenim kanalima elektorničke komunikacijeK0,19
OM197Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4

može se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinaciji

ne može se bilježiti nakon uspostavljanja posebnog dežursta u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i ove Odluke.

K1,00
OM226Pulsna oksimetrijaobavezno dokumentiranje nalazaK0,38


«.

Iza postupka pod šifrom OM228 dodaje se nova šifra OM235 s podacima kako slijedi:

»

OM235Kontinuirano mjerenje tlaka kroz 24 sata (holter RR) u slučaju horizontalnog upućivanjaobavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza1,92


«.

Članak 9.

U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 4. ove Odluke utvrđuje se osnovom:

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– upućivanje na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%.«.

Članak 10.

U članku 66. stavku 3. podstavku 4. iza riječi: »ordinaciji« dodaje se tekst: »najmanje 75%«.

Članak 11.

U Tablici iz članka 69. stavka 1. iza postupka pod šifrom PD044 dodaje se nova šifra PD045 s podacima kako slijedi:

»

PD045Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostikeK1,00


«.

Članak 12.

U Tablici iz članka 70. stavka 2. podaci pod šiframa: PD164, PD300, PD301, PD302, PD303 i PD304, mijenjaju se i glase:

»

PD164Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4

može se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinaciji

ne može se bilježiti nakon uspostavljanja posebnog dežursta u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i ove Odluke.

K1,00
PD300Pretraga ultrazvukom kukova3obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,31
PD301Pretraga ultrazvukom mozga3obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,92
PD302Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava3obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz PD303K1,15
PD303Pretraga ultrazvukom abdomena3obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalaza, ne može se zaračunati uz PD302K2,12
PD304Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju3obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK0,96«.

Ispod Tablice iza oznake »2« dodaje se nova oznaka »3« sa sljedećim podacima:

»³ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 15% izvršenja svih DTP-a s eksponentom 2 i 3.«.

Članak 13.

Članak 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%.«.

Članak 14.

U Tablicu iz članka 76. stavka 1. iza šifre GI058 dodaje se nova šifra GI215 sa sljedećim podacima:

»

GI215Nativni preparat
K0,85


«.

Članak 15.

U Tablici iz članka 77. stavka 2. podaci pod šifrom GI054 mijenjaju se i glase:

»

GI054Vođenje panela trudnice¹GI054 se može obračunati do 3 puta mjesečno za istu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panelaP0,20


«.

Postupak pod šifrom GI215 briše se.

Članak 16.

Članak 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– upućivanja na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 45%

– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%.«.

Članak 17.

U članku 83. stavku 1. u tablici »DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« iza postupka pod šifrom DM464 dodaje se nova šifra DM029 sa sljedećim podacima:

»

DM029Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike1,00


«.

U tablici »DTP »nulte« razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe«, iza postupka pod šifrom »DM616« dodaje se nova šifra DM617 sa sljedećim podacima:

»

DM617Pojedina faza rada u izradi protetskog pomagala0,00


«.

Članak 18.

U članku 84. stavku 2. u tablici »DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina« postupak pod šifrom DM110 briše se.

U tablici »DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina« postupci pod šiframa DM200, DM202 i DM204 brišu se.

Iza tablice »DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina« dodaje se nova tablica »DTP I. razine_PREVENTIVA_sve osigurane osobe« sa sljedećim podacima:

»DTP I. razine_PREVENTIVA_sve osigurane osobe

Šifra postupkaVrsta postupkaOpis/kriterij/smjernicaKoeficijent
DM110Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom0,86
DM200Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test0,14
DM202Manji brusni ispravci po zubu0,22
DM204Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno)može se obračunati 2 puta godišnje za istu osiguranu osobu0,72


«.

U Tablici »DTP I. razine _ KURATIVA_ sve osigurane osobe« podaci pod šifrom DM463 mijenjaju se i glase:

»

DM463Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4

može se obračunati samo uz obavezno izdavanje nalaza i arhiviranje istog u ordinaciji

ne može se bilježiti nakon uspostavljanja posebnog dežursta u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i ove Odluke.

1,00


«.

U Tablici »DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina« postupci pod šiframa DM504 i DM505 mijenju se i glase:

»

DM504Podlaganje totalne zubne proteze, neizravno – gornje1,99
DM505Podlaganje totalne zubne proteze, neizravno – donje1,99


«.

Članak 19.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
13456
– žene38,7838,951.472.202,291.479.003,28
– muškarci33,7833,95


«.

Članak 20.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima/Putni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.647.275,881,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.625.972,461,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.363.487,121,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.306.196,51
1 dr. med.420.073,39
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.568.097,27
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.829.998,03
2 med. sestre/med. teh.
5.Pripravnost1 dr. med.438.776,391,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
6.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med. spec.414.301,17
1 med. sestra/med. teh.
7.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije522.575,96**


8.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

1 dr. med./dr. med. spec./dr.dent. med.

1 med.sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent

241.491,24

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom«.

Članak 21.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz

1 medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača (2 sanitetska vozila)

461.403,701,50 kuna po prijeđenom kilometru


«.

Članak 22.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

VRSTA

ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
013456
1.Patronažna zdravstvena zaštita29,70151.454,05
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita12,37494.833,22
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
3.1. – učenici osnovnih škola126,83132,34380.490,00397.029,49
3.2. – učenici srednjih škola95,1299,26
3.3. – studenti63,4266,17
4.Javno zdravstvo382.319,09
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti510.333,29«.

Članak 23.

Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteBod (kn)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika7,13


«.

Članak 24.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim459.769,88
2.Koordinator za palijativnu skrb158.347,10


«.

