Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2396

Na temelju članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17. i 132/17), u članku 18. stavku 2. riječi: »za 2018. godinu« zamjenjuju se riječima: »za 2019. godinu«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. točki 59. Tablice 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

U stavku 3. točki 59. Tablice 2. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU) riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 025-04/18-01/235

Urbroj: 338-01-01-18-01

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.