Članak 25.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa AL010, AL011, AL012, AU006, DB001, DB002, DB006, DV004, DV009, DV013, DV014, FT005, FT017, FT027, KL004, KR018, LB001, LB002, LB003, LB818, NF015, NF016, NM058, NM136, NR020, NR021, NR022, NR023, NR024, NR025, NR026, NR027, NR028, OR002, OR003, PE001, PE002, PE003, PE004, PE005, PE007, PE008, PE009, PE013, PE069, PE070, PE073, PE077, PL010, PL017, PL018, PL020, PL022, PP005, PP007, PP008, PP009, PP013, PP019, PP020, PP029, SK006, SK010, SK011, SK012, SK016, SK073, SK126, SK127, UZ001, UZ002, UZ003, UZ004, UZ005, UZ006, UZ007, UZ008, UZ009, UZ010, UZ011, UZ012, UZ013, UZ014, UZ015, UZ016, UZ017, UZ018, UZ019, UZ020, UZ021, UZ022, UZ023, UZ024, UZ025, UZ026, UZ027, UZ028, UZ029, UZ030, UZ035, UZ036, UZ037, UZ038, UZ039, UZ040, UZ042, UZ045, UZ046, UZ047, UZ048, UZ049, UZ050, UZ051, UZ052, UZ053, UZ054, UZ055, UZ056, UZ062, UZ063, UZ064, UZ066, UZ067, UZ068, UZ069, UZ070, UZ071, UZ072, UZ074, UZ075, UZ076, ZS049, ZS050, ZS051 i ZS052 mijenjaju se i glase:

»

Šifra DTP-aNaziv DTP-aOpis DTP-aFusnote DTP-aKoeficijent */**
AL010Utvrđivanje indikacija i interpretacija nalaza reakcija na lijekoveSamo kod reakcije preosjetljivosti na lijekove, idiosinkratične reakcije na lijekove, nuspojava lijekova, interakcije lijekova, otrovanja lijekovima. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.18,253,00
AL011Subkutano testiranje lijekaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.18,251,41
AL012Peroralno testiranje lijekaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.18,251,26
AU006Rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluhaSlušno-govorna rehabilitacija osiguranih osoba oštećena sluha uz primjenu elektroakustičkih uređaja. Prosječno vrijeme rada 60min po osiguranoj osobi.9,182,27
DB001Kratka dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenjaUključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj osigurana osoba mora ostati 3 do 6 sati; zbog određenog (-ih) zahvata i/ili pretraga, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne može se dodatno obračunati dnevni smještaj i prehrana. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom dnevne bolničke opskrbe, a koji nisu sadržani u drugim primijenjenim DTP-ovima, osim antiseptika i dezinficijensa.9, 11, 18, 191,74
DB002Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenjaUključuje: određen dio dnevne bolničke skrbi u kojoj osigurana osoba mora ostati najmanje 6 sati; zbog određenih zahvata i/ili pretraga, odnosno gdje je potreban pooštren nadzor nad provođenjem terapije i njenim učincima, promatranje stupnja svijesti i bilježenja životnih funkcija (RR, otkucaj, disanje). Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom dnevne bolničke opskrbe, a koji nisu sadržani u drugim primijenjenim DTP-ovima, osim antiseptika i dezinficijensa.9, 11, 18, 193,47
DB006Dnevni smještaj i prehranaUključuje troškove smještaja, topli obrok i međuobrok. Može se obračunati samo uz DB002 i DB003 na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.9,19,251,53
DV004DermoabrazijaUz postojanje apsolutne medicinske indikacije. Isključuje estetske zahvate. Samo u klinikama.9,18,245,32
DV009Fotodinamska terapijaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.9,18,250,52
DV013Fizikalni testovi opterećenja (dermatološki)Hladnoća, toplina, pritisak, umor. Evidentira se po testu, najviše četiri puta. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.18,251,01
DV014Površinska radioterapija u dermatologijiUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Samo u klinikama.18,2429,27
FT005Snimanje i analiza spontanih pokretaKod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. med. subspec. neuropedijatrije ili dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s dodatnom edukacijom (neurorazvojni poremećaji).92,92
FT017Fizikalna terapija u kući u trajanju od prosječno 45 minutaUključuje sve fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 45 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.
1,72
FT027Fizikalna terapija u kući – neurorazvojni tretmanPrimjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 60 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe.
2,11
KL004Logopedska terapija jezika, govoraLogopedska terapija jezika, govora 60 min. Primjenjuje se kod osoba s jezičnim poremećajima, specifičnim teškoćama učenja (disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom), komunikacijskim poremećajima (poremećaji socijalne komunikacije), poremećajima ritma i tempa govora te kod maksilofacijalnih malformacija uz upotrebu elektroakustičkih aparata i računalnih programa. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne može se obračunati uz KL006.9, 182,27
KR018Dijatermija teleangiektazijaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Samo u slučaju medicinske indikacije koju utvrđuje dr. med. spec., isključuje estetske zahvate.18,251,27
LB001Uzimanje urinaFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.13,180,20
LB002Uzimanje kapilarne krviFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.13,180,30
LB003Uzimanje krvi iz veneFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.13,180,30
LB818Imunofenotipizacija stanica (membransko obilježavanje, direktno, 1 biljeg)Može se fakturirati do 3 biljega.96,57
NF015Hemodijaliza u bolničkim ustanovamaKronična bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014 i NF016.2,9,18,2518,30
NF016Hemodijafiltracija u bolničkim ustanovamaUračunat eritropoetin. Uključuje redovnu laboratorijsku obradu vezanu uz postupak. Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ne može se obračunati uz NF008, NF009, NF010, NF011, NF012, NF013, NF014 i NF015.2,9,18,2519,81
NM058Scintigrafija mozga s I-123 ioflupanom (DaTSCAN)Trošak DaTSCAN otopine može se dodatno zaračunati.9,11,186,84
NM136Brahiterapija solidnih malignih tumoraUključuje ekspertizu specijalističkog tima, sve kontrolne preglede i postupke od početka do kraja jednog ciklusa zračenja. Može se obračunati samo jednom za cjelokupni ciklus zračenja. Ne uključuje trošak radioaktivnog izvora. Ne može se obračunati uz SK002, SK010, SK011, SK012 i SK118.9,11,1894,67
NR020Aplikacija botulinum toksinaSukladno smjernicama Liste lijekova HZZO-a.11,182,29
NR021VEP – ERG djelomičan (vidni) – odrasla osobaRegistriranje maksimalnog odgovora. Svaki sljedeći NR023, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR022.5,93,96
NR022VEP – ERG kompletan (vidni) – odrasla osobaRegistriranje svih odgovora. Svaki sljedeći NR023, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR021.5,95,01
NR023VEP – flash (vidni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR021, NR022, NR024 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,94,74
NR024VEP – pattern-shift (vidni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR021, NR022, NR023 i OL008 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,97,75
NR025AEP – EOAE (slušni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR026, NR027 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,93,26
NR026AEP – ASSR (slušni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR025, NR027 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,96,27
NR027AEP – ABR (slušni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR025, NR026 i NR028 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,95,87
NR028AEP – MLR (slušni) – odrasla osobaSvaki sljedeći NR025, NR026 i NR027 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene.5,96,16
OR002Endoskopija nosa – odrasla osobaMože se obračunati isključivo za pregled endoskopom u trajanju 15 min. Uključuje lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz OR003.182,27
OR003Nazofaringoskopija i/ili laringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopomUključuje lokalnu anesteziju. Uključuje endoskopiju nosa. Ne smije se obračunati za indirektnu laringoskopiju, odnosi se isključivo na pregled endoskopom u trajanju od 30min. Ne može se obračunati uz OR002 i OR004.182,79
PE001EEG standardno snimanje djetetaUključuje pretragu specifičnu za struku, IFS i HV aktivacijske tehnike, videosnimanje.
3,20
PE002EEG nakon neprospavane noći kod djetetaUključuje pretragu specifičnu za struku, IFS i HV aktivacijske tehnike, videosnimanje.
3,20
PE003EEG -poligrafija djetetaUključuje pretragu specifičnu za struku, videosnimanje.
4,66
PE004EEG – polisomnografija djetetaUključuje bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja. Uključuje pregled po potrebi. Uključuje 8 satno kontinuirano videografsko polisomnografsko snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, Holter i sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage.921,91
PE005EEG – dugotrajno snimanje djetetaPrvi sat EEG ili poligrafskog snimanja djeteta, kod snimanja duljeg od 2 sata. Uključuje kontinuirano videografsko EEG snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage. Obračunava se uz PE006 i EEG-telemetriju. Samo u klinici i specijalnim bolnicama.234,32
PE007Aktivacijske tehnike u EEG snimanju kod djetetaDodatne aktivacijske metode primijenjene tijekom EEG snimanja. Ne uključuje IFS ni HV. Može se obračunati samo uz PE001, PE002 i PE006.
1,70
PE008EEG – Cerebralna kartografija djetetaUključuje računalnu kartografsku analizu EEG zapisa. Može se obračunati samo uz PE001, PE002, PE003, PE004 i PE006.
7,53
PE009EEG dijagnostika kortikalne smrtiUključuje pretragu specifičnu za struku po protokolu pretrage za ustanovljavanje moždane smrti. Uključuje sve aktivacijske tehnike, videosnimanje. Samo u klinikama.2412,27
PE013EMNG kranijalnih živaca djetetaSamo u klinikama.242,63
PE069Izrada protokola i edukacija kod djece oboljele od rijetkih metaboličkih ili rijetkih genetskih bolestiSamo u klinikama.249,00
PE070Savjetovanje roditelja/staratelja vitalno ugroženog ili maligno oboljelog djetetaProvodi dr. med. spec./subspec. koji liječi dijete. Samo u klinikama. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Može se obračunati uz pregled i u dnevnoj bolnici.242,25
PE073Titracija analgetika maligno oboljelog djetetaKod djece s malignom bolesti i/ili kroničnim bolestima koje zahtijevaju kupiranje boli opioidima. Provodi dr. med. spec. anesteziologije. Samo u klinikama i specijalnim bolnicama. Uključeni su svi višekratni pregledi djeteta koji se odnose na titraciju analgetika. Ne uključuje trošak analgetika.9,11,234,40
PE077Regionalna analgezija djece pod UZV kontrolomOdnosi se na primjenu perifernih nervnih blokova pod kontrolom ultrazvuka, postavljanje katetera i elastomerne pumpe za dugotrajnu analgeziju. Provodi dr. med. spec. anesteziologije. Samo u klinikama i specijalnim bolnicama. Ne uključuje trošak elastomerne pumpe.9,11,238,63
PL010Psihološka krizna intervencija kompleksne traumeProvodi klinički psiholog s odgovarajućom edukacijom. Uključuje intervju, savjetovanje/tretman djeteta i roditelja s integracijom traume. Uključuje i pisanje obavijesti nadležnim institucijama (Centar za socijalnu skrb, sud, državno odvjetništvo, policija). Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. Može se obračunati jednom na početku obrade. Prosječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.9,233,99
PL017Psihodijagnostička obrada traumatiziranog/zlostavljanog i zanemarenog djeteta (dojenačka i predškolska dob)Provodi klinički psiholog/psiholog. Uključuje intervju s roditeljem, opservaciju ponašanja djeteta, testiranje razvojnim skalama, procjenu traumatizacije, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje nalaza i mišljenja te pisanje preporuka nadležnim institucijama (Centar za socijalnu skrb, sud, državno odvjetništvo, policija). Uključuje savjetovanje i tretman prema potrebi. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove koji se odnose na rad psihologa. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 300 minuta po osiguranoj osobi.9,239,99
PL018Psihodijagnostička obrada traumatiziranog/zlostavljanog i zanemarenog djeteta (školska dob) ili adolescentaProvodi klinički psiholog/psiholog. Uključuje intervju nakon traumatskog događaja, savjetovanje roditelja i djeteta s integracijom traume. Uključuje i pisanje obavijesti nadležnim institucijama (Centar za socijalnu skrb, sud, državno odvjetništvo, policija). Uključuje savjetovanje i tretman prema potrebi. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove koji se odnose na rad psihologa. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 360 minuta po osiguranoj osobi.9,2311,99
PL020Psihološko savjetovanje roditelja/staratelja djeteta/adolescentaProvodi psiholog s odgovarajućom edukacijom osnovom uputnice za dijete/adolescenta. Samo u specijaliziranim ustanovama ili klinikama. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove koji se odnose na rad psihologa. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.9,231,50
PL022Psihološko savjetovanje/tretman para – roditelj/staratelj – dijete/adolescentProvodi klinički psiholog/psiholog s odgovarajućom edukacijom osnovom uputnice za dijete/adolescenta. Samo u specijaliziranim ustanovama ili klinikama. Može se evidentirati samo za jednog člana para u istom danu. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove koji se odnose na rad psihologa. Prosječno vrijeme rada 75 minuta po paru.9,232,49
PP005Prva ambulantna psihijatrijska obrada djeteta/adolescenta kod sumnje na kompleksnu psihičku traumu (zlostavljeno/zanemarivano dijete)Provode dr. med. spec./subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, iznimno dr. med. spec. psihijatrije. Uključuje intervju s roditeljem i forenzični intervju s djetetom, intervenciju/psihoterapiju i opažanje ponašanja, procjenu emocionalnog i socijalog razvoja, procjenu traumatiziranosti i daljnjih intervencija. Uključuje određivanje i aplikaciju potrebne terapije. Može se evidentirati pri prvom intervjuu. Uključuje pisani nalaz i obavijest nadležnim institucijama (Centar za socijalnu skrb, sud, državno odvjetništvo, policija). Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa. Ne može se obračunati uz DTP za individualnu psihoterapiju. Prosječno 120 minuta rada dr. med. spec./subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, iznimno dr. med. spec. psihijatrije.11,237,39
PP007Timska konzultacija proširenaProvodi dr. med. spec. ili dr. med. subspec. i suradnici: klinički psiholog/psiholog, radni terapeut, socijalni pedagog, logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik i medicinska sestra. Uključuje pisani nalaz konzultacije. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. U konzultaciji uz dr. med. spec. sudjeluju najmanje tri zdravstvena radnika/suradnika u zdravstvu s visokom stručnom spremom. Prosječno timsko trajanje konzultacije 15 minuta po osiguranoj osobi.9,18,232,64
PP008Timska konzultacija više psihijatara i suradnika, proširenaUključuje konzultaciju više dr. med. spec. psihijatrije, psihologa, radnog terapeuta, socijalnog pedagoga, logopeda, edukacijskog rehabilitatora, socijalnog radnika. Samo za potrebe vještačenja i odluke o daljnjem liječenju. Uključuje pisanu ekspertizu. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. Obračunava se po osiguranoj osobi. U konzultaciji sudjeluje najmanje tri dr. med. spec. uz zdravstvene radnike/suradnike u zdravstvu s visokom stručnom spremom. Prosječno timsko trajanje konzultacije 120 minuta po osiguranoj osobi.9,18,238,66
PP009Timska konzultacija proširena s ekspertizom kod sumnje na izloženost kompleksnoj psihološkoj traumi djetetaProvodi dr. med. spec./subspec. dječje/adolescentne psihijatrije i suradnici: klinički psiholog/psiholog, radni terapeut, pedijatar, socijalni pedagog, logoped, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik i medicinska sestra. Uključuje pisani nalaz konzultacije. Samo u visokospecijaliziranim ustanovama i klinikama. U konzultaciji uz dr. med. spec. sudjeluju najmanje tri zdravstvena radnika/suradnika u zdravstvu s visokom stručnom spremom. Prosječno timsko trajanje konzultacije 120 minuta po osiguranoj osobi.9,2310,39
PP013Socioterapija – grupnaKreativne terapije (uključuje art terapiju, glazbenu terapiju, biblioterapiju, filmoterapiju). Obračunava se po osiguranoj osobi prema predviđenom Programu socioterapije. Prosječno vrijeme rada 20 min dr. spec, 20min VSS i 20 min VŠS po osiguranoj osobi.9, 182,20
PP019Individualna psihoterapija jednog roditelja/staratelja djeteta/adolescentaProvodi dr. med. spec./subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, iznimno dr. med. spec. psihijatrije, osnovom uputnice za dijete/adolescenta. Samo u specijaliziranim ustanovama ili klinikama. Prosječno trajanje psihoterapije 60 minuta po osiguranoj osobi.9,234,05
PP020Psihoterapija para roditelj/staratelj i dijete/adolescentProvodi dr. med. spec./subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, iznimno dr. med. spec. psihijatrije, osnovom uputnice za dijete/adolescenta. Samo u specijaliziranim ustanovama ili klinikama. Prosječno trajanje psihoterapije 75 minuta po paru.9,234,79
PP029Psihoterapija kompleksne traume (zlostavljeno/zanemarivano dijete)Provodi dr. med. spec./subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, iznimno dr. med. spec. psihijatrije. Ne može se obračunati uz DTP za individualnu psihoterapiju. Samo u klinikama ili specijaliziranim ustanovama. Prosječno trajanje psihoterapije 75 minuta po osiguranoj osobi.9,234,62
SK006Konzultacija doktora medicine specijalista/subspecijalista druge specijalnosti (bez osigurane osobe)Pisani savjet ili pisano mišljenje o ocjeni stanja osigurane osobe, daljnjeg liječenja i/ili daljnjih postupaka koje daje dr. med. spec. druge specijalnosti na zahtjev izabranog doktora osnovom uputnice A5.
0,83
SK010Ekspertiza pojedinog doktora medicine specijalista/subspecijalista s pisanim opisom zdravstvenog stanjaProvodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe, unutar prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili za potrebe HZZO-a. Provodi dr. med. spec./subspec. ili dr. med. dent. spec. ekspert za područje za koje se radi ekspertiza. Uključuje pisani opis zdravstvenog stanja korisnika s tijekom bolesti, izvršenih pretraga i rezultata dijagnostike, terapije, odnosno rehabilitacije te davanje stručnog mišljenja o određenom složenom zdravstvenom problemu kod težih oboljenja ili stanja. Samo u KB, KBC ili specijaliziranim ustanovama. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove.9,233,80
SK011Ekspertiza specijalističkog tima (najmanje tri različite specijalizacije/subspecijalizacije) – nositeljProvodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe, unutar prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ili za potrebe HZZO-a. Provodi dr. med. spec./subspec. ili dr. med. dent. spec. ekspert za područje za koje se radi ekspertiza. Uključuje pisani opis zdravstvenog stanja korisnika s tijekom bolesti, izvršenih pretraga i rezultata dijagnostike, terapije, odnosno rehabilitacije te davanje stručnog mišljenja o određenom složenom zdravstvenom problemu kod težih oboljenja ili stanja. Samo u KB, KBC ili specijaliziranim ustanovama. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove, osim uz SK012.9,234,49
SK012Ekspertiza specijalističkog tima (najmanje tri različite specijalizacije/subspecijalizacije) – ostali članovi doktori medicine specijalisti/subspecijalistiProvodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe, unutar prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili za potrebe HZZO-a. Specijalistički tim sastoji se od najviše pet članova, a ukoliko se iznimno sastoji od više članova, potrebno je uz račun dostaviti obrazloženje. Uključuje pisani opis zdravstvenog stanja korisnika s tijekom bolesti, izvršenih pretraga i rezultata dijagnostike, terapije, odnosno rehabilitacije te davanje stručnog mišljenja o određenom složenom zdravstvenom problemu kod težih oboljenja ili stanja. Samo u KB, KBC ili specijaliziranim ustanovama. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove, osim uz SK011.232,25
SK016Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, nije drugdje navedeno
13,180,13
SK073Lumbalna punkcija odrasle osobe
2,83
SK126Perkutana stimulacija tibijalnog živcaKod osiguranih osoba s fekalnom inkontinencijom, kojima je kontraindicirana/neučinkovita terapija antikolinergicima ili imaju nuspojave na lijek za sljedeće bolesti i/ili stanja: prekomjerno aktivan mokraćni mjehur, neopstruktivnu retenciju urina i/ili neurogeni mjehur. Može se izvoditi nakon učinjene rektalne manometrije odnosno videourodinamskog snimanja i to na indikaciju dr. med. spec. dječje kirurgije/abdominalne kirurgije, dr. med. subspec. pedijatrijske nefrologije/pedijatrijske gastroenterologije ili dr. med. spec. pedijatrije/urologije na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Uključuje pregled. Ne može se obračunati uz SK001, SK002, SK117, SK118, SK123.18,2521,35
SK127Aplikacija lijeka u blizini korjenova živaca kralježnice – blokadaSamo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Svaki sljedeći SK127 iznosi 50% osnovne cijene.5,18,252,81
UZ001UZV okaProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ002Transkranijski UZV parenhima mozgaProsječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.163,04
UZ003UZV/dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremitetaMože se obračunati jednom za arterije i jednom za vene. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,49
UZ004UZV lokomotornog sustavaNe može se obračunati uz UZ005. Prosječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,181,97
UZ005UZV dječjih kukovaNe može se obračunati uz UZ004. Prosječno vrijeme rada je 15 min po osiguranoj osobi.9,161,31
UZ006UZV mekog tkiva/površnih strukturaProsječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.9,16,181,94
UZ007UZV štitnjačeNe može se obračunati uz UZ008 i UZ009. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,77
UZ008UZV štitnjače (ehotomografija) uz kolor doplerNe može se obračunati uz UZ007 i UZ009. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ009UZV vrataUključuje i UZV pregled štitnjače i parotidnih žlijezda. Ne može se obračunati uz UZ007 i UZ008. Prosječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,181,89
UZ010UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih strukturaProsječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.16,182,84
UZ011UZV sinusaProsječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,74
UZ012UZV dojkiUključuje UZV pregled aksila, sternalne, klavikularne regije i analizu mamografije i ranijih nalaza. Prosječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.9,16,183,65
UZ013UZV pleureProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ014UZV limfnih čvorova jedne regijeOdnosi se na anatomske regije: 1. glava i vrat 2. toraks i gornji ekstremiteti 3. abdomen i donji ekstremiteti. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,69
UZ015Transabdominalni UZV prostateNe može se obračunati uz UZ028. Prosječno vrijeme rada je 15 min po osiguranoj osobi.16,181,39
UZ016Transrektalni UZV prostateNe može se obračunati uz UZ017. Prosječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,181,89
UZ017Transrektalni ili intervencijski UZV u urologijiNe može se obračunati uz UZ016. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ018UZV utvrđivanje rezidualnog urinaProsječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,78
UZ019UZV bubrega i mokraćnog mjehuraNe može se obračunati uz UZ028 i UZ036. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,78
UZ020Dopler hepatoportalne cirkulacijeProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ021Dopler aortomezenterijalnog sustavaProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,41
UZ022UZV testisa – odrasla osobaProsječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,181,89
UZ023UZV penisaProsječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,181,94
UZ024Kolor dopler karotida i vertebralnih arterijaUključuje analizu i mišljenje. Ne može se obračunati uz UZ025. Prosječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.9,16,183,09
UZ025Kompleksni kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterijaSamo u klinikama i referentnim centrima za osigurane osobe s patomorfološkim nalazom nad karotidnim, vertebralnim ili potključnim arterijama (npr. stenoza, okluzija, disekcija, ulceracija plaka), stanjem nakon prethodne operacije ili intervencije na vratu (implantacija stenta, karotidna endarterektomija, premoštenje, op. i/ili iradijacija vrata zbog malignoma). Ne može se obračunati uz UZ024. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.9,16,18,224,31
UZ026TCD – transkranijski dopler vertebrobazilarnog sliva i Willisovog krugaUključuje analizu i mišljenje. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.9,16,182,46
UZ027TCD monitoriranje embolijskih signalaSamo u klinikama i referentnim centrima. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,18,221,47
UZ028UZV cijelog abdomenaNe može se obračunati uz GE003, UZ015, UZ019, UZ036 i UZ068. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,44
UZ029UZV jetrenog transplantata uključujući doplerProsječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.16,183,65
UZ030UZV bubrežnog transplantata uključujući doplerProsječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.16,183,65
UZ035UZV denzitometrijaProsječno vrijeme rada je 15 min po osiguranoj osobi.9,6,181,10
UZ036UZV gornjeg abdomenaNe može se obračunati uz GE003, UZ019, UZ028 i UZ068. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,24
UZ037Dopler renalne cirkulacijeProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.16,182,14
UZ038UZV i CD abdominalne aorteProsječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,181,63
UZ039Endoskopski UZV gornjeg dijela probavnog traktaNije uključena biopsija i patohistološka dijagnoza (PHD). Prosječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.16,187,84
UZ040Endoskopski UZV, pregled rektalnom sondomNije uključena biopsija i patohistološka dijagnoza (PHD). Prosječno vrijeme rada je 25 min po osiguranoj osobi.16,184,63
UZ042Kontrasna TEE ehokardiografijaUključuje kontrastno sredstvo, postavljanje venskog puta i digitalno arhiviranje. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.16,186,53
UZ045Transvaginalni UZV / 2D UZV s transabdominalnim UZV-omProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.162,94
UZ046Transvaginalni 3D UZVUključuje 2D UZV i transabdominalni UZV. Ne može se obračunati uz UZ050. Prosječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.163,46
UZ047Transabdominalni 2D UZVNe može se obračunati uz UZ048, UZ053 i UZ054. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,182,06
UZ048Transabdominalni 3D i 4D UZV kod trudnicaPo plodu. Uključuje 2D UZV. Ne može se obračunati uz UZ047, UZ050, UZ053, UZ054, UZ057, UZ058, UZ059 i UZ060. Prosječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.163,90
UZ049Transrektalni 2D UZV ginekološkiProsječno vrijeme rada je 35 min po osiguranoj osobi.16,183,05
UZ050Transvaginalni i transabdominalni 3D i 4D UZVMjerenje uključuje i nuhalni nabor 10 -13 tjedan. Ne može se obračunati uz UZ046 i UZ048. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.162,73
UZ051Genetički sonogram (mini anomaly scan ili anomaly scan 2D UZV)Po plodu. Prosječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.163,87
UZ052Transabdominalni 3D i 4D UZV anomaly scanUključuje UZ047. Po plodu kod trudnica od 10. – 23. tjedna trudnoće. Odnosi se isključivo na suprakonzilijarni pregled u sveučilišnim klinikama. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.16,245,00
UZ053Transabdominalni 2D UZV u trudnoći do 14 tjedanaNe može se obračunati uz UZ047, UZ048 i UZ054. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.162,77
UZ054Transabdominalni 2D UZV u trudnoći nakon 14 tjedanaAnatomija, biometrija i dinamika ploda. Ne može se obračunati uz UZ047, UZ048, UZ053, UZ057, UZ058, UZ059 i UZ060. Prosječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.163,53
UZ055Ultrazvučno mjerenje protoka fetalne krvi ili krvotoka utersaPo fetusu. Ne uključuje drugi UZV pregled. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.162,15
UZ056Transvaginalni kolor dopler UZVNe uključuje drugi UZV pregled. Svaki sljedeći UZV pregled iznosi 50% osnovne cijene. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.162,73
UZ062Transtorakalna ehokardiografijaS dopler metodom. Prosječno vrijeme rada je 55 min po osiguranoj osobi.16,184,15
UZ063Kontrastna ehokardiografijaProsječno vrijeme rada je 50 min po osiguranoj osobi.16,183,71
UZ064Trodimenzionalna 3D ehokardiografijaProsječno vrijeme rada je 65 min po osiguranoj osobi.16,184,85
UZ066Endoskopski UZVUključuje pregled ezofagogastroduodenuma i okolnih struktura UZV sondom. Uključuje upotrebu balona. Ne uključuje anesteziju. Prosječno vrijeme rada je 115 min po osiguranoj osobi.16,1818,11
UZ067Transrektalni enterološki UZVNe uključuje balon. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.11,16,182,49
UZ068UZV abdomena s kontrastom uključujući i aortuUkljucuje ultrazvučno kontrasno sredstvo. Ne uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD).Ne može se obračunati uz UZ028 i UZ036. Prosječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.16,1819,63
UZ069Endoskopski UZV gornjeg dijela probavnog trakta s kontrastomUključuje ultrazvučno kontrasno sredstvo. Ne uključuje biopsiju i patohistološku dijagnozu (PHD). Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.16,1825,23
UZ070TCCD – transkranijski obojeni doplerSamo u klinikama i referentnim centrima za osigurane osobe s patomorfološkim nalazom nad nekom od žila Willisovog kruga i/ili vertebrobazilarnog sliva. Uključuje analizu žila Willisovog kruga i vertebrobazilarnog sliva, kliničkog problema i mišljenje. Ne može se obračunati uz TCD ako je nalaz TCD-a uredan, a učinjen je i Willisov krug i vertebrobazilarni sliv. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.9,18,224,31
UZ071TCCD – dijagnostika moždane smrtiProsječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.9,182,29
UZ072UZV više organskih sustava/regija kod malignih bolestiSamo kod sumnje na diseminaciju maligne bolesti, odnosno utvrđivanja postojanja metastaza. Ne može se obračunati uz druge DTP-ove koji se odnose na UZV dijagnostiku. Prosječno vrijeme rada je 80 min po osiguranoj osobi.16,185,83
UZ074Transabdominalni kolor dopler – ginekološkiNe uključuje drugi UZV pregled. Svaki sljedeći UZV pregled iznosi 50% osnovne cijene. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.181,75
UZ075UZV lokomotornog sustava – power doplerPretragu može izvoditi samo dr.med.spec./subspec. pedijatar reumatolog. Ne može se obračunati uz UZ004, UZ005 i UZ076. Prosječno vrijeme rada je 35 min po osiguranoj osobi.162,74
UZ076UZV lokomotornog sustava 3D i 4D s power dopleromPretragu može izvoditi samo dr. med. spec./subspec. pedijatar reumatolog. Ne može se obračunati uz UZ004, UZ005 i UZ075. Prosječno vrijeme rada je 40 min po osiguranoj osobi.163,07
ZS049Psihosocijalna procjena zlostavljanog djeteta traumatiziranog/zlostavljanog djeteta – socijalni radnikUključuje psihosocijalnu procjenu zlostavljanog djeteta i obitelji, procjenu rizičnih i zaštitnih čimbenika za dijete i obitelj, pisani nalaz i mišljenje te izradu specifičnih intervencija za zlostavljano dijete i obitelj u odnosu na specifičnosti i sustav. Može se obračunati samo jednom na kraju obrade. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 150 minuta po osiguranoj osobi.10,235,00
ZS050Psihosocijalna procjena zlostavljanog i zanemarenog djeteta traumatiziranog/zlostavljanog djeteta – socijalni pedagogUključuje intervju, opservaciju ponašanja, procjenu sociopatološkog ponašanja, socijalno pedagoškog razvoja, procjenu rizičnih faktora kod zlostavljanog djeteta, uvid u dokumentaciju i prikupljanje relevantnih informacija, pisanje nalaza, mišljenja i preporuka suradnim institucijama te izradu specifičnih intervencija za dijete i obitelj u odnosu na specifičnosti i sustav. Može se obračunati samo jednom na kraju obrade. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 150 minuta po osiguranoj osobi.10,235,00
ZS051Psihosocijalni tretman/savjetovanje zlostavljanog i zanemarenog djeteta traumatiziranog/zlostavljanog djeteta – socijalni radnikPsihosocijalni tretman i socijalno pedagoške intervencije kod zlostavljanog i zanemarenog djeteta i obitelji, uključuje suradnju sa sustavom. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9,231,99
ZS052Psihosocijalni tretman/savjetovanje zlostavljanog i zanemarenog djeteta traumatiziranog/zlostavljanog djeteta – socijalni pedagogPsihosocijalni tretman i socijalno pedagoške intervencije kod zlostavljanog i zanemarenog djeteta i obitelji, uključuje suradnju sa sustavom. Samo u specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.9,231,99

«.

Dodaju se nove šifre JK076, JK077, JK078, JK079, JK080, JK081, JK082, JK083, JK084, JK085, JK086, JK087, JK088, JK089, KL018, LB893, LB894, LB895, LB896, LB897, LB898, LB899, LB900, LB901, LB902, LG215, LG216, LM389, PE017, PE018, PE019, PE020, PE021, PE022, PE023, PE024, PE025, PE078, PE079, PE080, SK129, SK130, SK131, SK132, UZ077, UZ078, UZ079 sa sljedećim podacima:

»

JK076Ekscizija spermatokele

60,29
JK077VazektomijaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.
38,08
JK078Orhidopeksija nespuštenog testisa

60,29
JK079Liječenje varikokele

60,29
JK080Zatvorena biopsija bubrega

103,13
JK081Endoskopska zamjena trajnog urinarnog katetera

30,14
JK082Injekcija tvari parauretralno radi statičke (stresne) inkontinencije muškaraca

72,98
JK083Injekcija tvari parauretralno radi statičke (stresne) inkontinencije žena

134,86
JK084Operativno liječenje prijeloma kostiju šake (metakarpalne ili falange)

53,94
JK085Operativno liječenje prijeloma palčane kosti

153,89
JK086BlefaroplastikaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.
38,08
JK087Operativno liječenje ginekomastijeU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.
149,13
JK088LiposukcijaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.
161,83
JK089Rekonstrukcija fleksorne ili ekstenzorne tetive šake

53,94
KL018Primjena logopedskog protokola za dijagnostiku autizmaProvedba opservacijskog postupka za dijagnostiku poremećaja socijalne komunikacije u trajanju od 120 minuta obuhvaća procjenu sveobuhvatnog ponašanja primjenom modula sukladno razvojnoj dobi, strukturirano kodiranje te interpretaciju rezultata i pisanje nalaza. Provodi: mag. logopedije, liječnik, edukacijski rehabilitator s odgovarajućom edukacijom.
5,20
LB893Imunofenotipizacija leukocita – T, B, NK – 4-7 biljegaObilježavanje leukocita protutijelima za površinske biljege CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD45, CD56 i analiza protočnom citometrijom933,04
LB894Imunofenotipizacija leukocita – T, B, NK – 8-9 biljegaObilježavanje leukocita protutijelima za površinske biljege CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD27, CD45, CD56, HLA-DR i analiza protočnom citometrijom937,98
LB895Imunofenotipizacija leukocita – T, B, NK, monociti – 10 biljegaObilježavanje leukocita protutijelima za površinske biljege CD3, CD4, CD8, CD14, CD16, CD19, CD27, CD45, CD56, HLA-DR i analiza protočnom citometrijom941,65
LB896Imunofenotipizacija leukocita – limfociti B – 8 biljegaObilježavanje leukocita protutijelima za površinske biljege CD19, CD21, CD24, CD27, CD38, CD45, IgD, IgM i analiza protočnom citometrijom926,77
LB897Imunofenotipizacija leukocita – Test aktivacije bazofila – 5 biljega, 1 alergen/3 koncentracijeStimulacija periferne krvi alergenima i kontrolnim stimulusima i obilježavanje leukocita kombinacijom protutijela za površinske biljege: CD3, CD45, CD63, CD203c, CCR3 ili CD3, CD45, CD63, CD203cn i CD294 i analiza protočnom citometrijom932,36
LB898Imunofenotipizacija leukocita – Test aktivacije bazofila – 5 biljega, 2 alergena/3 koncentracijeStimulacija periferne krvi alergenima i kontrolnim stimulusima i obilježavanje leukocita kombinacijom protutijela za površinske biljege: CD3, CD45, CD63, CD203c, CCR3 ili CD3, CD45, CD63, CD203cn i CD294 i analiza protočnom citometrijom947,22
LB899Imunofenotipizacija leukocita – Test aktivacije bazofila – 5 biljega, 3 alergena/3 koncentracijeStimulacija periferne krvi alergenima i kontrolnim stimulusima i obilježavanje leukocita kombinacijom protutijela za površinske biljege: CD3, CD45, CD63, CD203c, CCR3 ili CD3, CD45, CD63, CD203cn i CD294 i analiza protočnom citometrijom962,08
LB900L-asparaginaza

43,10
LB901sHER-2
96,20
LB902Okultno krvarenje – kvantitativno (FIT)
91,35
LG215Sekvenciranje gena primarnih imunodeficijencijaPretragu može indicirati isključivo subspecijalist alergologije i kliničke imunologije, u bolesnika s imunološkim deficitom i dokazanom primarnom imunodeficijencijom, za utvrđivanje genske mutacije, a sve prema važećim smjernicama American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) i European Society for Immunodeficiencies (ESID)10228,60
LM389Detekcija DNA/RNA bakterijskih i virusnih patogena u respiratornim uzorcima – respiratorni panelDetekcija: influenca A, Influenca B RSV A, RSV B, influenca tipizacija – H1N1, H5N1, H3N2, H7N9, adenovirus, metapneumovirus, bocavirus, coronavirus (229, NL63, OC43, HKU1), C.pneumoniae, M.pneumoniae, L.pneumophila, parainfluenca (1,3 & 2,4)945,42
PE017ERG djelomičan djetetaRegistriranje maksimalnog odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE018 ni uz OL008.231,96
PE018ERG kompletan djetetaRegistriranje svih odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE017 ni uz OL008.232,71
PE019VEP – flash djeteta
232,70
PE020VEP – pattern-shift djeteta
235,17
PE021AEP – EOAE djeteta
230,86
PE022AEP – ASSR djeteta
232,71
PE023AEP – ABR djeteta
231,96
PE024AEP – MLR djeteta
231,49
PE025SEP djetetaObračunava se po broju ispitanih živaca231,60
PE078Nazofaringoskopija i /ili laringoskopija rigidnim ili fleksibilnim endoskopom djeteta do 7 godina ili starijeg djeteta u otežanim uvjetimaUključuje lokalnu anesteziju. Uključuje endoskopiju nosa (OR002). Ne smije se obračunati za indirektnu laringoskopiju, odnosi se isključivo na pregled endoskopom u trajanju 45 min.93,17
PE079EEG – telemetrijsko snimanje kod djeceTelemetrijsko EEG snimanje djeteta dulje od 24 sata. Uključuje kontinuirano telemetrijsko EEG snimanje, kompjutersku obradu EEG-a. Obračunava se po satu snimanja. Samo u klinici.240,19
PE080EEG – višesatno snimanje djeteta – daljnji sati snimanjaEEG ili poligrafsko snimanje djeteta dulje od 2, a kraće od 24 sata. Uključuje bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja ukoliko je snimanje kraće od 6 sati. Uključuje kontinuirano videografsko EEG snimanje, sve primijenjene aktivacijske tehnike, kompjutersku obradu EEG-a, sva mjerenja i monitoriranja tijekom pretrage. Obračunava seuz PE005. Obračunava se po satu snimanja. Samo u klinici i specijalnim bolnicama.232,92
SK129Lumbalna punkcija kod djeteta mlađeg od 3 mjeseca ili starijeg od 10 godina

2,63
SK130Lumbalna punkcija kod djeteta starijeg od 3 mjeseca i mlađeg od 10 godina

4,20
SK131Timska konzultacija, proširenaProvode najmanje tri dr.med.spec. različitih specijalnosti, mag. logopedije, klinički psiholozi/psiholozi. Uključuje pisani nalaz konzultacije i preporuku. Provodi se u klinikama i visokospecijaliziranim ustanovama. Prosječno trajanje 30min po osiguranoj osobi. Uz tri dr.med.spec. različitih specijalnosti sudjeluju i najmanje tri zdravstvena radnika/suradnika u zdravstvu s VSS.237,09
SK132Timska konzultacija, dijagnostičko-opservacijskaUključuje konzultaciju više dr.med.spec. različitih specijalnosti, mag. logopedije, kliničke psihologe, socijalne radnike. Samo za potrebe dijagnostičko-opservacijske procjene i odluke o rehabilitaciji i liječenju. U konzultaciji sudjeluje najmanje tri dr.med. različitih specijalnosti uz zdravstvene radnike/suradnike u zdravstvu s VSS. Samo u visoko specijaliziranim ustanovama i klinikama. Prosječno trajanje konzultacije 120 minuta po osiguranoj osobi.238,66
UZ077Radijalni endobronhalni ultrazvuk (R-EBUS)Nakon radiološki dokazanog perifernog plućnog nodusa ili konglomeracije nejasne etiologije, koji nisu u dosegu bronhoskopa. Samo u specijaliziranim ustanovama tercijarne razine. Uključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.9,16,18,2337,77
UZ078Intestinalni ultrazvuk s primjenom kontrasta – CEUS/SICUSNije uključeno kontrastno sredstvo. Prosječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.9,11,16,184,58
UZ079Intestinalni ultrazvuk bez primjene kontrasta – IUSProsječno vrijeme rada je 60 min po osiguranoj osobi.9,16,183,77
«.

Postupak pod šifrom OR005 briše se.

Ispod tablice dodaju se nove napomene (23), (24) i (25) sa sljedećim podacima:

»(23) Mogu ispostaviti račun samo Klinike ili Specijalne bolnice/specijalizirane ustanove.

(24) Mogu ispostaviti samo Klinike.

(25) Samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.«.

Članak 26.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) Maksimalni iznos sredstava koji može ostvariti svaka ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda osnovom:

1. maksimalnog iznosa sredstava utvrđenog za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda (u daljnjem tekstu: maksimalni iznos za zdravstvenu zaštitu)

2. dodatnog prihoda koji se ostvaruje osnovom pokazatelja rada (učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (u daljnjem tekstu: akutne bolničke zdravstvene ustanove).

(2) Posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se i način plaćanja sredstava iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 27.

Iza članka 100. dodaje se članak 100.a koji glasi:

»Članak 100. a

Dodatni prihod iz članka 100. stavka 1. točke 2. ove Odluke ostvaruje se u slučaju zadovoljavanja kriterija manjeg ili istog udjela računa dijagnostičko terapijske skupine kategorije A (kompleksnosti) u odnosu na utvrđene vrijednosti prema kategoriji bolnice, kako slijedi:

Kategorija bolniceUdio slučajeva A kategorija u ukupnom broju ispostavljenih DTS slučajeva
0, I22,00
II, III, IV20,00


«.

Članak 28.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Pokazatelji rada bolničkih zdravstvenih ustanova iz članka 100. stavka 1. točke 2. ove Odluke utvrđuju se osnovom:

– prosječne duljine akutnog bolničkog liječenja po slučaju

– prosječne duljine akutnog bolničkog liječenja zbog akutnog pankreatitisa

– postotka slučajeva jednodnevne kirurgije operacija ingvinalne/femoralne hernije

– ukupnog broja SKZZ slučajeva na jednog zdravstvenog djelatnika

– postotka liječenja u dnevnoj bolnici

– broja rehospitalizacija unutar 30 dana bez obzira na dijagnozu

– postotka pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom

– opće stope smrtnosti

– stope smrtnosti zbog akutnog infarkta miokarda

– stope smrtnosti zbog moždanog inzulta.

(2) Za svaki od ostvarenih pokazatelja rada bolničkih zdravstvenih ustanova iz stavka 1. ovoga članka akutne bolničke zdravstvene ustanove ostvaruju dodatni prihod u skladu s odlukom Upravnog vijeća Zavoda iz članka 100. stavka 2. ove Odluke uz uvjet zadovoljavanja kriterija iz članka 100.a ove Odluke.«.

Članak 29.

U Tablici 4.1. iz članka 107. iza šifre NPP05 dodaje se nova šifra NPP07 sa sljedećim podacima:

»

NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djeceUključuje uzimanje anamneze, pregled, standardizirano testiranje vida prema protokolu, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje te upis u nacionalni Registar ranog otkrivanja slabovidnosti.124,23


«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Posebna dežurstva ugovorena u skladu s odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18. i 35/18. – ispravak) nastavljaju se provoditi i financirati u skladu sa sklopljenim ugovorima do organiziranja posebnog dežurstva u skladu s odredbama članka 1., članka 2. stavak 5., 6., 7., 8. i 9. i članka 6. ove Odluke.

Članak 31.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 025-04/18-01/238
Urbroj: 338-01-01-18-01
Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.